REGULAMIN KONKURSU „Quiz wiedzy o siatkówce halowej”

REGULAMIN KONKURSU „Quiz wiedzy o siatkówce halowej”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Quiz wiedzy o siatkówce halowej” zwanego dalej „Konkursem” i jest udostępniany na stronie www.99rent.pl oraz na stoisku 99rent wystawionego w trakcie wydarzenia jakim jest turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w siatkówce kobiet, Łódź, Atlas Arena (dalej „Wydarzenie”).
 2. Organizatorem Konkursu jest 99rent Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 10-, 01 – 378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000307047, NIP: 524 – 264 – 56 – 77, o kapitale zakładowym w wysokości 435.000,00 zł, adres strony internetowej: www.99rent.pl, zwana dalej "Organizatorem".
 3. Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, ich ewidencjonowania, a następnie wyłaniania zwycięzców w oparciu o przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiada Organizator.
 4. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Czas trwania oraz warunki Konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w dniach 16-17/09/2023 r.
 2. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkują na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełniają inne wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
 3. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są Pracownicy oraz Współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 5. Konkurs polega na odpowiedzi przez Uczestników na zestaw pytań dotyczących siatkówki w Quizie wiedzy przygotowanym przez Organizatora.
 6. Konkurs odbędzie się zgodnie z poniższymi zasadami:
 • W trakcie wydarzenia w dniach 16-17/09/2023 na stoisku firmowym Organizatora w Atlas Arena Łódź udostępnione zostanie możliwość udziału w Quizie wiedzy o siatkówce halowej.
 • Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz z odpowiedziami na przygotowane pytania, a ponadto podać w nim swoje imię, nazwisko, nr telefonu, adres email;
 • Formularze powinny zostać wypełnione na stoisku firmowym Organizatora, zgodnie z wiedzą Uczestnika, bez wspierania się informacjami dostępnymi w sieci Internet oraz jakimikolwiek innymi materiałami dodatkowymi;
 • Wypełniony formularz oddać do Organizatora od razu po jego wypełnieniu;
 • Każdy Uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz z odpowiedziami;
 • Pod uwagę nie będą brane formularze anonimowe, w których dane osobowe zostały uzupełnione w sposób uniemożliwiający odczytanie, w sposób niepełny lub nieprawidłowy, jak i formularze które zostały wypełnione w sposób naruszający normy społeczne i obyczajowe, postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz takie, które mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich;
 • Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, który uzyska najwyższą liczbę punktów (każda poprawna odpowiedź to jeden punkt);
 • Pod uwagę brane będą wyłącznie prawidłowe odpowiedzi. Formularz zawiera quiz jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, a Uczestnik zobowiązany jest do wskazania odpowiedzi poprzez jednoznaczne zaznaczenie jej kółkiem na Formularzu lub udzielenie odpowiedzi pisemnej na Formularzu. Jeżeli odpowiedź będzie zaznaczona w sposób niejednoznaczny, punkt nie zostanie przyznany;
 • W przypadku, gdy nie podano prawidłowej odpowiedzi nie bierze się pod uwagę odpowiedzi najbliższych rzeczywistej odpowiedzi;
 • W przypadku, gdy kilka osób osiągnie ten sam wynik Konkursu o kolejności decyduje prawidłowa odpowiedź na pytania otwarte, a następnie większa liczba prawidłowych odpowiedzi na pytania z rzędu (począwszy od pytania pierwszego);
 • W przypadku, gdy powyższe kryteria nie pozwolą wyłonić odpowiedniej liczby zwycięzców Organizator uprawniony jest do przeprowadzenia drugiego etapu Konkursu, przy czym szczegółowe zasady takiego drugiego etapu zostaną przesłane Uczestnikom w formie korespondencji email.

       7. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski.

       8. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

§ 3. Zwycięzcy i nagrody

 1. Organizator powiadomi Zwycięzców w terminie do dnia 29/09/2023 r. za pośrednictwem adresu email lub numeru telefonu wskazanych przez Uczestnika w formularzu.
 2. Nagrodami w Konkursie jest 9 zestawów Siatkarskich Kości, tym samym zwycięzcami Konkursu może być maksymalnie 9 Uczestników. Każdy zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę. Wartość nagrody to 79 zł.
 3. Wyboru zwycięzców dokona 3-osobowa Komisja składająca się z pracowników Organizatora.
 4. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie na adres email marketing@99rent.pl wiadomości z potwierdzeniem następujących danych – imienia i nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.
 5. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowych danych. Koszty wysyłki nagrody ponosi Organizator.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Nagrody dla Zwycięzcy, jeśli będzie ona wynikała z niepodania lub podania przez niego nieprawidłowych danych kontaktowych.
 7. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inną, ani na jej równowartość pieniężną. Nie przysługuje im także prawo przekazywania nagród na rzecz osób trzecich.

