Ogólne Warunki Ubezpieczeń

Wypożycz samochód

1/43
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 179 851 957,00 zł – opłacony w całości Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00, 801 120 000
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW – COMPENSA KOMUNIKACJA
dla Klienta indywidualnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw
SPIS TREŚCI
INFORMACJA O ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW
– COMPENSA KOMUNIKACJA 5
ROZDZIAŁ I 7
Postanowienia ogólne 7
Umowa na cudzy rachunek 7
Definicje 7
Zawarcie umowy 9
Obowiązki ubezpieczającego/ubezpieczonego w związku z zawarciem umowy 9
ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE AC 9
Przedmiot ubezpieczenia 9
Zakres ubezpieczenia 10
Warianty autocasco 10
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe pojazdu 11
Szczególne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 11
Suma ubezpieczenia 12
Obowiązki ubezpieczającego/ubezpieczonego w trakcie trwania umowy 13
Obowiązki ubezpieczającego/ubezpieczonego w związku ze zdarzeniem 13
Ustalenie wysokości odszkodowania – zasady ogólne 14
Ustalenie wysokości odszkodowania – kradzież pojazdu 14
Ustalenie wysokości odszkodowania – szkoda całkowita 14
Ustalenie wysokości odszkodowania dla szkody częściowej – wariant serwisowy i wariant warsztat partnerski 15
Ustalenie wysokości odszkodowania dla szkody częściowej – wariant kosztorysowy 15
Szkody powstałe za granicą Rzeczpospolitej Polskiej 16
Udział własny w szkodzie 16
ROZDZIAŁ III UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 17
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 17
Assistance – pomoc techniczna 21
Świadczenia assistance – pomoc w podróży 22
Świadczenia assistance – awaria ogumienia 23
Świadczenia assistance – pomoc medyczna 23
Assistance – twój pupil 24
Pomoc informacyjna oraz pozostałe świadczenia 24
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 25
Suma ubezpieczenia 25
Obowiązki ubezpieczonego 25
ROZDZIAŁ IV UBEZPIECZENIE NNW 25
Przedmiot ubezpieczenia 25
Zakres ubezpieczenia 25
Szczególne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 26
Suma ubezpieczenia 26
Obowiązki ubezpieczonego 26
Ustalenie wysokości świadczenia 26
08.02.2017
2/43
ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA WSPÓLNE – UBEZPIECZENIE AC, UBEZPIECZNIE ASSISTANCE, UBEZPIECZENIE NNW 27
Wyłączenia z ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności 27
Składka ubezpieczeniowa 27
Początek i koniec odpowiedzialności 28
Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy 28
Wypłata odszkodowania (świadczenia) 29
Roszczenia regresowe w związku z ubezpieczeniem majątkowym 29
ROZDZIAŁ VI UBEZPIECZENIE ZIELONA KARTA 30
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 30
ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 30
Postanowienia reklamacyjne dla osób fizycznych 30
Postępowanie skargowe / zażaleniowe dla osób innych niż osoby fizyczne 31
Ważne informacje dla ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy 31
Wznowienie umowy 31
Postanowienia końcowe 31
ROZDZIAŁ VIII KLAUZULE DODATKOWE 32
KLAUZULA NR 1 DO UBEZPIECZENIA AC COMPENSA moto DNA kod 32
Postanowienia ogólne 32
Definicje 32
Przedmiot i zakres klauzuli 32
Wyłączenia z ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności 32
Składka ubezpieczeniowa 32
Udział własny w szkodzie 32
KLAUZULA NR 2 DO UBEZPIECZENIA AC Ubezpieczenie SZYB w pojeździe 32
Postanowienia ogólne 32
Przedmiot ubezpieczenia 33
Zakres ubezpieczenia 33
Suma ubezpieczenia 33
Ochrona zniżki w ubezpieczeniu AC 33
Wyłączenia z ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności 33
Składka ubezpieczeniowa 33
Początek i koniec odpowiedzialności 33
Ustalenie wysokości odszkodowania 33
KLAUZULA NR 3 DO UBEZPIECZENIA AC Ubezpieczenie Gantrack 33
Postanowienia ogólne 33
Przedmiot postanowień klauzuli 34
Ochrona zniżki w ubezpieczeniu AC 34
KLAUZULA NR 4 DO UBEZPIECZENIA AC Ubezpieczenie straty finansowej – GAP 34
Postanowienia ogólne 34
Definicje 34
Przedmiot ubezpieczenia 34
Zakres ubezpieczenia 35
Suma ubezpieczenia 35
Składka ubezpieczeniowa 35
Początek i koniec odpowiedzialności 35
Dokumentacja 35
3/43
KLAUZULA NR 5 DO UBEZPIECZENIA AC/OC Ubezpieczenie utraty zniżki 36
Postanowienia ogólne 36
Przedmiot ubezpieczenia 36
KLAUZULA NR 6 DO UBEZPIECZENIA AC Ubezpieczenie bagażu 36
Postanowienia ogólne 36
Definicje 36
Przedmiot ubezpieczenia 36
Zakres ubezpieczenia 37
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 37
Suma ubezpieczenia 37
Ustalenie wysokości odszkodowania 37
KLAUZULA NR 7 DO UBEZPIECZENIA OC BLS (bezpośrednia likwidacja szkód) 37
Postanowienia ogólne 37
Definicje 37
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 37
Suma ubezpieczenia 38
Składka ubezpieczeniowa 38
Koniec odpowiedzialności 38
Postanowienia końcowe 38
KLAUZULA NR 8 DO UBEZPIECZENIA AC – AC Mini 38
Postanowienia ogólne 38
Definicje 38
Przedmiot ubezpieczenia 38
Zakres ubezpieczenia 39
Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania 39
Suma ubezpieczenia 39
Składka ubezpieczeniowa 40
Koniec odpowiedzialności 40
KLAUZULA NR 9 DO UBEZPIECZENIA AC OCHRONA PRAWNA – pomoc 40
Postanowienia ogólne 40
Definicje 40
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 40
Suma ubezpieczenia oraz inne limity odpowiedzialności 41
Sposób realizacji świadczeń prawnych 41
Wyłączenia odpowiedzialności 41
Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia 41
KLAUZULA NR 10 DO UBEZPIECZENIA AC/OC Compensa Opony 42
Postanowienia ogólne 42
Przedmiot ubezpieczenia 42
Zakres ubezpieczenia 42
Wyłączenia odpowiedzialności 42
Suma ubezpieczenia 43
Składka ubezpieczeniowa 42
Koniec odpowiedzialności 43

5/43
Informacja o istotnych postanowieniach
Ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów – Compensa Komunikacja
Rodzaj informacji Numer zapisu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
1. Przesłanki wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń
§ 3 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 24, 25,
26, 30, 34;
§ 6;
§ 7;
§ 19 ust. 2, 3;
§ 21 ust. 1, 2, 4, 7, 8;
§ 22 - § 27;
§ 32;
§ 36;
§ 43 ust. 1 i 2;
Klauzula nr 2: § 1 ust. 3, § 2, § 3;
Klauzula nr 4: § 2, § 3, § 4;
Klauzula nr 6: § 2, § 3, § 4;
Klauzula nr 7: § 2, § 3;
Klauzula nr 8: § 2, § 3, § 4;
Klauzula nr 9: § 2 ust. 3, 4, 6, § 3;
Klauzula nr 10: § 3, § 4;
2. Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające do
odmowy wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub ich obniżenia
§ 3 ust. 1 pkt 11, 20;
§ 5 ust. 3 i 4;
§ 7 ust. 5 i 6;
§ 10;
§ 11;
§ 13 ust. 4 - 6;
§ 14 ust. 5 i 7;
§ 19 ust. 4 i 6;
§ 20;
§ 21 ust. 3, 5, 6, 9;
§ 22 – § 29;
§ 33 – § 34;
§ 36 – § 37;
§ 43 ust. 3 i 5;
Klauzula nr 1: § 4, § 6;
Klauzula nr 2: § 4, § 6;
Klauzula nr 4: § 3 ust. 1, 2, § 5;
Klauzula nr 6: § 5, § 6;
Klauzula nr 7: § 3 ust. 2 - 4, § 4;
Klauzula nr 8: § 4, § 5 ust. 6, 7, 9, 12 i § 6;
Klauzula nr 9: § 4, § 6;
Klauzula nr 10: § 4 ust. 2, § 5, § 6;

