Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Wypożycz samochód

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 k.c. dokonuje Rezerwacji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Klient biznesowy – klient nie będący Konsumentem, w szczególności osoba fizyczna dokonująca Rezerwacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, fundacje, stowarzyszenia, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy, a także ambasady i konsulaty państw trzecich.
3. Klient – łącznie Konsument oraz Klient biznesowy.        
4. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określający zasady dokonywania Rezerwacji  w ramach strony internetowej www.99rent.pl. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
5. System rezerwacyjny - serwis internetowy dostępny pod adresem www.99rent.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności dokonać Rezerwacji. 
6. Usługodawca lub 99rent - 99rent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000307047, NIP: 524-26-45-677, kapitał zakładowy 435 500,00 zł prowadząca stronę internetową www.99rent.pl umożliwiającą dokonywanie Rezerwacji w Systemie rezerwacyjnym.
7. Strony – łącznie 99rent i Klient.
8. Rezerwacja – dobrowolne oświadczenie Klienta określające jego wolę wynajmu pojazdu, w tym klasę pojazdu, termin rozpoczęcia i zakończenia najmu,  opłaty oraz inne warunki, które na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zapewnia Klientowi wynajęcie pojazdu. 

II. Zasady ogólne

1. 99rent umożliwia Rezerwację pojazdów do wynajęcia z wykorzystaniem Systemu rezerwacyjnego. 
2. Zasady dokonania Rezerwacji przez Klienta są różne dla Konsumenta oraz Klienta biznesowego.
3. System rezerwacyjny umożliwia dokonanie Rezerwacji konkretnej klasy pojazdu po z góry ustalonej cenie na wskazany przez Klienta czas. 
4. Warunkiem dokonania skutecznej Rezerwacji jest jej potwierdzenie przez 99rent w sposób określony w niniejszym Regulaminie.  Z chwilą potwierdzenia Rezerwacji Usługodawca rezerwuje pojazd w wybranej klasy dla Klienta. 
5. Na stronie internetowej Systemu rezerwacyjnego umieszczone są wizualizacje pojazdów, które mogą różnić się od tych w rzeczywistości. 
6. Wszystkie ceny podane w Systemie rezerwacyjnym są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do Klientów biznesowych stanowi inaczej.
7. Rezerwacje mogą być składane poprzez System rezerwacyjny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Systemu rezerwacyjnego.
8. Dane teleadresowe umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą:
        1) adres pocztowy: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa,
        2) numer telefonu: + 48 882 299 999
        3) adres poczty elektronicznej: bok@99rent.pl 
9. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w oparciu o System rezerwacyjny jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
10. Klient zobowiązany jest przed złożeniem Rezerwacji zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
11. Złożenie przez Klienta Rezerwacji oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację jego treści.
12. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony www.99rent.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk, lub utrwalić na dowolnym nośniku. Ponadto, każdy Klient, który dokona Rezerwacji otrzyma niniejszy Regulamin w postaci pliku pdf na wskazany przez niego adres email. 
13. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem rezerwacyjnym: 
        1) komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
        2) dostęp do poczty elektronicznej,
        3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge w najnowszej dostępnej wersji,
        4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,
        5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
14. Klient obowiązany jest do korzystania ze Systemu rezerwacyjnego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta zgodnie z przepisami prawa obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
15. Usługi najmu pojazdu świadczone są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Najmu Pojazdu stosowanymi przez 99rent. Ogólne Warunki Najmu Pojazdu dostępne są na stronie www.99rent.pl, a także każdorazowo zostaną udostępnione Klientowi w momencie odbioru pojazdu. 
16. Usługodawca w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanej Rezerwacji oraz jej anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności dokonanej Rezerwacji i prawdziwości podanych danych.
17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Rezerwacji przyjętych do realizacji.
18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych pojazdów z oferty bez uprzedzenia. Wycofanie nie dotyczy Rezerwacji przyjętej do realizacji.
19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych z dokonywaniem Rezerwacji.

