Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje Rezerwacji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Klient biznesowy – klient nie będący Konsumentem, w szczególności osoba fizyczna dokonująca Rezerwacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, fundacje, stowarzyszenia, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy, a także ambasady i konsulaty państw trzecich.

 3. Klient – łącznie Konsument oraz Klient biznesowy.

 4. Konto użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta dostęp do Systemu rezerwacyjnego umożliwiający m. in. dokonywanie Rezerwacji bez konieczności podawania każdorazowo danych Klienta, danych kierowcy, umożliwiający weryfikację dokonanych Rezerwacji, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

 5. Opłata rezerwacyjna - opłata wnoszona przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Rezerwacji i zarezerwowaniem przez 99rent pojazdu na rzecz Klienta. Opłata rezerwacyjna jest wnoszona w wysokości równej 100% wartości czynszu najmu rezerwowanego Pojazdu oraz opłat za usługi dodatkowe zamówione przez Klienta w ramach Rezerwacji. W przypadku zawarcia umowy najmu Opłata rezerwacyjna jest zaliczana w całości na poczet najmu Pojazdu.

 6. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określający zasady dokonywania Rezerwacji w ramach strony internetowej www.99rent.pl. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Umowa Rezerwacji/Rezerwacja – umowa rezerwacji Pojazdu w celu jego wynajęcia zawarta pomiędzy Klientem a 99rent w wyniku złożenia dobrowolnego oświadczenie Klienta określającego jego wolę wynajmu pojazdu, w tym klasę pojazdu, termin rozpoczęcia i zakończenia najmu, opłaty oraz inne warunki, oraz dokonania przez niego innych czynności wskazanych w Regulaminie.

 8. Strony – łącznie 99rent i Klient.

 9. System rezerwacyjny - serwis internetowy dostępny pod adresem www.99rent.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności dokonać Rezerwacji.

 10. Usługodawca lub 99rent - 99rent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000307047, NIP: 524-26-45-677, kapitał zakładowy 435 500,00 zł prowadząca stronę internetową www.99rent.pl umożliwiającą dokonywanie Rezerwacji w Systemie rezerwacyjnym.

II. Zasady ogólne

 1. 99rent umożliwia Rezerwację pojazdów do wynajęcia z wykorzystaniem Systemu rezerwacyjnego.

 2. Zasady dokonania Rezerwacji mogą być różne dla Konsumenta oraz Klienta biznesowego.

 3. System rezerwacyjny umożliwia dokonanie Rezerwacji konkretnej klasy pojazdu po z góry ustalonej cenie na wskazany przez Klienta czas.

 4. Warunkiem dokonania skutecznej Rezerwacji jest jej potwierdzenie przez 99rent w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Z chwilą zawarcia Umowy Rezerwacji Usługodawca rezerwuje pojazd w wybranej klasy dla Klienta.

 5. Zawarcie Umowy Rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu pojazdu, która to umowa najmu jest zawierana dopiero w momencie jego wydania.

 6. Wszelkie opłaty, inne niż Opłata rezerwacyjna, powinny zostać uregulowane przez Klienta z góry w momencie zawarcia umowy najmu pojazdu, o ile Strony nie ustaliły inaczej w odrębnych umowach.

 7. Na stronie internetowej Systemu rezerwacyjnego umieszczone są wizualizacje pojazdów, które mogą różnić się od tych w rzeczywistości.

 8. Wszystkie ceny podane w Systemie rezerwacyjnym są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do Klientów biznesowych stanowi inaczej.

 9. Rezerwacje mogą być składane poprzez System rezerwacyjny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Systemu rezerwacyjnego.

 10. Dane teleadresowe umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą:

  1. adres pocztowy: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa;

  2. numer telefonu: + 48 882 299 999;

  3. adres poczty elektronicznej: bok@99rent.pl .

 11. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w oparciu o System rezerwacyjny jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

 12. Klient zobowiązany jest przed złożeniem Rezerwacji zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 13. Złożenie przez Klienta Rezerwacji oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację jego treści.

 14. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony www.99rent.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk, lub utrwalić na dowolnym nośniku. Ponadto, każdy Klient, który dokona Rezerwacji otrzyma niniejszy Regulamin w postaci pliku pdf na wskazany przez niego adres email.