7/43
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW – COMPENSA KOMUNIKACJA
ROZDZIAŁ I
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia
pojazdów – Compensa Komunikacja („OWU”), Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA,
zawiera umowy ubezpieczenia („umowa”) z osobami fizycznymi, osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości
prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającymi, w zakresie:
1) ubezpieczenia pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty autocasco
(„ubezpieczenie AC”);
2) pomocy assistance („ubezpieczenie assistance”);
3) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
pojazdów mechanicznych („ubezpieczenie NNW”);
4) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych w ruchu zagranicznym („ubezpieczenie Zielona Karta”);
5) ubezpieczeń wynikających z klauzul dodatkowych.
2. Objęcie ochroną ubezpieczeniową potwierdzone zostaje dokumentem
ubezpieczenia (polisą).
3. Umowa może zostać zawarta przez Ubezpieczającego na cudzy
rachunek.
§ 2. UMOWA NA CUDZY RACHUNEK
1. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek:
1) Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać Ubezpieczonemu warunki
ubezpieczenia oraz poinformować Ubezpieczonego o prawie żądania od
COMPENSA informacji, zgodnie z pkt 2) poniżej;
2) Ubezpieczony może żądać by COMPENSA udzieliła mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz OWU w zakresie, w jakim
dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego; COMPENSA zobowiązana
jest na żądanie Ubezpieczonego, zapewnić mu dostęp do ww. materiałów
informacyjnych w formie papierowej, elektronicznej lub w inny uzgodniony
z nim sposób;
3) z zastrzeżeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w którym
uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym
umową może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela,
Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia
bezpośrednio od COMPENSY, chyba że strony uzgodniły inaczej;
jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli zdarzenie
objęte ubezpieczeniem już zaszło;
4) roszczenie o zapłatę składki przysługuje COMPENSIE wyłącznie
przeciwko Ubezpieczającemu;
5) zarzut mający wpływ na odpowiedzialność COMPENSY może ona
podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu.
§ 3. DEFINICJE
1. Użyte w OWU pojęcia oznaczają:
1) AKTY SABOTAŻU – celowe niewypełnienie bądź wadliwe wypełnienie
obowiązków lub niszczenie, uszkadzanie, usuwanie urządzeń lub maszyn
celem wywołania szkód bądź dezorganizacji. Sabotaż ma na celu
uniemożliwienie lub utrudnienie prawidłowego funkcjonowania zakładów
bądź urządzeń, bądź instytucji o poważnym znaczeniu dla działania państwa;
2) AKTY TERRORU – wszelkie działania z użyciem siły, przemocy
lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających
samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji
lub rządu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych
lub ideologicznych mające na celu wywarcie wpływu na rząd bądź
zastraszenia społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części;
3) AWARIA POJAZDU – zdarzenie wynikające z przyczyny wewnętrznej,
polegające na nagłym i niespodziewanym zatrzymaniu funkcjonowania lub
uszkodzeniu elementu mechanicznego, elektronicznego, elektrycznego,
pneumatycznego lub hydraulicznego pojazdu;
4) CENTRUM ALARMOWE – jednostka organizacyjna COMPENSY
lub działająca w jej imieniu inna jednostka zajmująca się organizacją
świadczeń w ramach ubezpieczenia assistance w zakresie i na zasadach
określonych w OWU;
5) CZĘŚCI ALTERNATYWNE – części zamienne:
a) nowe, tej samej jakości co części bezpośrednio pochodzące
od producenta pojazdu (produkowane zgodnie ze specyfikacjami
i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta pojazdu),
wyprodukowane przez tego samego producenta, który dostarcza
producentowi pojazdu części do montażu pojazdów lub części zamienne
(zwane również częściami równoważnymi oryginalnym);
lub
b) nowe, nieoryginalne, o porównywalnej jakości, objęte gwarancją ich
producenta, który jednocześnie zaświadcza, że są one tej samej jakości
co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów;
6) KIERUJĄCY – posiadacz samoistny (właściciel) lub posiadacz zależny
pojazdu (np. leasingobiorca, najemca) albo inna osoba kierująca pojazdem
w momencie zajścia zdarzenia, upoważniona do tego przez posiadacza
pojazdu;
7) KOSZTY LECZENIA – wydatki poniesione z tytułu:
a) udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej;
b) pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji;
c) nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych
przez lekarza;
d) niezbędnego przewozu Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium;
8) KRADZIEŻ – zabranie w celu przywłaszczenia cudzego pojazdu,
jego części trwale zamontowanych lub wyposażenia, przez osobę
nieuprawnioną do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem.
Pojęcie kradzieży obejmuje działanie sprawcy o znamionach określonych
w polskim Kodeksie Karnym, tj. kradzież zwykła (art. 278), kradzież
z włamaniem (art. 279), rozbój (art. 280), kradzież rozbójnicza (art. 281),
wymuszenie rozbójnicze (art. 282). Pojęcie kradzieży nie obejmuje
przywłaszczenia (zgodnie z definicją w pkt 13);
9) NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie
od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w następstwie
tego doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł;
10) OKRES EKSPLOATACJI POJAZDU – okres liczony od daty
pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji, do pierwszego
dnia okresu obowiązywania umowy; jeżeli data pierwszej rejestracji
nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji, to okres
eksploatacji liczony jest od 31 grudnia roku produkcji pojazdu;
11) PASAŻER – każda osoba podróżująca pojazdem w momencie
zajścia zdarzenia, z wyłączeniem osób przewożonych odpłatnie;
12) POJAZD:
a) środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna
lub urządzenie do tego przystosowane;
b) w ubezpieczeniu assistance – samochód osobowy, inny pojazd wykonany
8/43
przez adaptację samochodu osobowego, pojazd wyprodukowany
w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu van niezależnie
od sposobu zarejestrowania pojazdu, samochód ciężarowy o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony, motocykl, motorower;
13) PRZYWŁASZCZENIE – bezprawne włączenie do swojego majątku
cudzego pojazdu lub wyposażenia, które uprzednio znajdowało się
w legalnym posiadaniu przywłaszczającego, w szczególności odmowa
zwrotu pojazdu na wezwanie właściciela pojazdu po rozwiązaniu umowy,
która uprawniała przywłaszczającego do korzystania z pojazdu;
14) REDUKCJA SUMY UBEZPIECZENIA – zmniejszenie sumy
ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania/odszkodowań, innych
świadczeń lub pokrytych przez COMPENSĘ w ramach ubezpieczenia
kosztów (z wyłączeniem kosztów określonych w § 7 ust. 2) pkt 2);
15) RYZYKO – zdarzenie faktyczne, niepewne, o charakterze nagłym
i niespodziewanym;
16) STAŁA SUMA UBEZPIECZENIA – ustalona przez strony
umowy opcja, zgodnie z którą za wartość rynkową pojazdu w dniu
powstania szkody przyjmowana będzie aktualna na dzień powstania
szkody suma ubezpieczenia AC, czyli suma ubezpieczenia wskazana
w umowie ubezpieczenia (na polisie) pomniejszona o kwoty wypłaconych
odszkodowań (redukcja) oraz uwzględniająca ewentualne zmiany sumy
ubezpieczenia wynikające z doubezpieczenia;
17) SUMA UBEZPIECZENIA – określona na zasadach wskazanych
w OWU kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności COMPENSY
na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia,
a w przypadku klauzuli COMPENSA Opony – na każde zdarzenie
w okresie ubezpieczenia;
18) SZKODA – uszczerbek majątkowy powstały w wyniku zdarzenia
określonego w umowie;
19) SZKODA EKSPLOATACYJNA – szkoda powstała w wyniku
zwykłego (eksploatacyjnego) zużycia pojazdu bądź jego części albo jego
wyposażenia. Za szkody eksploatacyjne będą uznawane również szkody
powstałe bezpośrednio w następstwie szkody eksploatacyjnej;
20) SZPITAL – placówka odpowiadająca pojęciu szpitala według prawa
państwa, w którym doszło do zdarzenia, której zadaniem jest całodobowa
opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych,
udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie
przystosowanych do tych celów pomieszczeniach, posiadających odpowiednią
infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy, wykwalifikowany
personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymująca stałe
miejsca szpitalne dla pacjentów i prowadząca dla nich dzienne rejestry
medyczne. W rozumieniu OWU szpitalem nie jest: dom opieki, hospicjum,
prewentorium, ośrodek sanatoryjny i uzdrowiskowy, ośrodek leczenia
uzależnień, ośrodek rehabilitacyjny lub wypoczynkowy;
21) UBEZPIECZENIE OC – obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, o którym mowa w ustawie
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2003 r.nr 124 poz. 1152 ze zm.);
22) UBEZPIECZONY – osoba na rachunek której zawarta została
umowa, to jest:
a) w ubezpieczeniu AC – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca właścicielem
ubezpieczonego pojazdu (wskazanego w polisie);
b) w ubezpieczeniu NNW – kierujący ubezpieczonym pojazdem
(wskazanym w polisie) oraz osoby przewożone w charakterze pasażerów;
c) w ubezpieczeniu assistance:
i. w zakresie świadczeń określonych w § 23 ust. 2 pkt 3 oraz 4 –
posiadacz pojazdu;
ii. w zakresie świadczeń innych niż wskazane w pkt 1 – kierujący
ubezpieczonym pojazdem oraz dodatkowo – wyłącznie w zakresie
świadczeń określonych w § 22 ust. 1 pkt 5, w § 23 ust. 2 pkt 1 i 2
oraz § 25 ust. 1 pkt 1-10 również – osoby przewożone w charakterze
pasażerów (jednakże maksymalnie w liczbie równej liczbie miejsc
określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu pomniejszonej o jeden);
w przypadku gdy w momencie zdarzenia w pojeździe przewożona
była większa liczba pasażerów niż dopuszczalna, Ubezpieczony będący
kierującym wskazuje osoby uprawnione do otrzymania świadczenia
assistance);
d) w zakresie Zielonej Karty – posiadacz pojazdu oraz każda osoba
kierująca pojazdem w chwili zajścia zdarzenia objętego zakresem
ubezpieczenia w ramach Zielonej Karty;
23) UDZIAŁ WŁASNY – ustalona w umowie kwota lub procent sumy
ubezpieczenia stanowiąca/y udział Ubezpieczonego w każdej szkodzie;
24) UNIERUCHOMIENIE POJAZDU – stan pojazdu, który
uniemożliwia dalsze jego użytkowanie na drogach publicznych w sposób
bezpieczny lub zgodny z przepisami ruchu drogowego z powodu stanu
technicznego, w jakim ten pojazd się znalazł;
25) UPRAWNIONY – wskazana przez Ubezpieczonego imiennie
osoba, której wypłacone ma zostać świadczenie na wypadek śmierci
Ubezpieczonego; jeżeli Uprawniony nie został imiennie wskazany,
świadczenie zostanie wypłacone według następującej kolejności:
a) Małżonkowi Ubezpieczonego;
b) Dzieciom Ubezpieczonego – w przypadku braku małżonka (w równych
częściach);
c) rodzicom Ubezpieczonego – w przypadku braku małżonka i dzieci
(w równych częściach);
d) innym uprawnionym osobom, po przeprowadzeniu postępowania
spadkowego – w przypadku braku osób wskazanych w pkt. a,b,c
(w równych częściach).
26) WANDALIZM – rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu
przez osobę trzecią;
27) WARSZTAT PARTNERSKI – zakład naprawy pojazdów,
współpracujący z COMPENSĄ, znajdujący się w wykazie zamieszczonym
na stronie internetowej COMPENSY (www.compensa.pl);
28) WARTOŚĆ RYNKOWA POJAZDU W DNIU POWSTANIA
SZKODY – wartość pojazdu określana na moment poprzedzający
powstanie zdarzenia, ustalona przez COMPENSĘ na podstawie notowań
rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji z uwzględnieniem
jego wyposażenia podstawowego, przebiegu, stanu technicznego i okresu
eksploatacji pojazdu. Notowania rynkowe będące podstawą do ustalenia
wartości pojazdu określone są w katalogach (informatorach) Info-Ekspert,
EUROTAX lub DAT. W razie braku notowań rynkowych danego pojazdu
wartość pojazdu ustala się przyjmując średnią wartość rynkową pojazdów
podobnego typu i roku produkcji;
29) WARTOŚĆ RYNKOWA POJAZDU W DNIU ZAWARCIA
UMOWY – określana na moment zawarcia umowy:
a) wartość rynkowa pojazdu fabrycznie nowego określana na podstawie
faktury lub rachunków. Na wniosek Ubezpieczającego dopuszcza się
powiększenie fakturowej wartości pojazdu o uzyskany, udokumentowany
rabat;
b) w przypadku pojazdów używanych – wartość pojazdu ustalona przez
COMPENSĘ na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu
i roku produkcji z uwzględnieniem jego wyposażenia podstawowego,
przebiegu, stanu technicznego i okresu eksploatacji pojazdu. Notowania
9/43
rynkowe będące podstawą do ustalenia wartości pojazdu określone są
w katalogach (informatorach) Info-Ekspert, EUROTAX, DAT. W razie
braku notowań rynkowych danego pojazdu wartość pojazdu ustala się
przyjmując średnią wartość rynkową pojazdów podobnego typu i roku
produkcji;
c) w przypadkach wskazanych w OWU – wartość rynkowa pojazdu
fabrycznie nowego jak i używanego ustalona na podstawie indywidualnej
wyceny pojazdu dokonanej przez rzeczoznawcę;
30) WYPADEK DROGOWY – uszkodzenie bądź zniszczenie pojazdu
lub jego części trwale zamontowanych, powstałe wskutek nagłego zetknięcia
się z innym pojazdem lub innym uczestnikiem ruchu drogowego,
zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu;
31) WYPOSAŻENIE DODATKOWE – panel radiowy, aparat
telefoniczny, foteliki dziecięce lub sprzęt i urządzenia zamontowane
w pojeździe na stałe, nie będące wyposażeniem podstawowym danego
typu pojazdu, którego demontaż wymaga użycia narzędzi i przyrządów
mechanicznych, w szczególności:
a) sprzęt audiofoniczny;
b) sprzęt audiowizualny;
c) zmieniarka CD;
d) sprzęt łączności telefonicznej i radiotelefonicznej;
e) urządzenie służące do nawigacji np. typu GPS;
f) urządzenie głośnomówiące;
g) bagażnik zewnętrzny;
h) taksometry, haki holownicze, spojlery, nakładki reklamowe, naklejki
reklamowe;
32) WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE – sprzęt i urządzenia,
zamontowane trwale w pojeździe w procesie produkcji lub w procesie
przygotowania pojazdu fabrycznie nowego do sprzedaży, określone
w umowie, służące do utrzymania i używania pojazdu zgodnie
z jego przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy
oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą;
33) ZWIERZĘ DOMOWE – zwierzęta oswojone i tradycyjnie
