Ogólne Warunki Ubezpieczeń

Wypożycz samochód

Ogólne Warunki Ubezpieczeń

Umowa ubezpieczenia

§ 1

 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, zwane dalej „ERGO Hestią”, w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zawiera umowy ubezpieczenia w zakresie kompleksowego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco) z przedsiębiorcami zwanymi dalej „Ubezpieczającymi”.
 2. ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania do jej wiadomości okoliczności, o które pytała we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub podanie tych okoliczności niezgodnie z prawdą.
 3. Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia powinien szczegółowo zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
 4. W związku z zawartą umową ubezpieczenia ERGO Hestia jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Definicje

§ 2

Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przyjmują znaczenie określone w definicjach
zamieszczonych poniżej w § 3.

§ 3

 1. Awaria - wadliwe funkcjonowanie pojazdu spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi lub hydraulicznymi, uniemożliwiające jazdę, z wyłączeniem konieczności uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu akcesoriów oraz braku środków niezbędnych do obsługi pojazdu.
 2. Dokumenty pojazdu - dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile została wydana), świadectwo dopuszczenia pojazdu do ruchu (w przypadku pojazdów, które nie podlegają rejestracji), pozwolenie czasowe wydane przez właściwy organ dokonujący rejestracji.
 3. Flota pojazdów - nie mniej niż 5 pojazdów będących w posiadaniu Ubezpieczającego.
 4. Franszyza integralna - kwota lub procent sumy ubezpieczenia, albo wartości rynkowej pojazdu z dnia wystąpienia szkody, do wysokości której Ergo Hestia nie odpowiada za powstałą szkodę. Jeżeli wysokość rozmiaru szkody jest wyższa od ustalonej franszyzy Ergo Hestia wypłaca odszkodowanie w całości, zgodnie z przyjętym systemem likwidacji szkód lub rodzajem szkody.
 5. Holowanie pojazdu - dojazd pojazdu pomocy drogowej i jego powrót, załadunek pojazdu unieruchomionego wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, na pojazd pomocy drogowej, transport z miejsca wystąpienia zdarzenia do najbliższego punktu obsługi lub do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego i rozładunek pojazdu z pojazdu pomocy drogowej a także koszty użycia dźwigu.
 6. Klucze - fabryczne urządzenia służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu będącego przedmiotem ubezpieczenia.
 7. Kradzież- działanie wyczerpujące znamiona czynu określonego w art. 278 k.k. (kradzież), 279 k.k. (kradzież z włamaniem) i 280 k.k. (rozbój), za kradzież nie uważa się przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 k.k.
 8. Lokaut - zamknięcie zakładu pracy przez właściciela, połączone ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich do przyjęcia gorszych warunków pracy lub ze względu na strajk.
 9. Okres eksploatacji pojazdu - okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia; jeżeli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji, wówczas okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu; tak ustalony okres eksploatacji obowiązuje przez cały dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia. Dla celów ustalenia odszkodowania okres eksploatacji pojazdu jest liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do dnia zajścia wypadku; jeżeli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji, wówczas okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji do dnia zajścia wypadku.
 10. Osoby trzecie - wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia.
 11. Pojazd - pojazd podlegający rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz inny pojazd drogowy napędzany silnikiem z własnego źródła energii oraz bez własnego napędu bądź własnego źródła energii a także trolejbus.
 12. Pojazd ciężarowo-osobowy - pojazd zarejestrowany jako ciężarowy, przeznaczony do transportu towarów i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą.
 13. Pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, z wyłączeniem ciągników rolniczych.
 14. Pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepa, które wykonują specjalne funkcje powodujące konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. W tym pojeździe mogą być przewożone wyłącznie osoby i przedmioty związane z wykonywaniem tej funkcji.
 15. Pojazd nielegalnie sprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. pojazd nie dostarczony do miejsca odprawy celnej lub nie zgłoszony do tej odprawy,
  2. pojazd wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w pkt 1), lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym prawdziwych informacji o pojeździe lub o wcześniejszych właścicielach.
 16. Pojazdy wolnobieżne - pojazdy silnikowe, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągników rolniczych.
 17. Powódź - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub podniesienie się poziomu morskich wód przybrzeżnych, za wyjątkiem przypływów.
 18. Pożar - działanie ognia (płomieni), który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile.
 19. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 20. Przestępstwo - czyn człowieka, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy, w stopniu wyższym niż znikomy.
 21. Przewłaszczenie na zabezpieczenie - forma zabezpieczenia wierzytelności polegająca na przeniesieniu przez dłużnika prawa własności swojej rzeczy na wierzyciela, która może być dokonana w dwóch formach:
  1. dłużnik przenosi na wierzyciela własność swej rzeczy, a wierzyciel zobowiązuje się do przeniesienia własności tej rzeczy z powrotem na dłużnika po zaspokojeniu wierzytelności, często zobowiązując się do korzystania z rzeczy w ograniczonym umową zakresie - do powrotnego nabycia własności przez dłużnika konieczna jest dodatkowa umowa;
  2. dłużnik przenosi własność rzeczy ruchomej na wierzyciela pod warunkiem rozwiązującym, którym jest zaspokojenie wierzytelności - z tą chwilą własność rzeczy ruchomej automatycznie powraca do dłużnika.
 22.  Punkt obsługi - zakład naprawczy lub autoryzowana stacja obsługi pojazdów danej marki.
 23. Rajdy samochodowe - dyscyplina sportu motorowego, polegająca na przejechaniu w specjalnie przygotowanym do tego celu samochodzie rajdowym wyznaczonej przez organizatora trasy w jak najkrótszym czasie.
 24. Samochód osobowy - pojazd zarejestrowany jako pojazd osobowy oraz inny pojazd zarejestrowany jako pojazd ciężarowy lub ciężarowo-osobowy o ładowności do 850 kg.
 25. Stan nietrzeźwości - stan, w którym stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5‰ lub obecność w wydychanym powietrzu wynosi powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.
 26. Stan po spożyciu alkoholu - stan, w którym stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2‰ do 0,5‰ lub obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.
 27. Strajk - zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez pracowników na pewien czas w jednym lub kilku zakładach pracy, instytucjach, będące wyrazem protestu, np. politycznego, ekonomicznego wraz z żądaniem zmian.
 28. Szkoda - uszczerbek majątkowy powstały bezpośrednio wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.
 29. Szkoda całkowita - kradzież pojazdu lub szkoda, dla której koszty naprawy w zakresie wynikającym z protokołu z oględzin, wyliczone według cen nowych części oryginalnych producenta pojazdu (bez naliczania amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny wskazanych w programie Audatex oraz cen robocizny w autoryzowanych przez producenta pojazdu zakładach naprawczych, określone przy tym z uwzględnieniem pozostającego do naliczenia podatku VAT, przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody.
 30. Terroryzm - nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.
 31. Udział własny - kwota, o którą ERGO Hestia zmniejsza wypłacane łączne odszkodowanie dotyczące określonego zdarzenia.
 32. Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą - niezależny, samodzielny mechaniczny lub elektroniczny system zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, posiadający ustaloną klasę skuteczności, który jest sprawny i trwale zamontowany przez stację obsługi, posiadającą autoryzację (licencję) producenta danego zabezpieczenia do montażu lub serwisowania zabezpieczeń antykradzieżowych lub stanowiący fabryczne wyposażenie pojazdu.
  W przypadku urządzeń zabezpieczających, nie stanowiących fabrycznego wyposażenia pojazdu oraz w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy poza RP, z wyjątkiem pojazdów fabrycznie nowych, fakt montażu urządzenia oraz jego sprawność muszą być potwierdzone stosownym pisemnym zaświadczeniem wydanym przez licencjonowaną stację obsługi. W przypadku kontynuacji umowy w ERGO Hestii złożenie zaświadczenia nie jest wymagane, o ile zostało ono załączone w oryginale do wniosku o zawarcie wcześniejszej umowy. W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków nie uznaje się za urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą montowanych fabrycznie: zamków w drzwiach, mechanicznych i elektronicznych stacyjek, mechanicznych blokad kierownicy, systemów blokowania lewarka automatycznej skrzyni biegów.
 33. Wartość rynkowa pojazdu - wartość ustalona na podstawie notowań rynkowych cen pojazdów danej marki i typu obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem cech indywidualnych, w szczególności: roku produkcji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego pojazdu.
 34. Wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołana ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, że wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.
 35. Wyposażenie dodatkowe pojazdu - urządzenia, które nie są montowane przez producenta w warunkach montażu fabrycznego lub generalnego importera pojazdu do Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na przepisy dotyczące zasad homologacji dla danej marki, typu, modelu w szczególności: sprzęt audiofoniczny i audiowizualny oraz sprzęt łączności telefonicznej (z wyłączeniem telefonów mobilnych) i radiotelefonicznej wraz z głośnikami i antenami, a także taksometry, bagażniki zewnętrzne, haki holownicze, spojlery i nakładki, napisy i naklejki reklamowe, a także foteliki służące do przewozu dzieci.
 36. Wyposażenie podstawowe pojazdu - urządzenia, które są montowane przez producenta w warunkach montażu fabrycznego lub generalnego importera pojazdu do Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na przepisy dotyczące zasad homologacji dla danej marki, typu, modelu oraz dodatkowo zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, instalacje zasilania gazem i instalację hybrydową, tarcze kół ze stopów lekkich.
 37. Wyścig samochodowy - rywalizacja zawodników lub zespołów z określonymi z góry przepisami, w której biorą udział zawodnicy ścigający się samochodami specjalnie przystosowanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danego typu wyścigu.
 38. Zamieszki - gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko władzy, których celem jest zmiana istniejącego porządku prawnego.
 39. Zatopienie - zanurzenie ubezpieczonego pojazdu w cieczy, które powoduje szkodę. Przez zatopienie nie uważa się zassania cieczy przez pracujący silnik pojazdu.

