O nas

O firmie
Misja 99rent
Ambasadorzy Marki
Polska Siatkówka
Aktualności
Fundacja "HEROSI"
Inter Europol Competition

O firmie

Poznaj nas lepiej

Jesteśmy renomowaną wypożyczalnią samochodów, posiadającą w swojej flocie ponad 4000 aut. Działamy od 2008 roku i przez ten czas osiągnęliśmy czołową pozycję w branży rent a car w Polsce. Jako lider rynku dwukrotnie otrzymaliśmy prestiżową nagrodę FLEET DERBY, zdobyliśmy wyróżnienia DIAMENT FORBES, EKOFLOTA i GEPARD BIZNESU.

Naszą stabilną pozycję na rynku potwierdza przynależność do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, skupiającego najważniejsze i największe firmy wynajmu krótko, średnio i długoterminowego samochodów osobowych i dostawczych

Misja 99rent

Jako firma podążamy za nowymi rozwiązaniami i aktywnie uczestniczymy w zachodzących procesach zmieniającego się świata. Wykorzystując nowoczesne technologie, chcemy stale rozwijać się i dopasowywać do nowych trendów na rynku, które będą warunkowały nasze istnienie w przyszłości. Nie boimy się zmian, gdyż to one pozwolą 99rent osiągnąć sukces!

MISJA 99RENT

Mobilność jest podstawową potrzebą współczesnego świata - dzięki niej osiągamy cele w biznesie, ale również realizujemy marzenia i obowiązki w życiu prywatnym.

To ona sprawia, że nie stoimy w miejscu, rozwijamy się, poznajemy świat, spotykamy nowych ludzi i dbamy o najbliższych.
Naszą misją jest towarzyszenie Ci jako niezawodny partner - zarówno w prywatnych, jak i biznesowych, codziennych i wyjątkowych sytuacjach, w których potrzebujesz być w ruchu.

Skompletowaliśmy najlepszą flotę i wykwalifikowaną załogę, tworząc usługę wynajmu w taki sposób, by zapewniać Ci niezakłóconą mobilność w każdych warunkach i o każdej porze dnia i nocy - w każdej płaszczyźnie życia, wszędzie tam, gdzie nas potrzebujesz.

WIZJA 99RENT

Dobrze wiemy, że nie ma jednego sposobu podróżowania, który sprosta wszystkim potrzebom. Dlatego od lat tworzymy miejsce, w którym znajdziesz tysiące aut i partnera zawsze gotowego, by sprostać Twoim wymaganiom.

Elastyczność i gotowość do reagowania na zmieniające się wymogi rynku stanowią fundament naszego sukcesu. Wierzymy, że łącząc je z otwartością na innowacje, odwagą w działaniu i transparentnością, będziemy dalej kształtować rynek rent a car, w sposób, który będzie jeszcze lepiej odpowiadać na obecne i przyszłe potrzeby klientów - nierzadko wychodząc poza dotychczasowe ramy oferty czy przyjęte rynkowe standardy.

W 99RENT stawiamy sobie na najbliższe lata jeden nadrzędny cel: pozostać liderem, który wyznacza trendy w świecie mobilności!

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

Niniejsza Informacja ma na celu realizację obowiązku nałożonego na 99rent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) przepisem art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406 ze zm.). Przedstawione poniżej informacje odnoszą się do głównych założeń przyjętej w Spółce wewnętrznej strategii podatkowej oraz ich realizacji w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 1. Opis działalności Spółki

Spółka jest liderem w świadczeniu usług najmu samochodów.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest najem krótkoterminowy oraz inny niż krótkoterminowy pojazdów na potrzeby podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

 1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Prawidłowe opodatkowanie i rozliczenie podatkowe jest dla Spółki istotne nie tylko ze względów bezpieczeństwa podatkowego i unikania kosztów związanych z nieprawidłowym rozliczaniem podatków (doszacowania, odsetki od zaległości podatkowych i sankcje), lecz także z perspektywy zasady sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności społecznej biznesu.