 15. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem rezerwacyjnym:

  1. komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

  2. dostęp do poczty elektronicznej;

  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge w najnowszej dostępnej wersji;

  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 16. W celu dokonania Rezerwacji Klient musi posiadać dostęp do aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, na który będzie kierowana korespondencja. Skrzynka pocztowa nie może być przepełniona, oraz musi umożliwiać odbiór wiadomości email wraz z załącznikami, których łączny rozmiar jest nie mniejszy niż 3 MB, a każdego z nich nie mniejszy niż 1 MB. Klient musi mieć możliwość weryfikacji korespondencji, która przez system poczty elektronicznej została uznana za SPAM.

 17. 99rent nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości email wskazanych w niniejszym Regulaminie (w tym w szczególności dotyczących zwrotnych wiadomość emaila z potwierdzeniem warunków Rezerwacji oraz informacją o wysokości Opłaty Rezerwacyjnej) jeśli wynika to z podania błędnego adresu email przez Klienta, a także jeżeli jest to spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Klienta, przez administratorów serwerów pocztowych lub czynniki zewnętrzne (np. awarię). W przypadku nie otrzymania stosownej wiadomości email Klient powinien w pierwszej kolejności zweryfikować folder SPAM skrzynki pocztowej, a w razie dalszej potrzeby skontaktować się z 99rent wykorzystując dane wskazane w ust. II.10 Regulaminu.

 18. Klient obowiązany jest do korzystania ze Systemu rezerwacyjnego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta zgodnie z przepisami prawa obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 19. Usługi najmu pojazdu świadczone są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Najmu Pojazdu stosowanymi przez 99rent. Ogólne Warunki Najmu Pojazdu dostępne są na stronie www.99rent.pl, a także każdorazowo zostaną udostępnione Klientowi w momencie odbioru pojazdu.

 20. Usługodawca w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanej Rezerwacji oraz jej anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności dokonanej Rezerwacji i prawdziwości podanych danych.

 21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Rezerwacji przyjętych do realizacji.

 22. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych pojazdów z oferty bez uprzedzenia. Wycofanie nie dotyczy Rezerwacji przyjętej do realizacji.

 23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych z dokonywaniem Rezerwacji.

III. Rezerwacje dokonywane przez Konsumentów

 1. Konsument może dokonać Rezerwacji w Systemie rezerwacyjnym na dwa sposoby:

  1. Rezerwacja bez rejestracji Konta użytkownika;

  2. Rezerwacja z wykorzystaniem Konta użytkownika.

 2. Aby skorzystać z Rezerwacji bez rejestracji Konta użytkownika należy kolejno:

  1. Wypełnić formularz rezerwacyjny dostępny na stronie www.99rent.pl podając dane niezbędne do wynajęcia pojazdu: miejsce i termin wynajmu oraz klasę pojazdu;

  2. Określić usługi dodatkowe oraz dodatkowe wyposażenie, z których Klient zamierza korzystać (Oferta dobrowolna, dodatkowo płatna);

  3. Wypełnić formularz podając dane kierowcy;

  4. Zaakceptować dane klikając na przycisk „Złóż rezerwację”.

 3. Usługa elektroniczna Rezerwacja bez rejestracji Konta użytkownika ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zawarcia Umowy Rezerwacji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji.

 4. Aby skorzystać z Rezerwacji z wykorzystaniem Konta użytkownika należy kolejno:

  1. Założyć Konto użytkownika – zasady zakładania i korzystania opisano w dalszej części Regulaminu;

  2. Jeśli użytkownik posiada Konto użytkownika to należy się do niego zalogować;

  3. Wypełnić formularz rezerwacyjny podając dane niezbędne do wynajęcia pojazdu: miejsce i termin wynajmu oraz klasę pojazdu;

  4. Określić usługi dodatkowe oraz dodatkowe wyposażenie, z których Klient zamierza korzystać (Oferta dobrowolna, dodatkowo płatna);

  5. Zaakceptować dane klikając na przycisk „Złóż rezerwację”.

 5. 99rent w odpowiedzi na złożone zamówienie prześle zwrotną wiadomość emaila z potwierdzeniem warunków Rezerwacji oraz informacją o wysokości Opłaty Rezerwacyjnej jaka powinna zostać wniesiona przez Klienta oraz terminie jej uiszczenia. Klient ma także możliwość uiszczenia Opłaty rezerwacyjnej w momencie składania Rezerwacji korzystając z płatności elektronicznych udostępnionych w Systemie rezerwacyjnym.