Przedmiot ubezpieczenia

§ 4

 1. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym, z wyłączeniem pojazdów:
  1. wykonanych (złożonych) poza wytwórnią fabryczną (tzw. SAM-y, składaki),
  2. posiadających zagraniczne tablice rejestracyjne,
  3. o okresie eksploatacji ponad 12 lat,
  4. poddanych tuningowi innemu aniżeli fabryczny - w zakresie wykonanych przeróbek,
  5. rajdowych i wyścigowych.
 2. Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte wyposażenie dodatkowe pojazdu.

Zakres ubezpieczenia

§ 5

 1. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest uszkodzenie, utrata lub całkowite zniszczenie pojazdu będącego przedmiotem ubezpieczenia lub jego części wraz z wyposażeniem podstawowym, na skutek wszystkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego i osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, z wyłączeniem kradzieży pojazdu lub jego części i z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w §§ 11-12 oraz § 13.
 2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również koszty wykonania badań technicznych po szkodzie objętej zakresem ubezpieczenia, o ile obowiązek przeprowadzenia badań nakładają przepisy prawa.
 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są bezpośrednie następstwa zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży tablic rejestracyjnych pojazdu w postaci kosztów ich odtworzenia, jak również koszt wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz naklejek rejestracyjnych, o ile miało to związek z zaistniałą szkodą.
 4. Ochroną objęte są bezpośrednie następstwa utraty bądź zniszczenia kluczy, a także utrata przedmiotów innych niż wymienione, a które umożliwiają dorobienie kluczy (np. korki wlewu paliwa zamykane na ten sam klucz itp.) - w postaci kosztów odtworzenia tych przedmiotów, ochroną objęte są również wiążące się z tym niezbędne koszty wymiany zamków lub przekodowania zamków bądź zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w ubezpieczonym pojeździe.
 5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe w granicach geograficznych Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu, z tym że na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
  1. uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
  2. uszkodzenia zewnętrznej części pojazdu przez zwierzęta,
  3. uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania innych sił przyrody oraz nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,
  4. kradzieży pojazdu lub jego części.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

Ryzyko kradzieży

§ 6

 1. Pojazdy określone w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek kradzieży pojazdu lub jego części pod warunkiem zainstalowania w pojeździe wymaganych przez ERGO Hestię urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, zgodnie z § 9 poniżej.
 2. Składka za ubezpieczenie autocasco wraz z ryzykiem kradzieży zostanie ustalona adekwatnie do zwiększonego ryzyka.

Klauzule dodatkowe

§ 7

1. Na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony przez wprowadzenie do umowy
ubezpieczenia poniższych klauzul fakultatywnych:

NUMER NAZWA TREŚĆ
K003 Ukraina Włączenie do odpowiedzialności ERGO Hestii szkód powstałych wskutek kradzieży pojazdu lub jego części na terenie Ukrainy, z jednoczesnym wprowadzeniem udziału własnego w szkodach kradzieżowych w wysokości 5% sumy ubezpieczenia pojazdu.
K004 Białoruś Włączenie do odpowiedzialności ERGO Hestii szkód powstałych wskutek kradzieży pojazdu lub jego części na terenie Białorusi, z jednoczesnym wprowadzeniem udziału własnego w szkodach powstałych wskutek kradzieży w wysokości 15% sumy ubezpieczenia pojazdu.
K005 ZSRR Włączenie do odpowiedzialności ERGO Hestii szkód powstałych wskutek kradzieży pojazdu lub jego części na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, (w granicach geograficznych Europy) z jednoczesnym wprowadzeniem udziału własnego w szkodach powstałych wskutek kradzieży w wysokości 15% sumy ubezpieczenia pojazdu.
K009 Gwarancja „12” ERGO Hestia, do celów ustalenia wysokości odszkodowania, przyjmie w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia za wartość rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej, przyjętą w umowie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia o ile suma ta ustalona została w zgodzie z § 14 ust. 1 lub ust. 3 lub ust. 4 lub ust. 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco.
K044 Przewrócenie ERGO Hestia odpowiada za uszkodzenia lub całkowite zniszczenia w pojazdach ciężarowych  samowyładowczych (wywrotkach) oraz specjalnych z ograniczeniem do śmieciarek i wozów asenizacyjnych powstałe wskutek przewrócenia się pojazdu podczas wykonywania czynności załadowczych i wyładowczych.
 1. W przypadku zastosowania rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczający opłaca składkę w odpowiednio zwiększonej wysokości.
 2. Klauzulę K009 stosuje się wyłącznie w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z wykupioną konsumpcją sumy  ubezpieczenia.

Ograniczenia zakresu ubezpieczenia

§ 8

 1. Na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia może zostać ograniczony przez wprowadzenie do umowy ubezpieczenia:
  1. udziału własnego - ustalonego indywidualnie w drodze negocjacji,
  2. franszyzy integralnej - ustalonej indywidualnie w drodze negocjacji.
 2. W przypadku zastosowania ograniczeń zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczający opłaca składkę w odpowiednio zmniejszonej wysokości.

