Warunki wynajmu

                                                                                 Ogólne Warunki Najmu Pojazdu 

I. Definicje - Zakres OWNP

1) Określenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu (zwanych dalej „OWNP”) oznaczają:

a) k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.);

b) Konsument – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 k.c. zawiera umowę najmu Pojazdu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;

c) Najemca – osoba fizyczna mająca ukończony 21. rok życia i posiadająca prawo jazdy kat. B przez minimum 6 miesięcy, biorąca Pojazd do używania w imieniu własnym, jako Konsument albo jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c., a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której Pojazd do używania bierze upoważniona przez nią osoba;

d) Pojazd – samochód osobowy, bus (pojazd przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą) lub samochód dostawczy (pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków, a także samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą), stanowiący przedmiot najmu, wskazany w Umowie;

e) Protokół – protokół Przekazania/Odbioru Pojazdu, stanowiący Załącznik do Umowy, będący jej integralną częścią, określający szczegółowy stan Pojazdu, w tym stan techniczny oraz wyposażenie w chwili odbioru Pojazdu przez Najemcę oraz w chwili zwrotu Pojazdu Wynajmującemu;

f) Umowa – umowa najmu Pojazdu, w tym także umowa ramowa najmu Pojazdu zawarta przez Strony ustalająca prawa i obowiązki obu Stron wraz z załącznikami będącymi jej integralną częścią, a także wszelkie aneksy oraz porozumienia do takich umów; kwestie w niej nierozstrzygnięte regulują niniejsze OWNP i k.c.;

g) Wynajmujący – 99rent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000307047, NIP: 5242645677,

h) forma dokumentowa – należy przez to rozumieć formę dokumentową w rozumieniu k.c., w szczególności są to oświadczenia składane poprzez emaile, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne. Umowa, Aneks do Umowy, Protokół, OWNP jak i inne oświadczenia do Umowy mogą być podpisywane w formie dokumentowej przy użyciu elektronicznego tabletu.

2) Wynajmujący ponosi wobec Najemcy odpowiedzialność za wady Pojazdu zgodnie z przepisami k.c. oraz za zgodność realizowanego najmu z Umową i niniejszym OWNP na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.

3) Niniejsze OWNP określają zasady używania Pojazdu oraz prawa i obowiązki Stron w ramach zawartej Umowy.

4) Wynajmujący oświadcza, że w zależności od tego, który Pojazd jest przedmiotem najmu, mogą być w nim zainstalowane urządzenia GPS umożliwiające jego monitoring, w tym jego położenie, prędkość, sposób korzystania. Dane powyższe mogą być wykorzystywane przez Wynajmującego w celu ustalenia położenia Pojazdu na wypadek jego kradzieży lub wykorzystania Pojazdu niezgodnie z warunkami Umowy (np. naruszenie ewentualnych ograniczeń użytkowania Pojazdu oraz nakazu przestrzegania przepisów ruchu drogowego), w tym również w celach dowodowych w zakresie zasadności obciążenia Najemcy należnymi Wynajmującemu opłatami. O fakcie zainstalowania w danym Pojeździe urządzeń GPS Wynajmujący informuje Najemcę poprzez przedłożenie Najemcy stosownej klauzuli informacyjnej zawierającej m.in. informacje o stosowaniu monitoringu GPS. Jeżeli w danym Pojeździe nie zainstalowano urządzeń GPS przedkładana Najemcy klauzula informacyjna nie zawiera wzmianki o stosowaniu monitoringu GPS.

5) Najemca będący osobą fizyczną zobowiązany jest wskazać, najpóźniej w momencie rezerwacji lub podpisania Umowy, że dokonuje tego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsumenta, wszelkie dokumenty, w tym Umowa oraz dokumenty płatnicze, zostaną wystawione na Konsumenta. Zmiany w tym zakresie stanowią zmianę Umowy i wymagają uprzedniego ustalenia zmienianych warunków przez obie Strony. W szczególności Konsument nie może jednostronnie żądać, po zakończeniu najmu, wystawienia dokumentów płatniczych na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą lub zawodową.

6) W zakresie Najmów z „OC sprawcy”/Assistance postanowienia dotyczące najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”/Assistance zawarte w części III.OWNP mają pierwszeństwo w stosunku do pozostałych postanowień OWNP.

II. Postanowienia szczególne dotyczące Konsumentów

7) Postanowienia zawarte w części II. OWNP stosuje się wyłącznie do Najemców będących Konsumentami, oraz (z wyłączeniem pkt. 16) do Najemców będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, dla których jednak Umowa ta nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. Odniesienie w treści niniejszej części OWNP do Konsumenta ma zastosowanie do obu ww. Najemców. Postanowienia części II. OWNP w stosunku do ww. Najemców mają pierwszeństwo w stosunku do pozostałych postanowień OWNP. Pozostałe postanowienia OWNP mają zastosowanie do ww. Najemców w zakresie nieuregulowanym w części II OWNP, o ile nie postanowiono inaczej.

8) Najemca będący Konsumentem zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Pojazdu zarówno w chwili jego wydania jak i zwrotu. Powinien zgłosić i uwzględnić w Protokole wszelkie uwagi dotyczące widocznego stanu Pojazdu, zarówno przy jego wydaniu jak i odbiorze, przy czym ocena ta dotyczy tylko wad możliwych do stwierdzenia przez przeciętnego konsumenta.

9) W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie, lub w terminie ustalonym zgodnie z OWNP (patrz pkt. 33 opisujący sposób przedłużenia Umowy oraz pkt. 34 opisujący okoliczności jednostronnego skrócenia okresu najmu przez Wynajmującego) Najemca będący Konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pojazdu w wysokości 100 % stawki czynszu najmu określonej w Umowie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania po upływie terminu zwrotu Pojazdu. Postanowienia tego nie stosuje się jeżeli brak zwrotu Pojazdu nastąpił z przyczyn, za które Najemca będący Konsumentem nie ponosi odpowiedzialności.

10) Najemca będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za Pojazd i szkody związane z jego używaniem na zasadach wynikających z przepisów prawa w szczególności k.c. Szczególne przypadki takiej odpowiedzialności określono także w pkt. 23, pkt. 37, pkt. 42-50 oraz pkt. 63. Punktu 51 nie stosuje się.

11) Najemca będący Konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty opłat określonych w pkt. 49 w sytuacji, gdy ponosi w związku z tym odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa w szczególności k.c. Opłaty te stanowią wyrównanie szkody poniesionej przez Wynajmującego w wyniku przestoju Pojazdu, jego utraty lub utraty wartości Pojazdu w związku z zaistnieniem konkretnego zdarzenia.

12) W przypadku unieruchomienia Pojazdu klasa innego pojazdu zapewnionego przez Wynajmującego Konsumentowi zgodnie z pkt. 52, będzie w miarę możliwości zgodna z klasą wynajętego Pojazdu. W przypadku niemożności dostarczenia pojazdu w podobnej klasie i wyposażeniu Najemca otrzyma samochód klasy niższej. W takim przypadku zostanie zwrócona przez Wynajmującego odpowiednia część zapłaconego przez Najemcę czynszu za samochód klasy wyższej.

