REGULAMIN „OFERTY WEEKENDOWEJ”

REGULAMIN „OFERTY WEEKENDOWEJ”

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z usług najmu pojazdów 99rent w ramach „OFERTY WEEKENDOWEJ”
 2. „OFERTA WEEKENDOWA” oferowana jest przez 99RENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000307047, NIP: 524-26-45-677, kapitał zakładowy 435 500,00 zł („99rent”); Biuro Obsługi Klienta 99rent: mail: bok@99rent.pl, tel. +48 882 299 999Promocja polega na możliwości wynajęcia pojazdów z floty 99rent z uwzględnieniem promocyjnych stawek określonych w Regulaminie w okresie od piątku od godziny 09:00 do poniedziałku do godziny 09:00.
 3. Klient w ramach „OFERTY WEEKENDOWEJ” ma możliwość wynajęcia pojazdów z floty 99RENT z uwzględnieniem następujących warunków:
  ZAKRES OFERTY WARUNKI
  Okres najmu od piątku od momentu odbioru pojazdu do poniedziałku do godziny 09:00
  Stawki czynszu najmu ryczałtowe za cały okres najmu
  Dodatkowy rabat za skorzystanie z systemu rezerwacyjnego www.99rent.pl 5% stawki czynszu najmu
  Udział własny w szkodzie od 2.000,00 zł do 8.000,00 zł w zależności od wybranej klasy pojazdu
  Kaucja od 2.000,00 zł do 8.000,00 zł w zależności od wybranej klasy pojazdu
  Kaucja (przy wykupieniu Pakietu Bezpiecznie w Drodze z 99RENT 500,00 zł
  Pakiet myjnia od 30,00 zł brutto do 150,00 zł brutto w zależności od wybranej klasy pojazdu
  Wydanie/zwrot pojazdu w oddziale 99RENT po godzinach pracy oddziału (18:00-08:00) 60,00 zł
  Wydanie/zwrot pojazdu w na terenie miasta, w którym znajduje się odział 99RENT w godzinach pracy oddziału (08:00-18:00) 60,00 zł
  Wydanie/zwrot pojazdu w na terenie miasta, w którym znajduje się odział 99RENT po godzinach pracy oddziału (18:00-08:00) 120,00 zł
  Zwrot pojazdu w innym oddziale (okres najmu do 3 dni) 250,00 zł
  Zwrot pojazdu w innym oddziale (okres najmu powyżej 3 dni) brak opłaty
  Opłata za zgodę na wyjazd zagraniczny 199,00 zł
  Opłata administracyjna za dotankowanie pojazdu 61,50 zł
  Zdjęcie oznaczeń 99RENT przed wydaniem pojazdu 199,00 zł
 4. W celu weryfikacji stawek czynszu najmu, ceny Pakietu Bezpiecznie w drodze z 99RENT, udziału własnego w szkodzie, wysokości kaucji, ceny Pakietu Myjnia, należy na stronie https://99rent.pl/oferta/oferta-weekendowa/ dokonać wyboru miejsca i terminu odbioru oraz zwrotu wybranego pojazdu, wskazać wybrane opcje dodatkowe, a następnie nacisnąć przycisk „Sprawdź cenę”. Weryfikacja stawek jest możliwa także drogą elektroniczną (e-mailowo) lub telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta 99RENT, bądź przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.99rent.pl.
 5. Stawki czynszu najmu w ramach „Oferty Weekendowej” są stawkami ryczałtowymi obowiązującymi za cały okres najmu. Skrócenie okresu najmu, w szczególności zwrot pojazdu w piątek, sobotę lub niedzielę, nie wpływa na wysokość tej stawki, o ile nie wynika to z przyczyn dotyczących Wynajmującego.
 6. Dodatkowy rabat za skorzystanie z systemu rezerwacyjnego www.99RENT.pl – dodatkowy rabat naliczany od stawki czynszu najmu danego pojazdu w przypadku dokonania rezerwacji pojazdu z wykorzystaniem systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie www.99RENT.pl. Rabat nie przysługuje w przypadku rezerwacji dokonanej za pomocą innych kanałów obsługujących Klienta (np. Biura Obsługi Klienta). Rabat nie stosuje się do innych opłat niż czynsz najmu. Rabat przysługuje wyłącznie od czynszu najmu naliczanego za okres, w którym obowiązują stawki wynikające z niniejszej Oferty.
 7. Brak limitu kilometrów – oznacza, że w okresie najmu danego pojazdu nie będzie ustalany limit kilometrów, ani naliczana dodatkowa opłata za każdy kilometr przejechany powyżej tak ustalonego limitu.