Zabezpieczenia pojazdu

§ 9

 1. Samochody osobowe mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym w § 6, o ile posiadają one co najmniej:
  1. jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą - dla samochodów o wartości rynkowej określonej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia do 100.000 zł (brutto),
  2. dwa urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą - dla samochodów o wartości rynkowej określonej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 100.000 zł (brutto).
 2. ERGO Hestia może uzależnić objecie ochroną w zakresie ryzyka kradzieży pojazdu o wartości powyżej 300.000 zł (brutto) od posiadania przez ten pojazd zamiast jednego z zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, o których mowa w ust. 1 - systemu lokalizacji i powiadamiania, o zasięgu działania nie mniejszym niż przyjęty w ubezpieczeniu autocasco zakres terytorialny, z opłaconym z góry za cały okres ubezpieczenia abonamentem za usługi monitoringu, uwzględniającym opcję ochrony i interwencji, rozumianej jako co najmniej automatyczne powiadomienie właściwej jednostki Policji przez operatora systemu.
 3. Samochody ciężarowe o ładowności do 2,5 tony, samochody i przyczepy kempingowe, motocykle i motorowery mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym w § 6, o ile posiadają one co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.
 4. Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,5 tony, ciągniki siodłowe i autobusy o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia przekraczającej 100.000 zł (brutto) mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w § 6, o ile posiadają co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.
 5. Samochody specjalne, ciągniki rolnicze, kombajny o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia przekraczającej 200.000 zł (brutto) mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w § 6, o ile posiadają co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.

§ 10

 1. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ERGO Hestia uznaje zabezpieczenia zamontowane w pojazdach zgłaszanych do ubezpieczenia za wystarczające, o ile zabezpieczenia te są sprawne i zaopatrzone w nie pojazdy były w mijającym okresie ubezpieczone od ryzyka kradzieży, spełniając wymagania dotychczasowego Ubezpieczyciela w zakresie liczby i rodzaju zabezpieczeń. W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia § 9.
 2. Przy likwidacji szkody kradzieżowej konieczne jest przedłożenie przez Ubezpieczonego dokumentu wystawionego przez dotychczasowego Ubezpieczyciela potwierdzającego ubezpieczenie danego pojazdu od kradzieży za okres poprzedzający zawarcie umowy w ERGO Hestii.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 11

 1. ERGO Hestia nie odpowiada za szkody w materiałach pędnych.
 2. ERGO Hestia nie odpowiada także za szkody:
  1. powstałe w czasie ruchu w pojazdach nie podlegających rejestracji lub nie posiadających ważnego badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
  2. powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub jego części, jeżeli:
   1. w chwili dokonania kradzieży pojazd nie posiadał zainstalowanych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą określonych w § 9 i § 10 ust. 1,
   2. w chwili dokonania kradzieży pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie były uruchomione wszystkie znajdujące się w pojeździe urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą określone w § 9 i § 10 ust. 1, chyba że został on utracony na skutek rozboju,
   3. klucze lub dokumenty pojazdu nie były należycie zabezpieczone poza pojazdem o ile niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie lub wysokość szkody, chyba że zostały one utracone wskutek rozboju,
   4. poszkodowany nie przedłożył ERGO Hestii dokumentów pojazdu, na podstawie których pojazd był dopuszczony do ruchu w dniu szkody oraz wszystkich kluczy wraz z kompletem urządzeń uruchamiających urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą o ile niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie lub wysokość szkody, chyba że pojazd został utracony wskutek rozboju,
   5. abonament za usługi monitoringu, o którym mowa w § 9 ust. 2 nie został opłacony za okres, w którym nastąpiła kradzież pojazdu,
  3. powstałe w wyniku awarii z wyjątkiem sytuacji, w następstwie których powstały szkody następcze w ubezpieczonym mieniu i nie będące przedmiotem odrębnego wyłączenia,
  4. polegające na utracie pojazdu wskutek przywłaszczenia,
  5. powstałe w wyniku długotrwałego oddziaływania czynnika chemicznego, wilgoci, temperatury lub procesów zachodzących wewnątrz ubezpieczonych przedmiotów, chyba że oddziaływanie takie było bezpośrednim następstwem nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia,
  6. powstałe w wyniku modyfikacji pojazdu, jego części lub wyposażenia wykraczających poza specyfikację producenta dla danej marki i modelu (w tym montaż instalacji gazowej) lub zabiegów konserwacyjnych,
  7. w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat wynikających z niemożności zrealizowania wskutek zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem zobowiązań lub umów,
  8. polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia na skutek zagubienia, sprzedaży, darowizny, zamiany, z wyjątkiem § 5 ust. 4,
  9. w pojazdach prototypowych rozumianych jako modele eksperymentalne opracowane przez producenta samochodów dla nowych serii pojazdów,
  10. polegające na uszkodzeniu spowodowanym samoistną przyczyną wewnętrzną, zużyciem eksploatacyjnym, błędem w montażu, zastosowaniu niewłaściwego paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz będących konsekwencją wadliwego doboru lub montażu i regulacji instalacji gazowej, z wyjątkiem sytuacji, w których w następstwie powyższych przyczyn powstały szkody następcze w ubezpieczonym mieniu i nie będące przedmiotem odrębnego wyłączenia,
  11. polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową,
  12. powstałe wskutek przesunięcia się ładunku w pojeździe w związku z gwałtownym hamowaniem, przyspieszeniem lub uderzeniem w przeszkodę, osobę lub inny pojazd, za wyjątkiem sytuacji, gdzie tenże ładunek został prawidłowo zabezpieczony, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie,
  13. polegające na uszkodzeniu instalacji elektrycznej na skutek wystąpienia w niej zwarcia lub przeciążenia prądem wyższym od znamionowego dla tej instalacji, za wyjątkiem sytuacji, gdzie zwarcie doprowadza do pożaru,
  14. polegające na przewróceniu się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi, a także podczas wykonywania czynności załadowczych i wyładowczych,
  15. polegające na samoistnym uszkodzeniu elementów pojazdu wskutek działania temperatury lub jej gwałtownej zmiany albo naprężeń wewnętrznych nadwozia pojazdu lub jego kabiny,
  16. polegające na zatarciu silnika, chyba że do zatarcia doszło w wyniku szkody objętej zakresem ubezpieczenia,
  17. będące następstwem korozji lub wad fabrycznych a także będące następstwem nienależycie przeprowadzonych wcześniejszych napraw.

§ 12

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w pojazdach pochodzących z kradzieży lub innego przestępstwa, których własności Ubezpieczony nie nabył do dnia szkody.

§ 13

 1. ERGO Hestia jest wolna od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony lub Ubezpieczający lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu, wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
 2. ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony lub Ubezpieczający lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek:
  1. działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, trzęsienia ziemi, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę,
  2. działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego.
 4. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody powstałe:
  1. jako następstwa użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. podczas używania pojazdu, przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu , jako narzędzia przestępstwa, chyba, że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
  3. w czasie używania pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także powstałe w pojazdach uczestniczących w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg,
  4. w pojeździe, którego kierujący w chwili zdarzenia lub przybycia na miejsce zdarzenia jednostki policji znajdował się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, a także gdy kierujący pojazdem oddalił się z miejsca zdarzenia, jeżeli kierującym był właściciel pojazdu, osoba z którą właściciel pojazdu pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub inna osoba upoważniona do użytkowania pojazdu,
  5. w pojeździe, którego kierujący w chwili zdarzenia nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, wymaganych przez ustawę prawo o ruchu drogowym, jeżeli kierującym był właściciel pojazdu, osoba z którą właściciel pojazdu pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub inna osoba upoważniona do użytkowania pojazdu,
  6. w pojeździe nielegalnie sprowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. podczas użycia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych, w szczególności takich jak: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy,
  8. podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów, konkursów albo użycia pojazdu jako rekwizytu,
  9. podczas użycia pojazdu do nauki jazdy,
  10. podczas wynajmowania pojazdu oraz w pojazdach udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem.
 5. Za dopłatą dodatkowej składki, zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o szkody wskazane w ust. 4 pkt 7)-10) powyżej.