13) Reklamacje (np. związane z brakiem zgodności realizowanego przez Wynajmującego najmu z Umową, czy też związane ze stwierdzeniem wad Pojazdu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających jego używanie) mogą być złożone np. w formie pisemnej na adres siedziby Wynajmującego wskazany w OWNP, lub w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacje@99rent.pl.

14) Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych:

a) imienia i nazwiska zgłaszającego reklamację;

b) określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, nr rejestracyjnego Pojazdu, nr FV lub noty obciążeniowej;

c) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

d) żądania Najemcy (np. obniżenia czynszu za czas trwania wad ograniczających przydatność Pojazdu do umówionego użytku lub usunięcia wad uniemożliwiających jego używanie lub udostępnienia innego pojazdu);

e) danych kontaktowych składającego reklamację, na które może być złożona odpowiedź na reklamację.

15) Wynajmujący udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszonej reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na wskazane dane kontaktowe w reklamacji, lub jeżeli Najemca nie wskazał tych danych, na dane kontaktowe zawarte w Umowie. Brak udzielenia we wskazanym wyżej terminie odpowiedzi na reklamację uznaje się za jej uwzględnienie.

16) Jeżeli Wynajmujący odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca będący Konsumentem nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Wynajmującego, Najemca ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń. W szczególności może się zwrócić do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, strona internetowa: http://wiih.org.pl/index.php). Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy przez stały sąd polubowny działający przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (szczegółu dostępne na stronie http://spsk.wiih.org.pl/). Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, czyli w szczególności są to rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/pomoc.php.

17) Zgodnie z treścią art. 38 ust.1 pkt 12 oraz art. 7aa ustawy o prawach konsumenta Najemcy będącemu Konsumentem, oraz Najemcy będącemu osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, dla której jednak Umowa ta nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu Pojazdu, lub przedłużenia umowy najmu Pojazdu w związku z jej zawarciem na odległość lub poza lokalem Wynajmującego, jeżeli w tej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi najmu.

18) Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19) Wynajmujący w celu należytego wykonania Umowy może kontaktować się telefonicznie z wybranymi Najemcami weryfikując jakość świadczonych przez siebie usług najmu. Kontakt może nastąpić przy wykorzystaniu numeru telefonicznego Najemcy wskazanego w treści Umowy.

20) Skrócenie przez Konsumenta okresu najmu wskazanego w Umowie wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego. Pozostawienie/zwrot kluczyków/dokumentów Pojazdu bez zgody Wynajmującego nie stanowi o wcześniejszym rozwiązaniu Umowy. Wynajmujący może uzależnić wyrażenie zgody na skrócenie okresu najmu od rekalkulacji stawek czynszu.

III. Postanowienia dotyczące najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”/ Assistance

21) Wraz z Umową posiadacz pojazdu, który doznał szkody w związku z ruchem pojazdów i jest uprawniony do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu od zakładu ubezpieczeń podpisze pełnomocnictwo, w którym upoważni Wynajmującego do rozliczenia bezgotówkowego najmu Pojazdu zastępczego bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń. W przypadku odmowy zapłaty przez zakład ubezpieczeń, Najemca ma obowiązek dokonania zapłaty na rzecz Wynajmującego należności związanych z najmem w zakresie niepokrytym przez zakład ubezpieczeń.

22) Najem Pojazdu zastępczego z „OC sprawcy” albo w ramach Assistance kończy się z upływem okresu, na jaki został autoryzowany przez ubezpieczyciela „OC sprawcy”/Assistance lub zlecającego. Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o przedłużeniu okresu autoryzacji albo braku autoryzacji dalszego okresu najmu przez ubezpieczyciela „OC sprawcy”/Assistance lub zlecającego. W przypadku braku autoryzacji na dalszy okres Wynajmujący wzywa Najemcę do zwrotu Pojazdu zgodnie z ostatnim, autoryzowanym okresem wynajmu lub do złożenia w tym terminie oświadczenia o woli zawarcia nowej Umowy na dalszy okres najmu i uiszczenia opłaty za deklarowany dalszy okres wynajmu. Wniosek Najemcy o zawarcie nowej Umowy, jak i zgoda Wynajmującego może być wyrażona w formie dokumentowej (na adres: bok@99rent.pl, nr tel. 882 299 999), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zgody wyrażonej telefonicznie przez Wynajmującego zostanie ona niezwłocznie potwierdzona w formie mailowej lub sms z wykorzystaniem danych teleadresowych Najemcy wskazanych w Umowie. W razie zawarcia przez Strony Umowy na dalszy okres najmu w związku z brakiem autoryzacji ubezpieczającego lub zlecającego, Najemca jest zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości czynszu najmu i innych opłat za ten okres. Brak złożenia przez Najemcę oświadczenia o przedłużeniu obowiązywania Umowy i jednoczesne dalsze używanie Pojazdu stanowi bezumowne korzystanie z Pojazdu. Należności z tytułu używania Pojazdu po upływie okresu najmu autoryzowanego przez ubezpieczyciela „OC sprawcy”/Assistance lub zlecającego obciążają Najemcę zarówno w razie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, jak też w przypadku bezumownego korzystania z Pojazdu.

23) Wskazanie w treści Umowy uruchomienie Pakietu Premium TU oznacza uruchamianie na zlecenie zakładu ubezpieczeń właściwego ze względu na likwidację szkody z OC sprawcy lub usługę Assistance, pakietu wyłączającego odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenia Pojazdu, za kradzież Pojazdu oraz uszkodzenie opon oraz szyb. Uruchomienie Pakietu Premium TU nie znosi odpowiedzialności Najemcy wynikającej z punktów 42, 44-45, 48 lit a-r, 49 - 51 OWNP. Pakiet Premium TU jest rozliczany pomiędzy Wynajmującym a zakładem ubezpieczeń na zasadach ustalonych przez te podmioty w odrębnych umowach. Pakiet Premium TU obowiązuje wyłącznie w przypadku przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie przez dany zakład ubezpieczeń. W przypadku braku przyjęcia odpowiedzialności przez dany zakład ubezpieczeń (także w trakcie realizacji Najmu) stosuje się do Najemcy standardowe warunki odpowiedzialności wskazane w OWNP i k.c. W takim przypadku Najemca ma prawo skorzystać za dodatkową opłatą z pakietów opisanych w pkt. 63.

24) W przypadku odmowy przez ubezpieczyciela „OC sprawcy”/Assistance wypłaty należności z tytułu najmu Pojazdu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty tej należności na rzecz Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia wezwania. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie również w przypadku odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 21. Zawarcie Umowy najmu Pojazdu zastępczego w ramach „OC sprawcy”/Assistance nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego roszczeń względem Najemcy z tytułu najmu tego Pojazdu.

