Warunki wynajmu

Wypożycz samochód

I. Definicje - Zakres OWNP

 1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu (zwanych dalej „OWNP”) oznaczają:
  1. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, tj. ze zm.);
  2. Konsument – osoba fizyczna, który zgodnie z art. 221 k.c. zawiera umowę najmu Pojazdu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Najemca – osoba fizyczna mająca ukończony 21 rok życia i posiadająca prawo jazdy kat. B przez minimum 6 miesiące, biorąca Pojazd do używania w imieniu własnym, jako Konsument albo jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c., a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której Pojazd do używania bierze upoważniona przez nią osoba;
  4. Pojazd – samochód stanowiący przedmiot najmu, wskazany w Umowie;
  5. Protokół – protokół Przekazania/Odbioru Pojazdu, stanowiący Załącznik do Umowy, będący jej integralną częścią, określający szczegółowy stan Pojazdu, w tym stan techniczny oraz wyposażenie w chwili odbioru Pojazdu przez Najemcę oraz w chwili zwrotu Pojazdu Wynajmującemu;
  6. Umowa – umowa najmu Pojazdu, w tym także umowa ramowa najmu Pojazdu zawarta przez Strony ustalająca prawa i obowiązki obu Stron wraz z załącznikami będącymi jej integralną częścią; kwestie w niej nierozstrzygnięte regulują niniejsze OWNP i k. c.;
  7. Wynajmujący –99rent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa, nr KRS: 0000307047, NIP: 524-264-56-77,
  8. forma dokumentowa- należy przez to rozumieć formę dokumentową w rozumieniu k.c., w szczególności są to oświadczenia składane poprzez emaile, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne. Umowa, Aneks, Protokół, OWNP jak i inne oświadczenia do Umowy mogą być podpisywane w formie dokumentowej przy użyciu elektronicznego tabletu.
 2. Wszystkie kwoty wskazane w OWNP, o ile wprost nie wskazano inaczej, są kwotami brutto.
 3. Niniejsze OWNP określają zasady używania Pojazdu oraz prawa i obowiązki Stron w ramach zawartej Umowy.
 4. Postanowienia OWNP dedykowane wyłącznie dla Najemców Konsumentów zawarte są w części II.OWNP i w zakresie tam uregulowanym mają pierwszeństwo w stosunku do pozostałych postanowień OWNP.
 5. W zakresie Najmów z „OC sprawcy”/Assistance postanowienia dotyczące najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”/Assistance zawarte w części III.OWNP mają pierwszeństwo w stosunku do pozostałych postanowień OWNP.