III. Rezerwacje dokonywane przez Konsumentów

1. Konsument może dokonać Rezerwacji w Systemie rezerwacyjnym na dwa sposoby: 
        1) Rezerwacja z wykorzystaniem Systemu rezerwacyjnego,
        2) Rezerwacja z wykorzystaniem Konta użytkownika.
2. Aby skorzystać z Rezerwacji z wykorzystaniem Systemu rezerwacyjnego należy kolejno:
        1) Wypełnić Formularz rezerwacyjny podając dane niezbędne do wynajęcia pojazdu: miejsce i termin wynajmu oraz klasę pojazdu,
        2) Określić usługi dodatkowe oraz dodatkowe wyposażenie, z których Klient zamierza korzystać (Oferta dobrowolna, dodatkowo płatna),
        3) Wypełnić Formularz podając dane kierowcy,
        4) Zaakceptować dane dokonując Rezerwacji klikając na przycisk „Złóż rezerwację”. 
3. Usługa elektroniczna System rezerwacyjny świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji.
 4. Aby skorzystać z Rezerwacji z wykorzystaniem Konta użytkownika należy kolejno:
        1) Założyć Konto użytkownika,
        2) Jeśli użytkownik posiada Konto użytkownika to należy się do niego zalogować,
        3) Wypełnić Formularz rezerwacyjny podając dane niezbędne do wynajęcia pojazdu: miejsce i termin wynajmu oraz klasę pojazdu,
        4) Określić usługi dodatkowe oraz dodatkowe wyposażenie, z których Klient zamierza korzystać (Oferta dobrowolna, dodatkowo płatna),
        5) Zaakceptować dane dokonując Rezerwacji klikając na przycisk „Złóż rezerwację”.
5. Przyjęte Zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego emaila wysłanego na adres podany w złożonej Rezerwacji. 
6. Konto użytkownika oznacza indywidualny dla każdego Konsumenta dostęp do Systemu rezerwacyjnego umożliwiający dokonanie Rezerwacji bez konieczności każdorazowego podawania danych kierowcy, a także umożliwiający korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę w tym możliwości weryfikacji dokonanych Rezerwacji. 
7. W celu uruchomienia Konta użytkownika Konsument zobowiązany jest do dokonania rejestracji konta podając szczegółowe dane wymagane w formularzu rejestracyjnym. Po dokonaniu rejestracji 99rent prześle na wskazany adres email linka aktywacyjnego. Do utworzenia Konta użytkownika Konsument może użyć konta Facebook lub Google. Konto użytkownika zostanie utworzone po pierwszym zalogowaniu się przy użyciu konta sieci społecznościowej. Potwierdzenie rejestracji (link aktywacyjny) lub zalogowanie się z użyciem sieci społecznościowej jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych, w ramach których Usługodawca uruchomi Konsumentowi nieodpłatnie Konto użytkownika.
8. Umowa o korzystanie z Konta użytkownika jest zawarta na czas nieoznaczony nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania Konta użytkownika. Konsument ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta użytkownika  poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na wskazane w II.9 Regulaminu dane teleadresowe.
9. Dokonanie rezerwacji przez Konsumenta wyklucza możliwość wystawienia dokumentu płatniczego (faktury VAT) na inny podmiot nie będący stroną umowy najmu, w szczególności Klienta biznesowego (pracodawcę, własną działalność).  

 IV. Rezerwacje dokonywane przez Klientów biznesowych

1. Klient biznesowy może dokonać Rezerwacji z wykorzystaniem Formularza kontaktowego dostępnego na stronie Systemu rezerwacyjnego.
2. W celu złożenia Rezerwacji Klient biznesowy powinien wypełnić Formularz kontaktowy podając wymagane dane kontaktowe, a w treści pola Wiadomość wskazać szczegółowe informacje dotyczące planowanego wynajmu pojazdu.
3. Usługodawca skontaktuje się z Klientem biznesowym telefonicznie lub poprzez email przy użyciu przekazanych danych kontaktowych. 
4. Warunki Rezerwacji najmu pojazdu zostaną określone przez Strony w ramach wzajemnych ustaleń, a następnie potwierdzone przez Usługodawcę w formie emaila wysłanego na podany adres.
5. Zwrotne przesłanie przez Klienta biznesowego emaila z potwierdzeniem warunków jest równoznaczne z dokonaniem Rezerwacji. 
6. Usługa elektroniczna Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą akceptacji Rezerwacji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania ustalenia warunków Rezerwacji.
7. Klient Biznesowy w celu dokonania Rezerwacji nie ma możliwości skorzystania z Konta użytkownika lub Formularza rezerwacyjnego, dostępnych wyłącznie dla Klientów – Konsumentów.

