Misja 99rent

Jako firma podążamy za nowymi rozwiązaniami i aktywnie uczestniczymy w zachodzących procesach zmieniającego się świata. Wykorzystując nowoczesne technologie, chcemy stale rozwijać się i dopasowywać do nowych trendów na rynku, które będą warunkowały nasze istnienie w przyszłości. Nie boimy się zmian, gdyż to one pozwolą 99rent osiągnąć sukces!

MISJA 99RENT

Mobilność jest podstawową potrzebą współczesnego świata - dzięki niej osiągamy cele w biznesie, ale również realizujemy marzenia i obowiązki w życiu prywatnym.

To ona sprawia, że nie stoimy w miejscu, rozwijamy się, poznajemy świat, spotykamy nowych ludzi i dbamy o najbliższych.
Naszą misją jest towarzyszenie Ci jako niezawodny partner - zarówno w prywatnych, jak i biznesowych, codziennych i wyjątkowych sytuacjach, w których potrzebujesz być w ruchu.

Skompletowaliśmy najlepszą flotę i wykwalifikowaną załogę, tworząc usługę wynajmu w taki sposób, by zapewniać Ci niezakłóconą mobilność w każdych warunkach i o każdej porze dnia i nocy - w każdej płaszczyźnie życia, wszędzie tam, gdzie nas potrzebujesz.

WIZJA 99RENT

Dobrze wiemy, że nie ma jednego sposobu podróżowania, który sprosta wszystkim potrzebom. Dlatego od lat tworzymy miejsce, w którym znajdziesz tysiące aut i partnera zawsze gotowego, by sprostać Twoim wymaganiom.

Elastyczność i gotowość do reagowania na zmieniające się wymogi rynku stanowią fundament naszego sukcesu. Wierzymy, że łącząc je z otwartością na innowacje, odwagą w działaniu i transparentnością, będziemy dalej kształtować rynek rent a car, w sposób, który będzie jeszcze lepiej odpowiadać na obecne i przyszłe potrzeby klientów - nierzadko wychodząc poza dotychczasowe ramy oferty czy przyjęte rynkowe standardy.

W 99RENT stawiamy sobie na najbliższe lata jeden nadrzędny cel: pozostać liderem, który wyznacza trendy w świecie mobilności!

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

Niniejsza Informacja ma na celu realizację obowiązku nałożonego na 99rent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) przepisem art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406 ze zm.). Przedstawione poniżej informacje odnoszą się do głównych założeń przyjętej w Spółce wewnętrznej strategii podatkowej oraz ich realizacji w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 1. Opis działalności Spółki

Spółka jest liderem w świadczeniu usług najmu samochodów.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest najem krótkoterminowy oraz inny niż krótkoterminowy pojazdów na potrzeby podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

 1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Prawidłowe opodatkowanie i rozliczenie podatkowe jest dla Spółki istotne nie tylko ze względów bezpieczeństwa podatkowego i unikania kosztów związanych z nieprawidłowym rozliczaniem podatków (doszacowania, odsetki od zaległości podatkowych i sankcje), lecz także z perspektywy zasady sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności społecznej biznesu.

Procesy podatkowe występujące w Spółce są opisane i realizowane tak, aby pozwalały na prawidłowe rozliczania podatków. W przebiegających w Spółce procesach podatkowych szczególny nacisk kładziony jest na:

 • prawidłowe archiwizowanie i ewidencjonowanie dokumentów,

 • prawidłową kalkulację zobowiązań podatkowych,

 • właściwe sporządzanie i terminowe składanie wszelkich deklaracji podatkowych, do których złożenia jest obowiązana Spółka,

 • terminowe płacenie podatków, oraz

 • wykrywanie i eliminowanie błędów.

W celu prawidłowej realizacji procesów podatkowych w Spółce zostały formalnie wdrożone i funkcjonowały w 2020 r. liczne procedury podatkowe, w szczególności:

 • Procedura obiegu dokumentów od procesu rozpoczęcia procedury zamówienia, zakupu, wystawiania faktur sprzedaży, przyjmowania faktur zakupu i zatwierdzania kosztów,

 • Wytyczne w zakresie CIT obejmujące analizę dokumentów i zdarzeń wpływających na pozycję podatkową CIT Spółki oraz przygotowanie deklaracji podatkowych,

 • Wytyczne w zakresie VAT obejmujące opis procesów i ścieżek postępowania dla zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych w zakresie VAT oraz eliminowania ryzyka podatkowego poprzez odpowiednią weryfikację kontrahentów, przygotowanie rejestrów VAT i deklaracji podatkowych oraz składanie JPK,

 • Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych ,

 • Instrukcja w sprawie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątku

 • Procedura dotycząca używania samochodów służbowych do 3,5 tony,

 • Wytyczne w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych,

 • Polityka zarządzania etycznego i ochrony sygnalistów,

 • Wytyczne w zakresie obowiązku i zasad ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych,

 • Zasady stosowania należytej staranności we współpracy z kontrahentami wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki 1/12/2019.