Procesy podatkowe występujące w Spółce są opisane i realizowane tak, aby pozwalały na prawidłowe rozliczania podatków. W przebiegających w Spółce procesach podatkowych szczególny nacisk kładziony jest na:

 • prawidłowe archiwizowanie i ewidencjonowanie dokumentów,

 • prawidłową kalkulację zobowiązań podatkowych,

 • właściwe sporządzanie i terminowe składanie wszelkich deklaracji podatkowych, do których złożenia jest obowiązana Spółka,

 • terminowe płacenie podatków, oraz

 • wykrywanie i eliminowanie błędów.

W celu prawidłowej realizacji procesów podatkowych w Spółce zostały formalnie wdrożone i funkcjonowały w 2020 r. liczne procedury podatkowe, w szczególności:

 • Procedura obiegu dokumentów od procesu rozpoczęcia procedury zamówienia, zakupu, wystawiania faktur sprzedaży, przyjmowania faktur zakupu i zatwierdzania kosztów,

 • Wytyczne w zakresie CIT obejmujące analizę dokumentów i zdarzeń wpływających na pozycję podatkową CIT Spółki oraz przygotowanie deklaracji podatkowych,

 • Wytyczne w zakresie VAT obejmujące opis procesów i ścieżek postępowania dla zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych w zakresie VAT oraz eliminowania ryzyka podatkowego poprzez odpowiednią weryfikację kontrahentów, przygotowanie rejestrów VAT i deklaracji podatkowych oraz składanie JPK,

 • Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych ,

 • Instrukcja w sprawie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątku

 • Procedura dotycząca używania samochodów służbowych do 3,5 tony,

 • Wytyczne w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych,

 • Polityka zarządzania etycznego i ochrony sygnalistów,

 • Wytyczne w zakresie obowiązku i zasad ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych,

 • Zasady stosowania należytej staranności we współpracy z kontrahentami wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki 1/12/2019.

Ponadto, w przypadku mniej skomplikowanych procesów, pracownicy Spółki odpowiedzialni za ich realizację stosowali również obowiązujące, wewnętrzne, także niespisane procedury w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych.

 1. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Realizowana strategia podatkowa Spółki zakłada stałą współpracę z organami KAS opartą o budowanie pozytywnych relacji i transparentność zapewniającą przekazywanie pełnej i rzetelnej informacji o rozliczeniach podatkowych Spółki.

Jednakże, w 2020 r. Spółka nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami KAS.

 1. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka podlegała w 2020 r. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka opłacała zaliczki na podatek dochodowy w ustawowym terminie, a także złożyła zeznanie za rok podatkowy i wpłaciła należny podatek w ustawowym terminie. Spółka składała również deklaracje i informacje: CIT-8, CIT-10Z, IFT-2R. W przypadku nieterminowej zapłaty podatku, został on wpłacony w najszybszym możliwym terminie wraz z odsetkami za zwłokę.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w związku z tym rozliczała się z właściwym urzędem skarbowym zgodnie z przepisami ustawą o podatku od towarów i usług. W szczególności, Spółka wywiązywała się z obowiązków składania deklaracji i informacji: VAT-26, VAT-UE, JPK. W przypadku korekt w zakresie podatku od towarów i usług skutkujących zwiększeniem różnicy podatku należnego nad naliczonym, wraz z korektą, Spółka dopłacała zaległy podatek wraz z odsetkami.

Ponadto, Spółka występowała w roli płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z tym, Spółka w ustawowym terminie wpłacała pobrany podatek i przekazywała deklaracje PIT-4R oraz PIT-11.