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu, utrzymywane przez
niego w charakterze towarzysza, z wyłączeniem zwierząt egzotycznych,
zwierząt wolno żyjących (dzikich) to jest nieudomowionych żyjących
w warunkach niezależnych od człowieka oraz zwierząt stanowiących
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, takich jak węże, zwierzęta jadowite
lub psy uznane za agresywne w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie wykazu ras psów
uznawanych za agresywne z 28.04.2003 r. (to jest amerykański pit bull
terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog
argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler,
akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski);
34) ZDARZENIE – stosownie do rodzaju ubezpieczenia:
a) w ubezpieczenia AC – uszkodzenie, zniszczenie albo utrata mienia
stanowiącego przedmiot ubezpieczenia;
b) w ubezpieczeniu assistance – zdarzenie faktyczne uprawniające
do uzyskania pomocy assistance zgodnie z OWU w ramach danego
wariantu ubezpieczenia;
c) w ubezpieczeniu NNW – nieszczęśliwy wypadek;
d) w ramach Zielonej Karty – zdarzenie, w wyniku którego w związku
z ruchem pojazdu została wyrządzona osobie trzeciej szkoda, za którą
odpowiedzialność cywilną ponosi Ubezpieczony.
§ 4. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie,
stanowiącego jej integralną część.
2. COMPENSA może zwrócić się do Ubezpieczającego o dodatkowe
informacje, uzależniając zawarcie umowy od ich dostarczenia oraz treści.
3. O ile nie umówiono się inaczej, umowę zawiera się na 365 dni,
a w roku przestępnym na 366 dni („okres roczny ”), przy czym
okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 30 dni, a w przypadku
ubezpieczenia ciągnika rolniczego nie może być krótszy niż 3 miesiące.
4. Umowa w zakresie ubezpieczenia assistance lub w zakresie
ubezpieczenia NNW może być zawarta tylko, jeżeli zawierana jest
z COMPENSĄ umowa w zakresie ubezpieczenia AC lub w zakresie
ubezpieczenia OC oraz na taki sam okres ubezpieczenia, na jaki
została zawarta umowa w zakresie ubezpieczenia AC lub w zakresie
ubezpieczenia OC.
5. Umowa w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta może być zawarta, tylko
jeżeli zawierana jest lub zawarta jest z COMPENSĄ umowa w zakresie
ubezpieczenia OC oraz na okres nie dłuższy niż ten, na jaki została zawarta
umowa w zakresie ubezpieczenia OC oraz nie krótszy niż 15 dni.
§ 5. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO
W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY
1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości COMPENSY
wszystkie znane sobie okoliczności dotyczące przedmiotu ubezpieczenia,
o które COMPENSA zapytywała w formularzu lub innych pismach
przed zawarciem umowy. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez
przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu
i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest
do pisemnego zawiadamiania COMPENSY o wszelkich zmianach
okoliczności wymienionych w ust. 1, po powzięciu o nich wiadomości.
3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane do jej
wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło z winy
umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany
umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym.
4. Jeżeli umowę zawarto na cudzy rachunek, obowiązki określone
w ustępach 1-3 powyżej spoczywają także na Ubezpieczonym, chyba
że nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
ROZDZIAŁ II
UBEZPIECZENIE AC
§ 6. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczeniem AC zarówno w opcji BAZA, jak i MOC, mogą zostać
objęte pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym z wyłączeniem
roweru, wózka inwalidzkiego, pojazdów szynowych oraz maszyn
i urządzeń przystosowanych do poruszania się po drogach. W przypadku
pojazdów podlegających rejestracji, ubezpieczeniem AC mogą zostać
objęte wyłącznie pojazd zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
2. Jednocześnie z zawarciem umowy w zakresie ubezpieczenia AC
albo najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem okresu ubezpieczenia
określonego dla tej umowy, ubezpieczeniem – za opłatą dodatkowej
składki – może zostać objęte wyposażenie dodatkowe. W razie objęcia
ubezpieczeniem wyposażenia dodatkowego, w umowie określa się
(poprzez wskazanie na polisie) rodzaj tego wyposażenia.
3. Z zastrzeżeniem ust. 5 ubezpieczeniem AC w opcji BAZA obejmowane
są następujące pojazdy: samochody osobowe, inne pojazdy wykonane
przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane
10/43
w karoseriach samochodów osobowych jako pojazdy typu van niezależnie
od sposobu zarejestrowania pojazdu („samochody osobowe”) oraz przyczepy
samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg i przyczepy
campingowe.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 ubezpieczeniem AC w opcji MOC obejmowane
są pojazdy inne niż wymienione w ust. 2, przy czym w przypadku
obejmowania ubezpieczeniem AC w opcji MOC ciągników rolniczych
– pojazd taki nie może przekroczyć 10 roku eksploatacji (ograniczenie
nie ma zastosowania w przypadku zawierania z COMPENSĄ kolejnej
umowy obejmującej dany ciągnik rolniczy, pod warunkiem nieprzerwanej
kontynuacji ubezpieczenia).
5. Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem mogą zostać objęte
pojazdy:
1) używane jako rekwizyty;
2) używane podczas jazd próbnych i testowych;
3) używane do nauki jazdy;
4) używane podczas rajdów, jazd treningowych i konkursowych;
5) wynajmowane zarobkowo innym podmiotom (rent a car);
6) używane do przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych;
7) używane do wykonywania usług holowniczych;
8) używane jako taksówka/przewóz osób za opłatą;
9) poruszające się na płycie lotniska;
10) używane do celów specjalnych (to jest pojazdy samochodowe
przystosowane w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków,
używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, Policję,
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne
Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, kontrolę
skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciw pożarowej, Inspekcję
Transportu Drogowego i Służbę Więzienną);
11) służące do przewozu paliw, gazów płynnych lub sprężonych i materiałów
niebezpiecznych (ADR).
§ 7. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie AC w opcji BAZA oraz MOC obejmuje szkody będące
następstwem niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń polegających
na uszkodzeniu, zniszczeniu albo utracie mienia stanowiącego przedmiot
ubezpieczenia w ramach danej umowy, które to zdarzenia nie zostały
wyraźnie wyłączone z ubezpieczenia zgodnie z OWU (wyłączenia
oraz ograniczenia odpowiedzialności).
2. W ramach ubezpieczenia COMPENSA zwraca także koszty:
1) ratowania pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów, jeżeli zastosowane środki były celowe, chociażby okazały
się bezskuteczne – przy czym koszty te zwracane są w ramach sumy
ubezpieczenia;
2) faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty:
a) parkowania uszkodzonego pojazdu, nie dłużej niż do dnia następnego
po dokonaniu przez COMPENSĘ oględzin pojazdu, według przeciętnych
cen usług tego rodzaju stosowanych w miejscu zamieszkania
Ubezpieczonego albo w miejscu powstania szkody;
b) w ubezpieczeniu AC w opcji MOC, w przypadku gdy pojazd
został uszkodzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – transportu
(holowania) pojazdu do zakładu naprawczego albo miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego, jeżeli transport był technicznie i ekonomicznie
uzasadniony.
Koszy określone w pkt 2) wypłacane są ponad sumę ubezpieczenia,
jednakże do wysokości limitu odpowiedzialności równego 1.000 zł.
3. Z zastrzeżeniem ust. 5 ubezpieczenie AC w opcji BAZA obejmuje
szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii,
Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu,
Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San
Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy i Watykanu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 ubezpieczenie AC w opcji MOC obejmuje
szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie
może obejmować szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce
na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii,
Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu,
Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San
Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy i Watykanu
(rozszerzony zakres terytorialny).
5. Zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody będące następstwem
kradzieży, która miała miejsce na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii,
Rosji lub Ukrainy.
6. W ramach umowy ubezpieczenia zawartej w wariancie warsztat
partnerski, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 OWU, jeżeli szkoda
likwidowana jest poprzez dokonywanie naprawy ubezpieczonego pojazdu
przez warsztat partnerski, COMPENSA pokrywa również koszty:
1) organizacji i pokrycia kosztów wynajmu samochodu zastępczego
o maksymalnej pojemności silnika 2.000 cm3, udostępnianego
Ubezpieczonemu na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu przez
warsztat partnerski. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia: kosztów
paliwa, ubezpieczenia, kaucji zabezpieczającej najem samochodu
zastępczego oraz innych opłat związanych z eksploatacją tego samochodu.
Samochód zastępczy wynajmowany jest na podstawie umowy najmu
zawieranej pomiędzy Ubezpieczonym a podmiotem świadczącym usługę
najmu i na warunkach w niej określonych;
2) usługi „Door to door” polegającej na:
a) transporcie ubezpieczonego pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej do i z warsztatu partnerskiego (z zastrzeżeniem, iż miejsce,
z którego transportowany jest uszkodzony pojazd oraz miejsce,
do którego odstawiany jest pojazd po naprawie nie może znajdować
się w większej odległości niż 100 km od warsztatu partnerskiego,
w którym przeprowadzana jest naprawa);
b) transporcie samochodu zastępczego na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej w celu dostarczenia go do Ubezpieczonego na czas wynajmu
i odbioru po zakończeniu wynajmu (z zastrzeżeniem, iż miejsce,
do którego dostarczany jest samochód zastępczy oraz miejsce,
z którego odbierany jest samochód zastępczy nie może znajdować się
w większej odległości niż 100 km od warsztatu partnerskiego, w którym
przeprowadzana jest naprawa).
§ 8. WARIANTY AUTOCASCO
1. Umowa AC, zarówno w opcji BAZA, jak i MOC, może zostać zawarta
w jednym z trzech wariantów ubezpieczenia:
1) wariancie serwisowym – w przypadku wszystkich pojazdów
obejmowanych ochroną na podstawie niniejszych OWU zgodnie z § 6
ust. 1;
2) wariancie kosztorysowym – w przypadku samochodów osobowych
oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 tony;
3) wariancie warsztat partnerski – w odniesieniu do samochodów
osobowych oraz ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
tony.
2. W ramach wariantu warsztat partnerski, w przypadku szkody nie będącej
11/43
szkodą całkowitą, naprawa ubezpieczonego pojazdu dokonywana jest
przez warsztat partnerski wybrany przez Ubezpieczonego.
3. Wybór wariantu ubezpieczenia wpływa na wysokość należnej składki
ubezpieczeniowej i decyduje o sposobie ustalania odszkodowania. Zasady
ustalania odszkodowania w każdym z wariantów określonych powyżej
wskazane są w § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19 OWU.
§ 9. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE POJAZDU
1. Warunkiem objęcia umową ryzyka kradzieży pojazdu, jego
części trwale zamontowanych lub jego wyposażenia podstawowego
i/lub dodatkowego jest wyposażenie pojazdu w sprawne zabezpieczenia
przed kradzieżą przewidziane konstrukcją pojazdu oraz inne zabezpieczenia
pojazdu przed kradzieżą wymagane przez COMPENSĘ i określone
w OWU lub umowie. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest
zapewnić, aby pojazd został zabezpieczony przed kradzieżą w sposób
określony powyżej, a zabezpieczenia uruchamiane były każdorazowo
po opuszczeniu pojazdu.
2. Pojazdy osobowe, inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu
osobowego, pojazdy wyprodukowane w karoseriach samochodów
osobowych jako pojazdy typu van oraz pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 t., poza zabezpieczeniami przed kradzieżą
przewidzianymi ich konstrukcją, muszą być wyposażone w następujące
zabezpieczenia:
1) w przypadku, gdy wartość rynkowa pojazdu w dniu zawarcia
umowy wynosi do 20.000 zł – co najmniej jedno proste zabezpieczenie
mechaniczne, tj. zewnętrzna blokada kierownicy lub sprzęgła bądź
urządzenie odcinające dopływ paliwa lub prądu;
2) w przypadku, gdy wartość rynkowa pojazdu w dniu zawarcia umowy
wynosi od 20.001 zł do 150.000 zł – co najmniej jedno samodzielne
zabezpieczenie, posiadające wymagany przepisami atest, tj. autoalarm,
elektroniczna blokada uruchomienia silnika (w tym immobilizer),
mechaniczna blokada skrzyni biegów lub inne elektroniczne urządzenie
zabezpieczające;
3) w przypadku, gdy wartość rynkowa pojazdu w dniu zawarcia umowy
wynosi od 150.001 zł do 250.000 zł – co najmniej dwa różne samodzielne
zabezpieczenia, o których mowa w pkt 2;
4) w przypadku, gdy wartość rynkowa pojazdu w dniu zawarcia umowy
wynosi powyżej 250.000 zł – co najmniej dwa różne samodzielne
zabezpieczenia, o których mowa w pkt 2 i urządzenie zabezpieczającolokacyjne
z czynną funkcją monitoringu określone w ust. 5.
3. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, poza
zabezpieczeniami przed kradzieżą przewidzianymi ich konstrukcją, muszą
być wyposażone w następujące zabezpieczenia:
1) w przypadku, gdy wartość rynkowa pojazdu w dniu zawarcia
umowy wynosi do 20.000 zł – co najmniej jedno proste zabezpieczenie
mechaniczne, tj. zewnętrzna blokada kierownicy lub sprzęgła bądź
urządzenie odcinające dopływ paliwa lub prądu;
2) w przypadku, gdy wartość rynkowa pojazdu w dniu zawarcia
umowy wynosi powyżej 20.000 zł – co najmniej jedno samodzielne
zabezpieczenie, posiadające wymagany przepisami atest, tj. autoalarm,
elektroniczna blokada uruchomienia silnika (w tym immobilizer),
mechaniczna blokada skrzyni biegów lub inne elektroniczne urządzenie
zabezpieczające.
4. Motocykle, skutery oraz czterokołowce (w tym tzw. quady) poza
zabezpieczeniami przed kradzieżą przewidzianymi ich konstrukcją, muszą