25) W przypadku Najmów z „OC Sprawcy”/Assistance opłata z tytułu zgody na wyjazd poza granicę RP może nie być pobierana, jeżeli takie postanowienie wynika z odrębnych umów zawartych pomiędzy Wynajmujący a podmiotem zlecającym Najem w ramach usług „OC Sprawcy”/Assistance. Najemca zostanie poinformowany o powyższym w przypadku wystąpienia o zgodę.

IV. Odbiór i zwrot Pojazdu

26) Odbiór i zwrot Pojazdu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w Umowie, na podstawie Protokołu podpisanego przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron, o ile Strony nie ustalą inaczej w trakcie trwania Umowy. Każdorazowo wydanie, zwrot oraz zamiana Pojazdu zostaje potwierdzona Protokołem, który w formie elektronicznej jest przesyłany na adres e-mail Najemcy wskazany w Umowie. W przypadku braku otrzymania ww. dokumentu przez Najemcę, ten powinien poinformować o tym fakcie Wynajmującego.

27) Wynajmujący udostępnia Najemcy Pojazd czysty, sprawny technicznie i użytkowo, posiadający kompletne wyposażenie i jeden komplet kluczy lub kartę, posiadający stosowne homologacje i aktualne badanie techniczne, a także ubezpieczony w zakresie OC, AC i NNW. Warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie internetowej Wynajmującego: www.99rent.pl.

28) Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Pojazdu w chwili jego odbioru jak i zwrotu. Wszelkie uwagi Najemcy dotyczące widocznego stanu Pojazdu przy jego odbiorze jak i wydaniu powinny zostać uwzględnione w Protokole, z zastrzeżeniem wad ukrytych. Najemca jest zobowiązany do zatwierdzenia tego stanu podpisem na Protokole. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze Pojazdu lub podpisania Protokołu albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu Pojazdu, Wynajmujący może dokonać odbioru Pojazdu jednostronnie, podpisując Protokół i wskazując w miarę możliwości przyczyny braku podpisu Najemcy. Wynajmujący prześle tak podpisany Protokół na adres e-mail wskazany przez Najemcę w Umowie lub w wypadku jego braku na adres korespondencyjny. Najemca ma prawo do zgłoszenia uwag co do treści Protokołu w terminie 2 dni od daty jego otrzymania. Wszelkie uwagi zgłoszone po tym terminie będą rozpatrywane w trybie reklamacyjnym.

29) Najemca zobowiązuje się do terminowego zwrotu Pojazdu zatankowanego paliwem do poziomu z chwili wydania Najemcy, określonego w Protokole oraz w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania Pojazdu.

30) W przypadku zwrotu Pojazdu niedotankowanego paliwem do poziomu z chwili wydania Najemcy, określonego w Protokole, Najemca zobowiązuje się ponieść rzeczywisty koszt paliwa w ramach uzupełnienia oraz opłaty z tytułu usługi dotankowania w wysokości 61,50 zł.

31) W przypadku zamiany Pojazdu w trakcie okresu najmu, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, nowo dostarczony Pojazd staje się od momentu przekazania na podstawie Protokołu Pojazdem docelowym (przedmiot najmu) i jego używanie stanowić będzie kontynuację Umowy. Podpisane Protokoły stanowić będą integralną część Umowy.

V. Okres najmu

32) Okres najmu każdorazowo określa Umowa. Skrócenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Wynajmujący może uzależnić wyrażenie zgody na skrócenie okresu najmu od rekalkulacji stawek czynszu.

33) Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego na wniosek Najemcy złożony najpóźniej w ostatnim dniu najmu. Wniosek Najemcy jak i zgoda Wynajmującego może być wyrażona w formie dokumentowej (na adres: bok@99rent.pl, nr tel. 882 299 999), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zgody wyrażonej telefonicznie przez Wynajmującego zostanie ona niezwłocznie potwierdzona w formie mailowej lub sms z wykorzystaniem danych teleadresowych Najemcy wskazanych w Umowie.

34) Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając stosowne oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej lub dokumentowej, w tym na podany przez Najemcę adres email lub numer telefonu, żądając jednocześnie niezwłocznego zwrotu Pojazdu, w sytuacji gdy Najemca:

a) korzysta z Pojazdu w sposób sprzeczny z Umową, OWNP lub przeznaczeniem Pojazdu;

b) zaniedbuje Pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie jego wartości;

c) udostępnia Pojazd osobom trzecim bez wymaganej zgody Wynajmującego udzielonej zgodnie z pkt. 37;

d) udostępnia Pojazd osobom nie spełniającym wymagań do prowadzenia Pojazdów zawartych w OWNP;

e) gdy, w trakcie Najmu zostaną pozyskane przez Wynajmującego z biura informacji gospodarczej negatywne informacje o wiarygodności płatniczej Najemcy;

f) podał nieprawdziwe dane w trakcie zawierania Umowy jak i korzystania z Pojazdu;

g) gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia Pojazdu w związku z zawarciem Umowy najmu; h) nie dokonał płatności w ustalonym terminie.

35) Jeżeli Najemca nie zwraca Pojazdu w terminie wyznaczonym w wypowiedzeniu, Wynajmujący może odebrać Pojazd na koszt Najemcy.

36) W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie, uzgodnionym zgodnie z pkt. 33 lub wyznaczonym zgodnie z pkt. 34, Najemca nie będący Konsumentem zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pojazdu w wysokości 200% stawki czynszu najmu określonej w Umowie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania po upływie terminu zwrotu Pojazdu.

VI. Obowiązki Najemcy

37) Najemca nie może - bez uprzedniej zgody Wynajmującego - oddać Pojazdu osobie trzeciej do używania, w szczególności w podnajem, dzierżawę, czy użyczenie, przy czym wystarczającą formą jest forma dokumentowa, w tym wysłanie skanu pisma wyrażającego zgodę na adres email wskazany przez Najemcę w Umowie. Najemca może udostępnić Pojazd swoim upoważnionym pracownikom lub współpracownikom, którymi posługuje się przy wykonywaniu swojej działalności. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego ustępu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę karą umowną wskazaną w pkt. 49 lit. j) za każdy stwierdzony przypadek udostępnienia Pojazdu osobie trzeciej bez wymaganej zgody Wynajmującego. Prawo do naliczenia kary umownej jest niezależne od prawa Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu zgodnie z pkt.34 lit. c).