II. Postanowienia szczególne dotyczące Konsumentów

 1. Postanowienia zawarte części II. OWNP stosuje się wyłącznie do Najemców będących Konsumentami. Pozostałe postanowienia OWNP mają zastosowanie do Konsumentów o ile nie postanowiono inaczej.
 2. Najemca będący Konsumentem zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Pojazdu zarówno w chwili jego wydania jak i zwrotu. Powinien zgłosić i uwzględnić w Protokole wszelkie uwagi dotyczące widocznego stanu Pojazdu, zarówno przy jego wydaniu jak i odbiorze, przy czym ocena ta dotyczy tylko wad możliwych do stwierdzenia przez przeciętnego konsumenta.
 3. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie, lub w terminie ustalonym zgodnie z OWNP (patrz pkt. 31 opisujący sposób przedłużenia Umowy oraz pkt. 32 opisujący okoliczności jednostronnego skrócenia okresu najmu przez Wynajmującego) Najemca będący Konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pojazdu w wysokości 100 % stawki czynszu najmu określonej w Umowie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania po upływie terminu zwrotu Pojazdu. Postanowienia tego nie stosuje się jeżeli brak zwrotu Pojazdu nastąpił z przyczyn, za które Najemca będący Konsumentem nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Najemca będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność jeśli podstawą tej odpowiedzialności było zdarzenie, za które ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w k.c. Szczególne przypadki takiej odpowiedzialności określono w pkt. 40-46 oraz w pkt. 57.
 5. Najemca będący Konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty opłat określonych w pkt. 40-46 wyłącznie w sytuacji, gdy ponosi odpowiedzialność za to zdarzenie na zasadach ogólnych określonych w k.c. Opłaty te stanowią wyrównanie szkody poniesionej przez Wynajmującego w wyniku przestoju Pojazdu, jego utraty lub utraty wartości Pojazdu w związku z zaistnieniem konkretnego zdarzenia.
 6. W przypadku unieruchomienia Pojazdu klasa innego pojazdu zapewnionego przez Wynajmującego Konsumentowi zgodnie z pkt. 47, będzie w miarę możliwości zgodna z klasą wynajętego Pojazdu. W przypadku niemożności dostarczenia pojazdu w podobnej klasie i wyposażeniu Najemca otrzyma samochód klasy niższej. W takim przypadku zostanie zwrócona przez Wynajmującego odpowiednia część zapłaconego przez Najemcę czynszu za samochód klasy wyższej.
 7. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem Umowy przez Wynajmującego, w tym związane ze stwierdzeniem wad Pojazdu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających jego używanie, mogą być złożone np. w formie pisemnej na adres wskazany w OWNP, lub w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacje@99rent.pl.
 8. Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych:
  1. imienia i nazwiska zgłaszającego reklamację;
  2. określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, nr rejestracyjnego pojazdu;
  3. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  4. żądania Najemcy (np. obniżenia czynszu za czas trwania wad ograniczających przydatność Pojazdu do umówionego użytku lub usunięcia wad uniemożliwiających jego używanie lub udostępnienia innego pojazdu);
  5. danych kontaktowych składającego reklamację, na które może być złożona odpowiedź na reklamację.
 9. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszonej reklamacji. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się otrzymanie przez Najemcę odpowiedzi na reklamację przed upływem tego terminu. Brak udzielenia we wskazanym wyżej terminie odpowiedzi na reklamację uznaje się za jej uwzględnienie.
 10. Jeżeli Wynajmujący odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Wynajmującego, Najemca ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń, w szczególności może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.
 11. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustaw o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 683 ze zm.) Najemcy będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu Pojazdu, lub przedłużenia umowy najmu Pojazdu w związku z jej zawarciem na odległość lub poza lokalem Wynajmującego.
 12. Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy Najmu poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. W przypadku udzielenia przez Wynajmującego na wniosek organów ścigania, instytucji finansowych (banków, leasingodawców) lub organów administracji, pisemnej informacji o użytkowniku Pojazdu, którym dokonano wykroczenia lub przestępstwa w okresie najmu (w tym także nieuregulowania opłat za postój/parking) Najemca będący Konsumentem zostanie obciążony opłatą Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości 61,50 za każde takie zdarzenie.
 14. Najemca, będący Konsumentem, podpisując niniejsze OWNP wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy, w przypadku gdy przed jej zawarciem otrzyma negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Konsumenta, a także prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia jeżeli takie informacje zostaną udostępnione Wynajmującemu po zawarciu Umowy. W takim przypadku Konsument może być zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Pojazdu.
 15. Skrócenie przez Konsumenta okresu najmu wskazanego w Umowie wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego. Pozostawienie/zwrot kluczyków/dokumentów Pojazdu bez zgody Wynajmującego nie stanowi o wcześniejszym rozwiązaniu Umowy. Wynajmujący może uzależnić wyrażenie zgody na skrócenie okresu najmu od rekalkulacji stawek czynszu.

III. Postanowienia dotyczące najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”/Assistance

 1. Wraz z Umową posiadacz pojazdu, który doznał szkody w związku z ruchem pojazdów i jest uprawniony do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu od zakładu ubezpieczeń podpisze pełnomocnictwo, w którym upoważni Wynajmującego do rozliczenia bezgotówkowego Najmu Pojazdu bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń. W przypadku odmowy zapłaty przez zakład ubezpieczeń, Najemca ma obowiązek dokonania zapłaty na rzecz Wynajmującego należności związanych z najmem w zakresie niepokrytym przez zakład ubezpieczeń.
 2. Najem pojazdu zastępczego z „OC sprawcy” albo w ramach Assistance kończy się z upływem okresu, na jaki został autoryzowany przez ubezpieczyciela „OC sprawcy”/Assistance lub zlecającego. Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o przedłużeniu okresu autoryzacji albo braku autoryzacji dalszego okresu najmu przez ubezpieczyciela „OC sprawcy”/Assistance. W przypadku braku autoryzacji na dalszy okres Wynajmujący wzywa Najemcę do zwrotu Pojazdu zgodnie z ostatnim, autoryzowanym okresem wynajmu lub do złożenia w tym terminie oświadczenia o przedłużeniu Umowy i uiszczenia opłaty za deklarowanym dalszy okres wynajmu. Wniosek Najemcy jak i zgoda Wynajmującego może być wyrażona w formie dokumentowej (na adres: bok@99rent.pl, nr tel. 882 299 999) z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zgody wyrażonej telefonicznie przez Wynajmującego zostanie ona niezwłocznie potwierdzona w formie mailowej lub sms z wykorzystaniem danych teleadresowych Najemcy wskazanych w Umowie. W razie złożenia przez Najemcę oświadczenia o przedłużeniu okresu najmu mimo braku autoryzacji, jest on zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości czynszu najmu i innych opłat za ten okres. Brak złożenia przez Najemcę oświadczenia o przedłużeniu obowiązywania Umowy i jednoczesne dalsze używanie