Spółka była stroną transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i złożyła stosowaną PCC-3 i wpłaciła należny podatek, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka zawierała różnorodne transakcje z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi. Na podstawie funkcjonującej w Spółce procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, Spółka zidentyfikowała uzgodnienia, które mogły stanowić schematy podatkowe i przekazała stosowne informacje do Szefa KAS:

 • zgłoszenia MDR-1 - informacji o schemacie podatkowym na podstawie art. art. 86c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług, - nie wystąpiły

 • zgłoszenia MDR-1 - informacji o schemacie podatkowym na podstawie art. art. 86c § 1 ustawy z dnia Ordynacja podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – nie wystąpiły

 • zgłoszenia MDR-3 - informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego na podstawie art. 86j § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług – nie wystąpiły

 • zgłoszenia MDR-3 - informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego na podstawie art. 86j § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. – nie wystąpiły

 

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka w 2020 r. nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Spółka nie podejmowała, ani nie planuje podejmowania w najbliższej przyszłości żadnych działań o charakterze restrukturyzacyjnym.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego opodatkowania czynności, których dokonuje Spółka, Spółka występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

W 2020 r. nie wystąpiła taka sytuacja.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowej klasyfikacji usługi lub towaru Spółka może występować z wnioskami o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W 2020 r. nie wystąpiła taka sytuacja.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Ambasadorzy Marki

Kamil Semeniuk, Magdalena Stysiak i Joanna Wołosz Ambasadorami Marki 99RENT

Kamil Semeniuk od lat występuje na pozycji przyjmującego. Powiedzieć, że lista jego nagród klubowych i indywidualnych jest długa, to jak nic nie powiedzieć. W 2024 wraz z klubem Sir Safety Perugia ponownie został klubowym mistrzem świata oraz mistrzem Włoch.

Magda Stysiak to wielokrotnie utytułowana siatkarka, która na swoim koncie ma liczne sukcesy indywidualne i klubowe, m.in. zdobycie Pucharu Turcji.

Joanna Wołosz może pochwalić się bardzo długą listą osiągnięć, która obejmuje m.in. wielokrotne mistrzostwo Włoch i złote medale klubowych Mistrzostw Świata.

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tak utalentowanych sportowców, odnoszących sukcesy nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć Kamilowi, Magdzie i Asi w drodze po kolejne zwycięstwa.

Galeria
Ambasador Marki
Ambasador Marki
Ambasador Marki
Ambasador 99RENT
Ambasador Marki 99RENT
Ambasador Marki 99RENT
Ambasador 99RENT

Polska Siatkówka

 

Od 1 lipca 2023 r.
99RENT – leader branży rent a car w Polsce
OFICJALNYM PARTNEREM POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ!

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać reprezentantów naszego kraju w tej dyscyplinie.
Polska Siatkówka to sport w najlepszym wydaniu i jeden z ulubionych sportów Polaków. Zdobycze medalowe naszych reprezentacji składają się na długą listę, wspomnieć można tutaj chociażby o:

 • 1 miejscu na Mistrzostwach Świata mężczyzn w roku 2014 i 2018
 • 2 miejscu w Pucharze Świata mężczyzn w roku 2019
 • 4 miejscu w Mistrzostwach Europy kobiet w roku 2019

Ale medale to nie wszystko. Polska siatkówka to także, a może przede wszystkim, wspaniała sportowa rodzina, gra fair play, uśmiechnięci kibice gotowi zedrzeć gardło dopingując Naszych Siatkarzy! I to również powód, dla którego jako 99RENT z taką ochotą zdecydowaliśmy się uczestniczyć w tym projekcie:

– Partnerstwo z Polską Siatkówką to dla nas niezwykłe wydarzenie – komentują Prezesi Zarządu Grupy 99RENT Tomasz Kapelko i Hubert Szczech. – Sponsoring sportu wpisuje się w naszą strategię marketingową, ale ta współpraca ma wymiar szczególny i wykracza poza granice stricte biznesowe. Siatkówka jest prawdziwą dumą Polaków, a dzięki ogromnym osiągnięciom naszej Reprezentacji pozwala łączyć ludzi pozytywnymi emocjami. Dlatego to partnerstwo jest z naszej perspektywy wielowymiarowe i niesie ze sobą ogromne zadowolenie z tego, że możemy wspierać ten projekt.

Rok 2023 przyniósł naszym Siatkarzom i Siatkarkom wiele kolejnych sukcesów, w tym odpowiednio złoto i brąz na Mistrzostwach Europy oraz kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024! I my w 99RENT mogliśmy dzielić te emocje razem ze wszystkimi Kibicami co jest dla powodem do dużej radości!

