Misja 99rent

Jako firma podążamy za nowymi rozwiązaniami i aktywnie uczestniczymy w zachodzących procesach zmieniającego się świata. Wykorzystując nowoczesne technologie, chcemy stale rozwijać się i dopasowywać do nowych trendów na rynku, które będą warunkowały nasze istnienie w przyszłości. Nie boimy się zmian, gdyż to one pozwolą 99rent osiągnąć sukces!
 
MISJA
 
Misją 99rent jest zapewnienie mobilności każdemu, kto jej potrzebuje, niezależnie od pory dnia, sytuacji oraz miejsca. Chcemy, aby każdy bez przeszkód mógł cieszyć się niezależnością, którą daje mobilność. Dążymy do tego, aby dawać Klientom poczucie bezpieczeństwa, skracać dystans i oszczędzać czas, dbając przede wszystkim o dostępność, elastyczność i wysoką jakość naszych usług.
 
WIZJA
 
Zmierzamy do tego, by zostać firmą kreującą trendy w bardzo wymagającym obszarze biznesowym a także na konkurencyjnym rynku indywidualnym, rozwiązując wszystkie problemy Klientów związane z szeroko pojętą mobilnością. W oczach naszych pracowników chcemy być uczciwym, stabilnym i szanującym ich pracodawcą. W efekcie, z roku na rok będziemy rozwijać się, by ostatecznie osiągnąć pozycję lidera na polskim rynku.
 
Naszą wizję osiągniemy, kierując się następującymi zasadami;
 
a) Dostępność zawsze i wszędzie: Chcemy, aby usługi 99rent były dostępne w każdym mieście w Polsce, o każdej porze, w każdych warunkach.
 
b) Nowoczesność w każdym aspekcie: Stawiamy na nowoczesne rozwiązania technologiczne, zarówno wewnętrzne, usprawniające procesy komunikacji i realizacji celów, takie jak np. flota z alternatywnymi źródłami napędu czy niestandardowe oferty i rozwiązania w obszarze biznesowym, jak i zewnętrzne: pionierskie programy pilotażowe oraz badawcze przy współpracy z innymi, znaczącymi podmiotami na rynku, mającymi wpływ na kształtowanie zachowań konsumentów.
 
c) Usługa dla każdego: Elastycznie modelujemy zakres naszych usług, dopasowując je do potrzeb Klientów niezależnie od tego czy jest to klient indywidualny czy biznesowy. Skutecznie rozwiązujemy wszystkie problemy związane z mobilnością. Dzisiaj samochody, jutro także Segway, elektryczny skuter czy smart board.
 
d) Jakość przede wszystkim: Dbamy o jakość i szybkość realizacji usług: nasza flota jest coraz młodsza, bardziej różnorodna, formalności mniejsze, a czas wydania pojazdu sukcesywnie się skraca.
 
e) Przejrzystość zasad: Etyka biznesu jest priorytetem. Jesteśmy uczciwi wobec każdego naszego Partnera: firm ubezpieczeniowych, Klientów firmowych i indywidualnych, dostawców samochodów, naszych Pracowników. Umowy są przejrzyste, zgodne z literą prawa, niepozostawiające miejsca na nadinterpretację.
 
f) Odpowiedzialność społeczna biznesu: Jesteśmy świadomi i odpowiedzialności społecznie, nie tylko względem naszych Klientów oraz Pracowników, lecz także wobec środowiska naturalnego i jego ograniczonych zasobów.
 
WARTOŚCI 99rent
 
Wartości pomagają w rozwoju biznesu i stanowią podstawę kultury pracy w firmie. Są inspiracją, motywacją, a w konsekwencji celem. „Świat” 99rent obraca się wokół 9 głównych wartości.
 
9 zasad, którymi kieruje się 99rent, aby wypełnić swoją misję.
 
1. Dostępność – posiadać takie zaplecze pojazdów (punkty 99rent/stacje benzynowe/podnajmowane place/lotniska/centra handlowe), aby każdy Klient, niezależnie od lokalizacji, pory dnia mógł szybko odzyskać mobilność, ograniczając formalności do niezbędnego minimum.
 
2. Nowoczesność – śledzić rozwój technologiczny i obserwować nowe trendy, wdrażać pomysły spełniające na oczekiwania Klientów lub będące odpowiedzią na działania konkurencji, dążyć do ograniczenia zachowań mających negatywny wpływ na środowisko naturalne, bo także przez pryzmat takich działań firma postrzegana jest jako nowoczesna – podążająca za zmieniającym się światem.
 
3. Mobilność w każdej potrzebie – dostarczyć pojazd i zapewnić mobilność tak szybko, jak to tylko możliwe, wychodząc poza dotychczasowe ramy oferty czy przyjęte rynkowe standardy.
 
4. Jakość i profesjonalizm – dbać o zadowolenie Partnerów, Klientów, a zwłaszcza Pracowników. Zapewniać niezbędne szkolenia, pracować wg jasno ustalonych standardów obsługi klienta tożsamych dla całej firmy, niezależnie od lokalizacji. Konsekwentna strategia oparta na coraz nowszej i lepiej wyposażonej flocie oraz wykwalifikowanej i zadowolonej kadrze pracowniczej, pozwoli na uniknięcie konkurencyjnej wojny cenowej. Zadowolony Klient doceni jakość i profesjonalizm.
 