być wyposażone w następujące zabezpieczenia:
1) w przypadku, gdy wartość rynkowa pojazdu w dniu zawarcia umowy
wynosi do 100.000 zł – co najmniej jedno samodzielne zabezpieczenie,
posiadające wymagany przepisami atest, tj. autoalarm, elektroniczna
blokada uruchomienia silnika (w tym immobilizer), mechaniczna blokada
skrzyni biegów lub inne elektroniczne urządzenie zabezpieczające;
2) w przypadku, gdy wartość rynkowa pojazdu w dniu zawarcia umowy
wynosi powyżej 100.000 zł – co najmniej dwa różne samodzielne
zabezpieczenia, o których mowa w pkt 1.
5. Za urządzenie zabezpieczająco-lokacyjne z czynną funkcją monitoringu
uznaje się zabezpieczenie przeciwkradzieżowe zamontowane w procesie
produkcji pojazdu lub homologowane urządzenie zamontowane poza
procesem produkcji pojazdu, posiadające funkcję lokalizacji, poszukiwania
i odzyskiwania pojazdu, o zasięgu działania obejmującym obszar
nie mniejszy niż zakres terytorialny ubezpieczenia AC. Warunkiem uznania
zabezpieczenia przeciwkradzieżowego za urządzenie zabezpieczającolokacyjne
z czynną funkcją monitoringu jest zawarcie z podmiotem
świadczącym usługi ochrony mienia (pojazdów) umowy zapewniającej
monitoring pojazdu, jego poszukiwanie i odzyskiwanie na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, innych państw Europy i obszaru objętego
umową w zakresie ubezpieczenia AC oraz przedstawienie dowodu
opłaty za abonament z powyższego tytułu, ważnego na dzień zawarcia
umowy w zakresie ubezpieczenia AC. Zamontowanie urządzenia
zabezpieczająco-lokacyjnego poza procesem produkcji pojazdu powinno
być wykonane przez podmiot profesjonalnie trudniący się montażem
urządzeń zabezpieczających pojazdy przed kradzieżą, który potwierdzi
fakt zainstalowania tego urządzenia wydając pisemne zaświadczenie
(np. karta gwarancyjna, certyfikat).
6. Wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nie stosuje
się do ciągników rolniczych, przyczep rolniczych, innych przyczep, naczep
i pojazdów specjalnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
§ 10. SZCZEGÓLNE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności określonymi
w § 37 OWU do ubezpieczenia AC zastosowanie znajdują określone
w niniejszym paragrafie szczególne wyłączenia oraz ograniczenia
odpowiedzialności.
2. W przypadku zawarcia umowy na okres krótszy niż okres roczny
ubezpieczeniem nie są objęte szkody będące następstwem kradzieży.
3. Na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy
ubezpieczeniem nie są objęte szkody będące następstwem kradzieży.
4. Na wniosek Ubezpieczającego, szkody powstałe w wyniku kradzieży
mogą zostać wyłączone z zakresu ubezpieczenia również w innych
przypadkach niż wymienione w ust. 2 i 3.
5. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody polegające na poniesieniu
kosztów wymiany kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez
producenta pojazdu, umożliwiających uruchomienie silnika lub odblokowanie
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, zamków drzwi oraz włącznika zapłonu,
chyba że szkody powstały na skutek przestępstwa:
1) kradzieży z włamaniem (art. 279 par. I kk);
2) rozboju, tj. kradzieży połączonej z użyciem przemocy wobec osoby
lub groźby natychmiastowego jej użycia albo dokonanej poprzez
doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności
(art. 280 kk);
3) kradzieży rozbójniczej, tj. użycia przez sprawcę kradzieży przemocy,
groźby użycia przemocy albo doprowadzenia człowieka do stanu
nieprzytomności lub bezbronności w celu utrzymania posiadania rzeczy
zabranej (art. 281 kk);
4) wymuszenia rozbójniczego, tj. doprowadzenie innej osoby
12/43
do rozporządzenia przedmiotem ubezpieczenia za pomocą przemocy,
groźby zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu
na mienie (art. 282 kk), dokonanych na szkodę osoby uprawnionej
do korzystania z pojazdu, kluczyka lub innego urządzenia przewidzianego
przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.
6. COMPENSA nie odpowiada za szkody, których wysokość
nie przekracza 500 zł.
7. COMPENSA nie odpowiada za szkody:
1) będące następstwem zdarzeń powstałych w mechanizmach silnika
pojazdu na skutek zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza;
2) powstałe na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia
dodatkowego w wyniku:
a) pozostawienia, po opuszczeniu pojazdu przez kierowcę i pasażerów,
kluczyków lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta pojazdu
do uruchomienia silnika/odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
lub dokumentów pojazdu (dowód rejestracyjny lub karta pojazdu, jeżeli
taką wydano na pojazd) bez nadzoru w miejscu ogólnodostępnym, jeżeli
było to następstwem umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania
Ubezpieczonego oraz szkoda była następstwem powyższego;
b) niezabezpieczenia pojazdu zgodnie z postanowieniami OWU
(tj. nieuruchomienie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych określonych
w § 9 lub nie pozostawienie pojazdu w miejscu strzeżonym
w przypadku określonym w § 12 ust. 1 pkt 4) po jego opuszczeniu, jeżeli
brak zabezpieczenia był następstwem umyślnego lub rażąco niedbałego
postępowania Ubezpieczonego oraz szkoda była następstwem braku
zabezpieczenia;
c) niedokonania niezwłocznie wymiany utraconych kluczyków, zamków
lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta pojazdu
do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
po ich utracie, jeżeli brak wymiany był następstwem umyślnego lub rażąco
niedbałego postępowania Ubezpieczonego oraz szkoda była następstwem
braku wymiany kluczyków, zamków lub urządzeń zabezpieczających;
3) powstałe na skutek:
a) przywłaszczenia pojazdu, jego części lub wyposażenia;
b) wejścia przez sprawcę w posiadanie klucza lub innego urządzenia
przewidzianego przez producenta pojazdu służącego do otwarcia
lub uruchomienia pojazdu za zgodą Ubezpieczonego;
c) awarii pojazdu;
4) zdefiniowane jako szkody eksploatacyjne;
5) będące następstwem utraty materiałów eksploatacyjnych takich jak
oleje i płyny, chyba że utrata lub konieczność wymiany albo uzupełnienia
takich materiałów spowodowana była zdarzeniem, za które COMPENSA
ponosi odpowiedzialność (z zastrzeżeniem pkt. 6);
6) będące następstwem utraty paliwa;
7) będące następstwem uszkodzenia albo zniszczenia ogumienia
pojazdu chyba, że w wyniku tego samego ryzyka zostały uszkodzone
lub zniszczone inne części pojazdu, a koszt naprawy (bez wymiany
ogumienia) przekracza kwotę, o której mowa odpowiednio w ust. 6;
8) wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia części pojazdu, w szczególności
szyby czołowej, na skutek uderzenia pokrywy komory silnika tego pojazdu
w następstwie jej nie zamknięcia lub nieprawidłowego zamknięcia;
9) będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia mieszalnika
betonomieszarki na skutek zastygnięcia przewożonej substancji;
10) będące następstwem zużycia, działania korozji, utlenienia, zawilgocenia,
działania pleśni, oddziaływania normalnych warunków atmosferycznych
oraz pogorszenia się stanu technicznego pojazdu wskutek długotrwałego
postoju;
11) powstałe w następstwie uszkodzenia lub utraty odbiornika
radiowego, odtwarzacza audio, radioodtwarzacza lub odtwarzacza
video, jeżeli przyczyną szkody było pozostawienie w pojeździe
wyjmowanego odbiornika lub panelu odtwarzacza po opuszczeniu
pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru.
8. COMPENSA nie odpowiada za szkody w następstwie:
1) użycia pojazdu jako rekwizytu do jazd próbnych i testowych, rajdów,
jazd treningowych i konkursowych, chyba, że pojazd używany do ww.
celów objęty został umową zgodnie z § 6 ust. 5 OWU;
2) użycia pojazdu do nauki jazdy lub jako taksówki, chyba że pojazd
używany do ww. celów objęty został umową zgodnie z § 6 ust. 5 OWU;
3) zarobkowego wynajmowania pojazdu (rent a car), chyba że pojazd
używany do ww. celów objęty został umową zgodnie z § 6 ust. 5 OWU;
4) przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych lub wykonywania
usług holowniczych, chyba że pojazd używany do ww. celów objęty
został umową zgodnie z § 6 ust. 5 OWU;
o ile ten sposób użycia pojazdu był przyczyną zdarzenia.
§ 11. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia pojazdu wskazana w polisie stanowi górną
granicę odpowiedzialności COMPENSY na jedno i wszystkie zdarzenia
powstałe w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem osobnego limitu
odpowiedzialności określonego w § 7 ust. 2 pkt. 2.
2. Określona w umowie suma ubezpieczenia pojazdu powinna
odpowiadać wartości rynkowej pojazdu (w kwocie brutto) w dniu
zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli Ubezpieczonemu przysługuje prawo do odliczenia w całości
lub w części podatku VAT naliczonego przy nabyciu pojazdu, w porozumieniu
z Ubezpieczającym suma ubezpieczenia pojazdu może odpowiadać
wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy pomniejszonej
o podatek VAT (kwota netto) obliczony według zasad obowiązujących
dla danego rodzaju pojazdów.
4. Dla potrzeb zawarcia umowy, której przedmiot stanowią pojazdy
używane i ustalenia sumy ubezpieczenia, wartość rynkowa pojazdu
w dniu zawarcia umowy ustalana jest zgodnie z § 3 pkt 29 ppkt b
(wówczas wniosek winien zawierać nazwę aktualnego informatora),
a na wniosek Ubezpieczającego lub gdy pojazd nie figuruje w katalogach
(informatorach) Info-Ekspert, EUROTAX i DAT wartość rynkowa pojazdu
w dniu zawarcia umowy określana jest w oparciu o indywidualną wycenę
rzeczoznawcy.
5. Sumę ubezpieczenia dla pojazdów fabrycznie nowych stanowi wartość
rynkowa pojazdu w dniu zawarcia umowy ustalana zgodnie z § 3
pkt. 29 ppkt a, a na wniosek Ubezpieczającego wartość rynkowa
pojazdu w dniu zawarcia umowy określana w oparciu o indywidualną
wycenę rzeczoznawcy.
6. Suma ubezpieczenia fabrycznie nowego pojazdu będącego samochodem
osobowym lub fabrycznie nowego innego pojazdu wyprodukowanego
w nadwoziu samochodu osobowego jest niezmienna w okresie
pierwszych 6 miesięcy obowiązywania umowy. W takim przypadku
przy ustaleniu odszkodowania za szkodę powstałą w okresie pierwszych
6 miesięcy obowiązywania umowy za wartość rynkowa pojazdu w dniu
powstania szkody przyjmuje się wartość pojazdu w kwocie równej
sumie ubezpieczenia.
7. Za opłatą dodatkowej składki, w przypadku pojazdów będących
samochodami osobowymi lub pojazdów wyprodukowanych w nadwoziu
samochodu osobowego wartość rynkowa pojazdu w dniu zawarcia
umowy może obowiązywać przez cały roczny okres ubezpieczenia.
8. W razie objęcia ubezpieczeniem wyposażenia dodatkowego,
13/43
w umowie ustala się odrębną sumę ubezpieczenia dla tego mienia. Suma
ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego nie może przekroczyć 20%
sumy ubezpieczenia pojazdu.
9. Wypłata odszkodowania z tytułu szkody całkowitej lub utraty (w tym
kradzieży) pojazdu powoduje rozwiązanie umowy.
10. Każdorazowo po wypłacie odszkodowania:
1) z tytułu szkody w pojeździe – następuje redukcja sumy ubezpieczenia
pojazdu, przy czym wypłata odszkodowań o łącznej wartości równej
sumie ubezpieczenia powoduje rozwiązanie umowy;
2) z tytułu szkody w wyposażeniu dodatkowym – następuje redukcja
sumy ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego.
11. Ubezpieczający za zgodą COMPENSY oraz po opłaceniu dodatkowej
składki może podwyższyć sumę ubezpieczenia do poprzedniej wysokości
lub do wysokości odpowiadającej aktualnej wartości pojazdu.
12. Za zgodą COMPENSY oraz po opłaceniu dodatkowej składki
możliwe jest zniesienie redukcji sumy ubezpieczenia pojazdu.
§ 12. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO
W TRAKCIE TRWANIA UMOWY
1. W czasie trwania umowy Ubezpieczający, a także Ubezpieczony – jeśli
wiedział, że umowę zawarto na jego rachunek, zobowiązani są do:
1) przestrzegania uzgodnionych z COMPENSĄ zaleceń dodatkowych
oraz terminów ich realizacji, które były warunkiem zawarcia
lub kontynuacji umowy – w szczególności usunięcia zagrożeń będących
przyczyną powstałej w okresie wcześniejszym szkody;
2) umożliwienia dostępu do pojazdu osobie upoważnionej przez
COMPENSĘ w celu dokonania oceny ryzyka;
3) powiadomienia COMPENSY o utracie lub skopiowaniu kluczyków
lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu
do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,
a także o wymianie kluczyków lub takiego urządzenia;
4) wymiany kluczyków, innych urządzeń przewidzianych przez producenta
pojazdu do uruchomienia silnika, zamków i urządzeń zabezpieczających
pojazd przed kradzieżą, po utracie kluczyków lub takich urządzeń.
Do czasu wymiany kluczyków, innych urządzeń przewidzianych przez
producenta pojazdu do uruchomienia silnika, zamków i urządzeń
zabezpieczających pojazd przed kradzieżą Ubezpieczający/Ubezpieczony
zobowiązany jest, każdorazowo po opuszczeniu pojazdu, pozostawiać
go w miejscu strzeżonym.
Przez miejsce strzeżone rozumie się:
a) garaż zamknięty na co najmniej jeden zamek atestowany, kłódkę
atestowaną lub automatyczną bramę garażową zdalnie sterowaną;
b) teren trwale ogrodzony należący do zamieszkanej posesji, przy
czym brama musi być zamknięta na jeden zamek atestowany, kłódkę
atestowaną lub bramę zdalnie sterowaną;
c) miejsce będące pod stałym dozorem osób profesjonalnie zajmujących się
ochroną mienia, z wyłączeniem monitoringu bez fizycznego dozoru osób.
2. W razie oddalenia się od pojazdu na odległość uniemożliwiającą
obserwację pojazdu i odpowiednio szybką reakcję na zagrożenie
Ubezpieczający, a także Ubezpieczony, jeśli wiedział że umowę zawarto
na jego rachunek, zobowiązani są zabrać ze sobą wszystkie znajdujące
się elementy wyposażenia dodatkowego niezamontowane na stałe.
§ 13. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO
W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM
1. W przypadku zajścia zdarzenia objętego umową Ubezpieczający,
a także Ubezpieczony, jeśli wiedział, że umowę zawarto na jego rachunek,
zobowiązani są do:
1) użycia dostępnych im środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
2) niezwłocznego powiadomienia Policji, a za granicą – innego
odpowiedniego organu, o zdarzeniu, nie później jednak niż w ciągu
12 godzin od uzyskania o nim informacji w przypadku kradzieży pojazdu,
jego części lub wyposażenia, poważnego uszkodzenia pojazdu oraz w razie
zaistnienia zdarzenia w okolicznościach nasuwających uzasadnione
przypuszczenie, że popełniono przestępstwo;
3) w przypadku kradzieży pojazdu, niezwłocznego wyrejestrowania
pojazdu;