  Pojazdu stanowi bezumowne korzystanie z Pojazdu. Należności z tytułu używania Pojazdu po upływie okresu najmu autoryzowanego przez ubezpieczyciela „OC sprawcy”/Assistance obciążają Najemcę zarówno w razie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, jak też w przypadku bezumownego korzystania z Pojazdu.

 3. Wskazanie w treści Umowy uruchomienie Pakietu Premium TU oznacza uruchamianie na zlecenie zakładu ubezpieczeń właściwego ze względu na likwidację szkody z OC sprawcy lub usługę Assistance, pakietu wyłączającego odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenia Pojazdu, za kradzież Pojazdu oraz uszkodzenie opon oraz szyb. Pakiet Premium TU jest rozliczany pomiędzy Wynajmującym a zakładem ubezpieczeń na zasadach ustalonych przez te podmioty w odrębnych umowach. Pakiet Premium TU obowiązuje wyłącznie w przypadku przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie przez dany zakład ubezpieczeń. W przypadku braku przyjęcia odpowiedzialności przez dany zakład ubezpieczeń (także w trakcie realizacji Najmu) stosuje się do Najemcy standardowe warunki odpowiedzialności wskazane w OWNP i k.c. W takim przypadku Najemca ma prawo skorzystać za dodatkową opłatą z Pakietu Premium na zasadach określonych w pkt 57 lit b OWNP. Uruchomienie Pakietu Premium TU nie znosi odpowiedzialności Najemcy wynikającej z punktów 40, 42-46 OWNP.
 4. W przypadku odmowy przez ubezpieczyciela „OC sprawcy”/Assistance wypłaty należności z tytułu najmu Pojazdu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty tej należności na rzecz Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia wezwania. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie również w przypadku odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 21. Zawarcie umowy najmu pojazdu zastępczego w ramach „OC sprawcy”/Assistance nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego roszczeń względem Najemcy z tytułu najmu tego Pojazdu.

IV. Odbiór i zwrot Pojazdu

 1. Odbiór i zwrot Pojazdu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w Umowie, na podstawie Protokołu podpisanego przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron, o ile Strony nie ustalą inaczej w trakcie trwania Umowy.
 2. Wynajmujący udostępnia Najemcy Pojazd czysty, sprawny technicznie i użytkowo, posiadający kompletne wyposażenie i jeden komplet kluczy lub kartę, posiadający stosowne homologacje i aktualne badanie techniczne, a także ubezpieczony w zakresie OC, AC i NNW. Warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie internetowej Wynajmującego: www.99rent.pl.
 3. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Pojazdu w chwili jego odbioru jak i zwrotu. Wszelkie uwagi Najemcy dotyczące widocznego stanu Pojazdu przy jego odbiorze jak i wydaniu powinny zostać uwzględnione w Protokole, z zastrzeżeniem wad ukrytych. Najemca jest zobowiązany do zatwierdzenia tego stanu podpisem na Protokole. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze Pojazdu lub podpisania Protokołu albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu Pojazdu, Wynajmujący może dokonać odbioru Pojazdu jednostronnie, podpisując Protokół i wskazując w miarę możliwości przyczyny braku podpisu Najemcy.
 4. Najemca zobowiązuje się do terminowego zwrotu Pojazdu zatankowanego paliwem do poziomu z chwili wydania Najemcy, określonego w Protokole oraz w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania Pojazdu.
 5. W przypadku zwrotu Pojazdu niedotankowanego paliwem do poziomu z chwili wydania Najemcy, określonego w Protokole, Najemca zobowiązuje się ponieść rzeczywisty koszt paliwa w ramach uzupełnienia oraz opłaty z tytułu usługi dotankowania w wysokości 61,50 zł.