Ponadto, w przypadku mniej skomplikowanych procesów, pracownicy Spółki odpowiedzialni za ich realizację stosowali również obowiązujące, wewnętrzne, także niespisane procedury w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych.

 1. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Realizowana strategia podatkowa Spółki zakłada stałą współpracę z organami KAS opartą o budowanie pozytywnych relacji i transparentność zapewniającą przekazywanie pełnej i rzetelnej informacji o rozliczeniach podatkowych Spółki.

Jednakże, w 2020 r. Spółka nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami KAS.

 1. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka podlegała w 2020 r. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka opłacała zaliczki na podatek dochodowy w ustawowym terminie, a także złożyła zeznanie za rok podatkowy i wpłaciła należny podatek w ustawowym terminie. Spółka składała również deklaracje i informacje: CIT-8, CIT-10Z, IFT-2R. W przypadku nieterminowej zapłaty podatku, został on wpłacony w najszybszym możliwym terminie wraz z odsetkami za zwłokę.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w związku z tym rozliczała się z właściwym urzędem skarbowym zgodnie z przepisami ustawą o podatku od towarów i usług. W szczególności, Spółka wywiązywała się z obowiązków składania deklaracji i informacji: VAT-26, VAT-UE, JPK. W przypadku korekt w zakresie podatku od towarów i usług skutkujących zwiększeniem różnicy podatku należnego nad naliczonym, wraz z korektą, Spółka dopłacała zaległy podatek wraz z odsetkami.

Ponadto, Spółka występowała w roli płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z tym, Spółka w ustawowym terminie wpłacała pobrany podatek i przekazywała deklaracje PIT-4R oraz PIT-11.

Spółka była stroną transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i złożyła stosowaną PCC-3 i wpłaciła należny podatek, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka zawierała różnorodne transakcje z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi. Na podstawie funkcjonującej w Spółce procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, Spółka zidentyfikowała uzgodnienia, które mogły stanowić schematy podatkowe i przekazała stosowne informacje do Szefa KAS:

 • zgłoszenia MDR-1 - informacji o schemacie podatkowym na podstawie art. art. 86c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług, - nie wystąpiły

 • zgłoszenia MDR-1 - informacji o schemacie podatkowym na podstawie art. art. 86c § 1 ustawy z dnia Ordynacja podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – nie wystąpiły

 • zgłoszenia MDR-3 - informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego na podstawie art. 86j § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług – nie wystąpiły

 • zgłoszenia MDR-3 - informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego na podstawie art. 86j § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. – nie wystąpiły

 

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka w 2020 r. nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Spółka nie podejmowała, ani nie planuje podejmowania w najbliższej przyszłości żadnych działań o charakterze restrukturyzacyjnym.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego opodatkowania czynności, których dokonuje Spółka, Spółka występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

W 2020 r. nie wystąpiła taka sytuacja.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowej klasyfikacji usługi lub towaru Spółka może występować z wnioskami o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W 2020 r. nie wystąpiła taka sytuacja.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Znajdź wygodną lokalizację odbioru

Ładowanie

Naciśnij "Shift" by przybliżyć.

Ładowanie

Nasze punkty wynajmu aut

Kraków
Powstańców Wielkopolskich 18 lok. 1.14/3
30-707 Kraków
woj. małopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Łódź
Tamka 3
91-403 Łódź
woj. łódzkie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Warszawa
Połczyńska 10
01-378 Warszawa
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 -18:00 | Sobota 9:00 - 14:00
Poznań
Wagrowska 6 lok. 22
61-369 Poznań
woj. wielkopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Wrocław
Racławicka 15/19 lok 219
53-149 Wrocław
woj. dolnośląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 -18:00
Piła
Marii Konopnickiej 12
64-920 Piła
woj. wielkopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Rzeszów
Krakowska 355
35-213 Rzeszów
woj. podkarpackie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Olsztyn
Towarowa 9F
10-416 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Wypożyczalnia samochodów 99Rent - Oddział Bielsko-Biała
Szybowcowa 16
43-382 Bielsko-Biała
woj. śląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Lublin
Gęsia 3b
20-719 Lublin
woj. lubelskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Gdynia
Legionów 112 D
81-472 Gdynia
woj. pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Szczecin
Bohaterów Warszawy 40
70-342 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Katowice
Kościuszki 227
40-590 Katowice
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Bydgoszcz
Fordońska 74 lok.12
85-719 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Białystok
Hetmańska 76
15-727 Białystok
woj. podlaskie
Czynne:
Poniedziałek - piątek 8:00-18:00
Częstochowa
Jagiellońska 1
42-216 Częstochowa
woj. śląskie
tel.:
infolinia:
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Elbląg
Aleja Armii Krajowej 7-8 lok. 32
82-300 Elbląg
woj. warmińsko-mazurskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Zielona Góra
Wiejska 10
65-609 Zielona Góra
woj. lubelskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 - 18:00
Ełk
Tuwima 22/19
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Gorzów Wielkopolski
Gen. Sikorskiego 48
66-400 Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Opole
Struga 9
45-073 Opole
woj. opolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Wałbrzych
Wrocławska 130 lok. 6
58-306 Wałbrzych
woj. dolnośląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Grudziądz
Chełmińska 108b
86-302 Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Toruń
Grudziądzka 132 lok. 202
87-100 Toruń
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Kielce
Batalionów Chłopskich 77 lokal nr 5 G
25-671 Kielce
woj. świętokrzyskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Legnica
Gliwicka 6
59-220 Legnica
woj. dolnośląskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Radom
Kielecka 78
26-600 Radom
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Siedlce
11-go listopada 9
08-110 Siedlce
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Słupsk
Kołłątaja 30 lok. 8
76-200 Słupsk
woj. pomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Kalisz
Majkowska 17a
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Płock
Bielska 51/2
09-400 Płock
woj. mazowieckie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00
Zamość
Legionów 10
22-400 Zamość
woj. lubelskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00 - 18:00
Koszalin
Jasna 2A/17
75-121 Koszalin
woj. zachodniopomorskie
Czynne:
Poniedziałek – piątek 8:00-18:00