 8. Pakiet Bezpiecznie w Drodze z 99RENT – obowiązujący w 99RENT pakiet dotyczący wyłącznie najmów nie dłuższych niż 30 dni, który wyłącza odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenia Pojazdu, za kradzież Pojazdu, za uszkodzenie opon lub szyb oraz znosi odpowiedzialność za zwrot Pojazdu nieumytego z zewnątrz lub wewnątrz.
  UWAGA: 99rent w każdym przypadku skorzystania z Pakietu Bezpiecznie w drodze z 99rent zapewni Najemcy możliwość objęcia osoby kierującej pojazdem ubezpieczeniem grupowym Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oferowanym przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce  w ramach ubezpieczenia grupowego dla osób najmujących pojazdy w 99rent. W przypadku skorzystania przez Najemcę z opcji przystąpienia do ww. ubezpieczenia grupowego NNW koszty składki ubezpieczeniowej pokrywa w całości 99rent.
  UWAGA: wykupienie Pakietu Bezpiecznie w Drodze z 99RENT nie znosi odpowiedzialności m.in. za szkody wyrządzone umyślnym działaniem lub zaniechaniem, jak i powstałe w wyniku niedbalstwa. Szczegółowe zasady dotyczące Pakietu Bezpiecznie w Drodze z 99RENT, w tym także przypadków odpowiedzialności, której jego wykupienie nie znosi, jak również szczegóły dotyczące objęcia kierowców ww. ubezpieczeniem NNW opisano w Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu. Wykupienie Pakietu Bezpiecznie w Drodze z 99RENT w cenie wskazanej w Tabeli powyżej zależy od woli Klienta skorzystania z tej usługi. Pakiet ten nie jest automatycznie uruchamiany w ramach niniejszej Oferty. W przypadku skorzystania z Pakietu Bezpiecznie w Drodze z 99RENT w ramach niniejszej Oferty, wysokość ewentualnej kaucji, która powinna zostać ustanowiona w celu zabezpieczenia roszczeń związanych z zawartą umową najmu, zostaje ograniczona do wysokości 500 zł za pojazd.
 9. Udział własny w szkodzie oznacza kwotę, do której odpowiedzialność ponosi Najemca w związku ze szkodami powstałymi w wynajmowanym pojeździe. Uwaga: udział własny w szkodzie nie ogranicza odpowiedzialności Najemcy w przypadku szkody powstałej w wyniku umyślnego działania lub zaniechania albo w wyniku niedbalstwa. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania udziału własnego w szkodzie określają postanowienia Ogólnych Warunków Najmu Pojazdu.
 10. Kaucja zabezpieczenie roszczeń ustanawiane przez Najemcę w drodze preautoryzacji karty kredytowej lub blokady limitu kupieckiego. Ewentualne rozliczenie lub zwolnienie kaucji następuje na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu stosowanych przez 99RENT. Kaucja nie jest oprocentowana.
 11. Pakiet Myjnia – pakiet znosi odpowiedzialność Najemcy za zwrot nieumytego z zewnątrz lub wewnątrz Pojazdu. Wykupienie Pakietu Myjnia zależy od woli Klienta skorzystania z tej usługi. Pakiet ten nie jest automatycznie uruchamiany w ramach niniejszej Oferty.
 12. Wydanie/zwrot pojazdu w oddziale 99RENT po godzinach pracy oddziału – oznacza, że za dodatkową opłatą wskazaną w Regulaminie Najemca może pojazd odebrać z/zwrócić do oddziału 99RENT w okresie pomiędzy godz. 18:00 a 08.00, tj. poza godzinami pracy oddziału. Najemca zobowiązany jest poinformować 99RENT o chęci zwrotu z wyprzedzeniem – co najmniej 24 godziny przed – wykorzystując następujące dane kontaktowe: adres e-mail: bok@99RENT.pl lub nr telefonu: +48 882 299 999. Taki zwrot wymaga uzyskania uprzedniej zgody 99RENT.
 13. Wydanie/zwrot pojazdu na terenie miasta, w którym znajduje się oddział 99RENT – oznacza, że za dodatkową opłatą, uzależnioną od godziny zwrotu, wskazaną w Regulaminie Najemca może pojazd odebrać lub zwrócić go w ustalonym z 99RENT miejscu w obrębie administracyjnym miejscowości, w której znajduje się oddział 99RENT. Najemca zobowiązany jest poinformować 99RENT o chęci zwrotu z wyprzedzeniem – co najmniej 24 godziny przed – wykorzystując następujące dane kontaktowe: bok@99RENT.pl lub nr telefonu: +48 882 299 999. Taki zwrot pojazdu wymaga uzyskania uprzedniej zgody 99RENT i powinien nastąpić w obecności przedstawiciela 99RENT.