V. Okres najmu

 1. Okres najmu każdorazowo określa Umowa.
 2. Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego na wniosek Najemcy złożony najpóźniej w ostatnim dniu najmu. Wniosek Najemcy jak i zgoda Wynajmującego może być wyrażona w formie dokumentowej (na adres: bok@99rent.pl, nr tel. 882 299 999), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zgody wyrażonej telefonicznie przez Wynajmującego zostanie ona niezwłocznie potwierdzona w formie mailowej lub sms z wykorzystaniem danych teleadresowych Najemcy wskazanych w Umowie.
 3. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając stosowne oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej lub dokumentowej, w tym na podany przez Najemcę adres email lub numer telefonu, żądając jednocześnie niezwłocznego zwrotu Pojazdu, w sytuacji gdy Najemca:
  1. korzysta z Pojazdu w sposób sprzeczny z Umową, OWNP lub przeznaczeniem Pojazdu;
  2. zaniedbuje Pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie jego wartości;
  3. udostępnia Pojazd osobom trzecim bez wymaganej zgody Wynajmującego udzielonej zgodnie z pkt. 35;
  4. udostępnia Pojazd osobom nie spełniającym wymagań do prowadzenia Pojazdów zawartych w OWNP;
  5. gdy, w trakcie Najmu zostaną pozyskane przez Wynajmującego z biura informacji gospodarczej negatywne informacje o wiarygodności płatniczej Najemcy;
  6. podał nieprawdziwe dane w trakcie zawierania Umowy jak i korzystania z Pojazdu;
  7. gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia Pojazdu w związku z zawarciem Umowy najmu;
  8. nie dokonał płatności w ustalonym terminie.
 4. W przypadku, gdy Najemca nie zwraca Pojazdu w terminie wyznaczonym w wypowiedzeniu, Wynajmujący może odebrać Pojazd na koszt Najemcy.
 5. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie, uzgodnionym zgodnie z pkt. 31 lub wyznaczonym zgodnie z pkt. 32, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pojazdu w wysokości 200% stawki czynszu najmu określonej w Umowie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania po upływie terminu zwrotu Pojazdu.

VI. Obowiązki Najemcy

 1. Najemca nie może - bez uprzedniej zgody Wynajmującego - oddać Pojazdu osobie trzeciej do używania, w szczególności w podnajem, dzierżawę, czy użyczenie, przy czym wystarczającą formą jest forma dokumentowa, w tym wysłanie skanu pisma wyrażającego zgodę na adres email wskazany przez Najemcę w Umowie. Najemca może udostępnić Pojazd swoim upoważnionym pracownikom lub współpracownikom, którymi posługuje się przy wykonywaniu swojej działalności.
 2. Najemca zobowiązuje się do:
  1. Udostępniania Pojazdu do używania, w imieniu i na odpowiedzialność Najemcy, tylko i wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia do prowadzenia Pojazdu, jak i spełniającym wymagania wskazane w OWNP (ukończony 21 rok życia, posiadanie prawa jazdy kat. B co najmniej od 6 miesięcy) oraz po uzyskaniu stosownej zgody Wynajmującego;
  2. zapewnienia posiadania przez osobę upoważnioną do używania Pojazdu w imieniu Najemcy – podczas używania Pojazdu - dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane, dowodu tożsamości i prawa jazdy o ile przepisy prawa nakładają taki obowiązek;
  3. stosowania rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika Pojazdu (informacja o rodzaju paliwa podana jest w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu);
  4. zapoznania się z dokumentacją Pojazdu które otrzyma wraz z Pojazdem, oraz do używania Pojazdu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;
  5. niezwłocznego (lecz nie później niż w terminie 12 godzin od zaistnienia, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn obiektywnych) zawiadomienia Wynajmującego o nieprawidłowościach w pracy Pojazdu, a także o uszkodzeniu, unieruchomieniu lub zniszczeniu Pojazdu (drogą telefoniczną na nr: 882 299 999 lub mailową na adres: techniczny@99rent.pl);
  6. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kraju, w którym zgodnie z OWNP Pojazd jest używany, zwłaszcza przepisów prawa ruchu drogowego;
  7. zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą w szczególności poprzez zamknięcie Pojazdu oraz uruchomienie wszystkich zamontowanych w nim urządzeń chroniących Pojazd przed kradzieżą przy każdorazowym jego opuszczeniu ;
  8. zabezpieczenia kluczyków lub karty oraz dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane z należytą starannością poza Pojazdem;
  9. wykonania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu, tj. jego utrzymania w czystości, sprawdzania i uzupełniania poziomu płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, kontroli sprawności świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, wymiany żarówek;
  10. zwrotu kompletu otrzymanych od Wynajmującego (przy wydaniu Pojazdu) dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane i kluczyków lub karty w momencie zwrotu Pojazdu Wynajmującemu;
  11. zapłaty mandatów lub innych kar i opłat wynikających z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, i do których zapłaty jest zobowiązany;
  12. zwrotu Wynajmującemu Pojazdu czystego wewnątrz i na zewnątrz, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
 3. Zakazane jest:
  1. palenie tytoniu w Pojeździe oraz innych substancji, w tym papierosów elektronicznych;
  2. używanie Pojazdu do uruchamiania innych pojazdów, a także holowanie innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy;
  3. dokonywanie w Pojeździe przeróbek lub zmian z zastrzeżeniem zmian wynikających z normalnego zużycia;
  4. dokonywanie w Pojeździe napraw, za wyjątkiem czynności obsługi codziennej, o których mowa w pkt. 36 lit. i);
  5. przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności;
  6. naruszania przepisów prawa z wykorzystaniem Pojazdu, w tym przepisów o ruchu drogowym;
  7. używanie Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, oraz do komercyjnego przewozu osób, w tym do przewozu okazjonalnego lub jako taksówki;
  8. używanie Pojazdu do nauki jazdy;
  9. przewożenie w Pojeździe zwierząt oraz innych przedmiotów, materiałów i substancji mogących zabrudzić, zniszczyć lub uszkodzić Pojazd;
  10. oklejanie Pojazdu jakimikolwiek materiałami;
  11. usuwanie z Pojazdu oznaczeń Wynajmującego, o ile Strony odrębnie nie ustaliły inaczej;
  12. używanie Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego;
  13. spożywania alkoholu, zażywana narkotyków oraz innych substancji osłabiających świadomość i zdolność reakcji;
  14. prowadzenie Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, a Najemca odpowiada za szkody wynikłe z prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 4. Najemca ponosi odpowiedzialność za naruszenie lub nieprzestrzeganie warunków najmu przez osoby, którym powierzył Pojazd. W przypadku najmu tego samego Pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna.