38) Najemca zobowiązuje się do:

a) Udostępniania Pojazdu do używania, w imieniu i na odpowiedzialność Najemcy, tylko i wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia do prowadzenia Pojazdu, jak i spełniającym wymagania wskazane w OWNP (ukończony 21 rok życia, posiadanie prawa jazdy kat. B co najmniej od 6 miesięcy) oraz po uzyskaniu stosownej zgody Wynajmującego;

b) zapewnienia posiadania przez osobę upoważnioną do używania Pojazdu w imieniu Najemcy – podczas używania Pojazdu – dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane, dowodu tożsamości i prawa jazdy o ile przepisy prawa nakładają taki obowiązek;

c) stosowania rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika Pojazdu (informacja o rodzaju paliwa podana jest w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu);

d) zapoznania się z dokumentacją Pojazdu, którą otrzyma wraz z Pojazdem, oraz do używania Pojazdu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;

e) niezwłocznego (lecz nie później niż w terminie 12 godzin od zaistnienia, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn obiektywnych) zawiadomienia Wynajmującego o nieprawidłowościach w pracy Pojazdu, a także o uszkodzeniu, unieruchomieniu lub zniszczeniu Pojazdu (drogą telefoniczną na nr: 882 299 999 lub mailową na adres: techniczny@99rent.pl);

f) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kraju, w którym zgodnie z OWNP Pojazd jest używany, zwłaszcza przepisów prawa ruchu drogowego;

g) zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą w szczególności poprzez zamknięcie Pojazdu oraz uruchomienie wszystkich zamontowanych w nim urządzeń chroniących Pojazd przed kradzieżą przy każdorazowym jego opuszczeniu;

h) zabezpieczenia kluczyków lub karty oraz dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane z należytą starannością poza Pojazdem;

i) pozostawiania Pojazdu w bezpiecznym miejscu, uniemożliwiającym lub ograniczającym możliwość uszkodzenia Pojazdu przez osoby trzecie;

j) wykonania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu, tj. jego utrzymania w czystości, sprawdzania i uzupełniania poziomu płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, innych płynów eksploatacyjnych, w tym roztworów typu AdBlue lub jego odpowiedników, kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, kontroli sprawności świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, wymiany żarówek;

k) zwrotu kompletu otrzymanych od Wynajmującego (przy wydaniu Pojazdu) dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane i kluczyków lub karty w momencie zwrotu Pojazdu Wynajmującemu;

l) zapłaty mandatów lub innych kar i opłat wynikających z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, i do których zapłaty jest zobowiązany;

m) zwrotu Wynajmującemu Pojazdu czystego wewnątrz i na zewnątrz, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

39) Zakazane jest:

a) palenie tytoniu w Pojeździe oraz innych substancji, w tym papierosów elektronicznych;

b) usuwanie z Pojazdu oznaczeń Wynajmującego lub ich celowe zakrywanie (np. zaklejanie, zasłanianie), o ile Strony odrębnie nie ustaliły inaczej;

c) używanie Pojazdu do uruchamiania innych pojazdów, a także holowanie innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy;

d) dokonywanie w Pojeździe przeróbek lub zmian z zastrzeżeniem zmian wynikających z normalnego zużycia;

e) dokonywanie w Pojeździe napraw, za wyjątkiem czynności obsługi codziennej, o których mowa w pkt. 38 lit. j);

f) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności;

g) naruszania przepisów prawa z wykorzystaniem Pojazdu, w tym przepisów o ruchu drogowym;

h) używanie Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, oraz do komercyjnego przewozu osób, w tym do przewozu okazjonalnego lub jako taksówki;

i) używanie Pojazdu do nauki jazdy;

j) przewożenie w Pojeździe zwierząt (dopuszczalne jest jednak przewożenie zwierząt w przypadku odpowiedniego zabezpieczenia Pojazdu przed możliwością jego zabrudzenia lub zniszczenia) oraz innych przedmiotów, materiałów i substancji mogących zabrudzić, zniszczyć lub uszkodzić Pojazd;

k) oklejanie Pojazdu jakimikolwiek materiałami;

l) używanie Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego;

m) spożywania alkoholu, zażywana narkotyków oraz innych substancji osłabiających świadomość i zdolność reakcji;

n) prowadzenie Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, a Najemca odpowiada za szkody wynikłe z prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

40) Najemca ponosi odpowiedzialność za naruszenie lub nieprzestrzeganie warunków najmu przez osoby, którym powierzył Pojazd, w tym za wywołane tym działaniem lub zaniechaniem szkody. W przypadku najmu tego samego Pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna.

VII. Uszkodzenia i kradzież Pojazdu

41) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego (tj. najpóźniej w terminie 12 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn obiektywnych) poinformowania o tym fakcie Wynajmującego oraz wezwania Policji. Poinformowanie Wynajmującego o uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży Pojazdu nastąpi telefonicznie (nr infolinii 882 299 999) lub mailowo (na adres: szkody@99rent.pl). Najemca ma obowiązek dostarczenia Wynajmującemu – w terminie 24 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu - następujących dokumentów i rzeczy:

a) prawidłowo wypełnionego druku zgłoszenia szkody udostępnionego przez Wynajmującego, opisującego prawdziwe okoliczności zdarzenia;

b) oświadczenia dotyczącego danych osoby, która faktycznie kierowała Pojazdem wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez nią uprawnień do prowadzenia Pojazdu;

c) kluczyków lub karty oraz dokumentów Pojazdu;

d) oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone zawierające co najmniej dane sprawcy, dane jego ubezpieczyciela wraz z numerem polisy, miejsce i datę zdarzenia, dane pojazdu sprawcy (numer rej., marka model pojazdu). W przypadku, gdy Najemca z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie dostarczyć dokumentów i rzeczy w wyznaczonym powyżej terminie, termin ten (24 godziny) liczy się od chwili ustania tych obiektywnych przyczyn.

42) W przypadku braku realizacji przez Najemcę któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w pkt. 41 powyżej Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości wskazanej w pkt. 49 lit. l).

43) Z zastrzeżeniem pkt. 44 poniżej, Najemca jest zobowiązany do uregulowania należności wynikających ze szkód powstałych w Pojeździe do wysokości udziału własnego określonego w Umowie. Gdy w Umowie Strony nie określił udziału własnego wynosi on do 5.050 zł w przypadku kradzieży i szkody całkowitej Pojazdu, oraz do 1.550 zł w pozostałych przypadkach.

44) Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania albo niedbalstwa, w szczególności w wyniku naruszenia zobowiązań wskazanych w pkt. 38 oraz zakazów określonych w punkcie 39 powyżej.

45) Jeżeli ubezpieczyciel odmówi całkowitej lub częściowej wypłaty odszkodowania z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązany jest do pokrycia Wynajmującemu straty wynikającej z różnicy pomiędzy wartością szkody a przyznanym odszkodowaniem.

46) Szkodą poniesioną przez Wynajmującego może być zarówno koszt naprawy uszkodzonego lub zniszczonego Pojazdu, jego elementów zewnętrznych lub wewnętrznych, jego wyposażenia, a także utrata wartości Pojazdu, oraz strata jaką Wynajmujący poniósł w związku z okresem jego przestoju na czas niezbędnej naprawy. Nie stanowi szkody zużycie Pojazdu, jego wyposażenia, elementów zewnętrznych lub wewnętrznych wynikające z normalnego zużycia Pojazdu.