Nasze punkty wynajmu aut na lotniskach

Warszawa - Modlin
Generała Wiktora Thommée 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
woj. mazowieckie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Wrocław - Strachowice
Graniczna 190
54-530 Wrocław
woj. dolnośląskie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Katowice - Pyrzowice
Wolności 90
42-625 Ożarowice
woj. śląskie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Bydgoszcz - Białe Błota
Paderewskiego 1
86-005 Białe Błota
woj. kujawsko-pomorskie
Czynne:
Pon-pt – 8:00-18:00
Poznań - Ławica
Bukowska 285
60-189 Poznań
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Rzeszów - Jesionka
Jasionka 942
36-002 Rzeszów
woj. podkarpackie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Kraków - Balice
Mieczysława Madweckiego 1
32-083 Balice
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Gdańsk - Matarnia
Juliusza Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
woj. pomorskie
Czynne:
Pn-pt – 8-18
Warszawa - Okęcie
Zwirki i wigury 1
00-906 Warszawa
woj. mazowieckie
Czynne:
Pn-pt – 8-18

Opinie naszych klientów

 • Tomasz
  5
  06.09.2023
  Bardzo profesjonalna obsługa Pana Pawła z oddziału Łódzkiego. Jasna i rzetelna informacja w temacie całej procedury odbioru auta.
 • Wioletta
  5
  12.07.2023
  Polecam firmę 99Rent, oddział Kielce, najlepsza wypożyczalnia w całym kraju. Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Szczególnie Pan Jakub, wspaniały, uprzejmy człowiek , z ogromną wiedzą.
 • Tomasz
  5
  09.07.2023
  Polecam Lublin dobra obsługa normalni ludzie tam pracują.
 • Janusz - Włocławek
  5
  09.07.2023
  Oddział Płock, pełen profesjonalizm, miła obsługa, wypożyczony samochód to BMW X2 hybryda, czyściutka nówka sztuka mało śmigana :-) Będę korzystał z usług 99Rent w przyszłości.
 • Tomek
  5
  03.07.2023
  Czwarty wyjazd wakacyjny z 99rent. Szybka, fachowa i bardzo miła obsługa. Auta w bardzo dobrym stanie. 100% zadowolenia z mojej strony. Bardzo dobre warunki wynajmu i proste zasady. Gorąco polecam. Pozdrowienia dla pracowników z Radomia.
 • Kamil
  5
  05.08.2022
  Polecam każdemu kto tylko pyta o wypożyczalnie, Lublin solidny i dobry kontakt, Zamość tak samo
 • Podróżująca
  5
  22.07.2022
  Ja miałam wypożyczony samochód w Krakowie, a zdawałam w Białymstoku. Żadnych problemów. Trochę strachu przed pierwszą jazdą automatem 500 km, ale krótki instruktaż i krótka jazda po Krakowie i opanowane. Samochód oddany w Białymstoku - nie ma żadnych problemów. Polecam!!!
 • Joasia
  5
  27.06.2022
  Wypożyczałam z narzeczonym juz dwa razy. I jesteśmy bardzo zadowoleni, auta czyste, przygotowane do jazdy. Kontakt bezproblemowy. Polecam każdemu!
 • Tomasz
  5
  04.03.2022
  W lutym po raz pierwszy zdecydowałem się na skorzystanie z 99rent oddział Wrocław. Z całego serca polecam, auto jakie otrzymałem do rezerwacji przekroczyło moje oczekiwania, jego wyposażenie również. Dodatkowo bardzo miła i pomocna obsługa. Polecam!
 • Darek
  5
  04.02.2022
  Polecam firmę 99Rent, a szczególnie oddział w Rzeszowie. Pełen profesjonalizm.
 • Michał
  5
  09.01.2022
  Szybko i sprawnie. Samochód nowy i czysty. Pan Adam z Łodzi bardzo pomocny i profesjonalny.Polecam!!
 • Katarzyna/ Płock
  5
  31.05.2021
  Kilkakrotnie wypożyczałam samochody w oddziale w Płocku. Bardzo miła obsługa, samochody czyściutkie i zadbane. Ceny również atrakcyjne. Gorąco polecam!!!