V. Płatności

1. Z uwzględnieniem ust. 3 poniżej, Usługodawca nie pobiera żadnych opłat dodatkowych z tytułu realizacji Rezerwacji.
2. Klient może w każdej chwili zrezygnować (odstąpić) z Rezerwacji składając stosowne oświadczenie telefonicznie, pisemnie lub mailowo wykorzystując dane teleadresowe wskazane w pkt. II.8. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu lub sformułować oświadczenie samodzielnie. W oświadczeniu należy podać dane umożliwiające identyfikację Rezerwacji (np. Numer Rezerwacji lub dane Klienta). 
3. W przypadku złożenia oświadczenia opisanego w pkt. V.2. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu/rezygnacji, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności związane z czynszem najmu oraz opłatami dodatkowymi. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
4. Klient może dokonać zapłaty należności za czynsz najmu zarezerwowanego pojazdu:
        1) w momencie składania rezerwacji z poziomu Systemu rezerwacyjnego, korzystając z linku do płatności elektronicznych (możliwość uzyskania dodatkowego rabatu),
        2) w każdym momencie od złożenia rezerwacji kontaktując się z Usługodawcą na dane adresowe wskazane w pkt. II.8,  
        3) w momencie przekazania pojazdu przez pracownika Usługodawcy.  
5. Opłaty z tytułu usług dodatkowych mogą być według wyboru Klienta poniesione z góry w chwili złożenia Rezerwacji lub w chwili realizacji najmu pojazdu – bez ograniczeń co do terminu dokonanej Rezerwacji.
6. W Systemie rezerwacyjnym możliwe są następujące formy płatności:
    1) Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy (na podstawie otrzymanej proformy lub dla rezerwacji złożonych z wyprzedzeniem min. 4 dniowym) ,
    2) Płatność elektroniczna oraz płatność kartą za pośrednictwem serwisu:  TPAY.
7. W sytuacji, gdy Klient opłacił z góry dodatkowe usługi tj. zwrot/wydanie pojazdu poza godzinami, zwrot w innym oddziale, podstawienie, a ostatecznie nie skorzystał z opłaconej usługi dodatkowej przysługuje mu  zwrot naliczonej opłaty – w tym celu Klient powinien przesłać na dane adresowe wskazane w pkt. II. 8. informację z prośbę o zwrot naliczonej przy Rezerwacji opłaty. Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w 4 dni od zakończenia najmu. Po upływie powyższego terminu żądanie zwrotu będzie rozpoznawane z wykorzystaniem procedury reklamacji.

 VI. Procedura reklamacji

1. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy wobec Klienta biznesowego z tytułu realizacji Rezerwacji jest ograniczona do rzeczywistej straty, nie więcej jednak niż wysokość czynszu za dokonaną Rezerwację.
2. Reklamacje odnośnie realizacji Rezerwacji, jak i pozostałych usług świadczonych elektronicznie w oparciu o niniejszy Regulamin należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby 99rent lub elektronicznie na adres email wskazany w punkcie II.8 niniejszego Regulaminu określając rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji Rezerwacji lub usług. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni i przed upływem tego terminu Klient zostanie poinformowany o stanowisku Usługodawcy. 
3. Konsument po wyczerpaniu trybu reklamacji, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. 
4. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, czyli w szczególności są to rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

VII. Postanowienia końcowe

1. Dokonywanie przez Klienta Rezerwacji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Usługodawcą, a Konsumentem, a które nie zostały rozstrzygnięte w pozasądowym rozpatrywaniu reklamacji, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Klientem biznesowym a Usługodawcą,  zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Rezerwacji złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Rezerwacji.
5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto użytkownika) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie zrezygnował z tych usług w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 
6. Prawem właściwym we wszelkich sprawach związanych z niniejszym Regulaminem, usługami i ich realizacją jest prawo polskie.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 roku.