Suma ubezpieczenia

§ 14

 1. W ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sumę ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczający. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu z uwzględnieniem podatku VAT na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.
 2. Sumę ubezpieczenia fabrycznie nowego pojazdu określonej marki zakupionego u autoryzowanego dealera zajmującego się zawodowo sprzedażą pojazdów tej marki, można zadeklarować także w wysokości równej kwocie określonej w fakturze sprzedaży tego pojazdu powiększonej o podatek VAT, bez uwzględnienia rabatu handlowego udzielonego przez sprzedawcę, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia faktury.
  Tak ustalona suma ubezpieczenia jest uznawana przez ERGO Hestię za wartość rynkową pojazdu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia tego pojazdu pod warunkiem, że do dnia szkody przebieg pojazdu nie przekroczył 20.000 km i pojazd nie uległ wcześniej uszkodzeniu.
 3. W przypadku braku możliwości określenia rzeczywistej wartości rynkowej pojazdu w oparciu o system „Eurotax” lub miesięcznik Info-Ekspert „Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe“, Ubezpieczający w porozumieniu z ERGO Hestią może skorzystać z innego, wiarygodnego źródła specjalistycznego.
 4. ERGO Hestia może przyjąć sumę ubezpieczenia podwyższoną lub obniżoną o wartość większą niż 10% od wartości określonej systemie „Eurotax” lub w miesięczniku Info - Ekspert „Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe”, pod warunkiem dokonania wyceny pojazdu przez uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie techniki samochodowej.
  Obowiązek przedstawienia takiej wyceny spoczywa na Ubezpieczającym.
 5. Suma ubezpieczenia pojazdów nabytych w ramach indywidualnego importu i ubezpieczanych po raz pierwszy na terenie RP, ustalana jest na bazie wyceny uprawnionego rzeczoznawcy (koszt wyceny ponosi Ubezpieczający).
  Przy czym nie może ona być wyższa od wartości zakupu pojazdu (potwierdzonej fakturą) powiększonej o wartość podatku akcyzowego i ewentualnie zapłaconego cła.
 6. Jeżeli Ubezpieczony jest uprawniony do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego przy nabyciu pojazdu, suma ubezpieczenia może być określona bez uwzględniania podatku VAT.

§ 15

 1. Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności ERGO Hestii.
 2. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania (konsumpcja sumy ubezpieczenia). W przypadku całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia umowa ubezpieczenia wygasa.
 3. Za zgodą ERGO Hestii, Ubezpieczający, po wypłacie odszkodowania, może uzupełnić sumę ubezpieczenia do wartości rynkowej pojazdu przez złożenie pisemnego wniosku o przedmiotowe uzupełnienie, przedstawienie pojazdu do oględzin oraz opłacenie dodatkowej składki.
 4. Za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może być zawarta bez stosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia.

§ 16

 1. Sumę ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego określa Ubezpieczający na podstawie cen detalicznych przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, pomniejszonych o stopień zużycia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
 2. Sumę ubezpieczenia fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego można zadeklarować także w wysokości równej kwocie określonej w fakturze sprzedaży tego wyposażenia uwzględniającej podatek VAT, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia faktury.
 3. Określona w umowie suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego powinna uwzględniać podatek VAT, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
 4. Jeżeli Ubezpieczony jest uprawniony do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu, suma ubezpieczenia może być określona bez uwzględniania podatku VAT.
 5. Suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego nie może być wyższa niż 20% sumy ubezpieczenia pojazdu, jednak nie więcej niż 20.000 zł (brutto).
 6. Suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania (konsumpcja sumy ubezpieczenia). W przypadku całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego wygasa.
 7. Za zgodą ERGO Hestii, w sytuacji wskazanej w ust. 6, Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego wypełniając nowy wniosek ubezpieczeniowy, w granicach określonych w ust. 5.
 8. Za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia zostanie zawarta bez stosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia.

Ustalenie rozmiaru szkody

§ 17

 1. W przypadku szkody całkowitej w pojeździe Ergo Hestia ustala rozmiar szkody w kwocie równej wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody (gdzie wartość pojazdu jest nie wyższa niż ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia), z zastrzeżeniem postanowień §§ 21-26.
 2. W przypadku szkody częściowej pojazdu ERGO Hestia ustala rozmiar szkody w kwocie odpowiadającej kosztom naprawy, wynikającej z zastosowania cen usług i części zamiennych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ustalenia odszkodowania, z zastrzeżeniem postanowień §§ 18-24.
 3. Rozmiar szkody częściowej, o której mowa w ust. 2, obejmuje koszty naprawy zgodne z zakresem uszkodzeń opisanych w protokole oględzin pojazdu (ocenie technicznej) sporządzonym przez ERGO Hestię lub na jej zlecenie.

§ 18

 1. W przypadku ustalania wartości szkody w wariancie serwisowym na podstawie faktur sposób naprawy i wysokość jej kosztów powinny być uprzednio uzgodnione z ERGO Hestią w takim wypadku nie znajdzie zastosowania ograniczenie wysokości szkody wskazane w § 20 ust. 4.
 2. W zależności od systemu ustalania rozmiaru szkody przyjętego w umowie ubezpieczenia, ustalenie rozmiaru szkody częściowej może nastąpić w wariancie kosztorysowym lub serwisowym, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2.

§ 19

 1. Z zastrzeżeniem § 42 ust. 4, w przypadku przyjęcia w umowie ubezpieczenia wariantu kosztorysowego, ustalenie rozmiaru szkody następuje na podstawie wyceny, dokonanej przez ERGO Hestię w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex, lub w przypadku braku danego pojazdu w tym systemie - zastosowanie ma system Eurotax, bez uwzględnienia podatku VAT, tzn. według:
  1. norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu i ujętych w systemie Audatex, lub w systemie Eurotax - w przypadku braku danego pojazdu w systemie Audatex,
  2. stawki roboczogodziny w wysokości 60 zł (netto) za prace blacharskie, mechaniczne i lakiernicze,
  3. zawartego w ocenie technicznej wykazu części (zespołów) zakwalifikowanych do wymiany, według średnich cen części sygnowanych marką alternatywną do marki producenta pojazdu (zamienników), oraz materiałów, zawartych w systemie Audatex, lub w systemie Eurotax - w przypadku braku danego pojazdu w systemie Audatex.
 2. W przypadku braku w przywołanym systemie cen części sygnowanych marką alternatywną do marki producenta pojazdu (zamienników), do rozliczenia przyjmuje się zawarte w systemie Audatex, lub w przypadku braku danego pojazdu w tym systemie - w systemie Eurotax, ceny części pochodzących od producenta pojazdu (części oryginalne), pomniejszone o wskazane w poniższej tabeli zużycie eksploatacyjne, zależne od okresu eksploatacji pojazdu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3:
OKRES EKSPLOATACJI POJAZDU ZUŻYCIE EKSPLOATACYJNE WYRAŻONE W PROCENTACH WARTOŚCI CZĘŚCI ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYMIANY
Do 3 lat (włącznie) 20%
Czwarty rok 25%
Piąty rok 35%
Szósty rok 45%
Siódmy rok 50%
Ósmy rok 60%
Dziewiąty i dziesiąty rok 70%
Powyżej 10 lat 80%
 1. Jeżeli w okresie eksploatacji pojazdu dokonano wymiany części, których wartość została udokumentowana oryginałami rachunków, wysokość zużycia eksploatacyjnego danych części ustalana jest indywidualnie przy uwzględnieniu okresu ich użytkowania.
 2. Jeżeli ceny części zamiennych, ustalone w sposób opisany w ust. 1 pkt 3) (zamienniki) są wyższe od cen ustalonych zgodnie z ust. 2 (części oryginalne z amortyzacją), w ustalaniu rozmiaru szkody uwzględnia się niższą z wymienionych cen.