 14. Zwrot pojazdu w innym oddziale - oznacza, że za dodatkową opłatą wskazaną w Regulaminie lub bez dodatkowej opłaty (w przypadku najmu przekraczającego 3 dni) Najemca może zwrócić pojazd w dowolnie wybranym przez siebie oddziale 99RENT zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Opłata za zgodę na wyjazd zagraniczny – za wydanie zgody na wyjazd wynajmowanym pojazdem za granicę RP pobierana będzie opłata w wysokości 199,00 zł.
 16. Opłata administracyjna za dotankowanie pojazdu – w przypadku konieczności dotankowania pojazdu po jego zwrocie pobierana będzie opłata w wysokości 61,50 zł. Niezależnie od tej opłaty Najemca zobowiązany jest ponieść także rzeczywisty koszt paliwa w ramach uzupełnienia do 100% pojemności baku.
 17. Zdjęcie oznaczeń 99RENT przed wydaniem pojazdu – oznacza, że za dodatkową opłatą wskazaną w Regulaminie 99RENT usunie własne oznaczenia z wynajmowanego pojazdu przed jego wydaniem. Najemca nie jest uprawniony do samodzielnego usuwania tych oznaczeń.
 18. 99RENT zastrzega sobie prawo do zmian stawek stosowanych w ramach Oferty z zastrzeżeniem, że do rezerwacji pojazdu złożonej przed zmianą stawki stosuje się stawki Pakietu obowiązującą w chwili złożenia rezerwacji
 19. Niniejszy Regulamin obowiązuje w okresie od 01.03.2024 r. do odwołania.
 20. W celu skorzystania z oferty należy dokonać rezerwacji pojazdu wybierając „OFERTĘ WEEKENDOWĄ”. Rezerwacji można dokonać z wykorzystaniem Systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie www.99rent.pl, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta 99RENT bądź przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.99rent.pl.
 21. Opłata rezerwacyjna równa czynszowi najmu powinna zostać wpłacona w całości nie później niż do godziny 23:59 w czwartek poprzedzający najbliższy weekend, w którym ma rozpocząć się okres najmu. W związku z tym, że zawarcie umowy rezerwacyjnej na zasadach objętych niniejszym Regulaminem następuje w momencie zapłaty przez Klienta całości Opłaty rezerwacyjnej, brak takiej wpłaty w ww. wyznaczonym terminie oznacza rezygnację przez Klienta z Rezerwacji, a umowę rezerwacji uważa się za niezawartą.
 22. Klient ma możliwość anulowania Rezerwacji w każdym czasie przed wydaniem pojazdu. Jednakże w przypadku, gdy okres pomiędzy Rezerwacją a rozpoczęciem najmu jest krótszy niż 24 godziny, Klient zostanie obciążony opłatą równą 100% Opłaty rezerwacyjnej.
 23. Szczegółowe zasady dotyczące zawarcia umowy rezerwacyjnej, uiszczenia i rozliczenia Opłaty rezerwacyjnej, anulowania rezerwacji, wskazane są w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie https://99rent.pl/o-nas/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/. Zasady te stosuje się z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 24. Za okres wynajmu przed jak i po okresie obowiązywania stawek ryczałtowych w ramach „Oferty Weekendowej” obowiązuje standardowy cenniki 99RENT. Na opcje i produkty dodatkowe, w zakresie nie wskazanym w niniejszym Regulaminie, obowiązują stawki zgodne z aktualnym cennikiem.
 25. Przedłużenie najmu pojazdu wymaga uprzedniej zgody 99RENT i ustalenia nowych szczegółowych warunków najmu pojazdu w przedłużonym okresie.
 26. W przypadku zwrotu pojazdu po godzinie 9:00 w poniedziałek, bez uprzedniego ustalenia z 99RENT warunków przedłużenia najmu, zostanie naliczona opłata za każdy kolejny dzień korzystania z pojazdu w wysokości aktualnie obowiązującej dla danego segmentu pojazdu
  na stronie www.99rent.pl w zakładce Panelu rezerwacyjnego – Klient Indywidualny stawki czynszu najmu obowiązującej Najemcę z tytułu dalszego użytkowania pojazdu” oraz 200% w/w tej stawki czynszu najmu za każdy kolejny dzień bezumownego korzystania z tego pojazdu.