Załącznik nr 1
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD REZERWACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Rezerwacji najmu Pojazdu dokonanego z wykorzystaniem Systemu rezerwacyjnego.)
 

1. Adresat: 99rent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000307047, NIP: 524-26-45-677, kapitał zakładowy 435 500,00 zł, adres e-mail bok@99rent.pl

2. Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Rezerwacji o numerze wewnętrznym: 
__________________________________, data wynajmu: __________________________
3. Imię i nazwisko Klienta:______________________________________________________
4. Proszę o zwrot kwoty:__________________ Na konto nr: __________________________

Data: ________                                                                      Podpis Klienta: ____________________ 
                                                                                                (niezbędny jedynie w wersji papierowej)

 

Pobierz załącznik nr 1 w wersji PDF

Opinie naszych klientów

5
Kilkakrotnie wypożyczałam samochody w oddziale w Płocku. Bardzo miła obsługa, samochody czyściutkie i zadbane. Ceny również atrakcyjne. Gorąco polecam!!!
31.05.2021
Katarzyna/ Płock
5
Bardzo miła i profesjonalna obsługa w Bielsko-Biala.
19.05.2021
Danuta
5
Fachowa obsługa, samochód w bardzo dobrym stanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Napewno w przyszłości skorzystamy ponownie z uslug
14.05.2021
Zadowolony klient
5
Super autko , Bardzo miła obsługa !
04.05.2021
Ewelina
5
Opole- super podejście. Polecam!
02.04.2021
Adrian
5
Polecam ,obsługa bardzo profesjonalna i życzliwa. Polecam oddział w Radomiu.
02.04.2021
Tomasz
5
Elastyczne podejście: możliwe przesunięcie odbioru / zdania samochodu, a nawet odwołanie rezerwacji ze względów losowych. Do tego rozsądne ceny, w tym tania opcja ubezpieczenia od zdarzeń (dodatkowo obniżenie kaucji), z której warto skorzystać. Jestem pod wrażeniem relacji: cena/jakość ich oferty!
27.02.2021
Piotr
5
Wielokrotnie brałem/biorę od was Sprintera jak i osobówki i nigdy nie usłyszałem od pracownika że „nie ma samochodu, albo odezwie się jak coś będzie dostępnego” od samego początku trafiłem na P Patryka z TORUNIA mega profesjonalne podejście do klienta!!
11.09.2020
Łukasz
5
Profesjonalizm i kompetencja na najwyższym poziomie. Ekspresowy czas reakcji. Panowie odbierający i dostarczający auta to najsprawniejsza i najsympatyczniejsza ekipa z jaka się spotkałam. Polecam gorąco i w razie potrzeby na pewno zadzwonię do Nich.
06.09.2020
Ewelina
5
Dzien dobry Panstwu. Pierwszy raz wynajolem samochod w 99 RENT, juz w biurze zauwarzylem ze maja ludzkie podejscie do klijeta, dbaja nawet o pozostawione rzeczy.... Maja dobre samochody na kazdy gust... Komunikacja telefoniczna z firma jest na b. wysokim poziomie. POLECAM
31.08.2020
Bogdan
5
Serdecznie polecamy punkt w Toruniu. Auto idealnie zadbane, komfortowe, podstawione i odebrane punktualnie. Pan Patryk oraz Pan Paweł bardzo profesjonalni, życzliwi, mili i pomocni. Świetny kontakt, gorąco polecamy!!
26.08.2020
Ola i Marcin
5
Bardzo fachowa i miła obsługa. Szybki i sprawny odbiór i zwrot auta. Polecam
19.08.2020
Gosia