§ 20

 1. W przypadku przyjęcia w umowie ubezpieczenia wariantu serwisowego ustalenie rozmiaru szkody i wypłata odszkodowania następuje po przedłożeniu faktur dokumentujących naprawę pojazdu według uprzednio uzgodnionych z ERGO Hestią kosztów i sposobu naprawy pojazdu przez zakład dokonujący tej naprawy, w oparciu o:
  1. normy czasowe producenta pojazdu ujęte w systemie Audatex, lub w przypadku braku danego pojazdu w tym systemie - w systemie Eurotax,
  2. średnią stawkę za 1 roboczogodzinę adekwatną dla warsztatu naprawczego,
  3. ceny części i materiałów producenta pojazdu ujęte w systemie Audatex, lub w przypadku braku danego pojazdu w tym systemie - w systemie Eurotax, nie więcej niż średnie ceny zalecane przez producenta pojazdu lub oficjalnego importera do stosowania przez ich sieć serwisową.
 2. Na wniosek Ubezpieczonego, pomimo przyjęcia w umowie ubezpieczenia wariantu serwisowego, ERGO Hestia może dokonać ustalenia rozmiaru szkody i wypłaty bezspornej kwoty odszkodowania w oparciu o wariant kosztorysowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 3. Jeżeli całkowite koszty naprawy pojazdu przekraczają wartość ustaloną według wariantu kosztorysowego, ich uwzględnienie przy ustaleniu rozmiaru szkody (w tym również wysokości podatku VAT) wymaga przedłożenia przez Ubezpieczonego kompletu faktur dotyczących robocizny, części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych).
 4. W razie udokumentowania fakturami naprawy pojazdu dokonanej bez uprzedniego uzgodnienia z ERGO Hestią zgodnie z § 18 ust. 1, koszty naprawy podlegają weryfikacji do kwoty nie większej niż 80 zł netto za 1 roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych. Natomiast ceny części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych) podlegają weryfikacji maksymalnie do wartości zawartych w systemie Audatex, pomniejszonych o wysokość zużycia eksploatacyjnego, o którym mowa w § 19 ust. 2.
 5. Ustalenie rozmiaru szkody zawiera podatek VAT w przypadku, gdy suma ubezpieczenia została ustalona z uwzględnieniem podatku VAT i jednocześnie Ubezpieczony nie jest płatnikiem podatku VAT lub nie ma możliwości odliczenia tego podatku.

§ 21

 1. Przy wymianie ogumienia, akumulatora i elementów układu wydechowego do ustalenia wysokości szkody przyjmuje się cenę nowego elementu, pomniejszoną o stopień jego zużycia określony w protokole oględzin.
 2. W przypadku stwierdzenia w elementach zakwalifikowanych do wymiany wcześniejszych uszkodzeń lub napraw ERGO Hestia zastosuje potrącenia wynikające ze zużycia technicznego niezależnie od rynkowego ubytku wartości części.

§ 22

Rozmiar szkody w wyposażeniu dodatkowym pojazdu ustala się według cen detalicznych przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, pomniejszonych o stopień zużycia do dnia szkody albo według wysokości kosztów naprawy; wysokość tych kosztów powinna być udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który szkodę usunął własnymi siłami.

§ 23

 1. ERGO Hestia zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przed ustaleniem rozmiaru szkody zgodności dokonanej naprawy z zakresem i kwalifikacją w protokole oględzin oraz przedłożonymi rachunkami lub fakturami za naprawę.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dokonanej naprawy z zakresem i kwalifikacją zawartą w protokole oględzin, ERGO Hestia ustala rozmiar szkody w oparciu o faktycznie wykonany zakres i sposób naprawy, jednak w zakresie nie większym, niż określony w protokole oględzin sporządzonym przed przystąpieniem do naprawy.

§ 24

 1. Rozmiar szkody całkowitej zmniejsza się o wartość pozostałości tj. nieuszkodzonych bądź uszkodzonych w niewielkim stopniu i przedstawiających wartość użytkową i majątkową części lub zespołów pojazdu, a także całego pojazdu w stanie uszkodzonym, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku lub sprzedaży.
 2. ERGO Hestia nie przejmuje pozostałości po szkodzie całkowitej.
 3. Wartość pozostałości ustala się na podstawie aktualnych na dzień powstania szkody cen brutto dostępnych w miesięczniku Info Ekspert „Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe”, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy uwzględnieniu stopnia ich zużycia.
 4. Na wniosek Ubezpieczonego, złożony w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu przez ERGO Hestię szkody jako całkowitej, ERGO Hestia udzieli pomocy w zbyciu pozostałości samochodu osobowego lub ciężarowego o ładowności nie przekraczającej 2500 kg, w maksymalnie 7 roku eksploatacji, poprzez wskazanie potencjalnego kupca wraz z jego danymi teleadresowymi oraz proponowaną ceną zakupu a wartość najwyższej zaoferowanej ceny będzie przyjęta do rozliczenia szkody.. Do czasu przedstawienia faktury sprzedaży za podaną w ofercie kwotę, wartość pozostałości zostanie powiększona o 10% ceny z oferty tytułem szacunkowej marży oferenta.
 5. W przypadku, gdyby najwyższa zaoferowana cena była niższa od ustalonej przez ERGO Hestia wartości danych pozostałości po szkodzie całkowitej, ERGO Hestia dopłaci występującą różnicę po otrzymaniu odpowiedniego wniosku od Ubezpieczonego.
 6. W przypadku, gdyby najwyższa zaoferowana cena była wyższa od ustalonej przez ERGO Hestia wartości danych pozostałości po szkodzie całkowitej, Ubezpieczony ma obowiązek zwrotu różnicy ERGO Hestii.
 7. ERGO Hestia przekaże informacje określone w ust. 4-6 powyżej, w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 8. Informacja, o której mowa w ust. 7 powyżej, zawiera numer oferty, dane administratora giełdy, telefon kontaktowy, okres ważności oferty oraz zaoferowaną cenę na nabycie przedmiotowych pozostałości. Koszt odbioru pozostałości pokrywa w całości oferent. Ubezpieczony kontaktuje się bezpośrednio z oferentem. Oferent nie posiada żadnych danych właściciela pojazdu, jak również żadnych danych pozwalających na dokładną identyfikację pojazdu (numer rejestracyjny lub numer VIN).

§ 25

 1. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.
 2.  W przypadku wprowadzenia do umowy franszyzy integralnej lub udziału własnego, w pierwszej kolejności stosuje się franszyzę integralną a wypłacane odszkodowanie pomniejszane jest o wartość udziału własnego określoną w umowie ubezpieczenia.
 3. W przypadku ustalenia sumy ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o podatek VAT, odszkodowanie ustala się bez uwzględnienia podatku VAT, z zastrzeżeniem postanowień § 15.

§ 26

 1. Niezależnie od odszkodowania ustalonego według zasad określonych w §§ 17-25 Ubezpieczonemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów:
  1. parkowania od momentu powstania szkody do czasu dokonania pierwszych oględzin przez ERGO Hestię, jednak nie więcej niż 500 zł (netto),
  2. holowania pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego bądź naprawy, jednak do kwoty nie większej niż 2.000 zł (netto).
 2. Łączna wysokość kosztów wymienionych w ust. 1 nie może być wyższa niż 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie.
 3. Zapisy ust. 1 pkt 2) nie dotyczą pojazdów zarejestrowanych jako osobowe oraz ciężarowe o ładowności do 2500 kg. oraz przyczep kempingowych.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 27

 

 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku stanowiącego integralną część polisy, będącej potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia.
 2. Wniosek powinien zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres Ubezpieczającego (PESEL lub REGON i NIP oraz numer PKD),
  2. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres Ubezpieczonego (PESEL lub REGON i NIP oraz numer PKD), jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek,
  3. przedmiot i zakres ubezpieczenia,
  4. zakres terytorialny ubezpieczenia,
  5. sumę ubezpieczenia i sposób jej ustalenia,
  6. sposób ustalania rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania,
  7. okres ubezpieczenia,
  8. dane o wyposażeniu pojazdu,
  9. informacje o zainstalowanych w pojeździe urządzeniach zabezpieczających przed kradzieżą,
  10. informację o liczbie kluczy,
  11. informację o szkodowości w formie zaświadczenia od poprzednich Ubezpieczycieli, w ujęciu kwotowym i ilościowym, w podziale na ryzyko autocasco i ryzyko kradzieży, wraz ze wskazaniem okresu jakiego dotyczy oraz sposobu przedstawienia danych (polisowo lub księgowo) a także z podaniem liczby ubezpieczonych w danym okresie pojazdów.
 3. ERGO Hestia może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji mających wpływ na ocenę ryzyka.