5. Transparentność – stosować przejrzyste zasady współpracy względem Partnerów, Klientów i Pracowników. Stosować się do zasad etyki biznesowej, grać fair nawet (lub zwłaszcza) względem konkurencji, być szczerym w codziennych kontaktach, dzielić się informacjami. Otwarcie komunikować zmiany w firmie, tak by informacje docierały do wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska – daje to poczucie wspólnoty, solidarnie realizowanej misji firmy.
 
6. Odpowiedzialność – podejmować przemyślane decyzje, przewidywać ich skutki i wszelkie możliwe konsekwencje. Szybko i skutecznie reagować na problemy i kryzysy.
 
7. Rozwój – wyznaczać sobie śmiałe cele i konsekwentnie do nich dążyć. Dbać o rozwój firmy oraz pracowników, gdyż doskonalący się pracownik to rozwijająca się firma.
 
8. Bezpieczeństwo – zapewniać Klientom i Pracownikom poczucie bezpieczeństwa, stabilności oraz spokoju. Bezpieczeństwo rozumiemy w sposób dosłowny, jako nienaganną sprawność i pełne ubezpieczenie każdego pojazdu w naszej flocie (AC/OC/NNW), ale również w sposób pośredni, czyli jako zabezpieczenie interesów Klientów w umowach oraz utrzymywanie stabilnej pozycji na rynku, czego efektem jest trwałość zatrudnienia i jasna ścieżka rozwoju.
 
9. Wzajemna inspiracja – słuchać Partnerów, Klientów, Pracowników, rynku oraz konkurencji, wspólnie pracować nad nowymi rozwiązaniami – najlepsze pomysły powstają na serwetce od kawy (jak pokazuje historia ).
 
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

Niniejsza Informacja ma na celu realizację obowiązku nałożonego na 99rent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) przepisem art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406 ze zm.). Przedstawione poniżej informacje odnoszą się do głównych założeń przyjętej w Spółce wewnętrznej strategii podatkowej oraz ich realizacji w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 1. Opis działalności Spółki

Spółka jest liderem w świadczeniu usług najmu samochodów.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest najem krótkoterminowy oraz inny niż krótkoterminowy pojazdów na potrzeby podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

 1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Prawidłowe opodatkowanie i rozliczenie podatkowe jest dla Spółki istotne nie tylko ze względów bezpieczeństwa podatkowego i unikania kosztów związanych z nieprawidłowym rozliczaniem podatków (doszacowania, odsetki od zaległości podatkowych i sankcje), lecz także z perspektywy zasady sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności społecznej biznesu.

Procesy podatkowe występujące w Spółce są opisane i realizowane tak, aby pozwalały na prawidłowe rozliczania podatków. W przebiegających w Spółce procesach podatkowych szczególny nacisk kładziony jest na:

 • prawidłowe archiwizowanie i ewidencjonowanie dokumentów,

 • prawidłową kalkulację zobowiązań podatkowych,

 • właściwe sporządzanie i terminowe składanie wszelkich deklaracji podatkowych, do których złożenia jest obowiązana Spółka,

 • terminowe płacenie podatków, oraz

 • wykrywanie i eliminowanie błędów.

W celu prawidłowej realizacji procesów podatkowych w Spółce zostały formalnie wdrożone i funkcjonowały w 2020 r. liczne procedury podatkowe, w szczególności:

 • Procedura obiegu dokumentów od procesu rozpoczęcia procedury zamówienia, zakupu, wystawiania faktur sprzedaży, przyjmowania faktur zakupu i zatwierdzania kosztów,

 • Wytyczne w zakresie CIT obejmujące analizę dokumentów i zdarzeń wpływających na pozycję podatkową CIT Spółki oraz przygotowanie deklaracji podatkowych,

 • Wytyczne w zakresie VAT obejmujące opis procesów i ścieżek postępowania dla zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych w zakresie VAT oraz eliminowania ryzyka podatkowego poprzez odpowiednią weryfikację kontrahentów, przygotowanie rejestrów VAT i deklaracji podatkowych oraz składanie JPK,

 • Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych ,

 • Instrukcja w sprawie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątku

 • Procedura dotycząca używania samochodów służbowych do 3,5 tony,

 • Wytyczne w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych,

 • Polityka zarządzania etycznego i ochrony sygnalistów,

 • Wytyczne w zakresie obowiązku i zasad ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych,

 • Zasady stosowania należytej staranności we współpracy z kontrahentami wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki 1/12/2019.

Ponadto, w przypadku mniej skomplikowanych procesów, pracownicy Spółki odpowiedzialni za ich realizację stosowali również obowiązujące, wewnętrzne, także niespisane procedury w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych.