 6. Z zastrzeżeniem ust. 8 zawarcie Umowy Rezerwacyjnej następuje w momencie zapłaty przez Klienta Opłaty rezerwacyjnej.

 7. Brak wpłaty Opłaty Rezerwacyjnej w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację przez Klienta z Rezerwacji, a Umowę Rezerwacji uważa się za niezawartą. W celu dokonania Rezerwacji należy w takim przypadku ponownie uruchomić cały proces.

 8. W przypadku, gdy rozpoczęcie najmu (wydanie pojazdu) ma nastąpić w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od złożenia Rezerwacji przez Klienta nie jest wymagane uiszczenie odrębnej Opłaty rezerwacyjnej, wszelkie opłaty związane z najmem Klient będzie zobowiązany uregulować przy wydaniu pojazdu. W takim przypadku zawarcie Umowy Rezerwacyjnej następuje w momencie otrzymania przez Klienta zwrotnej wiadomości emaila z potwierdzeniem warunków Rezerwacji.

 9. Możliwość oraz zasady anulowanie lub zmiana Rezerwacji zostały opisane w części VI Regulaminu.

 10. Dokonanie rezerwacji przez Konsumenta wyklucza możliwość wystawienia dokumentu płatniczego (faktury VAT) na inny podmiot nie będący stroną umowy najmu, w szczególności Klienta biznesowego (pracodawcę, własną działalność).

IV. Rezerwacje dokonywane przez Klientów biznesowych

 1. Klient biznesowy może dokonać Rezerwacji w następujący sposób:

  1. Rezerwacja bez rejestracji Konta użytkownika;

  2. Rezerwacja z wykorzystaniem Konta użytkownika;

  3. Rezerwacja z wykorzystaniem Formularza kontaktowego – szczegółowy sposób skorzystania z tej metody Rezerwacji opisano w części V Regulaminu.

 2. Aby skorzystać z Rezerwacji bez rejestracji Konta użytkownika należy kolejno:

  1. Wypełnić formularz rezerwacyjny dostępny na stronie www.99rent.pl podając dane niezbędne do wynajęcia pojazdu: miejsce i termin wynajmu oraz klasę pojazdu;

  2. Określić usługi dodatkowe oraz dodatkowe wyposażenie, z których Klient zamierza korzystać (Oferta dobrowolna, dodatkowo płatna);

  3. Wypełnić formularz podając dane kierowcy;

  4. Zaakceptować dane klikając na przycisk „Złóż rezerwację”.

 3. Usługa elektroniczna Rezerwacja bez rejestracji Konta użytkownika ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zawarcia Umowy Rezerwacji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji.

 4. Aby skorzystać z Rezerwacji z wykorzystaniem Konta użytkownika należy kolejno:

  1. Założyć Konto użytkownika – zasady zakładania i korzystania opisano w dalszej części Regulaminu;

  2. Jeśli użytkownik posiada Konto użytkownika to należy się do niego zalogować;

  3. Wypełnić formularz rezerwacyjny podając dane niezbędne do wynajęcia pojazdu: miejsce i termin wynajmu oraz klasę pojazdu;

  4. Określić usługi dodatkowe oraz dodatkowe wyposażenie, z których Klient zamierza korzystać (Oferta dobrowolna, dodatkowo płatna);

  5. Zaakceptować dane klikając na przycisk „Złóż rezerwację”.

 5. 99rent w odpowiedzi na złożone zamówienie przesłane w wyniku kliknięcia przycisku „Złóż rezerwację” prześle zwrotną wiadomość emaila z potwierdzeniem warunków Rezerwacji oraz informacją o wysokości Opłaty Rezerwacyjnej jaka powinna zostać wniesiona przez Klienta oraz terminie jej uiszczenia. Klient ma także możliwość uiszczenia Opłaty rezerwacyjnej w momencie składania Rezerwacji korzystając z płatności elektronicznych udostępnionych w Systemie rezerwacyjnym.