47) Koszt naprawy uszkodzeń Pojazdu, o której mowa w pkt. 46 powyżej będzie ustalony każdorazowo w oparciu o kosztorys sporządzony zgodnie z technologią naprawy producenta i w oparciu o aktualne stawki roboczogodzin oraz ceny części oryginalnych sprzedawanych z logo producenta (oznaczone OE).

48) Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia z tytułu usługi doprowadzenia przez Wynajmującego Pojazdu do stanu zgodnego z Umową po jej zakończeniu:

a) uszkodzenia związane z zatankowaniem niewłaściwego paliwa - koszt usługi: równowartość wyceny autoryzowanego serwisu odpowiedzialnego za naprawę powiększona o kwotę 61,50 zł;

b) uszkodzenie lub brak elementów wnętrza Pojazdu - koszt usługi: równowartość wyceny autoryzowanego serwisu odpowiedzialnego za dostawę/naprawę powiększona o kwotę 61,50 zł;

c) brak lub zniszczona roleta lub półka bagażnika - koszt usługi: równowartość wyceny autoryzowanego serwisu odpowiedzialnego za dostawę/naprawę powiększona o kwotę 61,50 zł;

d) brak karty nawigacji – koszt usługi: równowartość zakupu nowej karty nawigacji zgodnie z cennikiem dostawcy powiększona o kwotę 61,50 zł;

e) brak kompletu dywaników – koszt usługi: równowartość zakupu nowego kompletu dywaników powiększona o kwotę 61,50 zł;

f) brak kluczyka – koszt usługi: równowartość wyceny autoryzowanego serwisu odpowiedzialnego za naprawę powiększona o kwotę 61,50 zł;

g) brak lub zniszczone koło zapasowe lub kołpak - koszt usługi: równowartość wyceny autoryzowanego serwisu odpowiedzialnego za dostawę/naprawę powiększona o kwotę 61,50 zł;

h) uszkodzenie opony niemożliwe do naprawy – koszt usługi: równowartość zakupu nowej opony zgodnie z cennikiem dostawcy, a w przypadku konieczności wymiany obu opon w osi (bieżnik w drugiej oponie mniejszy niż 5 mm) równowartość zakupu obu opon powiększone o kwotę 123 zł;

i) uszkodzenie opony możliwe do naprawy – koszt usługi naprawy: 184,50 zł;

j) brak gaśnicy – koszt usługi: 123,00 zł;

k) brak trójkąta – koszt usługi: 86,10 zł;

l) brak apteczki – koszt usługi: 86,10 zł;

m) brak podnośnika w samochodzie osobowym – koszt usługi: 369,00 zł;

n) brak podnośnika w samochodzie dostawczym lub busie – koszt usługi: 492,00 zł;

o) brak zestawu naprawczego do opony – koszt usługi: 369,00 zł;

p) brak dokumentów lub tablicy rejestracyjnej Pojazdu – koszt usługi: 615,00 zł;

q) zwrot Pojazdu z zabrudzonym wnętrzem (konieczność prania tapicerki) – koszt usługi: 430,50 zł;

r) zwrot Pojazdu z zabrudzonym wnętrzem które wymaga ponadnormatywnego mycia/prania (np. pranie podsufitki, boczków, podłogi, bagażnika) lub ozonowania - koszt usługi: równowartość usługi powiększona o kwotę 61,50 zł

s) zwrot nieumytego z zewnątrz lub wewnątrz (z zastrzeżeniem lit. q - r powyżej) Pojazdu (opłata przy zwrocie) - koszt usługi mycia Pojazdu - 61,50 zł;

t) zwrot nieumytego z zewnątrz lub wewnątrz (z zastrzeżeniem lit. q - r powyżej) Pojazdu (opłata z odroczonym terminem płatności) – koszt usługi mycia Pojazdu – 98,40 zł; Opłaty wskazane powyżej obejmują jednocześnie niezbędne koszty zakupu/uzupełnienie wyposażenia lub jego naprawy.

49) Niezależnie od odpowiedzialności określonej w pkt. 42 – 48 powyżej, Najemca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wynajmującego następujących opłat z tytułu niewłaściwego używania Pojazdu lub szkód spowodowanych z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osoby prowadzącej Pojazd:

a) zwrot Pojazdu, w którym nie przestrzegano zakazu palenia tytoniu oraz innych substancji, w tym papierosów elektronicznych – 1.000 zł;

b) usunięcie lub zakrycie bez zgody oznaczeń 99rent w samochodzie osobowym - 500zł;

c) usunięcie lub zakrycie bez zgody oznaczeń 99rent w samochodzie dostawczym lub busie – 1.500zł;

d) utrata gwarancji na samochód osobowy z winy Najemcy lub osoby, której Najemca udostępnił Pojazd – 5.000 zł;

e) utrata gwarancji na samochód dostawczy lub bus z winy Najemcy lub osoby, której Najemca udostępnił Pojazd – 7.000 zł;

f) częściowa utrata gwarancji na Pojazd z winy Najemcy lub osoby, której Najemca udostępnił Pojazd (przykładowo utrata gwarancji na jednostkę napędową z zachowaniem gwarancji w pozostałym zakresie) – 2.500 zł;

g) niewykonanie przeglądu Pojazdu w wymaganym terminie lub przy wskazaniu licznika kilometrów – 2.000 zł;

h) zatankowanie Pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa – 2.000 zł;

i) naruszenie innych zakazów wymienionych w pkt. 39 lit c)-n)– 500 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

j) wyjazd poza granicę RP bez uzyskania zgody, o której mowa w pkt. 83 – 1.000 zł;

k) oddanie Pojazdu do używania osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Wynajmującego – 1.000 zł;

l) brak realizacji obowiązków wskazanych w pkt 41 – 1.500 zł. 50) Zapłata opłat dodatkowych oraz kar umownych przewidzianych w OWNP, nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w k.c.

51) Najemca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wynajmującego dodatkowej opłaty w wysokości 61,50 zł z tytułu wykonania usługi administracyjnej dotyczącej obsługi przypadków stwierdzonych w pkt 43 lub pkt 49 OWNP. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia za świadczenie usługi administracyjnej jest niezależny od obowiązku zapłaty należności wskazanych w pkt 43 lub pkt 49.

VIII. Awaria, Unieruchomienie Pojazdu

52) Z zastrzeżeniem pkt. 56 poniżej, w przypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 2 godziny robocze (tj. czas pomiędzy godz. 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu poinformowania Wynajmującego o niemożności korzystania, zgodnie z pkt. 38 lit. e), Wynajmujący zapewni Najemcy inny pojazd lub zwróci Najemcy czynsz proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu najmu przewidzianego w Umowie, co nie wyłącza ogólnych zasad odpowiedzialności Stron określonych w k.c.