 27. Nie pobiera się opłat dodatkowych za zwrot pojazdu w niedzielę, także w przypadku zwrotu poza godzinami pracy oddziału.
 28. Regulamin obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 29. Możliwość wynajęcia danego modelu pojazdu może być uzależniona od jego dostępności w wybranym terminie i punkcie najmu.
 30. Punkty najmu pojazdów 99RENT oraz klasy pojazdów wynajmowanych przez 99RENT dostępne są na stronie internetowej www.99rent.pl.
 31. Warunki najmu pojazdu, w tym opłaty dodatkowe każdorazowo określają: umowa najmu pojazdu oraz Ogólne Warunki Najmu Pojazdu, stosowane przez 99RENT oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Ogólne Warunki Najmu Pojazdu dostępne są w punktach najmu pojazdu 99RENT oraz na stronie internetowej https://99rent.pl/warunki-wynajmu/.
 32. W celu zawarcia umowy najmu pojazdu Najemca musi spełniać wymagania wskazane w Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu dotyczące Najemcy. W szczególności Najemcą, jak i kierowcą może być osoba fizyczna, która ukończyła 21. rok życia i posiada prawo jazdy kat. B od minimum 6 miesięcy. Odmowa zawarcia umowy najmu pojazdu ze względu na niespełnianie tych wymagań nie stanowi złamania postanowień niniejszego Regulaminu, ani podstawy do żądania zapłaty roszczeń odszkodowawczych w stosunku do 99RENT.
 33. Wszelkie reklamacje dotyczące Regulaminu, jak i wybranego Pakietu mogą być złożone w formie pisemnej na adres siedziby 99RENT wskazany w Regulaminie lub w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacje@99rent.pl.
 34. 99RENT udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszonej reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na wskazane dane kontaktowe w reklamacji lub, jeżeli zgłaszający reklamację nie wskazał tych danych, na dane kontaktowe zawarte w umowie najmu, o ile taka umowa została zawarta.
 35. Administratorem danych osobowych jest 99RENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe dane oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie pod adresem https://99rent.pl/kontakt/.
 36. Rozstrzyganie ewentualnych sporów dotyczących Pakietu oraz niniejszego Regulaminu powstałych między 99RENT a Konsumentem, jak również pomiędzy 99RENT a Klientem będącym osobą fizyczną, zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, dla którego umowa ta nie posiada jednak charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnioną na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 37. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Klientem innym niż wskazany w pkt. 22 a 99RENT zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na konkretną siedzibę 99RENT.
 38. 99RENT zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do rezerwacji pojazdu złożonej przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia rezerwacji.
 39. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 12 oraz art. 7aa ustawy o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 2759 ze zm.) Klientowi będącemu Konsumentem oraz Klientowi będącemu osobą fizyczną, zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, udostępnioną na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dla którego jednak umowa ta nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy rezerwacji najmu pojazdu zawartej na wskazany okres w związku z jej zawarciem na odległość. Powyższe nie wyklucza skorzystania przez Klienta z prawa anulowania rezerwacji na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 40. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin „Oferty Weekendowej”.
 41. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www99rent.pl.