 6. Z zastrzeżeniem ust. 9 zawarcie Umowy Rezerwacyjnej ww. sytuacjach następuje w momencie zapłaty przez Klienta Opłaty rezerwacyjnej.

 7. Brak wpłaty Opłaty Rezerwacyjnej w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację przez Klienta z Rezerwacji, a Umowę rezerwacji uważa się za niezawartą. W celu dokonania Rezerwacji należy w takim przypadku ponownie uruchomić cały proces.

 8. Możliwość oraz zasady anulowanie lub zmiana Rezerwacji zostały opisane w części VI Regulaminu.

 9. W przypadku, gdy rozpoczęcie najmu (wydanie pojazdu) ma nastąpić w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od złożenia Rezerwacji przez Klienta, nie jest wymagane uiszczenie odrębnej Opłaty rezerwacyjnej, a wszelkie opłaty związane z najmem Klient będzie zobowiązany uregulować przy wydaniu pojazdu. W takim przypadku zawarcie Umowy Rezerwacyjnej następuje w momencie otrzymania przez Klienta zwrotnej wiadomości emaila z potwierdzeniem warunków Rezerwacji (Rezerwacja z wykorzystaniem Konta użytkownika, Rezerwacja bez rejestracji Konta użytkownika).

V. Rezerwacje dokonywane przez Klientów biznesowych – formularz kontaktowy

 1. W celu dokonania Rezerwacja z wykorzystaniem Formularza kontaktowego Klient biznesowy powinien wypełnić Formularz kontaktowy podając wymagane dane kontaktowe, a w treści pola Wiadomość wskazać szczegółowe informacje dotyczące planowanego wynajmu pojazdu.

 2. Usługodawca skontaktuje się z Klientem biznesowym telefonicznie lub poprzez email przy użyciu przekazanych danych kontaktowych.

 3. Warunki Rezerwacji dokonanej z wykorzystaniem Formularza kontaktowego zostaną określone przez Strony w ramach wzajemnych ustaleń, a następnie potwierdzone przez Usługodawcę w formie emaila wysłanego na podany adres zwierającego szczegółowe warunki Rezerwacji oraz informację o wysokości Opłaty Rezerwacyjnej jaka powinna zostać wniesiona przez Klienta, terminie jej uiszczenia oraz terminie potwierdzenia Rezerwacji.

 4. W celu potwierdzenia Rezerwacji dokonanej z wykorzystaniem Formularza kontaktowego Klient we wskazanym terminie zobowiązany jest do:

  1. wysłania zwrotnej wiadomości emaila z oświadczeniem potwierdzającym Rezerwację (email o treści: Akceptuję, Zatwierdzam, lub równoważny);

  2. wpłaty całości Opłaty Rezerwacyjnej.

 5. Z zastrzeżeniem ust. 8, przesłanie przez Klienta potwierdzenia Rezerwacji oraz dokonanie wpłaty przez niego całości Opłaty Rezerwacyjnej jest równoznaczne z zawarciem Umowy Rezerwacyjnej na mocy, której Wynajmujący zobowiązuje się do zarezerwowania na rzecz Klienta Pojazdu w terminach i na warunkach wzajemnie ustalonych w celu jego wynajęcia.

 6. Brak zwrotnego potwierdzenia Rezerwacji przez Klienta lub brak wpłaty Opłaty rezerwacyjnej oznacza rezygnację przez niego z Rezerwacji. Umowę Rezerwacji uważa się w takim przypadku za niezawartą. W celu dokonania Rezerwacji należy w takim przypadku ponownie uruchomić cały proces.

 7. Usługa elektroniczna Formularz kontaktowy ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą akceptacji Rezerwacji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania ustalenia warunków Rezerwacji.

 8. W przypadku, gdy rozpoczęcie najmu (wydanie pojazdu) ma nastąpić w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od złożenia Rezerwacji przez Klienta, nie jest wymagane uiszczenie odrębnej Opłaty rezerwacyjnej, a wszelkie opłaty związane z najmem Klient będzie zobowiązany do uregulowania przy wydaniu pojazdu. W takim przypadku zawarcie Umowy Rezerwacyjnej następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę zwrotnej wiadomości emaila z oświadczeniem Klienta potwierdzającym Rezerwację (Rezerwacja z wykorzystaniem Formularza kontaktowego).