53) Klasa pojazdu zapewnionego przez Wynajmującego zgodnie z pkt. 52 powyżej, będzie w miarę możliwości zgodna z klasą Pojazdu. W przypadku niemożności dostarczenia pojazdu w podobnej klasie i wyposażeniu Najemca otrzyma samochód klasy niższej, z możliwością zamiany w późniejszym terminie na klasę zgodną z klasą Pojazdu unieruchomionego.

54) Pojazd zastępczy, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, staje się od momentu przekazania na podstawie Protokołu Pojazdem docelowym (przedmiot najmu) i jego używanie stanowić będzie kontynuację Umowy.

55) W przypadku szkody całkowitej Pojazdu lub jego kradzieży, Strony wspólnie postanowią o warunkach kontynuowania Umowy z użyciem innego pojazdu, jako pojazdu docelowego (przedmiotu najmu).

56) Najemcy nie przysługuje inny pojazd w przypadku:

a) szkody powstałej w wyniku rażącego niedbalstwa Najemcy;

b) utraty dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane, kluczyków/karty lub polisy ubezpieczeniowej z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w k.c.;

c) unieruchomienia Pojazdu poza granicami RP – dotyczy przypadku wyjazdu Pojazdem poza granicę RP bez uprzedniej zgody Wynajmującego;

d) utraty tablicy rejestracyjnej;

e) przebicia opony;

f) zatankowania niewłaściwego paliwa.

IX. Serwis, przeglądy, naprawy

57) Zgodnie z zaleceniami producentów oraz w celu zachowania gwarancji na Pojazd konieczne jest wykonywanie cyklicznych przeglądów okresowych. Każdorazowo w Protokole przekazania Pojazdu Wynajmujący wskazuje datę najbliższego przeglądu oraz dopuszczalny limit kilometrów. Niewykonanie przeglądu albo jego wykonanie po upływie wskazanej daty lub po przekroczeniu limitu kilometrów (w zależności od tego co wystąpi pierwsze) może skutkować utratą gwarancji na Pojazd. Zaleca się wykonanie przeglądu nie wcześniej niż 1000 km przed upływem danego limitu i nie później niż dopuszczalny limit kilometrów.

58) Kolejne przeglądy należy wykonywać zgodnie z interwałem wskazanym w Protokole np. co 15.000 km. Kolejny dopuszczalny limit kilometrów ustala się dodając wskazany w Protokole interwał do przebiegu Pojazdu, przy którym wykonano ostatni przegląd, z tym wyjątkiem że przegląd Pojazdu nigdy nie może zostać wykonany później niż wskazany przez Producenta interwał (np. 15.000 km – 30.000 km - 45.000 km - 60.000 km itd.).

59) Najemca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu konieczność wykonania przeglądu Pojazdu. Najemca jest zobowiązany podstawić Pojazd do wskazanego przez Wynajmującego punktu serwisowego, celem dokonania przeglądu okresowego przy wskazaniu licznika kilometrów lub daty określonej w Protokole, a w przypadku kolejnych przeglądów przy wskazaniu licznika kilometrów zgodnie z interwałem przeglądu określonym w Protokole stanowiących dopuszczalny limit wynikający z wymogów producenta Pojazdu. Brak poinformowania Wynajmującego o konieczności wykonania przeglądu nie zwalnia Najemcy z obowiązku wykonania przeglądu okresowego zgodnie z wyżej opisanymi zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości co do konieczności wykonania danego przeglądu okresowego Najemca może skontaktować się z całodobową infolinią Wynajmującego pod numerem:+48 882 299 999.

60) W razie podstawienia Pojazdu do przeglądu, o którym mowa w pkt. 59 powyżej, przy wskazaniu licznika kilometrów wskazującego przekroczenie limitu kilometrów, lub po wskazanym w Protokole terminie, lub braku podstawienia Pojazdu do przeglądu, Najemca zostanie obciążony karą umowną wskazaną w pkt. 49 lit. f), chyba że powyższe nastąpiło z powodu siły wyższej. Jeżeli wskutek powyższych działań lub zaniechań Najemcy Pojazd utraci gwarancję producenta Najemca zostanie obciążony dodatkowo odpowiednią karą umowną wskazaną w pkt. 49 lit. c-e).

X. Czynsz najmu, płatności

61) Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu oraz opłat za zamówione świadczenia dodatkowe wg stawek określonych w Umowie oraz OWNP.

62) Czynsz najmu uwzględnia ubezpieczenie Pojazdu w zakresie OC, AC i NNW w zakresie podstawowym określonym na stronie www.99rent.pl. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak wszelkich szkód. Czynsz nie zawiera opłat za świadczenia dodatkowe, które w przypadku ich zamówienia przez Najemcę płatne są według stawek określonych w Umowie lub OWNP.

63) Najemca za dodatkową opłatą określoną w Umowie, może wykupić Pakiety, które zmniejszają jego odpowiedzialność za wynajęty Pojazd:

a) Pakiet Myjnia - znosi odpowiedzialność Najemcy za zwrot nieumytego z zewnątrz lub wewnątrz Pojazdu;

b) Pakiet Premium – wyłącza odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenia Pojazdu, za kradzież Pojazdu oraz uszkodzenie opon oraz szyb oraz znosi odpowiedzialność za zwrot Pojazdu nieumytego z zewnątrz lub wewnątrz. Wykupienie Pakietu Premium nie znosi odpowiedzialności Najemcy wynikającej z punktów 42, 44-45, 48 lit. a-r, 49-51 OWNP.

c) Pakiet Bezpieczny w drodze z 99rent – zgodnie z pkt. 66

64) O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, opłata za Pakiet Premium będzie naliczana:

a) za każdy dzień najmu Pojazdu w wysokości wskazanej w Umowie – w przypadku najmów trwających do 30 dni. W takim przypadku opłata naliczana jest z góry za cały wstępnie ustalony w Umowie okres najmu Pojazdu. W przypadku przedłużenia okresu najmu Pojazdu Najemca ma możliwość przedłużenia w Aneksie okresu obowiązywania Pakietu Premium także na cały przedłużony okres najmu. Warunkiem przedłużenia Pakietu Premium jest zapłata z góry za Pakiet za cały tak przedłużony okres najmu. Brak wpływu środków na rachunek Wynajmującego przed rozpoczęciem przedłużonego okresu najmu oznacza rezygnację z Pakietu Premium za ten przedłużony okres najmu.

b) ryczałtowo za każde rozpoczęte 30 dni najmu – w przypadku najmów trwających powyżej 30 dni. W takim przypadku przekroczenie każdego kolejnego okresu 30 dni uruchamia automatycznie pakiet zryczałtowany na dany okres bez względu na ilość faktycznych dni najmu w tym okresie. Opłata zryczałtowana nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszego zakończenia najmu.

65) W przypadku rezygnacji z Pakietu Premium w trakcie trwania Umowy Najemca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w formie dokumentowej o uszkodzeniach Pojazdu powstałych w okresie obowiązywania Pakietu Premium lub braku takich uszkodzeń. Od momentu rezygnacji z Pakietu Premium Najemca ponosi odpowiedzialność za Pojazd na zasadach ogólnych z uwzględnieniem postanowień OWNP.