Zawarcie umowy na cudzy rachunek

§ 28

 1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.
 2. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązuje się do przekazania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczonemu. Jeżeli Ubezpieczony wyraża Ubezpieczającemu zgodę na finansowanie kosztu składki, to Ubezpieczający doręcza Ubezpieczonemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia przed wyrażeniem przez Ubezpieczonego tej zgody. Ubezpieczony ma obowiązek potwierdzić doręczenie mu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na piśmie. Ubezpieczający ma obowiązek przekazać dokument z takim potwierdzeniem ERGO Hestii.
 3. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje ERGO Hestii wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność ERGO Hestii może ona podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu.
 4. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od ERGO Hestii, chyba że strony uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek już zaszedł.
 5. Ubezpieczony może żądać by ERGO Hestia udzieliła mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego.

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej

§ 29

 1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka.
 2. Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo, na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej zwyżki z tego tytułu może być rozłożona na raty. Terminy płatności rat i ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia.
 3. Składka ubezpieczeniowa uwzględnia spadek wartości rynkowej pojazdu w czasie trwania okresu ubezpieczenia.

§ 30

 1. Wysokość składki za ubezpieczenie pojazdu ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia i wyrażonej w procentach stawki adekwatnej do ponoszonego przez ERGO Hestię ryzyka.
 2. Przy ustalaniu wysokości stawki uwzględnia się:
  1. wartość pojazdu,
  2. markę, model i rodzaj pojazdu,
  3. strefę regionalną właściwą dla miejsca siedziby firmy Ubezpieczającego lub Korzystającego,
  4. rok produkcji pojazdu,
  5. przeznaczenie pojazdu,
  6. zakres ochrony,
  7. historię szkodową Ubezpieczającego lub Korzystającego.
 3. Składki za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco) z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży, stanowiących flotę co najmniej 15 pojazdów mogą być ustalone w drodze negocjacji po dokonaniu oceny ryzyka przez ERGO Hestię.

§ 31

Wysokość składki za wyposażenie dodatkowe ustala się jako procent sumy ubezpieczenia w zależności od jego wartości.

§ 32

Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się zwyżkę za rozłożenie płatności składki na raty.

§ 33

Jeżeli w okresie objętym umową ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości ubezpieczonego pojazdu lub wyposażenia dodatkowego, Ubezpieczający może zgłosić ten fakt ERGO Hestii i za jej zgodą dokonać podwyższenia sumy ubezpieczenia, opłacając dodatkową składkę.

§ 34

W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności ERGO Hestii

§ 35

 1. Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie.
 2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę i godzinę uzgodnioną przez strony umowy, wpisaną w polisie.
 3. Umowa może zostać zawarta na okres jednego roku lub na okres krótszy od jednego roku (umowa krótkoterminowa).

§ 36

 1. Odpowiedzialność ERGO Hestii rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.
 2. W przypadku, gdy ERGO Hestia ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka nie zostanie zapłacona w terminie, ERGO Hestia może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który udzielała ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku wypowiedzenia umowa wygasa z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka.
 3. Niezapłacenie kolejnej raty składki w podanej przez ERGO Hestię wysokości i terminie, powoduje ustanie odpowiedzialności ERGO Hestii tylko wtedy, gdy po upływie terminu na zapłatę raty składki ERGO Hestia wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
 4. W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub pierwszej raty składki przed początkiem okresu ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1 i 3 powyżej.
 5. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela - pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki, w odmiennym przypadku za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku ERGO Hestii odpowiednią kwotą.
 6. Za zapłatę składki lub raty składki, uważa się zapłatę kwoty wynikającej z umowy ubezpieczenia.
 7. Odpowiedzialność ERGO Hestii kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem.

Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego

§ 37

 1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ERGO Hestii wszystkie znane sobie okoliczności, o które ERGO Hestia zapytywała w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności znane przedstawicielowi. W razie zawarcia przez ERGO Hestię umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
 2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać ERGO Hestii wszelkie zmiany okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, o które ERGO Hestia zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym albo w innych pismach przed zawarciem umowy.
 3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki, o których mowa w ust. 1-2 powyżej spoczywają zarówno na Ubezpieczonym jak i na Ubezpieczającym, chyba że ten pierwszy nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

Sposób postępowania w razie zdarzenia

§ 38

 1. W razie zajścia wypadku Ubezpieczony obowiązany jest:
  1. użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
  2. dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia przez ERGO Hestię praw oraz zobowiązany jest zabezpieczyć dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, w szczególności:
   1. wezwać policję gdy są ofiary w ludziach lub szkoda powstała w wyniku przestępstwa,
   2. w pozostałych przypadkach gdy nie wzywano policji, spisać oświadczenie ze sprawcą zdarzenia, w którym należy opisać okoliczności zdarzenia ze wskazaniem sprawcy, podać pełne dane obu uczestników oraz dopilnować podpisania się pod oświadczeniem przez obie strony.
 2. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, ERGO Hestia jest wolna od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
 3. ERGO Hestia w granicach sumy ubezpieczenia, zwraca koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
 4. Ponadto do obowiązków Ubezpieczonego należy:
  1. dostarczenie ERGO Hestii dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania, w szczególności rachunków dotyczących kosztów objętych zakresem ubezpieczenia, w tym faktur źródłowych zakupu części,
  2. ustalenie, jeżeli jest to możliwe, danych innych uczestników zdarzenia oraz świadków, ustalenie również czy sprawca zdarzenia jest ubezpieczony i w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym oraz jaki ma numer polisy stwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a także sporządzenie pisemnego protokołu na okoliczność przyczyny powstania szkody,
  3. niezwłoczne, nie później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, powiadomienie miejscowej jednostki policji o kradzieży pojazdu, kradzieży kluczy, kradzieży dokumentów pojazdu lub każdej innej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa, jak również o każdym zdarzeniu powodującym poważną szkodę w ubezpieczonym mieniu, łącznie ze złożeniem wniosku o ściganie osób odpowiedzialnych za powstanie szkody,
  4. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody albo uzyskania o niej informacji, zawiadomienie ERGO Hestii o szkodzie za pośrednictwem Centrum Alarmowego pod numerem telefonu:0 801 107 107 lub 58 555 6 555 lub 58 555 5 555,
  5. umożliwienie ERGO Hestii dokonania czynności mających na celu ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru, jak również udzielenie w tym zakresie wszelkich wyjaśnień oraz przedstawienie dowodów niezbędnych do prawidłowej likwidacji szkody,
  6. wypełnienie wszelkich wymaganych przez ERGO Hestię dokumentów, w szczególności druku zgłoszenia szkody, w którym należy opisać rzeczywisty przebieg zdarzenia i okoliczności powstania szkody,
  7. stosowanie się do zaleceń ERGO Hestii, udzielanie jej informacji i pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowej likwidacji szkody.
 5. Skutki braku zawiadomienia ERGO Hestii o wypadku nie następują, jeżeli ERGO Hestia w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymała wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jej wiadomości.
 6. Ubezpieczony ma także obowiązek udostępnić inne dokumenty, które ERGO Hestia uzna za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.
 7. ERGO Hestia zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów oraz zasięgnięcia opinii specjalistów.
 8. Ubezpieczony obowiązany jest do niezwłocznej wymiany wkładek zamków oraz przekodowania urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą pojazdu, aby nie mogły one być dezaktywowane zagubionymi lub skradzionymi kluczami. W przypadku niedopełnia powyższego obowiązku w wyniku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej, ERGO Hestia jest wolna od odpowiedzialności w przypadku kradzieży pojazdu lub kradzieży elementów jego wewnętrznego wyposażenia.