 1. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Realizowana strategia podatkowa Spółki zakłada stałą współpracę z organami KAS opartą o budowanie pozytywnych relacji i transparentność zapewniającą przekazywanie pełnej i rzetelnej informacji o rozliczeniach podatkowych Spółki.

Jednakże, w 2020 r. Spółka nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami KAS.

 1. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka podlegała w 2020 r. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka opłacała zaliczki na podatek dochodowy w ustawowym terminie, a także złożyła zeznanie za rok podatkowy i wpłaciła należny podatek w ustawowym terminie. Spółka składała również deklaracje i informacje: CIT-8, CIT-10Z, IFT-2R. W przypadku nieterminowej zapłaty podatku, został on wpłacony w najszybszym możliwym terminie wraz z odsetkami za zwłokę.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w związku z tym rozliczała się z właściwym urzędem skarbowym zgodnie z przepisami ustawą o podatku od towarów i usług. W szczególności, Spółka wywiązywała się z obowiązków składania deklaracji i informacji: VAT-26, VAT-UE, JPK. W przypadku korekt w zakresie podatku od towarów i usług skutkujących zwiększeniem różnicy podatku należnego nad naliczonym, wraz z korektą, Spółka dopłacała zaległy podatek wraz z odsetkami.

Ponadto, Spółka występowała w roli płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z tym, Spółka w ustawowym terminie wpłacała pobrany podatek i przekazywała deklaracje PIT-4R oraz PIT-11.

Spółka była stroną transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i złożyła stosowaną PCC-3 i wpłaciła należny podatek, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka zawierała różnorodne transakcje z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi. Na podstawie funkcjonującej w Spółce procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, Spółka zidentyfikowała uzgodnienia, które mogły stanowić schematy podatkowe i przekazała stosowne informacje do Szefa KAS:

 • zgłoszenia MDR-1 - informacji o schemacie podatkowym na podstawie art. art. 86c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług, - nie wystąpiły

 • zgłoszenia MDR-1 - informacji o schemacie podatkowym na podstawie art. art. 86c § 1 ustawy z dnia Ordynacja podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – nie wystąpiły

 • zgłoszenia MDR-3 - informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego na podstawie art. 86j § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług – nie wystąpiły

 • zgłoszenia MDR-3 - informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego na podstawie art. 86j § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. – nie wystąpiły

 

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka w 2020 r. nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Spółka nie podejmowała, ani nie planuje podejmowania w najbliższej przyszłości żadnych działań o charakterze restrukturyzacyjnym.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego opodatkowania czynności, których dokonuje Spółka, Spółka występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

W 2020 r. nie wystąpiła taka sytuacja.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowej klasyfikacji usługi lub towaru Spółka może występować z wnioskami o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W 2020 r. nie wystąpiła taka sytuacja.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

2 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Opinie naszych klientów

5
Polecam każdemu kto tylko pyta o wypożyczalnie, Lublin solidny i dobry kontakt, Zamość tak samo
05.08.2022
Kamil
5
Ja miałam wypożyczony samochód w Krakowie, a zdawałam w Białymstoku. Żadnych problemów. Trochę strachu przed pierwszą jazdą automatem 500 km, ale krótki instruktaż i krótka jazda po Krakowie i opanowane. Samochód oddany w Białymstoku - nie ma żadnych problemów. Polecam!!!
22.07.2022
Podróżująca
5
Wypożyczałam z narzeczonym juz dwa razy. I jesteśmy bardzo zadowoleni, auta czyste, przygotowane do jazdy. Kontakt bezproblemowy. Polecam każdemu!
27.06.2022
Joasia
5
W lutym po raz pierwszy zdecydowałem się na skorzystanie z 99rent oddział Wrocław. Z całego serca polecam, auto jakie otrzymałem do rezerwacji przekroczyło moje oczekiwania, jego wyposażenie również. Dodatkowo bardzo miła i pomocna obsługa. Polecam!
04.03.2022
Tomasz
5
Polecam firmę 99Rent, a szczególnie oddział w Rzeszowie. Pełen profesjonalizm.
04.02.2022
Darek
5
Szybko i sprawnie. Samochód nowy i czysty. Pan Adam z Łodzi bardzo pomocny i profesjonalny.Polecam!!
09.01.2022
Michał
5
Kilkakrotnie wypożyczałam samochody w oddziale w Płocku. Bardzo miła obsługa, samochody czyściutkie i zadbane. Ceny również atrakcyjne. Gorąco polecam!!!
31.05.2021
Katarzyna/ Płock
5
Bardzo miła i profesjonalna obsługa w Bielsko-Biala.
19.05.2021
Danuta
5
Fachowa obsługa, samochód w bardzo dobrym stanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Napewno w przyszłości skorzystamy ponownie z uslug
14.05.2021
Zadowolony klient
5
Super autko , Bardzo miła obsługa !
04.05.2021
Ewelina
5
Opole- super podejście. Polecam!
02.04.2021
Adrian
5
Polecam ,obsługa bardzo profesjonalna i życzliwa. Polecam oddział w Radomiu.
02.04.2021
Tomasz