 9. Możliwość oraz zasady anulowanie lub zmiana Rezerwacji zostały opisane w części VI Regulaminu.

VI. Zmiana lub anulowanie Rezerwacji

 1. Klient ma możliwość anulowania Rezerwacji w każdym czasie przed wydaniem pojazdu. Jednakże w zależności od terminu złożenia takiego oświadczenia może zostać obciążony całością lub częścią Opłaty rezerwacyjnej:

  1. 100% Opłaty rezerwacyjnej w przypadku anulowania Rezerwacji w terminie 24 godziny, lub krótszym, przed terminem wydania pojazdu;

  2. 100 zł brutto – w przypadku anulowania Rezerwacji w terminie 48 godzin, lub krótszym, przed terminem wydania pojazdu, z uwzględnieniem pkt 1;

  3. Bez dodatkowej opłaty– w przypadku anulowania Rezerwacji w terminie dłuższym niż 48 godzin przed terminem wydania pojazdu.

 2. Za anulowanie Rezerwacji uznaje się także złożenie oświadczenia o rozwiązaniu, wypowiedzeniu, lub rezygnacji z Rezerwacji, jak również niestawienie się po odbiór zarezerwowanego pojazdu, nieuzasadniona odmowa jego odebrania, odmowa podpisania umowy najmu itp.

 3. Oświadczenie o anulowaniu Rezerwacji można złożyć telefonicznie, pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem danych teleadresowych wskazanych w ust. II.10 Regulaminu.

 4. Zmiana Rezerwacji powodująca skrócenie okresu najmu lub zmianę pojazdu jest równoznaczna z anulowaniem dotychczasowej Rezerwacji, oraz wystawieniem nowej rezerwacji. W takim przypadku dotychczas uiszczona opłata zostanie zaliczona na poczet rozliczenia anulowanej Rezerwacji, a Klient będzie zobowiązany do zapłaty Opłaty rezerwacyjnej zgodnie z nową Rezerwacją, przy czym na żądanie Klienta część dotychczasowej Opłaty rezerwacyjnej podlegającej zwrotowi może zostać zaliczona na poczet nowej Opłaty rezerwacyjnej.

 5. Zmiana Rezerwacji powodująca wydłużenie okresu najmu pojazdu zależna jest od dostępności danego pojazdu. W przypadku wyrażenia przez 99rent zgody na taką zmianę Klient będzie zobowiązany do uzupełnienia Opłaty rezerwacyjnej.

 6. Do zmiany warunków Rezerwacji stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące dokonywania Rezerwacji.

 7. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 oraz art. 38a ustaw o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 287 ze zm.) Klientowi będącemu Konsumentem, oraz Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, dla którego jednak umowa ta nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Rezerwacji najmu pojazdu w związku z jej zawarciem na odległość lub poza lokalem Usługodawcy.

VII. Konto użytkownika

 1. Konto użytkownika oznacza indywidualny dla każdego Klienta dostęp do Systemu rezerwacyjnego umożliwiający dokonanie Rezerwacji bez konieczności każdorazowego podawania danych Klienta, kierowcy, a także umożliwiający korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę w tym możliwości weryfikacji dokonanych Rezerwacji.

 2. W celu uruchomienia Konta użytkownika Klient zobowiązany jest do dokonania rejestracji konta podając szczegółowe dane wymagane w formularzu rejestracyjnym. Po dokonaniu rejestracji 99rent prześle na wskazany adres email linka aktywacyjnego. Do utworzenia Konta użytkownika Klient może użyć konta Facebook lub Google. Konto użytkownika zostanie utworzone po pierwszym zalogowaniu się przy użyciu konta sieci społecznościowej. Potwierdzenie rejestracji (link aktywacyjny) lub zalogowanie się z użyciem sieci społecznościowej jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych, w ramach których Usługodawca uruchomi Klientowi nieodpłatnie Konto użytkownika. Jeśli dane ulegną zmianie Klient zobowiązany jest do ich natychmiastowego dostosowania w ramach Konta użytkownika.