§ 39

Niezależnie od obowiązków określonych w § 38 ust. 1 i 4, do obowiązków Ubezpieczonego należy:

 1. z zastrzeżeniem postanowień § 41, niedokonywanie w pojeździe żadnych zmian (za wyjątkiem wymiany zamków w przypadku określonym w § 38 ust. 8 powyżej) oraz nierozpoczynanie naprawy pojazdu bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela ERGO Hestii i uzyskania jego zgody - ERGO Hestia nie może powoływać się na to postanowienie, jeżeli jej przedstawiciel nie dokonał oględzin w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody lub od dnia wskazania miejsca postoju pojazdu do oględzin, w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejsza,
 2. w przypadku kradzieży pojazdu - przedłożenie ERGO Hestii dokumentów potwierdzających pochodzenie pojazdu i umożliwiających jego identyfikację (w szczególności brief, dokument odprawy celnej, umowa sprzedaży, faktura zakupu, karta pojazdu (o ile została wydana), dowód rejestracyjny pojazdu, pozwolenie czasowe) oraz wszystkie komplety kluczy (w liczbie nie mniejszej niż podana we wniosku ubezpieczeniowym wraz z kompletem sprawnych urządzeń uruchamiających urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że pojazd został utracony na skutek rozboju.

§ 40

W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków wymienionych w § 37, § 38 ust. 1 i 4 oraz § 39 ERGO Hestia odmawia wypłaty odszkodowania w całości lub w odpowiedniej części w zależności od tego, w jakim stopniu niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie przyczyny zdarzenia, okoliczności zdarzenia lub wysokości odszkodowania i pozostaje w jakimkolwiek związku przyczynowym z zaistniałym zdarzeniem.

§ 41

 1. W przypadku powstania szkody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Ubezpieczony obowiązany jest nie dokonywać żadnych zmian w uszkodzonym pojeździe i nie oddawać go do naprawy bez zgody ERGO Hestii lub jej przedstawiciela, poza naprawami niezbędnymi do kontynuowania bezpiecznej jazdy, których koszt nie przekracza równowartości 1.200 EUR (netto). Zwrot kosztów takiej naprawy następuje w kraju na podstawie oryginalnych, imiennych rachunków, z uwzględnieniem zakresu i wariantu zawartej umowy ubezpieczenia. Wartość nominalną waluty obcej przelicza się na złote według tabeli A lub tabeli B średniego kursu walut obcych w złotych ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania szkody.
 2. Jeżeli przeprowadzona za granicą bez zgody ERGO Hestii naprawa pojazdu nie dotyczy zakresu niezbędnego do kontynuowania bezpiecznej jazdy, a jej koszty są wyższe od kosztów podobnej naprawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to roszczenie o odszkodowanie przewyższające koszty naprawy na terenie RP nie będzie uznane przez ERGO Hestię. W przypadku uznania roszczenia odszkodowanie ustalane jest i wypłacane po powrocie do kraju, według cen obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Super uproszczona likwidacja

§ 42

 1. W przypadku zgłoszenia szkody zgodnie z § 38 ust. 4 pkt 4) powyżej, Centrum Alarmowe, na podstawie przekazanych informacji może zaproponować uproszczony tryb likwidacji szkody (Super Uproszczona Likwidacja).
 2. Centrum Alarmowe przekaże zgłaszającemu szkodę szczegółowe zasady postępowania w celu skorzystania z Super Uproszczonej Likwidacji szkód.
 3. W przypadku skorzystania z Super Uproszczonej Likwidacji szkód, poszkodowany dokonuje na własny koszt naprawy uszkodzonego pojazdu w zakresie ustalonym z Centrum Alarmowym.
 4. Niezależnie od wariantu zawartej umowy autocasco, wymagane jest przedłożenie szczegółowej faktury z warsztatu, dokumentującej dokonanie naprawy pojazdu.
 5. ERGO Hestia zwraca poniesione i udokumentowane fakturami koszty naprawy pojazdu z uwzględnieniem wybranego zakresu ubezpieczenia oraz wysokości franszyz i udziałów własnych.

Wypłata odszkodowania

§ 43

 1. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.
 2. ERGO Hestia wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania lub zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 44

 1. Odszkodowanie wypłacane jest Ubezpieczonemu lub osobie przez niego upoważnionej.
 2. Za szkodę powstałą w pojeździe należącym do spadku odszkodowanie wypłaca się spadkobiercom po przedstawieniu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź potwierdzenia dziedziczenia.
 3. Wypłata odszkodowania za utracony pojazd uzależniona jest od wyrejestrowania pojazdu i przeniesienia prawa własności pojazdu na rzecz ERGO Hestii.
 4. W razie odzyskania pojazdu lub jego części ERGO Hestia na wniosek Ubezpieczonego może przenieść prawo własności pojazdu na jego rzecz, pod warunkiem zwrotu części lub całości wypłaconego odszkodowania.

§ 45

 1. ERGO Hestia wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
 2. Jeżeli w terminie określonym powyżej w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ERGO Hestii albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część odszkodowania ERGO Hestia wypłaca jednakże w terminie określonym w ust. 1.
 3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, ERGO Hestia informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania razem z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 4. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez ERGO Hestię nie może być wyższa od poniesionej szkody.

§ 46

Jeżeli ten sam pojazd w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w kilku zakładach ubezpieczeń na sumy ubezpieczenia, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Każdy z zakładów ubezpieczeń odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

§ 47

Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami ERGO Hestii co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości odszkodowania, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd ERGO Hestii.

Regres ubezpieczeniowy

§ 48

 1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na ERGO Hestię przysługujące Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej, w rozumieniu § 3 ust. 10 odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania.
 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na ERGO Hestię, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu, chyba że osoba ta wyrządziła szkodę umyślnie.
 3. Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć ERGO Hestii wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia przez ERGO Hestię praw, określonych w ust. 1 powyżej.
 4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego bez zgody ERGO Hestii praw przysługujących mu do osób trzecich z tytułu szkody lub niespełnienia obowiązków wynikających § 38 ust. 4 pkt 2) oraz § 48 ust. 3 powyżej, ERGO Hestia może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, a jeżeli odszkodowanie już wypłacono może żądać jego zwrotu.

Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia

§ 49

 1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w okresie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ERGO Hestia nie poinformowała Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim ERGO Hestia udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
 3. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, prawa z umowy ubezpieczenia nie mogą być przeniesione na nowego właściciela pojazdu. Stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia lub przeniesienia prawa własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela pojazdu.
 4. W przypadku wykupienia pojazdu z leasingu przez dotychczasowego Korzystającego, prawa z umowy ubezpieczenia zostaną przeniesione na Korzystającego, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia ERGO Hestii wykupienia pojazdu z leasingu wraz z wnioskiem o przeniesienie na Korzystającego praw z umowy ubezpieczenia, nie później niż w dniu wykupu tegoż pojazdu.
 5. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4 powyżej, na nabywcę przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia prawa własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
 6. W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie ubezpieczonego pojazdu, umowa ubezpieczenia nie rozwiązuje się, pod warunkiem zawiadomienia ERGO Hestii o tym fakcie nie później, niż w dniu tegoż przewłaszczenia.
 7. Regulacji określonych w ust. 3-5 powyżej nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidywanego w umowie wypadku.