66) Najemca może skorzystać z Pakietu Bezpiecznie w drodze z 99rent obejmującego rozszerzony zakres ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (rozszerzone NNW) oraz Pakiet Premium. Warunkiem skorzystania z ww. Pakietu jest złożenie Deklaracji przystąpienie do ubezpieczenia grupowego na życie oferowanego dla osób wynajmujących Pojazdy przez NN Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (w skrócie NN Life TUnŻiR S.A.) z siedzibą w Warszawie, akceptacja pozostałych dokumentów dotyczących warunków ubezpieczenia, oraz uiszczenie składki ubezpieczeniowej za cały okres ubezpieczenia z góry. W przypadku rezygnacji z Pakietu Bezpiecznie w drodze z 99rent wyłączona zostanie także ochrona z tytułu Pakietu Premium. W takim przypadku Najemca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 65. Szczegółowe warunki i zasady Pakietu Bezpiecznie w drodze z 99rent zamieszczone zostały na stronie www.99rent.pl.

67) W przypadku skorzystania z Pakietu Bezpiecznie w drodze z 99rent okres ochrony rozpoczyna się w dniu i godzinie wskazanej w Umowie jako „Planowana data i godzina wydania”, a kończy się o godzinie 23:59 w dniu wskazanym w Umowie jako „Planowana data i godzina zwrotu”. W przypadku przedłużenia okresu najmu Pojazdu Najemca ma możliwość przedłużenia w Aneksie okresu obowiązywania Pakietu Bezpiecznie w drodze z 99rent także na cały przedłużony okres najmu. Warunkiem przedłużenia Pakietu Bezpiecznie w drodze z 99rent jest zapłata z góry za ten Pakiet za cały tak przedłużony okres najmu. W takim przypadku okres ochrony kończy się o 23:59 w dniu planowanego zwrotu Pojazdu, wskazanym w Aneksie do Umowy najmu w pozycji „Faktyczna data i godzina zwrotu”. Brak wpływu środków na rachunek Wynajmującego przed rozpoczęciem przedłużonego okresu najmu oznacza rezygnację z Pakietu Bezpiecznie w drodze z 99rent za ten przedłużony okres najmu.

68) Opłata z tytułu Pakietu Bezpiecznie w drodze z 99rent będzie naliczana z góry za każdy dzień najmu Pojazdu w wysokości wskazanej w Umowie.

69) Koszty bieżącej eksploatacji Pojazdu (np. koszty mycia, paliwa, płynów eksploatacyjnych, w tym roztworów typu AdBlue lub jego odpowiedników, opłat za korzystanie z autostrad i parkingów) obciążają Najemcę.

70) Umowa może zawierać limit kilometrów.

71) O ile Strony nie postanowią inaczej w Umowie czynsz najmu płatny jest z góry przed odbiorem Pojazdu przez Najemcę. W przypadku przedłużenia okresu najmu Wynajmujący może zażądać płatności z góry za przedłużony okres najmu. W przypadku braku takiej płatności lub niewyrażenia zgody przez Najemcę na płatność z góry za przedłużony okres najmu Wynajmujący ma prawo nie wyrazić zgody na przedłużenie okresu najmu i zażądać zwrotu Pojazdu zgodnie z pierwotnym okresem najmu

72) Płatność czynszu najmu może być dokonana: przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, kartą płatniczą lub kredytową, przelewem z wykorzystaniem platformy transakcyjnej wykorzystywanej przez Wynajmującego.

73) Wszelkie opłaty związane z uszkodzeniem, kradzieżą Pojazdu oraz opłaty za zamówione usługi dodatkowe będą rozliczane zgodnie z OWNP i stawkami określonymi w Umowie.

74) W przypadku uzgodnienia przez Strony zapłaty kaucji stanowiącej zabezpieczenie wynikających z Umowy roszczeń Wynajmującego względem Najemcy, Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję przy podpisaniu Umowy.

75) Kaucja może zostać uiszczona przez Najemcę w drodze preautoryzacji karty kredytowej lub blokady limitu kredytowego.

76) W przypadku braku stwierdzenia podczas zwrotu Pojazdu podstaw do zatrzymania kaucji, kaucja zablokowana na karcie kredytowej (preautoryzacja) lub w formie blokady limitu kredytowego Najemcy wygasa w terminie 14 dni od daty zakończenia wynajmu. Wynajmujący ze względów technicznych od niego niezależnych nie ma wpływu na zmianę tego okresu. W przypadku blokady przedłużającej się ponad wskazany powyżej okres, Wynajmujący rekomenduje Najemcy kontakt z bankiem - wystawcą karty kredytowej.

77) Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.

78) W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat związanych z uszkodzeniem Pojazdu, jego kradzieżą, lub obowiązku uiszczenia innych opłat wynikających z Umowy i OWNP kaucja podlega zatrzymaniu przez Wynajmującego. Rozliczenie kaucji każdorazowo nastąpi do 14 dni od daty zakończenia wynajmu.

79) W przypadku udzielenia przez Wynajmującego na wniosek organów ścigania, instytucji finansowych (banków, leasingodawców) lub organów administracji, pisemnej informacji o użytkowniku Pojazdu, którym dokonano wykroczenia lub przestępstwa w okresie najmu (w tym także nieuregulowania opłat za postój/parking) Najemca zostanie obciążony opłatą z tytułu usługi administracyjnej w wysokości 110,70 za każde takie zdarzenie.

80) W przypadku, gdy Okres najmu został skrócony za zgodą Wynajmującego a płatność za Najem nastąpiła z góry Wynajmujący dokona zwrotu środków, za okres w którym Najemca nie wynajmował Pojazdu, z uwzględnieniem możliwej rekalkulacji stawek czynszu najmu, o ile taka rekalkulacja była podstawą zgody na skrócenie Okresu najmu.

81) W sytuacji, gdy Najemca opłacił z góry dodatkowe usługi takie jak np. zwrot/wydanie Pojazdu poza godzinami, zwrot w innym oddziale, podstawienie, a ostatecznie nie skorzystał z opłaconej usługi dodatkowej, przysługuje mu zwrot naliczonej opłaty – w tym celu Najemca powinien przesłać na adres email: bok@99rent.pl, lub adres siedziby Wynajmującego informację z prośbę o zwrot naliczonej a niewykorzystanej opłaty. Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w 4 dni od zakończenia najmu. Po upływie powyższego terminu żądanie zwrotu będzie rozpoznawane z wykorzystaniem procedury reklamacji.