Jako Partner Polskiej Siatkówki byliśmy obecni na polskich arenach, w których tworzyła się historia. Emocje sięgały zenitu! Byłeś tam razem z nami i masz ochotę powspominać? A może nie udało Ci się być i chętnie obejrzysz fotorelację? Zapraszamy do naszej galerii!

Galeria
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka
Polska Siatkówka

Aktualności

14 Sierpień 2020
Szanowni Klienci, Nawiązując do poprzednio umieszczonej informacji, uprzejmie informujemy, iż zakończony został proces analizy potencjalnego incydentu dotyczącego danych osobowych. Wyniki...
04 Sierpień 2020
Drogi Użytkowniku, Informujemy o potencjalnym incydencie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Klientów indywidualnych. Obecnie trwają analizy mające na celu ustalenie danych osób...
10 Kwiecień 2019
Witajcie! Słoneczna wiosna już w pełni, a dni stają się coraz dłuższe. Wykorzystajcie ten czas m.in. na podróże z 99rent! Na pewno zachęci Was do tego nasz odświeżony, wiosenny cennik! Po wszelkie...
03 Styczeń 2019
Nowy Rok to nowe możliwości! Co powiesz na przejażdzkę Audi Q5? My dajemy Ci taką możliwość! Już dziś zadzwoń pod numer 22 264 40 00 i zarezerwuj auto. Możesz to także zrobic na naszej stronie. Nie...
31 Sierpień 2018
Jeśli tylko mamy okazję wspieramy polską piłkę nożną. Nie tylko będąc Oficjalnym Partnerem Reprezentacji Polski i kibicując na stadionach naszym zawodnikom, ale także podczas eventów i wydarzeń...
06 Lipiec 2018
Miło nam poinformować, że właśnie trafiły do nas nowe samochody marki Volvo. Volvo XC60, Volvo XC40 i Volvo XC90 można wynająć już dziś dzwoniąc na nr 22 190 99 lub rezerwując auto bezpośrdenio na...
21 Czerwiec 2018
Kolejny Sukces! Niezmiernie miło nam poinformować że otrzymaliśmy nagrodę FLEET DERBY w kategorii Short & Mid- Term Rental! Daje nam to sygnał, że wykonujemy dobrą pracę, która przynosi pozytywny...
09 Czerwiec 2018
Po raz kolejny 99rent było partnerem turnieju golfowego Arval Golf Rally. Turnie,j który odbywa się w Rajszewie jak co roku przyciągnął wielu pasjonatów tego eleganckiego sportu. Na miejscu można...
21 Maj 2018
Dziekujemy serdecznie za uhonorowanie 99rent statuetką Geparda Biznesu! To bardzo ważna dla Nas nagroda jesteśmy dumni że po raz kolejny udało nam się ją zdobyć i że znaleźliśmy się w tak zacnym...

Strony

Fundacja "HEROSI"

99RENT współpracuje z Fundacją Herosi, która wspiera małych pacjentów onkologicznych

Naszym celem jest zbudowanie długofalowej współpracy, dzięki której będziemy mogli dzielić się wartościami, które wspólnie dzielimy.

Kim jest Fundacja Herosi?

W Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie każdego roku leczy się około 3000 pacjentów z całego kraju. Fundacja Herosi wspiera małych podopiecznych IMID w Warszawie i działa na rzecz zmian systemowych w Polsce.

Dzięki pracy Fundacji jej podopieczni mają zapewniony trzymiesięczny gwarantowany okres bezpłatnej chemioterapii celowanej, która umożliwia leczenie z dala od szpitalnego oddziału oraz lepsze warunki leczenia. Ponadto dzieci leczące się w IMID biorą udział w licznych wydarzeniach, spotkaniach i warsztatach na oddziale, by choć na chwilę zapomniały o chorobie.