 3. Umowa o korzystanie z Konta użytkownika jest zawarta na czas nieoznaczony nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania Konta użytkownika. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta użytkownika poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na wskazane w ust. II.10 Regulaminu dane teleadresowe.

 4. Konto użytkownika jest świadczone przez Usługodawcę nieodpłatnie.

 5. Dane podane przez Klienta w trakcie rejestracji Konta użytkownika muszą być poprawne pod względem treści. Zabronione jest używanie do rejestracji Konta użytkownika danych nienależących do Klienta lub danych fałszywych. 99rent zastrzega sobie prawo do usunięcia Kont użytkownika zawierających nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane, w tym dane nie będące danymi Klienta.

 6. Klient zobowiązany jest zachować login oraz hasło do Konta użytkownika w poufności. W przypadku, gdy Klient udostępni te dane osobom trzecim, także w wyniku niezachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane takim udostępnieniem.

 7. W przypadku usunięcia Konta użytkownika wszelkie dane na nim zgromadzone zostaną trwale usunięte. Jednakże w przypadku zrealizowania Rezerwacji dane Klienta będą przetwarzane przez 99rent i wykorzystywane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności w celu związanym z realizacją umowy najmu, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo udostępniana Klientowi w chwili rejestracji Konta użytkownika.

VIII. Płatności

 1. Z uwzględnieniem ust. 2 poniżej, Usługodawca nie pobiera żadnych opłat dodatkowych z tytułu realizacji Rezerwacji.

 2. W przypadku anulowania Rezerwacji Usługodawca zwróci Klientowi Opłatę rezerwacyjną pozostałą po rozliczeniu należności związanych z anulacją ustalonych zgodnie z ust. VI.1 Regulaminu. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 3. Opłaty z tytułu usług dodatkowych mogą być według wyboru Klienta poniesione z góry w chwili złożenia Rezerwacji lub w chwili realizacji najmu pojazdu – bez ograniczeń co do terminu dokonanej Rezerwacji.

 4. W Systemie rezerwacyjnym możliwe są następujące formy płatności (z wykorzystaniem płatności udostępnionych przez serwis Przelewy24):

  1. dla Rezerwacji do 24 h przed rozpoczęciem Rezerwacji – płatność online (karta, elektroniczna bankowość lub BLIK) lub kartą kredytową lub debetową na miejscu wydania pojazdu;

  2. dla Rezerwacji powyżej 24 h przed rozpoczęciem Rezerwacji – płatność online (karta, elektroniczna bankowość lub BLIK).

 5. W sytuacji, gdy Klient opłacił z góry dodatkowe usługi tj. zwrot/wydanie pojazdu poza godzinami, zwrot w innym oddziale, podstawienie, a ostatecznie nie skorzystał z opłaconej usługi dodatkowej przysługuje mu zwrot naliczonej opłaty – w tym celu Klient powinien przesłać na dane adresowe wskazane w ust. II.10 informację z prośbę o zwrot naliczonej przy Rezerwacji opłaty. Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w 4 dni od zakończenia najmu. Po upływie powyższego terminu żądanie zwrotu będzie rozpoznawane z wykorzystaniem procedury reklamacji.

IX. Procedura reklamacji

 1. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy wobec Klienta biznesowego z tytułu realizacji Rezerwacji jest ograniczona do rzeczywistej straty, nie więcej jednak niż wysokość czynszu za dokonaną Rezerwację.

 2. Reklamacje odnośnie realizacji Rezerwacji, jak i pozostałych usług świadczonych elektronicznie w oparciu o niniejszy Regulamin należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby 99rent lub elektronicznie na adres email wskazany w ust. II.10 niniejszego Regulaminu określając rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji Rezerwacji lub usług. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni i przed upływem tego terminu Klient zostanie poinformowany o stanowisku Usługodawcy.

 3. Konsument po wyczerpaniu trybu reklamacji, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 4. W szczególności Konsument może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów (m.in Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich), może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://wiih.org.pl/index.php?id=137&id2=136) lub złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, adres email: ih_warszawa@wiih.org.pl, adres strony internetowej: www. wiih.org.pl/index.php).

