Misja 99rent

Jako firma podążamy za nowymi rozwiązaniami i aktywnie uczestniczymy w zachodzących procesach zmieniającego się świata. Wykorzystując nowoczesne technologie, chcemy stale rozwijać się i dopasowywać do nowych trendów na rynku, które będą warunkowały nasze istnienie w przyszłości. Nie boimy się zmian, gdyż to one pozwolą 99rent osiągnąć sukces!
 
MISJA 99RENT
 
Mobilność jest podstawową potrzebą współczesnego świata - dzięki niej osiągamy cele w biznesie, ale również realizujemy marzenia i obowiązki w życiu prywatnym.
To ona sprawia, że nie stoimy w miejscu, rozwijamy się, poznajemy świat, spotykamy nowych ludzi i dbamy o najbliższych.
Naszą misją jest towarzyszenie Ci jako niezawodny partner - zarówno w prywatnych, jak i biznesowych, codziennych i wyjątkowych sytuacjach, w których potrzebujesz być w ruchu.
Skompletowaliśmy najlepszą flotę i wykwalifikowaną załogę, tworząc usługę wynajmu w taki sposób, by zapewniać Ci niezakłóconą mobilność w każdych warunkach i o każdej porze dnia i nocy - w każdej płaszczyźnie życia, wszędzie tam, gdzie nas potrzebujesz.
 
WIZJA 99RENT
 
Dobrze wiemy, że nie ma jednego sposobu podróżowania, który sprosta wszystkim potrzebom. Dlatego od lat tworzymy miejsce, w którym znajdziesz tysiące aut i partnera zawsze gotowego, by sprostać Twoim wymaganiom.
Elastyczność i gotowość do reagowania na zmieniające się wymogi rynku stanowią fundament naszego sukcesu. Wierzymy, że łącząc je z otwartością na innowacje, odwagą w działaniu i transparentnością, będziemy dalej kształtować rynek rent a car, w sposób, który będzie jeszcze lepiej odpowiadać na obecne i przyszłe potrzeby klientów - nierzadko wychodząc poza dotychczasowe ramy oferty czy przyjęte rynkowe standardy.
W 99RENT stawiamy sobie na najbliższe lata jeden nadrzędny cel: pozostać liderem, który wyznacza trendy w świecie mobilności!
 
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

Niniejsza Informacja ma na celu realizację obowiązku nałożonego na 99rent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) przepisem art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406 ze zm.). Przedstawione poniżej informacje odnoszą się do głównych założeń przyjętej w Spółce wewnętrznej strategii podatkowej oraz ich realizacji w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 1. Opis działalności Spółki

Spółka jest liderem w świadczeniu usług najmu samochodów.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest najem krótkoterminowy oraz inny niż krótkoterminowy pojazdów na potrzeby podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

 1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Prawidłowe opodatkowanie i rozliczenie podatkowe jest dla Spółki istotne nie tylko ze względów bezpieczeństwa podatkowego i unikania kosztów związanych z nieprawidłowym rozliczaniem podatków (doszacowania, odsetki od zaległości podatkowych i sankcje), lecz także z perspektywy zasady sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności społecznej biznesu.

Procesy podatkowe występujące w Spółce są opisane i realizowane tak, aby pozwalały na prawidłowe rozliczania podatków. W przebiegających w Spółce procesach podatkowych szczególny nacisk kładziony jest na:

 • prawidłowe archiwizowanie i ewidencjonowanie dokumentów,

 • prawidłową kalkulację zobowiązań podatkowych,

 • właściwe sporządzanie i terminowe składanie wszelkich deklaracji podatkowych, do których złożenia jest obowiązana Spółka,

 • terminowe płacenie podatków, oraz

 • wykrywanie i eliminowanie błędów.

W celu prawidłowej realizacji procesów podatkowych w Spółce zostały formalnie wdrożone i funkcjonowały w 2020 r. liczne procedury podatkowe, w szczególności:

 • Procedura obiegu dokumentów od procesu rozpoczęcia procedury zamówienia, zakupu, wystawiania faktur sprzedaży, przyjmowania faktur zakupu i zatwierdzania kosztów,

 • Wytyczne w zakresie CIT obejmujące analizę dokumentów i zdarzeń wpływających na pozycję podatkową CIT Spółki oraz przygotowanie deklaracji podatkowych,

 • Wytyczne w zakresie VAT obejmujące opis procesów i ścieżek postępowania dla zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych w zakresie VAT oraz eliminowania ryzyka podatkowego poprzez odpowiednią weryfikację kontrahentów, przygotowanie rejestrów VAT i deklaracji podatkowych oraz składanie JPK,

 • Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych ,

 • Instrukcja w sprawie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątku

 • Procedura dotycząca używania samochodów służbowych do 3,5 tony,

 • Wytyczne w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych,

 • Polityka zarządzania etycznego i ochrony sygnalistów,

 • Wytyczne w zakresie obowiązku i zasad ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych,

 • Zasady stosowania należytej staranności we współpracy z kontrahentami wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki 1/12/2019.

Ponadto, w przypadku mniej skomplikowanych procesów, pracownicy Spółki odpowiedzialni za ich realizację stosowali również obowiązujące, wewnętrzne, także niespisane procedury w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych.

 1. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Realizowana strategia podatkowa Spółki zakłada stałą współpracę z organami KAS opartą o budowanie pozytywnych relacji i transparentność zapewniającą przekazywanie pełnej i rzetelnej informacji o rozliczeniach podatkowych Spółki.