4) w razie wypadku z udziałem innego uczestnika ruchu drogowego,
w miarę możliwości, zanotowania danych dotyczących uczestnika
wypadku, w tym kierującego pojazdem, właściciela i/lub posiadacza
pojazdu, cech identyfikacyjnych pojazdu (w tym numeru rejestracyjnego
i państwa rejestracji pojazdu), numeru dokumentu ubezpieczenia oraz nazwy
i adresu ubezpieczyciela, z którym zawarto umowę ubezpieczenia OC;
5) w razie wypadku spowodowanego przez zwierzęta domowe
lub hodowlane, w miarę możliwości, ustalenia danych dotyczących
właściciela lub posiadacza zwierząt, numeru dokumentu ubezpieczenia
oraz nazwy i adresu ubezpieczyciela, z którym zawarto umowę
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników
z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub umowę dobrowolnego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
6) niezwłocznego powiadomienia COMPENSY o zdarzeniu, nie później
jednak niż w ciągu:
a) jeżeli do zdarzenia doszło na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – 5
dni roboczych od uzyskania o nim informacji, a w przypadku kradzieży
– 2 dni roboczych od uzyskania informacji o kradzieży;
b) jeżeli do zdarzenia doszło za granicą – 5 dni roboczych od dnia
przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej albo 3 dni roboczych
od daty zdarzenia, jeżeli konieczne było skorzystanie z pomocy
zagranicznego przedstawiciela COMPENSY;
7) niedokonywania ani niedopuszczenia do dokonania żadnych zmian
w uszkodzonym pojeździe przed przeprowadzeniem oględzin przez
osobę upoważnioną przez COMPENSĘ, chyba że zmiana jest niezbędna w
celu zabezpieczenia pojazdu po zdarzeniu albo zmniejszenia jej rozmiaru
bądź jest uzasadniona koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy;
8) niedokonywania ani niedopuszczenia do dokonania naprawy pojazdu
bez zgody COMPENSY lub jej przedstawiciela zagranicznego, chyba
że COMPENSA lub jej przedstawiciel zagraniczny nie zajęli stanowiska
w terminie 7 dni od daty powiadomienia o zdarzeniu albo, jeżeli
konieczne jest powołanie biegłych rzeczoznawców, a Ubezpieczający
lub Ubezpieczony został powiadomiony o tej konieczności – w terminie
14 dni od daty powiadomienia o zdarzeniu;
9) umożliwienia dostępu do przedmiotu ubezpieczenia osobie
upoważnionej przez COMPENSĘ w celu przeprowadzenia likwidacji
szkody;
10) przedłożenia COMPENSIE rachunku poniesionych strat
oraz umożliwienia COMPENSIE dokonania ustaleń dotyczących przyczyny
i rozmiaru szkody, jak również udostępnienia posiadanych dowodów,
niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności
i wysokości roszczenia oraz podstaw do wystąpienia z roszczeniem
regresowym, a także udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaśnień.
2. W przypadku zgłoszenia szkody będącej następstwem kradzieży
pojazdu, Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) okazać COMPENSIE dowód własności pojazdu;
2) przekazać COMPENSIE:
a) dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, o ile była wydana
14/43
na ubezpieczony pojazd albo dowód dopuszczenia pojazdu
do ruchu, chyba że zostały utracone na skutek rozboju lub wymuszenia
rozbójniczego, a jeżeli zostały utracone w innych okolicznościach –
Ubezpieczony zobowiązany jest do opisania tych okoliczności;
b) kluczyki lub inne urządzenia przewidziane przez producenta
pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych, w liczbie i stanie (tj. oryginały lub kopie) podanej
we wniosku o ubezpieczenie lub w informacji przekazanej COMPENSIE
zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 (dotyczy to także karty magnetycznej,
pilota zdalnego sterowania zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi,
dekodera, immobilizer oraz innych podobnych urządzeń przeznaczonych
do przechowywania poza pojazdem), chyba że zostały utracone na skutek
rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, a jeżeli zostały utracone w innych
okolicznościach – Ubezpieczony zobowiązany jest do opisania tych okoliczności;
c) potwierdzenia zgłoszenia kradzieży pojazdu Policji, a jeżeli kradzież
pojazdu nastąpiła poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – innemu
odpowiedniemu organowi za granicą;
3) przeniesienia na COMPENSĘ własności pojazdu po jego wyrejestrowaniu
przez Ubezpieczonego (potwierdzonego dokumentem wydanym przez
uprawniony organ), o ile strony nie umówiły się inaczej.
3. Jeżeli po przeniesieniu na COMPENSĘ własności pojazdu i wypłacie
przez COMPENSĘ odszkodowania z tytułu szkody będącej następstwem
kradzieży, pojazd zostanie odzyskany, COMPENSA w uzgodnieniu
z Ubezpieczonym może ponownie przenieść na niego własność pojazdu.
W takim przypadku, wypłacone odszkodowanie podlega zwrotowi:
1) w całości – jeżeli w następstwie kradzieży nie doszło do uszkodzenia
pojazdu, albo
2) w odpowiedniej części – jeżeli w następstwie kradzieży nastąpiło
uszkodzenie pojazdu, które objęte jest zakresem ubezpieczenia AC
w ramach umowy.
4. W przypadku gdy odszkodowanie z tytułu szkody będącej następstwem
kradzieży – w oparciu o uzgodnienie stron – wypłacone zostało przez
COMPENSĘ, jednakże nie doszło do przeniesienia na COMPENSĘ
własności pojazdu, wypłacone odszkodowanie podlega zwrotowi
na zasadach określonych w ust. 3.
5. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wysokości
odszkodowania, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony (jeśli wiedział
o zawarciu umowy na jego rachunek) umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa nie zawiadomił COMPENSY o zajściu zdarzenia w terminach
określonych w ust. 1 pkt 6, o ile naruszenie tego obowiązku przyczyniło
się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło COMPENSIE ustalenie
okoliczności i skutków zdarzenia.
6. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony (jeśli wiedział o zawarciu
umowy na jego rachunek) umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
nie zastosował środków określonych w ust. 1 pkt 1, COMPENSA wolna
jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
7. W przypadku udostępniania pojazdu innym osobom, Ubezpieczający,
a także Ubezpieczony (jeśli wiedział, że umowę zawarto na jego
rachunek), zobowiązany jest poinformować te osoby o konieczności
przestrzegania obowiązków i zaleceń określonych w ustępach powyżej.
§ 14. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA – ZASADY
OGÓLNE
1. Jeżeli suma ubezpieczenia – zgodnie z wyborem Ubezpieczającego
– odpowiada wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy
brutto (lub uwzględnia możliwość potrącenia w części podatku VAT),
przy ustaleniu wysokości odszkodowania uwzględnia się podatek VAT
(lub część podatku VAT). Jeżeli suma ubezpieczenia – zgodnie z wyborem
Ubezpieczającego – odpowiada wartości rynkowej pojazdu w dniu
zawarcia umowy pojazdu netto, przy ustaleniu wysokości odszkodowania
nie uwzględnia się podatku VAT.
2. Przy ustaleniu odszkodowania zastosowanie mają udziały własne
określone w § 20, chyba że zostały zniesione w umowie.
3. W celu ustalenia należnego odszkodowania, COMPENSA
ustala wysokość szkody będącej następstwem zdarzenia objętego
ubezpieczeniem.
4. COMPENSA może zażądać okazania pojazdu w trakcie naprawy
lub po jej zakończeniu w celu sprawdzenia zakresu dokonanej naprawy.
5. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 6, odszkodowanie wylicza się
uwzględniając potrącanie kwoty odpowiadającej zużyciu eksploatacyjnemu
części pojazdu według poniższych zasad:
1) 15% wartości części, jeżeli okres eksploatacji pojazdu nie przekracza
I roku;
2) 30% wartości części, jeżeli okres eksploatacji pojazdu przekracza
1 rok i nie przekracza 3 lat;
3) 45% wartości części, jeżeli okres eksploatacji pojazdu przekracza
3 lata i nie przekracza 5 lat;
4) 55% wartości części, jeżeli okres eksploatacji pojazdu przekracza
5 lat i nie przekracza 8 lat;
5) 65% wartości części, jeżeli okres eksploatacji pojazdu przekracza 8 lat.
Jeżeli wcześniej dokonano wymiany elementów, udokumentowanej
oryginałami rachunków, wysokość zużycia eksploatacyjnego ustalana
jest indywidualnie przy uwzględnieniu okresu użytkowania tych części.
6. Po opłaceniu dodatkowej składki, przy zawarciu umowy w wariancie
serwisowym oraz w wariancie warsztat partnerski odszkodowanie wypłacane
jest bez uwzględnienia stopnia zużycia części, o którym mowa w ust. 5,
pod warunkiem przedłożenia faktur (rachunków) dokumentujących naprawę
pojazdu. Niezależnie od powyższego, przy wypłacie odszkodowania
uwzględnia się stopień zużycia części zgodnie z ust.7.
7. Zużycie eksploatacyjne następujących elementów: ogumienie,
akumulator, elementy cierne układu hamulcowego, napędowego oraz
układ wydechowy oceniane jest na podstawie rzeczywistego stopnia
zużycia tych elementów i uwzględniane jest przy wypłacie odszkodowania
niezależnie od okresu eksploatacji pojazdu o stopień zużycia takich
elementów.
§ 15. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA – KRADZIEŻ
POJAZDU
1. Przy ustalaniu odszkodowania zastosowanie znajdują zasady ogólne
określone w § 14 ust. 1 – 3.
2. W przypadku kradzieży COMPENSA ustala odszkodowanie w kwocie
odpowiadającej:
1) wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody, nie więcej jednak
niż aktualna na dzień powstania szkody suma ubezpieczenia pojazdu;
2) wartości rynkowej wyposażenia dodatkowego w dniu powstania
szkody, nie więcej jednak niż aktualna na dzień zdarzenia suma
ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego, jeżeli umowa ubezpieczenia
AC została rozszerzona o ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego.
§ 16. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA – SZKODA
CAŁKOWITA
1. Przy ustalaniu odszkodowania zastosowanie znajdują zasady ogólne
określone w § 14.
2. Za szkodę całkowitą uznaje się uszkodzenie pojazdu w stopniu,
w którym koszty naprawy brutto, z uwzględnieniem części podatku VAT
lub netto (stosownie do wskazanej przez Ubezpieczającego wartości
15/43
pojazdu, zgodnie z § 11 ust. 3 OWU) uszkodzonego pojazdu przekraczają:
1) 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody, jeżeli
odpowiada ona sumie ubezpieczenia pojazdu bądź jest niższa niż suma
ubezpieczenia pojazdu;
2) 70% sumy ubezpieczenia pojazdu, jeżeli wartość rynkowa pojazdu
w dniu powstania szkody jest większa niż suma ubezpieczenia pojazdu;
3) 70% sumy ubezpieczenia pojazdu, jeżeli wartość rynkowa pojazdu
w dniu powstania szkody jest niższa niż suma ubezpieczenia pojazdu,
a klient wykupił opcję stosowania stałej sumy ubezpieczenia przez cały
okres obowiązywania umowy.
3. W wariancie serwisowym i wariancie warsztat partnerski wycena
kosztów naprawy, o których mowa w ust. 2, obejmuje:
1) koszt robocizny ustalony w oparciu o:
a) technologiczne czasy napraw określone przez producenta pojazdu
i ujęte w systemie eksperckim AUDATEX, EUROTAX lub DAT;
b) w przypadku wariantu serwisowego – średnią stawkę za 1 roboczogodzinę
naprawy ze stawek stosowanych przez Autoryzowane Stacje Obsługi
na terenie miejsca rejestracji pojazdu, a w przypadku pojazdów
będących przedmiotem umowy leasingu z miejsca zamieszkania/siedziby
leasingobiorcy podanego przy zawieraniu umowy dla celów ustalenia
składki ubezpieczeniowej;
c) w przypadku wariantu warsztat partnerski – średnią stawkę
za 1 roboczogodzinę naprawy ze stawek stosowanych przez warsztaty
partnerskie na terenie miejsca rejestracji pojazdu, a w przypadku
pojazdów będących przedmiotem umowy leasingu z miejsca zamieszkania/
siedziby leasingobiorcy podanego przy zawieraniu umowy dla celów
ustalenia składki ubezpieczeniowej;
2) maksymalny koszt części zamiennych określony w systemie eksperckim
AUDATEX, EUROTAX lub DAT;
4. W wariancie kosztorysowym wycena kosztów naprawy, o których
mowa w ust. 2, obejmuje:
1) koszt robocizny ustalony w oparciu o:
a) technologiczne czasy napraw określone przez producenta pojazdu
i ujęte w systemie eksperckim AUDATEX, EUROTAX lub DAT;
b) średnią stawkę za 1 roboczogodzinę naprawy ze stawek stosowanych
przez wykonawców napraw na terenie miejsca rejestracji pojazdu,
a w przypadku pojazdów będących przedmiotem umowy leasingu
z miejsca zamieszkania/siedziby leasingobiorcy podanego przy zawieraniu
umowy dla celów ustalenia składki ubezpieczeniowej;
2) koszt części alternatywnych z zastosowaniem zużycia eksploatacyjnego
części, o którym mowa w § 14 ust. 7, jednakże bez potrącenia zużycia
eksploatacyjnego, o którym mowa w § 14 ust. 5;
3) koszt części oryginalnych z zastosowaniem zużycia eksploatacyjnego
części, o którym mowa w § 14 ust. 5 i 7, w przypadku braku dostępu
części alternatywnych.
5. COMPENSA ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej:
1) wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody pomniejszonej
o wartość pozostałości – jednakże nie wyższej niż kwota odpowiadająca
aktualnej na dzień powstania szkody sumie ubezpieczenia;
2) jeżeli umowa obejmowała opcję stosowania stałej sumy ubezpieczenia
przez cały okres obowiązywania umowy, a wartość rynkowa pojazdu
w dniu powstania szkody jest niższa niż aktualna na dzień powstania
szkody suma ubezpieczenia – aktualnej na dzień powstania szkody sumie
ubezpieczenia pojazdu pomniejszonej o wartość pozostałości.
6. Wartość pozostałości ustala się indywidualnie:
1) w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia eksploatacyjnego
pojazdu lub jego części (zespołów) pod warunkiem, że posiadają wartość
handlową;
2) w oparciu o sytuację rynkową w zakresie obrotu pojazdami
uszkodzonymi, a w szczególności uwzględniając obowiązujące w obrocie
ceny transakcyjne dotyczące tych pojazdów.
7. W przypadku całkowitego zniszczenia wyposażenia dodatkowego
wysokość odszkodowania odpowiada wartości rynkowej wyposażenia
dodatkowego w dniu powstania szkody pomniejszonej o wartość
pozostałości, nie więcej jednak niż aktualna na dzień zdarzenia suma
ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego. Wartość pozostałości określa
się na zasadach analogicznych do zasad określonych w ust. 6.
§ 17. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
DLA SZKODY CZĘŚCIOWEJ – WARIANT SERWISOWY
WARIANT WARSZTAT PARTNERSKI
1. Przy ustalaniu odszkodowania zastosowanie znajdują zasady ogólne
określone w § 14.
2. Szkodą częściową jest każda szkoda nie stanowiąca szkody całkowitej
określonej w § 16 ani szkody będącej następstwem kradzieży.
3. COMPENSA uwzględnia koszty technologicznie koniecznej naprawy
dokonanej wyłącznie w zakresie pozostającym w związku przyczynowym
ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem, przy czym:
1) w wariancie serwisowym wyliczenie wysokości odszkodowania
następuje na podstawie faktur (rachunków) dokumentujących naprawę
pojazdu, na podstawie uprzednio uzgodnionego z COMPENSĄ kosztu
i sposobu naprawy przez zakład dokonujący tej naprawy, przy czym
weryfikacja zasadności dokonywanych napraw dokonywana jest
z uwzględnieniem:
a) technologicznych czasów napraw określonych przez producenta
pojazdu i ujętych w systemie eksperckim AUDATEX, EUROTAX
lub DAT;
b) średniej stawki za 1 roboczogodzinę naprawy ze stawek stosowanych
przez Autoryzowane Stacje Obsługi na terenie miejsca rejestracji pojazdu
natomiast w przypadku pojazdów leasingowanych z miejsca zamieszkania /
siedziby leasingobiorcy według którego została ustalona składka;
c) cen części i materiałów producenta pojazdu określonych w systemie
eksperckim AUDATEX, EUROTAX lub DAT, nie więcej niż średnich
cen zalecanych przez producenta pojazdu lub oficjalnego importera
do stosowania przez ich sieć serwisową;
d) zużycia eksploatacyjnego części, o którym mowa w § 14 ust. 5,
chyba że za dopłatą składki strony umówiły się na nie stosowanie ww.
stopnia zużycia części, jednakże uwzględnia się zużycie eksploatacyjnego
elementów, o którym mowa w § 14 ust. 7.
2) w wariancie warsztat partnerski wyliczenie wysokości odszkodowania
następuje na podstawie faktur (rachunków) dokumentujących naprawę
pojazdu, na podstawie uprzednio uzgodnionego z COMPENSĄ kosztu
i sposobu naprawy przez warsztat partnerski dokonujący tej naprawy,
przy czym warsztat partnerski określa koszty naprawy w oparciu o:
a) technologiczne czasy napraw określone przez producenta pojazdu
i ujęte w systemie eksperckim AUDATEX, EUROTAX lub DAT;
b) stawki za 1 roboczogodzinę stosowane przez warsztat partnerski,
w którym dokonano naprawy;
c) ceny części alternatywnych z zastosowaniem zużycia eksploatacyjnego
części, o którym mowa w § 14 ust. 7, jednakże bez potrącenia zużycia
eksploatacyjnego, o którym mowa w § 14 ust. 5;
d) w przypadku braku dostępności części alternatywnych, koszt naprawy
określa się w oparciu o ceny części i materiałów producenta pojazdu
określone w systemie eksperckim AUDATEX, EUROTAX lub DAT, nie więcej
niż średnia cena zalecana przez producenta pojazdu lub oficjalnego
importera do stosowania przez ich sieć serwisową z zastosowaniem
16/43
zużycia eksploatacyjnego części, o którym mowa w § 14 ust. 5, chyba
że za dopłatą składki strony umówiły się na nie stosowanie ww. stopnia
zużycia części, jednakże uwzględnia się zużycie eksploatacyjnego
elementów, o którym mowa w § 14 ust. 7.
4. W przypadku nie przedstawienia przez Ubezpieczonego, który
objęty jest ubezpieczeniem w ramach umowy zawartej w wariancie
serwisowym lub wariancie warsztat partnerski, faktur lub rachunków za
naprawę pojazdu, COMPENSA ustali wysokość odszkodowania według
zasad określonych w § 18.
§ 18. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
DLA SZKODY CZĘŚCIOWEJ – WARIANT KOSZTORYSOWY
1. Przy ustalaniu odszkodowania zastosowanie znajdują zasady ogólne
określone w § 14.
2. Szkodą częściową jest każda szkoda nie stanowiąca szkody całkowitej
określonej w § 16 ani szkody będącej następstwem kradzieży.
3. Wyliczenie wysokości odszkodowania z tytułu szkody częściowej
dokonywane jest na podstawie wyceny COMPENSY dokonanej
z uwzględnieniem:
a) technologicznych czasów napraw określonych przez producenta
pojazdu i ujętych w systemie AUDATEX, EUROTAX lub DAT;
b) średniej stawki za 1 roboczogodzinę naprawy ze stawek stosowanych
przez warsztaty partnerskie, na terenie miejsca rejestracji pojazdu,
a w przypadku pojazdów będących przedmiotem umowy leasingu z
miejsca zamieszkania / siedziby leasingobiorcy podanego przy zawieraniu
umowy dla celów ustalenia składki ubezpieczeniowej;
c) cen części alternatywnych z zastosowaniem zużycia eksploatacyjnego
części, o którym mowa w § 14 ust. 7, jednakże bez potrącenia zużycia
eksploatacyjnego, o którym mowa w § 14 ust. 5;
d) cen części oryginalnych z zastosowaniem zużycia eksploatacyjnego
części, o którym mowa w § 14 ust. 5 i 7, w przypadku braku dostępu
części alternatywnych.
4. COMPENSA uprawniona jest do weryfikacji wysokości kosztów
naprawy uszkodzonego pojazdu poprzez porównanie ich do:
1) cen części zamiennych i technologicznych czasów napraw określonych
przez producenta pojazdu i ujętych w systemie eksperckim AUDATEX,
EUROTAX lub DAT; jeżeli ceny części w rachunkach przekraczają podane
w systemie AUDATEX, EUROTAX lub DAT, COMPENSA weryfikuje
je poprzez porównanie do cen części zamiennych stosowanych przez
głównych importerów krajowych dla danej marki pojazdu;
2) cen średnich z rynku części używanych lub odpowiedników części
producenta pojazdu, odpowiednio w przypadku zastosowania przez
wykonawcę naprawy części używanych lub odpowiedników części
producenta pojazdu;
3) jeżeli umowa została zawarta zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 1
pkt 2 – cen części alternatywnych lub w braku ich dostępności, cen części
zamiennych i technologicznych czasów napraw określonych przez producenta
pojazdu i ujętych w systemie eksperckim AUDATEX, EUROTAX lub DAT.
§ 19. SZKODY POWSTAŁE ZA GRANICĄ RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
1. Jeżeli pojazd został uszkodzony na terytorium kraju innego niż
Rzeczpospolita Polska, naprawa powinna być dokonana na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
2. Jeżeli pojazd został uszkodzony na terytorium kraju innego niż
Rzeczpospolita Polska, a zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje
kraje inne niż Rzeczpospolita Polska, COMPENSA pokrywa:
1) koszty naprawy niezbędnej do kontynuowania bezpiecznej jazdy
(naprawa prowizoryczna) dokonanej w kraju, w którym powstała szkoda,
z zastrzeżeniem ust. 3-7;
2) koszty:
a) akcji ratowniczej;
b) transportu (holowania) pojazdu do zakładu naprawczego albo do miejsca
zamieszkania/siedziby Ubezpieczonego, jeżeli transport był technicznie
i ekonomicznie uzasadniony;
jednakże pokrywane w ramach ubezpieczenia koszty wymienione w ppkt
a i b nie mogą łącznie przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość
1.000 euro obliczonej według średniego kursu ustalonego przez
Narodowy Bank Polski w dniu powstania szkody.
3. Jeżeli koszt naprawy prowizorycznej pojazdu w dacie jej wykonania
nie przekracza brutto kwoty 1.000 euro lub jej równowartości
w walutach obcych, ubezpieczony uprawniony jest do jej przeprowadzenia
bez konsultacji z COMPENSĄ.
4. W przypadku, gdy koszt naprawy prowizorycznej pojazdu w dacie jej
wykonania przekracza brutto kwotę 1.000 euro lub jej równowartość
w walutach obcych, COMPENSA pokrywa koszty naprawy pod
warunkiem uzgodnienia i zaakceptowania przez COMPENSĘ zakresu
oraz kosztów ww. naprawy prowizorycznej.
5. Jeżeli koszty naprawy prowizorycznej, zostały poniesione bezpośrednio
przez poszkodowanego, zwrot tych kosztów następuje w Rzeczpospolitej
Polskiej na podstawie imiennych rachunków lub faktur, niezależnie
od wariantu umowy (serwisowy, warsztat partnerski albo kosztorysowy).
6. Jeżeli przeprowadzona za granicą naprawa przekracza zakres niezbędny
do kontynuowania bezpiecznej jazdy lub przekracza zaakceptowany przez
COMPENSĘ – zgodnie z ust. 4 – zakres i koszt naprawy, COMPENSA
wypłaci odszkodowanie:
1) w przypadku szkody częściowej – zgodnie z postanowieniami
odpowiednio zgodnie z § 17 albo § 18 (stosownie od wariantu umowy)
i z uwzględnieniem kosztów naprawy (w zakresie przeprowadzonym
za granicą) oraz cen części obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, chyba że faktycznie poniesione przez Ubezpieczonego koszty
są niższe;
2) w przypadku szkody całkowitej – zgodnie z postanowieniami § 16,
przy czym wycena kosztów naprawy określona w § 16 następuje przy
uwzględnieniu cen części obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
7. Jeżeli w związku ze szkodą powstałą za granicą Rzeczpospolitej
Polskiej zostały poniesione wydatki w walucie obcej, odszkodowanie
określane jest w złotych polskich według średniego kursu walut NBP
z dnia powstania szkody.
§ 20. UDZIAŁ WŁASNY W SZKODZIE
1. Przy ustalaniu odszkodowania zastosowanie ma udział własny
w szkodzie, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. O zastosowaniu udziału własnego i jego wysokości decyduje
Ubezpieczający przy zawarciu umowy.
3. Standardowy udział własny wynosi:
a) w ubezpieczeniu BAZA – 700 zł w każdej szkodzie;
b) w ubezpieczeniu MOC – 2% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak
niż 700zł.
4. W umowie może zostać ustalony wyższy niż standardowy udział
własny (podwyższony udział własny). Wysokość podwyższonego udziału
własnego ustala się w oparciu o obowiązującą na dzień zawarcia umowy
taryfę składek.
5. Po opłaceniu dodatkowej składki określony w umowie udział własny
może być zniesiony.
17/43
6. W przypadku zastosowania podwyższonego udziału własnego,
zgodnie z ust. 4, Ubezpieczającemu przysługuje zniżka składki określona
w obowiązującej na dzień zawarcia umowy taryfie składek.
7. Jeżeli we wniosku o ubezpieczenie zadeklarowano, że pojazd będzie
kierowany wyłącznie przez osoby w wieku powyżej 25 lat albo w wieku
powyżej 28 lat, a szkoda powstała podczas kierowania pojazdu przez
kierowcę, który jest osobą w wieku młodszym niż zadeklarowano to
we wniosku, przy ustalaniu odszkodowania uwzględnia się potrącenie
dodatkowego udziału własnego w wysokości 1.500 zł. Dodatkowy udział
własny stosuje się w odniesieniu do pierwszej szkody, z tytułu której
wypłacane jest odszkodowanie.
8. Postanowienie zawarte w ust. 7 dotyczy wyłącznie szkód powstałych
w pojazdach będących własnością osób fizycznych albo w pojazdach
będących przedmiotem umowy kredytu lub umowy leasingu użytkowanych
przez osoby fizyczne.
9. Jeżeli kwota udziału własnego przewyższa kwotę odszkodowania,
odszkodowanie nie przysługuje.
ROZDZIAŁ III
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
§ 21. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja albo organizacja
i pokrycie przez COMPENSĘ kosztów pomocy (usług określonych
w § 22 – 27 OWU), świadczonej na rzecz Ubezpieczonych
za pośrednictwem Centrum Alarmowego, w przypadku wystąpienia
w okresie ubezpieczenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, odpowiedzialność COMPENSY obejmuje
zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, państw
należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni
i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii,
Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii,
Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy i Watykanu.
3. W przypadku niektórych świadczeń odpowiedzialność COMPENSY
nie obejmuje zdarzeń powstałych na terytorium wszystkich państw
wskazanych w ust. 2, lecz wyłącznie zdarzenia powstałe na terytorium
państwa lub państw określonych dla danego świadczenia w Tabeli
wskazanej w ust. 8 poniżej.
4. Umową mogą zostać objęte wyłącznie następujące rodzaje pojazdów:
1) samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
2) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
3) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy
uznaje się pojazdy osobowe, w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi
9 lub więcej);
4) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
5) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego,
pojazdy wyprodukowane w karoserii samochodu osobowego jako
pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
6) motocykle i motorowery.
5. Umową nie mogą zostać objęte następujące pojazdy:
1) używane jako rekwizyty;
2) używane podczas jazd próbnych i testowych;
3) używane do nauki jazdy;
4) używane podczas rajdów, jazd treningowych i konkursowych;
5) wynajmowane zarobkowo innym podmiotom (rent a car);
6) używane do przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych;
7) używane do wykonywania usług holowniczych;
8) używane jako taksówka/przewóz osób zaopłatą;
9) poruszające się na płycie lotniska;
10) używane do celów specjalnych (to jest pojazdy samochodowe
przystosowane w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków,
używane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję,
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne
Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, kontrolę
skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję
Transportu Drogowego i Służbę Więzienną);
11) służące do przewozu paliw, gazów płynnych lub sprężonych
i materiałów niebezpiecznych (ADR).
6. Umowa może zostać zawarta w jednym z czterech wskazanych
poniżej wariantów ubezpieczenia:
1) BAZA;
2) STANDARD;
3) KOMFORT;
4) KOMFORT PLUS;
5) LUX.
Rodzaje świadczeń przysługujących w poszczególnych wariantach
ubezpieczenia wskazane są w Tabeli wskazanej w ust. 8 poniżej.
7. Ochrona ubezpieczeniowa, w zależności od wariantu ubezpieczenia
oraz rodzaju świadczenia przysługuje w przypadku wystąpienia w okresie
ubezpieczenia jednego z poniżej określonych zdarzeń, powodującego
unieruchomienie lub utratę pojazdu:
a) awarii, w tym:
i. awarii kierunkowskazów;
ii. awarii wycieraczek, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 pkt 3 ppkt c);
iii. awarii zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
b) wypadku drogowego;
c) kradzieży pojazdu lub części trwale w nim zamontowanych;
d) wandalizmu;
e) uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony na bagażniku
zewnętrznym;
f) pożaru, wybuchu, zatopienia;
g) nagłego działania sił przyrody;
h) przebicia opony;
i) przepalenia żarówek w pojeździe;
j) działania czynnika termicznego lub chemicznego;
k) braku lub użycia niewłaściwego paliwa;
l) uszkodzenia szyby czołowej;
m) utraty panowania nad pojazdem;
n) utraty lub uszkodzenia kluczyków pojazdu;
o) zatrzaśnięcia w pojeździe kluczyków pojazdu.
8. COMPENSA spełnia świadczenie do wysokości sumy ubezpieczenia
dla wybranego wariantu ubezpieczenia oraz limitów świadczeń
określonych dla poszczególnych świadczeń, w zależności od wariantu
ubezpieczenia – zgodnie z poniższą Tabelą.
18/43
WARIANTY UBEZPIECZENIA, ZAKRES I LIMITY
BAZA STANDARD KOMFORT KOMFORT
PLUS LUX
okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
suma ubezpieczenia
50 euro
– naprawa
100 euro
– holowanie
2 500 euro 2 500 euro 5 000 euro 10 000 euro
Pomoc techniczna
Limit odległości miejsca zdarzenia
od miejsca zamieszkania
0 km 0 km 0 km 0 km 0 km
Naprawa na miejscu zdarzenia     
Holowanie pojazdu