 5. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, czyli w szczególności są to rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

X. Postanowienia końcowe

 1. Dokonywanie przez Klienta Rezerwacji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Usługodawcą, a Konsumentem, a które nie zostały rozstrzygnięte w pozasądowym rozpatrywaniu reklamacji, jak również pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym osobą fizyczną zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, dla którego jednak umowa ta nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Klientem biznesowym, innym niż wskazany w ust. 2, a Usługodawcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Rezerwacji złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Rezerwacji.

 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto użytkownika) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie zrezygnował z tych usług w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 6. Prawem właściwym we wszelkich sprawach związanych z niniejszym Regulaminem, usługami i ich realizacją jest prawo polskie.

 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 roku.

Załącznik nr 1
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD REZERWACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Rezerwacji najmu Pojazdu dokonanego z wykorzystaniem Systemu rezerwacyjnego.)
 

1. Adresat: 99rent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000307047, NIP: 524-26-45-677, kapitał zakładowy 435 500,00 zł, adres e-mail bok@99rent.pl

2. Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Rezerwacji o numerze wewnętrznym: 
__________________________________, data wynajmu: __________________________
3. Imię i nazwisko Klienta:______________________________________________________
4. Proszę o zwrot kwoty:__________________ Na konto nr: __________________________

Data: ________                                                                      Podpis Klienta: ____________________ 
                                                                                                (niezbędny jedynie w wersji papierowej)

 

Pobierz załącznik nr 1 w wersji PDF

Znajdź wygodną lokalizację odbioru

Ładowanie

Naciśnij "Shift" by przybliżyć.

Ładowanie

Nasze punkty wynajmu aut

Kraków
Powstańców Wielkopolskich 18 lok. 1.14/3
30-707 Kraków
woj. małopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Łódź
Tamka 3
91-403 Łódź
woj. łódzkie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Warszawa
Połczyńska 10
01-378 Warszawa
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 -18:00 | Sobota 9:00 - 14:00
Poznań
Wagrowska 6 lok. 22
61-369 Poznań
woj. wielkopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Wrocław
Racławicka 15/19 lok 219
53-149 Wrocław
woj. dolnośląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 -18:00
Piła
Marii Konopnickiej 12
64-920 Piła
woj. wielkopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Rzeszów
Krakowska 355
35-213 Rzeszów
woj. podkarpackie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Olsztyn
Towarowa 9F
10-416 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Wypożyczalnia samochodów 99Rent - Oddział Bielsko-Biała
Szybowcowa 16
43-382 Bielsko-Biała
woj. śląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Lublin
Gęsia 3b
20-719 Lublin
woj. lubelskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Gdynia
Legionów 112 D
81-472 Gdynia
woj. pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Szczecin
Bohaterów Warszawy 40
70-342 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Katowice
Kościuszki 227
40-590 Katowice
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Gorzów Wielkopolski
Gen. Sikorskiego 48
66-400 Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Bydgoszcz
Fordońska 74 lok.12
85-719 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Białystok
Hetmańska 76
15-727 Białystok
woj. podlaskie
Czynne:
Poniedziałek - piątek 8:00-18:00
Częstochowa
Jagiellońska 1
42-216 Częstochowa
woj. śląskie
tel.:
infolinia:
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Elbląg
Aleja Armii Krajowej 7-8 lok. 32
82-300 Elbląg
woj. warmińsko-mazurskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Zielona Góra
Wiejska 10
65-609 Zielona Góra
woj. lubelskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 - 18:00
Ełk
Tuwima 22/19
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Opole
Struga 9
45-073 Opole
woj. opolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Wałbrzych
Wrocławska 130 lok. 6
58-306 Wałbrzych
woj. dolnośląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Grudziądz
Chełmińska 108b
86-302 Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Toruń
Grudziądzka 132 lok. 202
87-100 Toruń
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Kielce
Batalionów Chłopskich 77 lokal nr 5 G
25-671 Kielce
woj. świętokrzyskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Legnica
Gliwicka 6
59-220 Legnica
woj. dolnośląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Radom
Kielecka 78
26-600 Radom
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Koszalin
Jasna 2A/17
75-121 Koszalin
woj. zachodniopomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Siedlce
11-go listopada 9
08-110 Siedlce
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Słupsk
Kołłątaja 30 lok. 8
76-200 Słupsk
woj. pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Kalisz
Majkowska 17a
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Płock
Bielska 51/2
09-400 Płock
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Zamość
Legionów 10
22-400 Zamość
woj. lubelskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 - 18:00