Znajdź wygodną lokalizację odbioru

Ładowanie

Naciśnij "Shift" by przybliżyć.

Ładowanie

Nasze punkty wynajmu aut

Warszawa
Połczyńska 10
01-378 Warszawa
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 -18:00 | Sobota 9:00 - 14:00
Kraków
Powstańców Wielkopolskich 18 lok. 1.14/3
30-707 Kraków
woj. małopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Łódź
Tamka 3
91-403 Łódź
woj. łódzkie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Poznań
Wagrowska 6 lok. 22
61-369 Poznań
woj. wielkopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Wrocław
Racławicka 15/19 lok 219
53-149 Wrocław
woj. dolnośląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 -18:00
Piła
Marii Konopnickiej 12
64-920 Piła
woj. wielkopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Rzeszów
Krakowska 355
35-213 Rzeszów
woj. podkarpackie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Olsztyn
Towarowa 9F
10-416 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Wypożyczalnia samochodów 99Rent - Oddział Bielsko-Biała
Szybowcowa 16
43-382 Bielsko-Biała
woj. śląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Lublin
Gęsia 3b
20-719 Lublin
woj. lubelskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Gdynia
Legionów 112 D
81-472 Gdynia
woj. pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Szczecin
Bohaterów Warszawy 40
70-342 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Katowice
Kościuszki 227
40-590 Katowice
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Zielona Góra
Wiejska 10
65-609 Zielona Góra
woj. lubelskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 - 18:00
Ełk
Tuwima 22/19
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Gorzów Wielkopolski
Gen. Sikorskiego 48
66-400 Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Bydgoszcz
Fordońska 74 lok.12
85-719 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Białystok
Hetmańska 76
15-727 Białystok
woj. podlaskie
Czynne:
Poniedziałek - piątek 8:00-18:00
Częstochowa
Jagiellońska 1
42-216 Częstochowa
woj. śląskie
tel.:
infolinia:
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Elbląg
Aleja Armii Krajowej 7-8 lok. 32
82-300 Elbląg
woj. warmińsko-mazurskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Opole
Struga 9
45-073 Opole
woj. opolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Wałbrzych
Wrocławska 130 lok. 6
58-306 Wałbrzych
woj. dolnośląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Grudziądz
Chełmińska 108b
86-302 Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Toruń
Grudziądzka 132 lok. 202
87-100 Toruń
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Kielce
Batalionów Chłopskich 77 lokal nr 5 G
25-671 Kielce
woj. świętokrzyskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Legnica
Gliwicka 6
59-220 Legnica
woj. dolnośląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Radom
Kielecka 78
26-600 Radom
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Płock
Bielska 51/2
09-400 Płock
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Zamość
Legionów 10
22-400 Zamość
woj. lubelskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 - 18:00
Koszalin
Jasna 2A/17
75-121 Koszalin
woj. zachodniopomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Siedlce
11-go listopada 9
08-110 Siedlce
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Słupsk
Kołłątaja 30 lok. 8
76-200 Słupsk
woj. pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Kalisz
Majkowska 17a
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00