Głównym celem działania Fundacji Herosi, poza niezwykłym wsparciem duchowym oraz spełnianiem mniejszych i większych marzeń małych pacjentów, jest działanie na rzecz systemowych i trwałych zmian oraz poprawy warunków leczenia dzieci onkologicznych w Polsce.

Wielki Powrót Małych Herosów: wspólna inicjatywa 99RENT i Fundacji Herosi

W styczniu 2024 roku wspólnie z Fundacją Herosi rozpoczęliśmy nowy projekt: Wielki Powrót Małych Herosów. Jego celem jest wspólne świętowanie powrotu do zdrowia i zakończenie leczenia w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. 99RENT zapewnia nowoczesne i pięknie przystrojone auto z osobistym szoferem, który odbiera pacjenta spod szpitala po wypisie i wiezie go bezpośrednio do domu – bez względu na to, gdzie mieszka.

Razem z 99RENT do domów wróciła już pokaźna gromadka Herosów! Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy również inne firmy – naszymi partnerami zostali: Decathlon, Ferrero i Trefl, które zapewniają upominki dla małych pacjentów.

Dlaczego zdecydowaliśmy się wspierać właśnie Herosów?

99RENT współpracuje z Fundacją Herosi, bo chcemy dokładać swoją cegiełkę do czynienia świata lepszym. Jesteśmy odpowiedzialnym biznesem, a ta współpraca wynika z naszego głębokiego przekonania, że pomagać trzeba i warto.

Podzielamy wartości Fundacji i chcemy szerzyć wiedzę o jej działalności poprzez organizowanie akcji specjalnych oraz włączanie się w działania Fundacji. Nasza współpraca to jednak nie tylko działania edukacyjne. Stoją za nią również mechanizmy finansowe połączone z naszymi ofertami: 99RENT przeznacza konkretne środki na wsparcie działalności Fundacji Herosi!

– Fundacja Herosi już od prawie 15 lat, stara się poprawiać standardy oraz podejście do leczenia onkologicznego dzieci w Polsce. Do takich wyzwań potrzebne jest nie tylko samozaparcie, ale też wsparcie partnerów, którzy w pełni rozumieją ogrom pracy i potrzeby. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że współpracujemy z firmą 99RENT – mówi Prezes Fundacji Małgorzata Dutkiewicz.

– 99RENT również istnieje na rynku już od kilkunastu lat, a prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony to podstawa naszej działalności. Dlatego wejście w długofalową współpracę z organizacją non-profit było dla nas naturalnym krokiem, a wybór Fundacji Herosi jest dla nas powodem do dumy – całym sercem wspieramy ideę i cele, które realizują. Każdy z nas może zostać Herosem, do czego serdecznie namawiamy wszystkich naszych partnerów i klientów – komentuje Hubert Szczech, Wiceprezes Zarządu 99RENT.

Zostań Herosem i Ty!

Włącz się w akcję, korzystając z ofert specjalnych wspierających Fundację Herosi. Chciałbyś zaangażować się bardziej? Sprawdź, jak zostać Herosem na stronie Fundacji www.herosi.eu.

Inter Europol Competition

99RENT wspiera Inter Europol Competition

Marka 99RENT od lat wspiera polski sport na wielu płaszczyznach i towarzyszy sportowcom podczas najważniejszych sportowych wydarzeń. Niezwykle cieszymy się, że zaufaniem obdarzył nas również polski zespół sportu motorowego Inter Europol Competition.

Inter Europol Competition to polski zespół sportu motorowego, który bierze udział w wyścigach długodystansowych. Jego początki sięgają 2010 roku, chociaż miłość do motorsportu trwa już kilka dekad.

Początki Inter Europol Competition to start w wyścigach samochodów jednomiejscowych. W roku 2016 zespół zadebiutował w wyścigach długodystansowych, biorąc udział m.in. w pełnych sezonach serii European Le Mans Series oraz V de V Sports.