po wypadku,
kolizji do
najbliższego
warsztatu

po wypadku,
kolizji, awarii,
kradzieży do
najbliższego
warsztatu

po wypadku,
kolizji, awarii,
kradzieży
do miejsca
wskazanego
przez
Ubezpieczonego
(max 200 km na
terytorium RP
i za granicą)

po wypadku,
kolizji, awarii,
uszkodzeniu przy
próbie kradzieży
do miejsca
wskazanego
przez
Ubezpieczonego
(na terytorium
RP bez limitu
kilometrów,
za granicą do
500 km)

po wypadku,
kolizji, awarii,
kradzieży
do miejsca
wskazanego
przez
Ubezpieczonego
(na terytorium
RP bez limitu
kilometrów,
za granicą do
1100 km)
Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej

do najbliższego
warsztatu
lub miejsca
wskazanego

do najbliższego
warsztatu
lub miejsca
wskazanego

do najbliższego
warsztatu
lub miejsca
wskazanego
✓
do najbliższego
warsztatu
lub miejsca
wskazanego

do najbliższego
warsztatu
lub miejsca
wskazanego
Holowanie przyczepy do 500 kg – – –  
Transort Ubezpieczonych z miejsca
zdarzenia do miejsca holowania pojazdu     
Dowóz paliwa/zatankowanie –    
Uruchomienie silnika – 
max 3 x

max 3 x

max 3 x

max 3 x
Dostarczenie części (wyłącznie
poza terytorium RP)
–    
Złomowanie pojazdu – 
max 500 euro

max 500 euro

max 500 euro

max 1 000 euro
utrata/uszkodzenie kluczyków –    
zatrzaśnięcie kluczyków – –   
Wymiana żarówki –    
Parking – 
max 5 dni

max 5 dni

max 7 dni

max 14 dni
Specjalistyczna pomoc na autostradzie –

refundacja max
500 euro (RP)
max 1000 euro
(za granicą)

refundacja max
500 euro (RP)
max 1000 euro
(za granicą)

refundacja max
500 euro (RP)
max 1000 euro
(za granicą)

refundacja max
500 euro (RP)
max 1000 euro
(za granicą)
19/43
WARIANTY UBEZPIECZENIA, ZAKRES I LIMITY
BAZA STANDARD KOMFORT KOMFORT
PLUS LUX
okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
suma ubezpieczenia
50 euro
– naprawa
100 euro
– holowanie
2 500 euro 2 500 euro 5 000 euro 10 000 euro
Pomoc w podróży
Kontynuacja podróży/
powrót do miejsca
zamieszkania
świadczenia
realizowane
zamiennie


(> 50 km
od miejsca
zamieszkania)
  
Zakwaterowanie –

max 4 doby
hotelowe
(> 50 km
od miejsca
zamieszkania)

max 4 doby
hotelowe

max 4 doby
hotelowe

max 4 doby
hotelowe
Pojazd zastępczy
(wyłącznie w przypadku
wypadku drogowego,
kolizji lub awarii)


max 3 dni
(pojazd
osobowy)
(> 50 km
od miejsca
zamieszkania)

max 5 dni
(pojazd
osobowy)

max 7 dni
(pojazd
osobowy)

max 10
dni (pojazd
osobowy)
Pojazd zastępczy
(wyłącznie w przypadku
kradzieży)


max 3 dni
(pojazd
osobowy)
(> 50 km
od miejsca
zamieszkania)

max 10
dni (pojazd
osobowy)

max 14
dni (pojazd
osobowy)

max 21
dni (pojazd
osobowy)
Podstawienie/odstawienie
pojazdu zastępczego


podstawienie
i odbiór

podstawienie
i odbiór

podstawienie
i odbiór

podstawienie
i odbiór
Odbiór pojazdu po naprawie –    
Kierowca zastępczy (wyłącznie
poza terytorium RP)
–    
Pomoc tłumacza –    
Awaria ogumienia
Wymiana koła lub naprawa ogumienia –    
Dostarczenie i montaż łańcuchów na koła – – –  
Pomoc medyczna
Przewóz medyczny (wyłącznie
na terytorium RP)
– – – 

Hospitalizacja (wyłącznie
poza terytorium RP)
– – – 

Wizyta lekarska/psychologa/pielęgniarki – – – 
organizacja

organizacja
Rehabilitacja (wyłącznie na terytorium RP) – – – – 
max 5 wizyt
20/43
WARIANTY UBEZPIECZENIA, ZAKRES I LIMITY
BAZA STANDARD KOMFORT KOMFORT
PLUS LUX
okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
suma ubezpieczenia
50 euro
– naprawa
100 euro
– holowanie
2 500 euro 2 500 euro 5 000 euro 10 000 euro
Dostarczenie i koszty transportu
sprzętu rehabilitacyjnego
– – –

max 50 euro na
jedno zdarzenie
i każdego
Ubezpieczonego

max 50 euro na
jedno zdarzenie
i każdego
Ubezpieczonego
Badanie i zabiegi ambulatoryjne
(wyłącznie poza terytorium RP)
– – –

max 50 euro na
jedno zdarzenie
i każdego
Ubezpieczonego

max 50 euro na
jedno zdarzenie
i każdego
Ubezpieczonego
Dostarczenie lekarstw – – –

max 30 euro na
jedno zdarzenie
i każdego
Ubezpieczonego

max 30 euro na
jedno zdarzenie
i każdego
Ubezpieczonego
Przyjazd osoby towarzyszącej – – – – 
max 7 dni
Przekazanie pilnej wiadomości     
Opieka nad osobami małoletnimi – – – 
max 5 dni

max 5 dni
Transport zwłok lub koszty pogrzebu – – – 
max 1 000 euro

max 1 000 euro
Twój pupil
Hotel/pensjonat dla zwierząt
(wyłącznie na terytorium RP)
– – – 
7 dni/max 500 zł