Nasze punkty wynajmu aut na lotniskach

Warszawa - Modlin
Generała Wiktora Thommée 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
woj. mazowieckie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Wrocław - Strachowice
Graniczna 190
54-530 Wrocław
woj. dolnośląskie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Katowice - Pyrzowice
Wolności 90
42-625 Ożarowice
woj. śląskie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Bydgoszcz - Białe Błota
Paderewskiego 1
86-005 Białe Błota
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Pon-pt – 8:00-18:00
Poznań - Ławica
Bukowska 285
60-189 Poznań
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Rzeszów - Jesionka
Jasionka 942
36-002 Rzeszów
woj. podkarpackie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Kraków - Balice
Mieczysława Madweckiego 1
32-083 Balice
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Gdańsk - Matarnia
Juliusza Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
woj. pomorskie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Warszawa - Okęcie
Zwirki i wigury 1
00-906 Warszawa
woj. mazowieckie
Czynne:
Pn-pt – 8-18

Opinie naszych klientów

 • Tomasz
  5
  06.09.2023
  Bardzo profesjonalna obsługa Pana Pawła z oddziału Łódzkiego. Jasna i rzetelna informacja w temacie całej procedury odbioru auta.
 • Wioletta
  5
  12.07.2023
  Polecam firmę 99Rent, oddział Kielce, najlepsza wypożyczalnia w całym kraju. Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Szczególnie Pan Jakub, wspaniały, uprzejmy człowiek , z ogromną wiedzą.
 • Tomasz
  5
  09.07.2023
  Polecam Lublin dobra obsługa normalni ludzie tam pracują.
 • Janusz - Włocławek
  5
  09.07.2023
  Oddział Płock, pełen profesjonalizm, miła obsługa, wypożyczony samochód to BMW X2 hybryda, czyściutka nówka sztuka mało śmigana :-) Będę korzystał z usług 99Rent w przyszłości.
 • Tomek
  5
  03.07.2023
  Czwarty wyjazd wakacyjny z 99rent. Szybka, fachowa i bardzo miła obsługa. Auta w bardzo dobrym stanie. 100% zadowolenia z mojej strony. Bardzo dobre warunki wynajmu i proste zasady. Gorąco polecam. Pozdrowienia dla pracowników z Radomia.
 • Kamil
  5
  05.08.2022
  Polecam każdemu kto tylko pyta o wypożyczalnie, Lublin solidny i dobry kontakt, Zamość tak samo
 • Podróżująca
  5
  22.07.2022
  Ja miałam wypożyczony samochód w Krakowie, a zdawałam w Białymstoku. Żadnych problemów. Trochę strachu przed pierwszą jazdą automatem 500 km, ale krótki instruktaż i krótka jazda po Krakowie i opanowane. Samochód oddany w Białymstoku - nie ma żadnych problemów. Polecam!!!
 • Joasia
  5
  27.06.2022
  Wypożyczałam z narzeczonym juz dwa razy. I jesteśmy bardzo zadowoleni, auta czyste, przygotowane do jazdy. Kontakt bezproblemowy. Polecam każdemu!
 • Tomasz
  5
  04.03.2022
  W lutym po raz pierwszy zdecydowałem się na skorzystanie z 99rent oddział Wrocław. Z całego serca polecam, auto jakie otrzymałem do rezerwacji przekroczyło moje oczekiwania, jego wyposażenie również. Dodatkowo bardzo miła i pomocna obsługa. Polecam!
 • Darek
  5
  04.02.2022
  Polecam firmę 99Rent, a szczególnie oddział w Rzeszowie. Pełen profesjonalizm.
 • Michał
  5
  09.01.2022
  Szybko i sprawnie. Samochód nowy i czysty. Pan Adam z Łodzi bardzo pomocny i profesjonalny.Polecam!!
 • Katarzyna/ Płock
  5
  31.05.2021
  Kilkakrotnie wypożyczałam samochody w oddziale w Płocku. Bardzo miła obsługa, samochody czyściutkie i zadbane. Ceny również atrakcyjne. Gorąco polecam!!!