Inter Europol Competition w 2016 i 2017 sięgnął po Mistrzostwo w serii VdeV Endurance, a w 2018 zdobył trzecie miejsce w European Le Mans Series w kategorii LMP3. Wkrótce później zatriumfował w Asian Le Mans Series i zdobył mistrzostwo w klasie LMP3 i  awansował do klasy LMP2 w European Le Mans Series. W 2019 roku zespół po raz pierwszy wystartował w 24h Le Mans. Już cztery lata później Inter Europol Competiton stanął na najwyższym podium tego wyścigu, osiągając największy sukces w historii polskiego motor sportu.

W sezonie 2024 Inter Europol Competiton znajduje się w stawce 24h Le Mans, European Le Mans Series, Le Mans Cup oraz IMSA SportsCar Championship. Dziś także 99RENT wspiera zespół w wyścigach European Le Mans Series i Le Mans Cup. Cieszymy się, że możemy być częścią jego sukcesu Inter Europol Competiton!

Współpraca z Inter Europol Competition to dopełnienie misji 99RENT ­­­– marki zaangażowanej w działania i inicjatywy wspierające polski sport. Całemu zespołowi IEC dziękujemy za zaufanie, życząc dobrej przyczepności i samych Mistrzostw!

Znajdź wygodną lokalizację odbioru

Ładowanie

Naciśnij "Shift" by przybliżyć.

Ładowanie

Nasze punkty wynajmu aut

Kraków
Powstańców Wielkopolskich 18 lok. 1.14/3
30-707 Kraków
woj. małopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Łódź
Tamka 3
91-403 Łódź
woj. łódzkie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Warszawa
Połczyńska 10
01-378 Warszawa
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 -18:00 | Sobota 9:00 - 14:00
Poznań
Wagrowska 6 lok. 22
61-369 Poznań
woj. wielkopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Wrocław
Racławicka 15/19 lok 219
53-149 Wrocław
woj. dolnośląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 -18:00
Piła
Marii Konopnickiej 12
64-920 Piła
woj. wielkopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Olsztyn
Towarowa 9F
10-416 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Wypożyczalnia samochodów 99Rent - Oddział Bielsko-Biała
Szybowcowa 16
43-382 Bielsko-Biała
woj. śląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Lublin
Gęsia 3b
20-719 Lublin
woj. lubelskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Gdynia
Legionów 112 D
81-472 Gdynia
woj. pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Szczecin
Bohaterów Warszawy 40
70-342 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Katowice
Kościuszki 227
40-590 Katowice
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Rzeszów
Krakowska 355
35-213 Rzeszów
woj. podkarpackie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Białystok
Hetmańska 76
15-727 Białystok
woj. podlaskie
Czynne:
Poniedziałek - piątek 8:00-18:00
Częstochowa
Jagiellońska 1
42-216 Częstochowa
woj. śląskie
tel.:
infolinia:
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Elbląg
Aleja Armii Krajowej 7-8 lok. 32
82-300 Elbląg
woj. warmińsko-mazurskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Zielona Góra
Wiejska 10
65-609 Zielona Góra
woj. lubelskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 - 18:00
Ełk
Tuwima 22/19
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Gorzów Wielkopolski
Gen. Sikorskiego 48
66-400 Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Bydgoszcz
Fordońska 74 lok.12
85-719 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Opole
Struga 9
45-073 Opole
woj. opolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Wałbrzych
Wrocławska 130 lok. 6
58-306 Wałbrzych
woj. dolnośląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Grudziądz
Chełmińska 108b
86-302 Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Toruń
Grudziądzka 132 lok. 202
87-100 Toruń
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Kielce
Batalionów Chłopskich 77 lokal nr 5 G
25-671 Kielce
woj. świętokrzyskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Legnica
Gliwicka 6
59-220 Legnica
woj. dolnośląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Radom
Kielecka 78
26-600 Radom
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Kalisz
Majkowska 17a
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Płock
Bielska 51/2
09-400 Płock
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Zamość
Legionów 10
22-400 Zamość
woj. lubelskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 - 18:00
Koszalin
Jasna 2A/17
75-121 Koszalin
woj. zachodniopomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Siedlce
11-go listopada 9
08-110 Siedlce
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Słupsk
Kołłątaja 30 lok. 8
76-200 Słupsk
woj. pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00