§ 50

 1. Jeżeli umowa wygasa na skutek określonego w § 49 odstąpienia lub przejścia własności pojazdu, na wniosek Ubezpieczającego następuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem ust. 2-3 poniżej.
 2. W razie przejścia własności pojazdu wskazanego w § 49 ust. 3 wniosek o zwrot składki wymaga dodatkowo udokumentowania przejścia prawa własności pojazdu.
 3. Niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej liczony jest od następnego dnia po rozwiązaniu umowy.

§ 51

W przypadku szkody całkowitej umowa ubezpieczenia w części dotyczącej tego pojazdu wygasa z dniem wystąpienia szkody całkowitej.

Postanowienia końcowe

§ 52

 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron umowy powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym.
 2. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, że zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy będą dostarczane drugiej stronie za pomocą listu elektronicznego (e-mail), wiadomości tekstowej SMS, faksu lub telefonu, odpowiednio na: wskazany przez strony adres poczty elektronicznej, numer infolinii ERGO Hestii lub numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego wskazany przez Ubezpieczającego.

§ 53

 1. Ubezpieczający, Ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, osoba, która dochodzi roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także poszukujący ochrony ubezpieczeniowej lub zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej mogą wnieść reklamacje dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię lub agenta ubezpieczeniowego.
 2. Zasady wnoszenia reklamacji na usługi świadczone przez ERGO Hestię oraz agenta wyłącznego ERGO Hestii, to jest działającego wyłącznie w imieniu lub na rzecz jednego ubezpieczyciela.
  1. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
   1. poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl;
   2. telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 5 555;
   3. pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
   4. ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.
  2. Reklamacje rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu przez Zarząd ERGO Hestii.
  3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną - na wniosek osoby, która zgłasza reklamację.
  4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. O konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi na reklamację osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w 30-dniowym terminie.
  5. W niestandardowych sprawach osoby wymienione w ust. 1 mogą zwrócić się do Rzecznika Klienta ERGO Hestii poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl.
  6. Osoba fizyczna składająca reklamację może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl.
 3. Zasady wnoszenia reklamacji na usługi świadczone przez tzw. multiagenta, to jest agenta, który działa w imieniu lub na rzecz ERGO Hestii oraz innych ubezpieczycieli - w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.
  1. Reklamacje w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową należy składać bezpośrednio agentowi, który świadczył usługi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Reklamacje rozpatrywane są bezpośrednio przez tego agenta. W przypadku wpływu takiej reklamacji do ERGO Hestii, ERGO Hestia przekaże reklamację niezwłocznie agentowi, informując o tym jednocześnie osobę występującą z reklamacją.

§ 54

 1. Umowy ubezpieczenia zawierane są na podstawie prawa polskiego.
 2. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia są rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla:
  1. miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia,
  2. miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
 3. Strony umowy ubezpieczenia mogą podać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory.
 4. Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia, będącym osobą fizyczną, a Ubezpieczycielem mogą być rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl, który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych postępowań w świetle przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

§ 55

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie 1 października 2018 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych po tym dniu.

Załącznik nr 1 Ogólnych Warunków Kompleksowego Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) dla Klienta Korporacyjnego.

 

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
  1. pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
  2. telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
  2. za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
  3. poprzez formularz w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej wykonania, reasekuracji i koasekuracji ryzyk, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.
 4. W celu ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej stosowane jest profilowanie:
  1. decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, również na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
  2. w przypadku zawarcia umowy na odległość, decyzje będą podejmowane automatycznie (bez udziału człowieka) na podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
  3. w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje będą podejmowane automatycznie na podstawie danych zebranych podczas zawarcia i wykonania poprzedniej umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w historii ubezpieczenia, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa;
  4. pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody, przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego mogą zostać uwzględnione dane uzyskane za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru Długów. W przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych profilowanie będzie stosowane w celu opracowania profilu marketingowego i dopasowania indywidualnej oferty.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
  1. w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji i koasekuracji ryzyk jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia;
  2. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
  3. w celu rozpatrywania zgłoszonych reklamacji oraz w celu przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym są ciążące na administratorze danych osobowych obowiązki wynikające z przepisów prawa;
  4. w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, będzie ona podstawą prawną przetwarzania.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii, zakładom reasekuracji, innym zakładom ubezpieczeń na potrzeby koasekuracji oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii uważa się przede wszystkim: dostawców usług informatycznych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, podmioty świadczące usługi w ramach pomocy Assistance, podmioty przeprowadzające postępowanie likwidacyjne, bądź biorące w nim udział, oraz pośredników ubezpieczeniowych. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe mogą być przekazane innym zakładom ubezpieczeń w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług.
 7. ERGO Hestia przekaże dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania zawartej umowy ubezpieczenia. ERGO Hestia zapewni odpowiednie zabezpieczenie tych danych. Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia. W tej sprawie należy się skontaktować z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
 8. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez ERGO Hestię, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  6. prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
  7. w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.
 9. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 8 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
 10. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
 11. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.

Opinie naszych klientów

5
Kilkakrotnie wypożyczałam samochody w oddziale w Płocku. Bardzo miła obsługa, samochody czyściutkie i zadbane. Ceny również atrakcyjne. Gorąco polecam!!!
31.05.2021
Katarzyna/ Płock
5
Bardzo miła i profesjonalna obsługa w Bielsko-Biala.
19.05.2021
Danuta
5
Fachowa obsługa, samochód w bardzo dobrym stanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Napewno w przyszłości skorzystamy ponownie z uslug
14.05.2021
Zadowolony klient
5
Super autko , Bardzo miła obsługa !
04.05.2021
Ewelina
5
Opole- super podejście. Polecam!
02.04.2021
Adrian
5
Polecam ,obsługa bardzo profesjonalna i życzliwa. Polecam oddział w Radomiu.
02.04.2021
Tomasz
5
Elastyczne podejście: możliwe przesunięcie odbioru / zdania samochodu, a nawet odwołanie rezerwacji ze względów losowych. Do tego rozsądne ceny, w tym tania opcja ubezpieczenia od zdarzeń (dodatkowo obniżenie kaucji), z której warto skorzystać. Jestem pod wrażeniem relacji: cena/jakość ich oferty!
27.02.2021
Piotr
5
Wielokrotnie brałem/biorę od was Sprintera jak i osobówki i nigdy nie usłyszałem od pracownika że „nie ma samochodu, albo odezwie się jak coś będzie dostępnego” od samego początku trafiłem na P Patryka z TORUNIA mega profesjonalne podejście do klienta!!
11.09.2020
Łukasz
5
Profesjonalizm i kompetencja na najwyższym poziomie. Ekspresowy czas reakcji. Panowie odbierający i dostarczający auta to najsprawniejsza i najsympatyczniejsza ekipa z jaka się spotkałam. Polecam gorąco i w razie potrzeby na pewno zadzwonię do Nich.
06.09.2020
Ewelina
5
Dzien dobry Panstwu. Pierwszy raz wynajolem samochod w 99 RENT, juz w biurze zauwarzylem ze maja ludzkie podejscie do klijeta, dbaja nawet o pozostawione rzeczy.... Maja dobre samochody na kazdy gust... Komunikacja telefoniczna z firma jest na b. wysokim poziomie. POLECAM
31.08.2020
Bogdan
5
Serdecznie polecamy punkt w Toruniu. Auto idealnie zadbane, komfortowe, podstawione i odebrane punktualnie. Pan Patryk oraz Pan Paweł bardzo profesjonalni, życzliwi, mili i pomocni. Świetny kontakt, gorąco polecamy!!
26.08.2020
Ola i Marcin
5
Bardzo fachowa i miła obsługa. Szybki i sprawny odbiór i zwrot auta. Polecam
19.08.2020
Gosia