Jednakże, w 2020 r. Spółka nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami KAS.

 1. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka podlegała w 2020 r. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka opłacała zaliczki na podatek dochodowy w ustawowym terminie, a także złożyła zeznanie za rok podatkowy i wpłaciła należny podatek w ustawowym terminie. Spółka składała również deklaracje i informacje: CIT-8, CIT-10Z, IFT-2R. W przypadku nieterminowej zapłaty podatku, został on wpłacony w najszybszym możliwym terminie wraz z odsetkami za zwłokę.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w związku z tym rozliczała się z właściwym urzędem skarbowym zgodnie z przepisami ustawą o podatku od towarów i usług. W szczególności, Spółka wywiązywała się z obowiązków składania deklaracji i informacji: VAT-26, VAT-UE, JPK. W przypadku korekt w zakresie podatku od towarów i usług skutkujących zwiększeniem różnicy podatku należnego nad naliczonym, wraz z korektą, Spółka dopłacała zaległy podatek wraz z odsetkami.

Ponadto, Spółka występowała w roli płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z tym, Spółka w ustawowym terminie wpłacała pobrany podatek i przekazywała deklaracje PIT-4R oraz PIT-11.

Spółka była stroną transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i złożyła stosowaną PCC-3 i wpłaciła należny podatek, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka zawierała różnorodne transakcje z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi. Na podstawie funkcjonującej w Spółce procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, Spółka zidentyfikowała uzgodnienia, które mogły stanowić schematy podatkowe i przekazała stosowne informacje do Szefa KAS:

 • zgłoszenia MDR-1 - informacji o schemacie podatkowym na podstawie art. art. 86c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług, - nie wystąpiły

 • zgłoszenia MDR-1 - informacji o schemacie podatkowym na podstawie art. art. 86c § 1 ustawy z dnia Ordynacja podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – nie wystąpiły

 • zgłoszenia MDR-3 - informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego na podstawie art. 86j § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług – nie wystąpiły

 • zgłoszenia MDR-3 - informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego na podstawie art. 86j § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. – nie wystąpiły

 

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka w 2020 r. nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Spółka nie podejmowała, ani nie planuje podejmowania w najbliższej przyszłości żadnych działań o charakterze restrukturyzacyjnym.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego opodatkowania czynności, których dokonuje Spółka, Spółka występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

W 2020 r. nie wystąpiła taka sytuacja.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowej klasyfikacji usługi lub towaru Spółka może występować z wnioskami o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W 2020 r. nie wystąpiła taka sytuacja.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

1 + 6 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Opinie naszych klientów

5
Bardzo profesjonalna obsługa Pana Pawła z oddziału Łódzkiego. Jasna i rzetelna informacja w temacie całej procedury odbioru auta.
06.09.2023
Tomasz
5
Polecam firmę 99Rent, oddział Kielce, najlepsza wypożyczalnia w całym kraju. Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Szczególnie Pan Jakub, wspaniały, uprzejmy człowiek , z ogromną wiedzą.
12.07.2023
Wioletta
5
Polecam Lublin dobra obsługa normalni ludzie tam pracują.
09.07.2023
Tomasz
5
Oddział Płock, pełen profesjonalizm, miła obsługa, wypożyczony samochód to BMW X2 hybryda, czyściutka nówka sztuka mało śmigana :-) Będę korzystał z usług 99Rent w przyszłości.
09.07.2023
Janusz - Włocławek
5
Czwarty wyjazd wakacyjny z 99rent. Szybka, fachowa i bardzo miła obsługa. Auta w bardzo dobrym stanie. 100% zadowolenia z mojej strony. Bardzo dobre warunki wynajmu i proste zasady. Gorąco polecam. Pozdrowienia dla pracowników z Radomia.
03.07.2023
Tomek
5
Polecam każdemu kto tylko pyta o wypożyczalnie, Lublin solidny i dobry kontakt, Zamość tak samo
05.08.2022
Kamil
5
Ja miałam wypożyczony samochód w Krakowie, a zdawałam w Białymstoku. Żadnych problemów. Trochę strachu przed pierwszą jazdą automatem 500 km, ale krótki instruktaż i krótka jazda po Krakowie i opanowane. Samochód oddany w Białymstoku - nie ma żadnych problemów. Polecam!!!
22.07.2022
Podróżująca
5
Wypożyczałam z narzeczonym juz dwa razy. I jesteśmy bardzo zadowoleni, auta czyste, przygotowane do jazdy. Kontakt bezproblemowy. Polecam każdemu!
27.06.2022
Joasia
5
W lutym po raz pierwszy zdecydowałem się na skorzystanie z 99rent oddział Wrocław. Z całego serca polecam, auto jakie otrzymałem do rezerwacji przekroczyło moje oczekiwania, jego wyposażenie również. Dodatkowo bardzo miła i pomocna obsługa. Polecam!
04.03.2022
Tomasz
5
Polecam firmę 99Rent, a szczególnie oddział w Rzeszowie. Pełen profesjonalizm.
04.02.2022
Darek
5
Szybko i sprawnie. Samochód nowy i czysty. Pan Adam z Łodzi bardzo pomocny i profesjonalny.Polecam!!
09.01.2022
Michał
5
Kilkakrotnie wypożyczałam samochody w oddziale w Płocku. Bardzo miła obsługa, samochody czyściutkie i zadbane. Ceny również atrakcyjne. Gorąco polecam!!!
31.05.2021
Katarzyna/ Płock