VII. Uszkodzenia i kradzież Pojazdu

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego (tj. najpóźniej w terminie 12 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn obiektywnych) poinformowania o tym fakcie Wynajmującego oraz wezwania Policji. Poinformowanie Wynajmującego o uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży Pojazdu nastąpi telefonicznie (nr infolinii 882 299 999) lub mailowo (na adres: szkody@99rent.pl). Najemca ma obowiązek dostarczenia Wynajmującemu – w terminie 24 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu następujących dokumentów i rzeczy:
  1. prawidłowo wypełnionego druku zgłoszenia szkody znajdującego się w Pojeździe, opisującego prawdziwe okoliczności zdarzenia;
  2. oświadczenie dotyczące danych osoby, która faktycznie kierowała Pojazdem wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez nią uprawnień do prowadzenia Pojazdu;
  3. kluczyków lub karty oraz dokumentów Pojazdu;
  4. oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone.

W przypadku, gdy Najemca z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie dostarczyć dokumentów i rzeczy w wyznaczonym powyżej terminie, termin ten (24 godziny) liczy się od chwili ustania tych obiektywnych przyczyn.

 1. W przypadku braku realizacji przez Najemcę któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w pkt. 39 powyżej Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 1500 zł.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 42 poniżej, Najemca jest zobowiązany do uregulowania należności wynikających ze szkód powstałych w Pojeździe do wysokości udziału własnego określonego w Umowie, w tym w jego elementach zewnętrznych i elementach wyposażenia wnętrza (z wyłączeniem skutków normalnego zużycia Pojazdu), spowodowanych przez Najemcę lub osobę, której powierzył Pojazd do używania. W przypadku, gdy w Umowie Strony nie określił udziału własnego wynosi on do 4.000 zł w przypadku kradzieży Pojazdu, oraz do 1.000 zł w pozostałych przypadkach.
 3. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa, oraz działań określonych w punkcie 37 powyżej.
 4. Koszt naprawy Pojazdu, o której mowa w pkt 41-42 powyżej będzie ustalony każdorazowo w oparciu o kosztorys sporządzony przez warsztat samochodowy odpowiedzialny za naprawę.
 5. Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania na rzecz Wynajmującego, zgodnie z wyceną warsztatu samochodowego odpowiedzialnego za naprawę, za:
  1. zgubienie kluczyka;
  2. uszkodzenie elementów wnętrza Pojazdu;
  3. zatankowanie niewłaściwego paliwa.
 6. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w pkt 40 – 44 powyżej, Najemca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wynajmującego następujących opłat z tytułu niewłaściwego używania Pojazdu lub szkód spowodowanych z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osoby prowadzącej Pojazd:
  1. nieprzestrzeganie zakazu palenia w Pojeździe tytoniu oraz innych substancji, w tym papierosów elektronicznych - 500zł;
  2. brak dokumentów lub tablicy rejestracyjnej Pojazdu - 500zł;
  3. usunięcie bez zgody oznaczeń 99rent - 500zł;
  4. zwrot Pojazdu z zabrudzonym wnętrzem (konieczność prania tapicerki) – 250 zł;
  5. zwrot nieumytego z zewnątrz lub wewnątrz (z zastrzeżeniem lit. d powyżej) Pojazdu - 80 zł;
  6. utrata gwarancji na Pojazd z winy Najemcy lub osoby której Najemca udostępnił Pojazd – 2000 zł;
  7. zatankowanie Pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa – 2000 zł;
  8. naruszenie innych zakazów wymienionych w pkt. 37 – 500 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
 7. Zapłata opłat dodatkowych oraz kar umownych przewidzianych w OWNP, nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w k.c.