Nasze punkty wynajmu aut na lotniskach

Warszawa - Modlin
Generała Wiktora Thommée 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
woj. mazowieckie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Wrocław - Strachowice
Graniczna 190
54-530 Wrocław
woj. dolnośląskie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Katowice - Pyrzowice
Wolności 90
42-625 Ożarowice
woj. śląskie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Bydgoszcz - Białe Błota
Paderewskiego 1
86-005 Białe Błota
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Pon-pt – 8:00-18:00
Poznań - Ławica
Bukowska 285
60-189 Poznań
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Rzeszów - Jesionka
Jasionka 942
36-002 Rzeszów
woj. podkarpackie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Gdańsk - Matarnia
Juliusza Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
woj. pomorskie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Kraków - Balice
Mieczysława Madweckiego 1
32-083 Balice
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Warszawa - Okęcie
Zwirki i wigury 1
00-906 Warszawa
woj. mazowieckie
Czynne:
Pn-pt – 8-18

Opinie naszych klientów

 • Tomasz
  5
  06.09.2023
  Bardzo profesjonalna obsługa Pana Pawła z oddziału Łódzkiego. Jasna i rzetelna informacja w temacie całej procedury odbioru auta.
 • Wioletta
  5
  12.07.2023
  Polecam firmę 99Rent, oddział Kielce, najlepsza wypożyczalnia w całym kraju. Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Szczególnie Pan Jakub, wspaniały, uprzejmy człowiek , z ogromną wiedzą.
 • Tomasz
  5
  09.07.2023
  Polecam Lublin dobra obsługa normalni ludzie tam pracują.
 • Janusz - Włocławek
  5
  09.07.2023
  Oddział Płock, pełen profesjonalizm, miła obsługa, wypożyczony samochód to BMW X2 hybryda, czyściutka nówka sztuka mało śmigana :-) Będę korzystał z usług 99Rent w przyszłości.
 • Tomek
  5
  03.07.2023
  Czwarty wyjazd wakacyjny z 99rent. Szybka, fachowa i bardzo miła obsługa. Auta w bardzo dobrym stanie. 100% zadowolenia z mojej strony. Bardzo dobre warunki wynajmu i proste zasady. Gorąco polecam. Pozdrowienia dla pracowników z Radomia.
 • Kamil
  5
  05.08.2022
  Polecam każdemu kto tylko pyta o wypożyczalnie, Lublin solidny i dobry kontakt, Zamość tak samo
 • Podróżująca
  5
  22.07.2022
  Ja miałam wypożyczony samochód w Krakowie, a zdawałam w Białymstoku. Żadnych problemów. Trochę strachu przed pierwszą jazdą automatem 500 km, ale krótki instruktaż i krótka jazda po Krakowie i opanowane. Samochód oddany w Białymstoku - nie ma żadnych problemów. Polecam!!!
 • Joasia
  5
  27.06.2022
  Wypożyczałam z narzeczonym juz dwa razy. I jesteśmy bardzo zadowoleni, auta czyste, przygotowane do jazdy. Kontakt bezproblemowy. Polecam każdemu!
 • Tomasz
  5
  04.03.2022
  W lutym po raz pierwszy zdecydowałem się na skorzystanie z 99rent oddział Wrocław. Z całego serca polecam, auto jakie otrzymałem do rezerwacji przekroczyło moje oczekiwania, jego wyposażenie również. Dodatkowo bardzo miła i pomocna obsługa. Polecam!
 • Darek
  5
  04.02.2022
  Polecam firmę 99Rent, a szczególnie oddział w Rzeszowie. Pełen profesjonalizm.
 • Michał
  5
  09.01.2022
  Szybko i sprawnie. Samochód nowy i czysty. Pan Adam z Łodzi bardzo pomocny i profesjonalny.Polecam!!
 • Katarzyna/ Płock
  5
  31.05.2021
  Kilkakrotnie wypożyczałam samochody w oddziale w Płocku. Bardzo miła obsługa, samochody czyściutkie i zadbane. Ceny również atrakcyjne. Gorąco polecam!!!