Nasze punkty wynajmu aut na lotniskach

Warszawa - Modlin
Generała Wiktora Thommée 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
woj. mazowieckie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Wrocław - Strachowice
Graniczna 190
54-530 Wrocław
woj. dolnośląskie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Katowice - Pyrzowice
Wolności 90
42-625 Ożarowice
woj. śląskie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Bydgoszcz - Białe Błota
Paderewskiego 1
86-005 Białe Błota
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Pon-pt – 8:00-18:00
Poznań - Ławica
Bukowska 285
60-189 Poznań
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Rzeszów - Jesionka
Jasionka 942
36-002 Rzeszów
woj. podkarpackie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Kraków - Balice
Mieczysława Madweckiego 1
32-083 Balice
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Gdańsk - Matarnia
Juliusza Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
woj. pomorskie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Warszawa - Okęcie
Zwirki i wigury 1
00-906 Warszawa
woj. mazowieckie
Czynne:
Pn-pt – 8-18

Opinie naszych klientów

 • Tomasz
  5
  06.09.2023
  Bardzo profesjonalna obsługa Pana Pawła z oddziału Łódzkiego. Jasna i rzetelna informacja w temacie całej procedury odbioru auta.
 • Wioletta
  5
  12.07.2023
  Polecam firmę 99Rent, oddział Kielce, najlepsza wypożyczalnia w całym kraju. Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Szczególnie Pan Jakub, wspaniały, uprzejmy człowiek , z ogromną wiedzą.
 • Tomasz
  5
  09.07.2023
  Polecam Lublin dobra obsługa normalni ludzie tam pracują.
 • Janusz - Włocławek
  5
  09.07.2023
  Oddział Płock, pełen profesjonalizm, miła obsługa, wypożyczony samochód to BMW X2 hybryda, czyściutka nówka sztuka mało śmigana :-) Będę korzystał z usług 99Rent w przyszłości.
 • Tomek
  5
  03.07.2023
  Czwarty wyjazd wakacyjny z 99rent. Szybka, fachowa i bardzo miła obsługa. Auta w bardzo dobrym stanie. 100% zadowolenia z mojej strony. Bardzo dobre warunki wynajmu i proste zasady. Gorąco polecam. Pozdrowienia dla pracowników z Radomia.
 • Kamil
  5
  05.08.2022
  Polecam każdemu kto tylko pyta o wypożyczalnie, Lublin solidny i dobry kontakt, Zamość tak samo
 • Podróżująca
  5
  22.07.2022
  Ja miałam wypożyczony samochód w Krakowie, a zdawałam w Białymstoku. Żadnych problemów. Trochę strachu przed pierwszą jazdą automatem 500 km, ale krótki instruktaż i krótka jazda po Krakowie i opanowane. Samochód oddany w Białymstoku - nie ma żadnych problemów. Polecam!!!
 • Joasia
  5
  27.06.2022
  Wypożyczałam z narzeczonym juz dwa razy. I jesteśmy bardzo zadowoleni, auta czyste, przygotowane do jazdy. Kontakt bezproblemowy. Polecam każdemu!
 • Tomasz
  5
  04.03.2022
  W lutym po raz pierwszy zdecydowałem się na skorzystanie z 99rent oddział Wrocław. Z całego serca polecam, auto jakie otrzymałem do rezerwacji przekroczyło moje oczekiwania, jego wyposażenie również. Dodatkowo bardzo miła i pomocna obsługa. Polecam!
 • Darek
  5
  04.02.2022
  Polecam firmę 99Rent, a szczególnie oddział w Rzeszowie. Pełen profesjonalizm.
 • Michał
  5
  09.01.2022
  Szybko i sprawnie. Samochód nowy i czysty. Pan Adam z Łodzi bardzo pomocny i profesjonalny.Polecam!!
 • Katarzyna/ Płock
  5
  31.05.2021
  Kilkakrotnie wypożyczałam samochody w oddziale w Płocku. Bardzo miła obsługa, samochody czyściutkie i zadbane. Ceny również atrakcyjne. Gorąco polecam!!!