VIII. Awaria, Unieruchomienie Pojazdu

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 51 poniżej, w przypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 2 godziny robocze (tj. czas pomiędzy godz. 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu poinformowania Wynajmującego o niemożności korzystania, zgodnie z pkt. 36 lit. e), Wynajmujący zapewni Najemcy inny pojazd lub zwróci Najemcy czynsz proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu najmu przewidzianego w Umowie, co nie wyłącza ogólnych zasad odpowiedzialności Stron określonych w k.c.
 2. Klasa pojazdu zapewnionego przez Wynajmującego zgodnie z pkt. 47 powyżej, będzie w miarę możliwości zgodna z klasą Pojazdu. W przypadku niemożności dostarczenia pojazdu w podobnej klasie i wyposażeniu Najemca otrzyma samochód klasy niższej.
 3. Pojazd zastępczy, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, staje się od momentu przekazania na podstawie Protokołu Pojazdem docelowym (przedmiot najmu) i jego używanie stanowić będzie kontynuację Umowy.
 4. W przypadku szkody całkowitej Pojazdu lub jego kradzieży, Strony wspólnie postanowią o warunkach kontynuowania Umowy z użyciem innego pojazdu, jako pojazdu docelowego (przedmiotu najmu).
 5. Najemcy nie przysługuje inny pojazd w przypadku:
  1. szkody powstałej w wyniku rażącego niedbalstwa Najemcy;
  2. utraty dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane, kluczyków/karty lub polisy ubezpieczeniowej z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w k.c.;
  3. unieruchomienia Pojazdu poza granicami RP – dotyczy przypadku wyjazdu Pojazdem poza granicę RP bez uprzedniej zgody Wynajmującego;
  4. utraty tablicy rejestracyjnej;
  5. przebicia opony.
  6. zatankowania niewłaściwego paliwa

IX. Serwis, przeglądy, naprawy

 1. Najemca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu konieczność wykonania przeglądu Pojazdu.
 2. Najemca jest zobowiązany podstawić Pojazd do wskazanego przez Wynajmującego punktu serwisowego, celem dokonania przeglądu okresowego przy wskazaniu licznika kilometrów lub daty określonej w Protokole stanowiącego dopuszczalny limit wynikający z wymogów producenta Pojazdu.
 3. W razie podstawienia Pojazdu do przeglądu, o którym mowa w pkt. 53 powyżej, przy wskazaniu licznika kilometrów wskazującego przekroczenie limitu określonego w Protokole lub braku podstawienia Pojazdu do przeglądu, co jest podstawą utraty gwarancji producenta Pojazdu, Najemca zostanie obciążony karą umowną wskazaną w pkt. 45 lit f), chyba że powyższe nastąpiło z powodu siły wyższej.

X. Czynsz najmu, płatności

 1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu oraz opłat za zamówione świadczenia dodatkowe wg stawek określonych w Umowie oraz OWNP.
 2. Czynsz najmu uwzględnia ubezpieczenie Pojazdu w zakresie OC, AC i NNW. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak wszelkich szkód. Czynsz nie zawiera opłat za świadczenia dodatkowe, które w przypadku ich zamówienia przez Najemcę płatne są według stawek określonych w Umowie lub OWNP.
 3. Najemca za dodatkową opłatą określoną w Umowie, może wykupić Pakiety, które zmniejszają jego odpowiedzialność za wynajęty Pojazd:
  1. Pakiet Myjnia - znosi odpowiedzialność Najemcy za zwrot nieumytego z zewnątrz Pojazdu;
  2. Pakiet Premium – wyłącza odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenia Pojazdu, za kradzież Pojazdu oraz uszkodzenie opon oraz szyb oraz znosi odpowiedzialność za zwrot nieumytego z zewnątrz lub wewnątrz. Opłata z tego tytułu będzie naliczana za każdy dzień najmu Pojazdu, o ile nie postanowiono inaczej w Umowie. W przypadku ustalenia w Umowie opłaty ryczałtowej z tego tytułu będzie ona naliczana za każde rozpoczęte 30 dni najmu, przy czym w takim przypadku przekroczenie każdego kolejnego okresu 30 dni uruchamia automatycznie pakiet zryczałtowany na dany okres bez względu na ilość faktycznych dni najmu w tym okresie. Opłata zryczałtowana nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszego zakończenia najmu.