82) Wynajmujący dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Najemca chyba że Najemca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XI. Przemieszczanie Pojazdu poza granicę RP

83) W przypadku wyjazdu Pojazdem poza granicę RP Najemca jest zobowiązany zawiadomić Wynajmującego o planowanym wyjeździe oraz pozyskać jego zgodę. Powiadomienie Wynajmującego powinno nastąpić poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta 99rent pod numerem telefonu +48 882 299 999 lub poprzez przesłanie informacji drogą mailową na adres bok@99rent.pl. W przesłanym zgłoszeniu Najemca powinien przekazać informacje o krajach, do których zmierza, lub przez teren których będzie przejeżdżał, oraz okres w którym to nastąpi. O planowanym wyjeździe Najemca jest zobowiązany poinformować Wynajmującego z wyprzedzeniem co najmniej - 24 godzin. W przypadku planowanego wyjazdu do krajów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii), lub przejazdu przez takie kraje, uzyskanie zgody może być uzależnione od spełnienia przez Najemcę dodatkowych warunków w szczególności związanych z ubezpieczeniem Pojazdu, lub ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia.

84) Zgoda na wyjazd poza granice RP zostanie przesłana na wskazany przez Najemcę adres email.

85) Z tytułu wydania zgody na wyjazd poza granicę RP pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 199 zł. O ile Strony nie ustaliły inaczej opłata z tytułu wyrażenia zgody jest płatna z góry, najpóźniej w chwili udzielenia zgody. Wynajmujący udostępni w tym celu możliwość uiszczenia opłaty z wykorzystaniem platformy transakcyjnej. Opłata może nie być pobierana w przypadku Najmów z „OC Sprawcy”/Assistance zgodnie z pkt. 25 OWNP.

86) Poruszanie się poza granicami RP bez uprzedniej zgody Wynajmującego rodzi po stronie Najemcy obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanym z używaniem Pojazdu poza granicami RP.

87) W przypadku wyjazdu poza granice Unii Europejskiej bez zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości potrójnej stawki czynszu brutto za każdą rozpoczętą dobę pozostawania Pojazdu poza granicami Unii Europejskiej. XII. Postanowienia końcowe

88) Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.

89) W granicach przewidzianych przepisami prawa Strony wyłączają odpowiedzialność Wynajmującego za szkody powstałe w związku z opóźnieniem w wydaniu przez Wynajmującego Pojazdu na rzecz Najemcy, lub za szkody spowodowane opóźnieniem w odbiorze Pojazdu od Najemcy po zakończonym okresie Najmu. Wynajmujący dołoży starań, aby możliwie wcześnie poinformować Najemcę o możliwym opóźnieniu w wydaniu lub odbiorze Pojazdu.

90) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione lub pozostawione w Pojeździe. W szczególności Najemca przyjmuje do wiadomości, iż rzeczy pozostawione w Pojeździe nie zostaną objęte umową przechowania, w której przechowawcą byłby Wynajmujący.

91) Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania się o zmianie adresu do doręczeń, adresów email oraz numerów telefonów wskazanych w Umowie, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone. Najemca może przesłać informację o zmianie adresu do doręczeń, adresu email lub numeru telefonu pisemnie na adres siedziby Wynajmującego: ul Połczyńska 10, 01-378 Warszawa lub emailem na adres: bok@99rent.pl.

92) Najemca ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub cofnąć jedną z zgód, które znajdują się w Umowie. Najemca może przesłać informację o cofnięciu zgody / zgód pisemnie na adres siedziby Wynajmującego: ul Połczyńska 10, 01-378 Warszawa lub e-mailem na adres: bok@99rent.pl. Ponadto Najemca może zgłosić cofnięcie zgody/zgód podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy 99rent. Wynajmujący ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO.

93) W przypadku, gdy Najemca wynajmujący Pojazd w ramach swojej działalności opóźnia się w płatnościach wynikających z Umowy najmu Wynajmujący, zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. z 2022 r. poz. 893), jest uprawniony do żądania od takiego Najemcy, bez dodatkowego wezwania, zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. W zależności od wysokości kwoty opóźnienia rekompensata ta może stanowić równowartość kwoty 40 euro, 70 euro lub 100 euro za każdą opóźnioną transakcję.

94) Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę Wynajmującego.

95) Najemca oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi OWNP i zrozumiał ich treść oraz że:

a) podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie Pojazdem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym;

d) nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. 

Do pobrania
11 + 3 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Opinie naszych klientów

5
Bardzo profesjonalna obsługa Pana Pawła z oddziału Łódzkiego. Jasna i rzetelna informacja w temacie całej procedury odbioru auta.
06.09.2023
Tomasz
5
Polecam firmę 99Rent, oddział Kielce, najlepsza wypożyczalnia w całym kraju. Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Szczególnie Pan Jakub, wspaniały, uprzejmy człowiek , z ogromną wiedzą.
12.07.2023
Wioletta
5
Polecam Lublin dobra obsługa normalni ludzie tam pracują.
09.07.2023
Tomasz
5
Oddział Płock, pełen profesjonalizm, miła obsługa, wypożyczony samochód to BMW X2 hybryda, czyściutka nówka sztuka mało śmigana :-) Będę korzystał z usług 99Rent w przyszłości.
09.07.2023
Janusz - Włocławek
5
Czwarty wyjazd wakacyjny z 99rent. Szybka, fachowa i bardzo miła obsługa. Auta w bardzo dobrym stanie. 100% zadowolenia z mojej strony. Bardzo dobre warunki wynajmu i proste zasady. Gorąco polecam. Pozdrowienia dla pracowników z Radomia.
03.07.2023
Tomek
5
Polecam każdemu kto tylko pyta o wypożyczalnie, Lublin solidny i dobry kontakt, Zamość tak samo
05.08.2022
Kamil
5
Ja miałam wypożyczony samochód w Krakowie, a zdawałam w Białymstoku. Żadnych problemów. Trochę strachu przed pierwszą jazdą automatem 500 km, ale krótki instruktaż i krótka jazda po Krakowie i opanowane. Samochód oddany w Białymstoku - nie ma żadnych problemów. Polecam!!!
22.07.2022
Podróżująca
5
Wypożyczałam z narzeczonym juz dwa razy. I jesteśmy bardzo zadowoleni, auta czyste, przygotowane do jazdy. Kontakt bezproblemowy. Polecam każdemu!
27.06.2022
Joasia
5
W lutym po raz pierwszy zdecydowałem się na skorzystanie z 99rent oddział Wrocław. Z całego serca polecam, auto jakie otrzymałem do rezerwacji przekroczyło moje oczekiwania, jego wyposażenie również. Dodatkowo bardzo miła i pomocna obsługa. Polecam!
04.03.2022
Tomasz
5
Polecam firmę 99Rent, a szczególnie oddział w Rzeszowie. Pełen profesjonalizm.
04.02.2022
Darek
5
Szybko i sprawnie. Samochód nowy i czysty. Pan Adam z Łodzi bardzo pomocny i profesjonalny.Polecam!!
09.01.2022
Michał
5
Kilkakrotnie wypożyczałam samochody w oddziale w Płocku. Bardzo miła obsługa, samochody czyściutkie i zadbane. Ceny również atrakcyjne. Gorąco polecam!!!
31.05.2021
Katarzyna/ Płock