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator tj. 99rent Sp. z o.o., ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa. Dane kontaktowe: 99rent Sp. z o.o., ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa, telefon +48 22 190 99, email: recepcja@99rent.pl Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: email: iod@99rent.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, 99rent Sp. z o.o., ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa, telefon +48 509 720 666.
 2. Dane Uczestników są przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, wyłonieniem ew. zwycięzcy oraz rozpatrywania ew. skarg i reklamacji. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieujawnienie może uniemożliwić udział w Konkursie i odbiór Nagrody.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, który przejawia się w konieczności realizacji Konkursu przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. Organizator będzie przetwarzał w związku z powyższym następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzcy i wydania nagrody.
 4. Dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom: CorCode sp. z o.o. Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków (obsługa informatyczna); net-line s.c., Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, 01-242 Warszawa (hosting poczty elektronicznej), T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa (centrala telefoniczna), oraz innym odbiorcom tj.: partnerom biznesowym, w tym również świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a następnie przez okres niezbędny do przeprowadzenia ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 9. W ramach prowadzenia działań związanych z Konkursem nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

§ 5. Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Konkursu może zgłaszać reklamacje dotyczące Konkursu za pomocą poczty email na adres: marketing@99rent.pl w terminie 7 dni od terminu zakończenia Konkursu. Wszelkie reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników Konkursu.
8 + 4 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Opinie naszych klientów

5
Bardzo profesjonalna obsługa Pana Pawła z oddziału Łódzkiego. Jasna i rzetelna informacja w temacie całej procedury odbioru auta.
06.09.2023
Tomasz
5
Polecam firmę 99Rent, oddział Kielce, najlepsza wypożyczalnia w całym kraju. Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Szczególnie Pan Jakub, wspaniały, uprzejmy człowiek , z ogromną wiedzą.
12.07.2023
Wioletta
5
Polecam Lublin dobra obsługa normalni ludzie tam pracują.
09.07.2023
Tomasz
5
Oddział Płock, pełen profesjonalizm, miła obsługa, wypożyczony samochód to BMW X2 hybryda, czyściutka nówka sztuka mało śmigana :-) Będę korzystał z usług 99Rent w przyszłości.
09.07.2023
Janusz - Włocławek
5
Czwarty wyjazd wakacyjny z 99rent. Szybka, fachowa i bardzo miła obsługa. Auta w bardzo dobrym stanie. 100% zadowolenia z mojej strony. Bardzo dobre warunki wynajmu i proste zasady. Gorąco polecam. Pozdrowienia dla pracowników z Radomia.
03.07.2023
Tomek
5
Polecam każdemu kto tylko pyta o wypożyczalnie, Lublin solidny i dobry kontakt, Zamość tak samo
05.08.2022
Kamil
5
Ja miałam wypożyczony samochód w Krakowie, a zdawałam w Białymstoku. Żadnych problemów. Trochę strachu przed pierwszą jazdą automatem 500 km, ale krótki instruktaż i krótka jazda po Krakowie i opanowane. Samochód oddany w Białymstoku - nie ma żadnych problemów. Polecam!!!
22.07.2022
Podróżująca
5
Wypożyczałam z narzeczonym juz dwa razy. I jesteśmy bardzo zadowoleni, auta czyste, przygotowane do jazdy. Kontakt bezproblemowy. Polecam każdemu!
27.06.2022
Joasia
5
W lutym po raz pierwszy zdecydowałem się na skorzystanie z 99rent oddział Wrocław. Z całego serca polecam, auto jakie otrzymałem do rezerwacji przekroczyło moje oczekiwania, jego wyposażenie również. Dodatkowo bardzo miła i pomocna obsługa. Polecam!
04.03.2022
Tomasz
5
Polecam firmę 99Rent, a szczególnie oddział w Rzeszowie. Pełen profesjonalizm.
04.02.2022
Darek
5
Szybko i sprawnie. Samochód nowy i czysty. Pan Adam z Łodzi bardzo pomocny i profesjonalny.Polecam!!
09.01.2022
Michał
5
Kilkakrotnie wypożyczałam samochody w oddziale w Płocku. Bardzo miła obsługa, samochody czyściutkie i zadbane. Ceny również atrakcyjne. Gorąco polecam!!!
31.05.2021
Katarzyna/ Płock