Wykupienie Pakietu Premium nie znosi odpowiedzialności Najemcy wynikającej z punktów 40, 42-44, 45 lit. a-d, f-h, 46 OWNP.

 1. Koszty bieżącej eksploatacji Pojazdu (np. koszty mycia, paliwa, płynów eksploatacyjnych, w tym roztworów typu AdBlue lub jego odpowiedników, opłat za korzystanie z autostrad i parkingów) obciążają Najemcę.
 2. Umowa może zawierać limit kilometrów.
 3. O ile Strony nie postanowią inaczej w Umowie czynsz najmu płatny jest z góry przed odbiorem Pojazdu przez Najemcę.
 4. Płatność czynszu najmu może być dokonana:, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, kartą płatniczą lub kredytową.
 5. Wszelkie opłaty związane z uszkodzeniem, kradzieżą Pojazdu oraz opłaty za zamówione usługi dodatkowe będą rozliczane zgodnie z OWNP i stawkami określonymi w Umowie.
 6. W przypadku uzgodnienia przez Strony zapłaty kaucji stanowiącej zabezpieczenie wynikających z Umowy roszczeń Wynajmującego względem Najemcy, Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję przy podpisaniu Umowy.
 7. Kaucja może zostać uiszczona przez Najemcę w drodze preautoryzacji karty kredytowej lub blokady limitu kredytowego.
 8. W przypadku braku stwierdzenia podczas zwrotu Pojazdu podstaw do zatrzymania kaucji, kaucja zablokowana na karcie kredytowej (preautoryzacja) lub w formie blokady limitu kredytowego Najemcy wygasa w terminie 14 dni od daty zakończenia wynajmu. Wynajmujący ze względów technicznych od niego niezależnych nie ma wpływu na zmianę tego okresu. W przypadku blokady przedłużającej się ponad wskazany powyżej okres, Wynajmujący rekomenduje Najemcy kontakt z bankiem - wystawcą karty kredytowej.
 9. Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.
 10. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat związanych z uszkodzeniem Pojazdu, jego kradzieżą, lub obowiązku uiszczenia innych opłat wynikających z Umowy i OWNP kaucja podlega zatrzymaniu przez Wynajmującego. Rozliczenie kaucji każdorazowo nastąpi do 14 dni od daty zakończenia wynajmu.
 11. W przypadku udzielenia przez Wynajmującego na wniosek organów ścigania, instytucji finansowych (banków, leasingodawców) lub organów administracji, pisemnej informacji o użytkowniku Pojazdu, którym dokonano wykroczenia lub przestępstwa w okresie najmu (w tym także nieuregulowania opłat za postój/parking) Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości 61,50 za każde takie zdarzenie.

XI. Przemieszczanie Pojazdu poza granicę RP

 1. W przypadku wyjazdu Pojazdem poza granicę RP Najemca jest zobowiązany zawiadomić Wynajmującego o planowanym wyjeździe oraz pozyskać jego zgodę. Powiadomienie Wynajmującego powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.99rent.pl lub poprzez wysłanie informacji na adres email: bok@99rent.pl. W przesłanym zgłoszeniu Najemca powinien przekazać informacje o krajach, do których zmierza, lub przez teren których będzie przejeżdżał, oraz okres w którym to nastąpi. O planowanym wyjeździe Najemca jest zobowiązany poinformować Wynajmującego z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin. W przypadku planowanego wyjazdu do krajów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej, lub przejazdu przez takie kraje, uzyskanie zgody może być uzależnione od spełnienia przez Najemcę dodatkowych warunków w szczególności związanych z ubezpieczeniem pojazdu, lub ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia.
 2. Zgoda na wyjazd poza granice RP zostanie przesłana na wskazany przez najemcę adres email.
 3. Z tytułu wydania zgody na wyjazd poza granicę RP pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 100 zł. O ile Strony nie ustaliły inaczej opłata z tytułu wyrażenia zgody jest płatna z góry, najpóźniej w chwili udzielenia zgody. Wynajmujący udostępni w tym celu możliwość uiszczenia opłaty z wykorzystaniem platformy transakcyjnej Tpay.com.
 4. Poruszanie się poza granicami RP bez uprzedniej zgody Wynajmującego rodzi po stronie Najemcy obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanym z używaniem Pojazdu poza granicami RP.
 5. W przypadku wyjazdu poza granice Unii Europejskiej bez zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości potrójnej stawki czynszu brutto za każdą rozpoczętą dobę pozostawania Pojazdu poza granicami Unii Europejskiej.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.
 2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania się o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.
 3. Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę Wynajmującego.
 4. Najemca oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi OWNP i zrozumiał ich treść oraz że:
  1. podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie Pojazdem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym;
  4. nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.
 5. Podpisujący umowę najmu lub OWNP, działając osobiście, w imieniu własnym, a nie w imieniu Najemcy, oświadcza że przyjmuje na siebie względem Wynajmującego osobistą odpowiedzialność na wypadek tego, że Najemca nie wywiąże się z zobowiązania wynikającego z umowy najmu w zakresie zapłaty czynszu lub jakichkolwiek innych opłat wynikających z umowy najmu lub OWNP. Oświadczam, że w razie opóźnienia w płatności ww. zobowiązań, Wynajmujący uprawniony będzie do domagania się zapłaty bezpośrednio ode mnie, po uprzednim wezwaniu mnie do zapłaty w terminie 7 dni. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność w powyższym zakresie także na okoliczność, gdyby okazało się, że nie byłem uprawniony do reprezentowania Najemcy przy zawarciu umowy najmu lub akceptacji OWNP.

Ładowanie

Ładowanie

Opinie naszych klientów

5
Auto wypożyczone z 99 rent Lublin Auto bardzo czyste zadbane Pan Przemek punktualny, bardzo miły i kontaktowy, zdecydowanie polecam
26.02.2020
Edyta
5
Znakomicie, serdecznie polecam. Profesjonalna obsługa w Lublinie. Pozdrawiamy
23.02.2020
Zbyszek
5
Awaria auta. Pierwszy raz korzystałam z wypożyczalni (Poznań). Szukałam w sieci i 99rent okazał się najbardziej przyjazny :) . Pan Michał w sobotni poranek dostarczył autko (śliczny, czyściutki Hyundai i20 :) pod drzwi domku :). Dziękuję za cierpliwość i spokój. Polecam.Pozdrawiam
16.11.2019
Arleta
5
Podstawienie samochodu perfekto, oddział w Ndm bardzo szybko zareagował, pojazd w idealnej kondycji czysty umyty, poziom obsługi Pana Emila na najwyższym poziomie. Szczerze polecam.
14.11.2019
Katarzyna
5
Very nice and sweet cars i take many times every car is new and staff also helpful high recommend this come your one time visit lifetime regular customer
06.11.2019
Parag Patel
5
Auto podstawione w tym samym dni co miałem kolizje. Polecam
03.11.2019
Szymon
5
Bardzo szybkie oddanie i odebranie samochodu. Wszystkie dokumenty od razu na maila. Auto czyste, przyjemne i na poziomie. Pachniało nowością. Oferta bardzo dobra jeżeli chodzi o wypady weekendowe. Brak limitu kilometrów!
21.10.2019
Jakub J.
5
Bardzo profesjonalna obsługa, szybka dostawa auta, szybkie formalności online. Miły Pan dostarczył auto na ustalony czas.polecam firmę.
16.10.2019
Ewa Strzelce Opolskie
5
Wypożyczalam w oddziale w Gdyni miła sprawna obsługa ceny konkurencyjne zadbane samochody ogólnie polecam ja jak będę musiała wypożyczyć znowu to tylko u was polecam bardzo
08.09.2019
Hanna
5
Dzięki miłej i profesjonalnej obsłudze mój urlop przebiegł bezproblemowo. Autko zostało podstawione pod wskazany adres i to dzięki inicjatywie, z którą wyszedł pracownik firmy, że to nie stanowi najmniejszego problemu. Serdecznie pozdrawiam ekipe firmy z Grudziądza,następnym razem autko wezmę od was
01.08.2019
Patryk
5
Rekomenduję jak najbardziej pozytywnie. Korzystałem z punktu w Katowicach (kolejny raz) i jestem b. zadowolony. Szybko, sprawnie, kompetentnie. Bardzo pomocni i nastawieni pozytywnie na klienta. Szybka reakcja i dopasowanie do potrzeb. Dobre ceny i jeszcze lepsze samochody ;-) POLECAM !
01.08.2019
Damian
5
PROFESJONALNIE, BEZPROBLEMOWO i UCZCIWIE! Super!!! Naprawdę polecam!
31.07.2019
Ewa