7 dni/max 500 zł
Odwiezienie zwierząt (wyłącznie
na terytorium RP)
– – –  
Pozostałe świadczenia oraz pomoc informacyjna
Informacja turystyczna     
Informacja o warsztatach     
Informacja o pomocy drogowej     
Informacja o możliwości wynajmu
pojazdu zastępczego     
Informacja medyczna – –   
Telefoniczna pomoc prawna – – 
max 3 x

max 3 x

max 3 x
Pomoc informacyjna w związku
ze zdarzeniem     
Pomoc przy odtworzeniu dokumentów     
Concierge – –   
Night Driver – – – 
organizacja

organizacja
21/43
§ 22. ASSISTANCE – POMOC TECHNICZNA
1. Zakres pomocy technicznej obejmuje następujące świadczenia:
1) Naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia – w przypadku
unieruchomienia pojazdu w następstwie zdarzenia objętego
ubezpieczeniem, COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty naprawy
pojazdu na miejscu zdarzenia przez specjalistę skierowanego przez
Centrum Alarmowe na miejsce zdarzenia, to jest usprawnienie pojazdu
na miejscu zdarzenia poza warsztatem naprawczym, jednakże wyłącznie
w zakresie niezbędnym do kontynuowania podróży (ubezpieczenie nie
obejmuje pokrycia przez COMPENSĘ kosztów paliwa i części użytych
do naprawy);
2) Holowanie pojazdu – w przypadku unieruchomienia pojazdu
w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem, gdy nie ma możliwości
naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, COMPENSA zorganizuje i pokryje
koszty holowania:
a) w wariancie BAZA pojazd zostanie odholowany do najbliższego
zakładu naprawczego albo miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego,
pod warunkiem, iż nie znajduje się ono w większej odległości
od miejsca wystąpienia zdarzenia niż najbliższy zakład naprawczy
oraz maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia określonej dla tego
wariantu ubezpieczenia;
b) w wariancie STANDARD pojazd zostanie odholowany do najbliższego
zakładu naprawczego albo miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego,
pod warunkiem, iż nie znajduje się ono w większej odległości
od miejsca wystąpienia zdarzenia niż najbliższy zakład naprawczy
oraz maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia określonej dla tego
wariantu ubezpieczenia;
c) w wariancie KOMFORT pojazd zostanie odholowany do miejsca
wskazanego przez Ubezpieczonego, nie dalej jednak niż 200 km
od miejsca zdarzenia oraz maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia
określonej dla tego wariantu ubezpieczenia;
d) w wariancie KOMFORT PLUS:
i. jeżeli zdarzenie miało miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
– do znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca
wskazanego przez Ubezpieczonego, bez limitu kilometrów, jednakże
maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia dla tego wariantu
ubezpieczenia
ii. jeżeli zdarzenie miało miejsce poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej – do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, nie dalej niż
500 km od miejsca zdarzenia oraz maksymalnie do wysokości sumy
ubezpieczenia dla tego wariantu ubezpieczenia;
e) w wariancie LUX:
i. jeżeli zdarzenie miało miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
– do znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca
wskazanego przez Ubezpieczonego, bez limitu kilometrów, jednakże
maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia dla tego wariantu
ubezpieczenia;
ii. jeżeli zdarzenie miało miejsce poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej – do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, nie dalej niż
1100 km od miejsca zdarzenia oraz maksymalnie do wysokości sumy
ubezpieczenia dla tego wariantu ubezpieczenia;
We wszystkich wariantach ubezpieczenia w związku z tym samym
zdarzeniem przysługuje wyłącznie jedno świadczenie holowania.
Przekroczenie granicy Rzeczpospolitej Polskiej w trakcie realizacji
świadczenia holowania nie powoduje zmiany limitu kilometrowego
właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia;
3) Jeżeli w następstwie wypadku drogowego z ubezpieczonym
pojazdem unieruchomieniu uległ inny pojazd uczestniczący w zdarzeniu,
COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty holowania unieruchomionego
pojazdu osoby poszkodowanej do najbliższego zakładu naprawczego
bądź miejsca przez nią wskazanego, pod warunkiem że Ubezpieczony:
a) objęty jest ochroną ubezpieczeniową w ramach obowiązkowej
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych zawartej z COMPENSĄ, oraz
b) ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku drogowego.
4) Holowanie przyczepy jeżeli pojazd objęty ochroną w wariancie
KOMFORT PLUS lub LUX został odholowany (w ramach świadczenia
określonego w pkt 2 Holowanie pojazdu), a w momencie zaistnienia
zdarzenia objętego ubezpieczeniem ciągnął przyczepę, COMPENSA
zorganizuje i pokryje koszty holowania/transportu przyczepy o dopuszczalnej
ładowności do 500 kg, na zasadach określonych dla świadczenia
Holowanie pojazdu;
5) Transport Ubezpieczonych do zakładu naprawczego:
a) w przypadku wykonywania holowania pojazdu do zakładu naprawczego
(w ramach świadczenia, o którym mowa w pkt 2 Holowanie pojazdu),
COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty transportu Ubezpieczonych
do zakładu naprawczego, do którego holowany jest uszkodzony pojazd;
b) transport odbywa się pojazdem pomocy drogowej, a w przypadku
braku miejsc w pojeździe pomocy drogowej – innym środkiem transportu
wskazanym przez COMPENSĘ;
6) Dostarczenie paliwa:
a) w przypadku wystąpienia zdarzenia polegającego na braku paliwa
uniemożliwiającego kontynuację podróży, COMPENSA zorganizuje i pokryje
koszty dostarczenia paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej
czynnej stacji paliw;
b) ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów zakupu paliwa;
7) Uruchomienie silnika pojazdu – w przypadku uruchomienia silnika
pojazdu na skutek rozładowania się akumulatora, COMPENSA zorganizuje
i pokryje koszty uruchomienia silnika pojazdu. Świadczenie przysługuje
maksymalnie 3 razy w okresie ubezpieczenia;
8) Dostawa części zamiennych – jeżeli pojazd został uszkodzony
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, a części zamienne niezbędne do
funkcjonowania pojazdu oraz konieczne do jego naprawy nie mogą być
zapewnione przez zakład naprawczy dokonujący naprawy, COMPENSA
zorganizuje i pokryje koszty dostawy niezbędnych części zamiennych
poprzez złożenie zamówienia na części oraz zapewnienie dostarczenia
części do zakładu naprawczego, przy czym:
a) ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów zakupu części
zamiennych oraz ewentualnych opłat celnych, do których pokrycia
zobowiązany jest Ubezpieczony;
b) COMPENA nie odpowiada za brak części zamiennych;
9) Złomowanie pojazdu:
a) w przypadku zniszczenia pojazdu na skutek zdarzenia objętego
ubezpieczeniem, na wniosek Ubezpieczonego COMPENSA zorganizuje i
pokryje koszty złomowania pojazdu, z wyłączeniem kosztów transportu
pojazdu na złomowisko, do wysokości następujących limitów:
i. w wariancie STANDARD, KOMFORT i KOMFORT PLUS –
500 euro;
ii. w wariancie LUX – 1.000 euro;
b) Ubezpieczony zobowiązany jest udostępnić COMPENSIE dokumenty
niezbędne do wykonania usługi w świetle aktualnie obowiązujących
przepisów prawa;
10) Otwarcie pojazdu – w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz
pojazdu kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu,
COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty otwarcia ubezpieczonego
pojazdu. Jeżeli otwarcie pojazdu nie jest możliwe na miejscu zdarzenia,
22/43
COMPENSA zorganizuje i pokryje koszt holowania pojazdu (w ramach
limitów określonych w pkt 2 dla świadczenia Holowanie pojazdu) do zakładu
naprawczego.
11) Wymiana żarówki:
a) jeżeli w przypadku wystąpienia zdarzenia w postaci przepalenia
się żarówki w pojeździe podróż pojazdem w sposób bezpieczny lub
zgodny z przepisami ruchu drogowego jest niemożliwa, COMPENSA
zorganizuje i pokryje koszty wymiany żarówki na miejscu zdarzenia,
a jeżeli wymiana żarówki możliwa jest jedynie w warunkach
warsztatowych, COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty holowania
pojazdu (w ramach limitów określonych w pkt 2 dla świadczenia Holowanie
pojazdu) do zakładu naprawczego mogącego wykonać usługę;
b) ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów zakupu żarówek;
12) Parking – w przypadku unieruchomienia pojazdu w następstwie
zdarzenia objętego ubezpieczeniem, gdy nie ma możliwości naprawy
pojazdu na miejscu zdarzenia oraz zaistniała przejściowa przeszkoda
uniemożliwiająca odholowania pojazdu (w ramach świadczenia, o którym
mowa w pkt 2 Holowanie pojazdu), COMPENSA zorganizuje i pokryje
koszty przechowania pojazdu na parkingu strzeżonym:
a) w wariancie STANDARD i KOMFORT – maksymalnie przez okres
5 dni;
b) w wariancie KOMFORT PLUS – maksymalnie przez okres 7 dni;
c) w wariancie LUX – maksymalnie przez okres 14 dni.
We wszystkich wariantach ubezpieczenia pojazd parkowany może być
nie dłużej niż do czasu, kiedy pojazd będzie mógł zostać umieszczony
w zakładzie naprawczym lub odholowany do wskazanego przez
Ubezpieczonego miejsca (w ramach limitów określonych dla świadczenia
określonego w pkt 2 Holowanie pojazdu).
13) Specjalistyczna pomoc na autostradzie:
a) jeśli do zdarzenia objętego ubezpieczeniem doszło na autostradzie
i Ubezpieczony skorzystał z pomocy specjalnych służb drogowych
mających wyłączne prawo do udzielenia pomocy na autostradzie
i nie działających na zlecenie COMPENSY, COMPENSA zwróci
Ubezpieczonemu poniesione przez niego koszty ww. specjalistycznej
pomocy, jednakże w wysokości nie wyższej niż:
b) w wariantach STANDARD, KOMFORT, KOMFORT PLUS, LUX:
i. jeżeli zdarzenie miało miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
– 500 euro;
ii. jeżeli zdarzenie miało miejsce poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej – 1.000 euro;
c) zwrot kosztów specjalistycznej pomocy następuje na podstawie wniosku
o refundację złożonego przez Ubezpieczonego wraz z oryginalnym
rachunkiem;
d) Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować Centrum Alarmowe
o zdarzeniu poprzez złożenie wniosku, o którym mowa w ppkt c),
w ciągu 7 dni od powrotu do kraju, jednak nie później niż 14 dni
od daty zdarzenia. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa ww. obowiązku, COMPENSA może odpowiednio zmniejszyć
świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody
lub uniemożliwiło COMPENSIE ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia;
e) COMPENSA zrefunduje koszty w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
§ 23. ŚWIADCZENIA ASSISTANCE – POMOC W PODRÓŻY
1. W przypadku zaistnienia poniżej określonych zdarzeń Ubezpieczonemu
przysługują świadczenia w zakresie pomocy w podróży określone w ust. 2:
1) kradzież pojazdu;
2) unieruchomienie pojazdu w następstwie zdarzenia objętego
ubezpieczeniem, jeżeli pojazd został odholowany w ramach świadczenia,
o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 2 (Holowanie pojazdu) do zakładu
naprawczego lub miejsca wskazanego i nie może być naprawiony
w ciągu 24 godzin;
3) unieruchomienie pojazdu w następstwie zdarzenia objętego
ubezpieczeniem, jeżeli pojazd został samodzielnie dostarczony do zakładu
naprawczego i nie może być naprawiony w ciągu 24 godzin.
2. Zakres pomocy w podróży obejmuje następujące świadczenia:
1) Kontynuacja podróży albo powrót do miejsca zamieszkania
– COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty podróży Ubezpieczonych
pociągiem pierwszej klasy lub autobusem do miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego kierującego pojazdem w chwili wystąpienia zdarzenia
objętego ubezpieczeniem albo do miejsca docelowego podróży, jeżeli
znajduje się ono nie dalej niż miejsce zamieszkania Ubezpieczonego
kierującego pojazdem, przy czym:
a) w wariancie STANDARD świadczenie przysługuje, jeżeli odległość
między miejscem zdarzenia, a miejscem zamieszkania Ubezpieczonego
kierującego pojazdem przekracza 50 km;
b) jeżeli odległość między miejscem zdarzenia a miejscem zamieszkania
Ubezpieczonego kierującego pojazdem przekracza 1.000 km, podróż
za zgodą COMPENSY może odbyć się przy wykorzystaniu transportu
lotniczego w klasie ekonomicznej;
c) w ramach świadczenia, COMPENSA zapewnia również transport
bagażu przewożonego przez Ubezpieczonych, o łącznej wadze nie
przekraczającej 100 kg;
d) świadczenie nie przysługuje, jeśli w następstwie tego samego zdarzenia
w ramach ubezpieczenia zrealizowane zostało świadczenie określone
w pkt 2 lub 3 poniżej (Zakwaterowanie Ubezpieczonych lub Pojazd
zastępczy);
2) Zakwaterowanie Ubezpieczonych – COMPENSA zorganizuje i pokryje
koszty przejazdu Ubezpieczonych środkiem transportu wskazanym przez
COMPENSĘ oraz zakwaterowania Ubezpieczonych (wraz ze śniadaniem)
w najbliższym hotelu średniej kategorii (maksymalnie do 3 gwiazdek)
na czas naprawy pojazdu lub do momentu odzyskania pojazdu, jednakże
nie dłuższy niż na 4 doby hotelowe, przy czym:
a) w wariancie STANDARD świadczenie przysługuje, jeżeli odległość
między miejscem zdarzenia, a miejscem zamieszkania Ubezpieczonego
kierującego pojazdem przekracza 50 km;
b) ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów wyżywienia (z wyjątkiem
śniadania), baru, telefonu oraz innych dodatkowych usług, z których
Ubezpieczony korzystał w związku z pobytem w hotelu;
c) świadczenie nie przysługuje, jeśli w następstwie tego samego zdarzenia
w ramach ubezpieczenia zrealizowane zostało świadczenie określone
w pkt 1 lub 3 (Kontynuacja podróży albo powrót do miejsca zamieszkania
lub Pojazd zastępczy);
3) Pojazd zastępczy:
a) w wariancie STANDARD świadczenie przysługuje, jeżeli odległość
między miejscem zdarzenia, a miejscem zamieszkania Ubezpieczonego
przekracza 50 km;
b) COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty wynajmu (w tym
podstawienie i odstawienie) pojazdu zastępczego na okres wskazany
w tabeli w § 21 ust. 8, jednak nie dłuższy niż faktyczny czas naprawy;
c) w ramach świadczenia przysługuje pojazd osobowy o klasie
porównywalnej z klasą ubezpieczonego pojazdu, maksymalnie
o pojemności silnika 2.000 cm3, a w przypadku pojazdów innych
niż samochód osobowy – wyłącznie pojazd osobowy o klasie
nie wyższej niż B;
d) ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów paliwa, ubezpieczenia,
opłat za autostrady, promy, mandaty karne, kaucje, opłat nałożonych
23/43
przez podmiot świadczący usługi wynajmu z tytułu niezgodnego z umową
miejsca zwrotu pojazdu bądź jego stanu w momencie zwrotu lub innych
kosztów związanych z eksploatacją pojazdu;
e) pojazd wynajmowany jest na warunkach korzystania z samochodów
zastępczych określonych przez wypożyczalnię pojazdów, w szczególności
po zapewnieniu przez Ubezpieczonego wymaganego przez wypożyczalnię
zabezpieczenia (np. kaucja, blokada środków na karcie kredytowej);
f) świadczenie nie przysługuje, jeśli w następstwie tego samego zdarzenia
w ramach ubezpieczenia zrealizowane zostało świadczenie określone
w pkt 1 lub pkt 2 (Kontynuacja podróży albo powrót do miejsca
zamieszkania lub Zakwaterowanie Ubezpieczonych);
4) Odbiór pojazdu po naprawie – COMPENSA zorganizuje i pokryje
koszty odbioru pojazdu po naprawie, jeżeli uszkodzony w następstwie
zdarzenia objętego ubezpieczeniem pojazd był naprawiany poza miejscem
zamieszkania Ubezpieczonego, przy czym:
a) świadczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów podróży
Ubezpieczonego lub osoby przez niego wskazanej w jedną stronę do miejsca,
gdzie pojazd został naprawiony albo odebranie pojazdu przez wskazanego
przez Centrum Alarmowe kierowcę, który dostarczy pojazd do miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego albo miejsca docelowego podróży, jeżeli
znajduje się ono nie dalej niż miejsce zamieszkania Ubezpieczonego
kierującego pojazdem. Odbiór naprawionego pojazdu przez kierowcę
wskazanego przez Centrum Alarmowe przysługuje w przypadku:
i) gdy w następstwie wystąpienia jednego ze zdarzeń objętych ochroną
ubezpieczeniową Ubezpieczony, będący w chwili tego zdarzenia
kierującym pojazdem, jest hospitalizowany lub zmarł, oraz
ii) żaden z pozostałych Ubezpieczonych podróżujących pojazdem nie
posiada prawa jazdy lub z innych przyczyn nie może prowadzić pojazdu;
b) ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów paliwa, ubezpieczenia
oraz innych opłat związanych z odbiorem pojazdu, do których pokrycia
zobowiązany jest Ubezpieczony;
5) Kierowca zastępczy:
a) w przypadku gdy w następstwie wystąpienia zdarzenia objętego
ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony, będący w chwili tego zdarzenia
kierującym pojazdem, jest hospitalizowany lub zmarł, oraz żaden
z pozostałych Ubezpieczonych podróżujących pojazdem nie posiada
prawa jazdy lub z innych przyczyn nie może prowadzić pojazdu,
COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty wynajęcia kierowcy, który
dostarczy pojazd do miejsca docelowego podróży albo innego miejsca
wskazanego przez Ubezpieczonych, jeżeli znajduje się ono nie dalej niż
miejsce docelowe podróży;
b) ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów paliwa, ubezpieczenia,
opłat drogowych oraz innych opłat związanych z podróżą;
6) Pomoc tłumacza – jeśli w następstwie zdarzenia objętego
ubezpieczeniem konieczna jest pomoc tłumacza, COMPENSA zorganizuje
doraźną telefoniczną pomoc tłumacza (telekonferencja w języku
angielskim, niemieckim, rosyjskim lub francuskim).
§ 24. ŚWIADCZENIA ASSISTANCE – AWARIA OGUMIENIA
1. Świadczenia związane z awarią ogumienia przysługują w przypadku,
gdy na skutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową doszło
do uszkodzenia kół, opon bądź dętek pojazdu objętego ubezpieczeniem
i obejmują następujące świadczenia:
1) Wymiana koła albo naprawa ogumienia:
a) w przypadku przebicia opony w pojeździe, COMPENSA zorganizuje
i pokryje koszty wymiany koła, naprawy ogumienia na miejscu zdarzenia
albo – jeżeli naprawa na miejscu zdarzenia okaże się niemożliwa
– holowanie pojazdu (w ramach limitów określonych w § 22 ust 1
pkt 2 dla świadczenia Holowanie pojazdu) w celu naprawy do czynnego
warsztatu wulkanizacyjnego;
b) ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia koszów części i materiałów
użytych do naprawy, w tym opon, dętek lub wentyli;
2) Dostarczenie i montaż łańcuchów na koła:
a) jeżeli warunki pogodowe nie pozwalają na bezpieczną kontynuację
jazdy bez łańcuchów a pojazd nie jest w nie wyposażony, COMPENSA
zorganizuje i pokryje koszty dostarczenia i montażu na koła pojazdu
odpowiednich łańcuchów;
b) świadczenie przysługuje jeden raz w okresie ubezpieczenia;
c) ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów zakupu łańcuchów.
Koszty zakupu łańcuchów ponosi Ubezpieczony.
§ 25. ŚWIADCZENIA ASSISTANCE – POMOC MEDYCZNA
1. Świadczenia pomocy medycznej przysługują w przypadku, gdy
Ubezpieczony na skutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
doznał obrażeń ciała lub poniósł śmierć, i obejmuje następujące
świadczenia:
1) Przewóz medyczny – w przypadku zdarzenia, które miało miejsce
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej COMPENSA zorganizuje
i pokryje koszty przewozu Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia
do najbliższego szpitala, pod warunkiem, że zgodnie z opinią lekarza
stan zdrowia poszkodowanego tego wymaga. Transport odbywa
się środkiem transportu wskazanym przez COMPENSĘ wybranym
po uzgodnieniu z lekarzem;
2) Hospitalizacja – w przypadku zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową, które miało miejsce poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, COMPENSA zorganizuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu,
tj. leczenie, zabiegi i operacje, przy czym:
a) COMPENSA zapewni zorganizowanie jedynie tych zabiegów, operacji
i leczenia, których przeprowadzenia nie można było ze względu na stan
zdrowia odłożyć do czasu powrotu na teren Rzeczpospolitej Polskiej;
b) COMPENSA kontaktuje się ze szpitalem, rezerwuje miejsce
i organizuje dowóz do szpitala, informuje szpital o warunkach płatności
oraz pozostaje w ciągłym kontakcie ze szpitalem, z zastrzeżeniem,
iż ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów pobytu Ubezpieczonego
w szpitalu;
3) Opieka po hospitalizacji – COMPENSA zorganizuje:
a) wizytę lekarską w miejscu pobytu Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem,
iż ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów wizyty;
b) dostarczenie i pokrycie kosztów transportu (maksymalnie do 50 euro
na jedno zdarzenie i każdego Ubezpieczonego) sprzętu rehabilitacyjnego
dla Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem iż ubezpieczenie nie obejmuje
pokrycia kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
do których pokrycia zobowiązany jest Ubezpieczony;
c) wizytę psychologa, z zastrzeżeniem, iż ubezpieczenie nie obejmuje
pokrycia kosztów wizyty;
d) wizytę pielęgniarską, z zastrzeżeniem, iż ubezpieczenie nie obejmuje
pokrycia kosztów wizyty;
4) Rehabilitacja – COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty
rehabilitacji (maksymalnie 5 wizyt w okresie ubezpieczenia na każdego
Ubezpieczonego) Ubezpieczonego w placówce medycznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Rehabilitacja musi być zalecona pisemnie
przez lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego. COMPENSA
oraz Centrum Alarmowe nie ponoszą odpowiedzialności za przebieg
i skutki takiej rehabilitacji. COMPENSA nie pokrywa kosztów transportu
Ubezpieczonego z miejsca jego zamieszkania do tej placówki i powrotu
z niej do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego;
24/43
5) Badanie i zabiegi ambulatoryjne – COMPENSA zorganizuje
i pokryje koszty badań i zabiegów ambulatoryjnych (maksymalnie
do 50 euro na jedno zdarzenie i każdego Ubezpieczonego) dokonanych
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem iż ubezpieczenie
obejmuje wyłącznie organizację i pokrycie kosztów badań i zabiegów,
których – zgodnie z opinią lekarza prowadzącego – nie można było
ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego odłożyć do czasu powrotu
na teren Rzeczpospolitej Polskiej;
6) Dostarczenie lekarstw – jeżeli Ubezpieczonemu nie towarzyszy
osoba mogąca dostarczyć mu leki zalecone pisemnie przez lekarza
prowadzącego leczenie, COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty
dostarczenia leków do miejsca pobytu Ubezpieczonego, przy czym
świadczenie przysługuje maksymalnie do wyczerpania limitu 30 euro
na jedno zdarzenie i każdego Ubezpieczonego, ubezpieczenie nie
obejmuje pokrycia kosztów zakupu leków, do których poniesienia
zobowiązany jest Ubezpieczony;
7) Przyjazd osoby towarzyszącej – jeżeli Ubezpieczony jest
hospitalizowany poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w następstwie
zdarzenia objętego ubezpieczeniem, COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty:
a) przyjazdu jednej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego
z Rzeczpospolitej Polskiej do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego;
b) pobytu ww. osoby przez okres 7 dni w hotelu średniej kategorii
(dwu lub trzygwiazdkowym) znajdującym się w miejscu hospitalizacji
Ubezpieczonego;
c) powrotu ww. osoby do miejsca jej zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
d) podróż odbywa się pociągiem 1 klasy, autobusem lub, jeżeli odległość
zamieszkania osoby bliskiej od miejsca hospitalizacji przekracza 1.000 km,
za zgodą COMPENSY, transportem lotniczym w klasie ekonomicznej;
8) Przekazanie pilnej wiadomości – świadczenie obejmuje przekazanie
telefonicznej informacji osobie bliskiej albo pracodawcy na życzenie
Ubezpieczonego;
9) Opieka nad osobami małoletnimi:
a) w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
w wyniku którego pełnoletni Ubezpieczeni, którzy sprawowali opiekę
nad osobami małoletnimi będącymi pasażerami pojazdu, ponieśli śmierć
lub są hospitalizowani, COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty opieki
nad osobami małoletnimi i ich transportu do miejsca oznaczonego jako
cel podróży lub miejsca ich zamieszkania;
b) ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów opieki sprawowanej
do czasu objęcia opieki nad małoletnimi przez najbliższą rodzinę
małoletniego, jednak nie dłużej niż przez okres 5 dni;
10) Transport zwłok lub koszty pogrzebu – w przypadku
śmierci Ubezpieczonego wskutek zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
COMPENSA pokryje koszty transportu zwłok do miejsca pochówku
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej albo koszty pogrzebu do wysokości
1.000 euro na każdego Ubezpieczonego.
§ 26. ASSISTANCE – TWÓJ PUPIL
1. Zakres pomocy twój pupil obejmuje następujące świadczenia:
1) Odwiezienie zwierząt domowych – jeżeli wskutek zdarzenia
objętego ubezpieczeniem Ubezpieczony zmarł lub jest hospitalizowany,
COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty odwiezienia znajdujących
się podczas podróży pod wyłączną opieką Ubezpieczonego zwierząt
domowych do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego znajdującego się
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym:
a) świadczenie obejmuje pokrycie kosztów wyżywienia i opieki nad
zwierzętami domowymi podczas przewozu;
b) świadczenie przysługuje jedynie, gdy w miejscu zamieszkania
Ubezpieczonego znajduje się osoba mająca sprawować opiekę
nad zwierzętami domowymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego;
c) świadczenie nie obejmuje zapewnienia opieki weterynaryjnej;
2) Pobyt zwierzęcia domowego – jeżeli Ubezpieczony, który jest
właścicielem zwierzęcia domowego przewożonego w pojeździe
w momencie zdarzenia objętego ubezpieczeniem, z powodu obrażeń
odniesionych w wyniku ww. zdarzenia nie może dalej sprawować opieki
nad zwierzęciem domowym, a jednocześnie pozostali Ubezpieczeni
podróżujący pojazdem nie są współwłaścicielami zwierzęcia domowego
albo nie zdeklarowali gotowości przejęcia opieki nad zwierzęciem
domowym, COMPENSA zorganizuje i pokryje koszty transportu
i pobytu zwierzęcia domowego, przez okres nie dłuższy niż 7 dni
oraz maksymalnie do limitu 500 zł za pobyt, w hotelu lub pensjonacie
dla zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 27. POMOC INFORMACYJNA ORAZ POZOSTAŁE
ŚWIADCZENIA
1. Świadczenia informacyjne obejmują następujące świadczenia:
1) Informację turystyczną – świadczenie obejmuje udzielenie
telefonicznej informacji o konieczności szczepienia, o ile takie
szczepienie jest wymagane, pogodzie, cenie autostrad, kursów walut,
adresach ambasad, konsulatów, hoteli, restauracji, organów administracji
państwowej, policji, straży miejskiej;
2) Informację o warsztatach – świadczenie obejmuje udzielenie
telefonicznej informacji o sieci autoryzowanych warsztatów
samochodowych i lokalnych możliwościach naprawy pojazdu;
3) Informację o pomocy drogowej – świadczenie obejmuje udzielanie
telefonicznej informacji o numerach telefonów pomocy drogowej;
4) Informację o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego –
świadczenie obejmuje udzielanie telefonicznej informacji dotyczącej
możliwości wynajmu pojazdu zastępczego na koszt i odpowiedzialność
Ubezpieczonego;
5) Informację medyczną – świadczenie obejmuje udzielenie
telefonicznej informacji o jednostkach udzielających pomocy medycznej;
informacja zawierać będzie dane o dniach oraz godzinach ich pracy, jak
również dane o specjalizacji oraz zakresie świadczonych usług;
6) Pomoc prawną telefoniczną – świadczenie obejmuje udzielanie
telefonicznej informacji dotyczącej kwestii prawnych (prawo: cywilne,
pracy, rodzinne, spadkowe, ubezpieczeniowe, konsumenckie) z zakresu
życia codziennego. Świadczenie przysługuje maksymalnie 3 razy w okresie
ubezpieczenia;
7) Pomoc informacyjną w związku ze zdarzeniem – w przypadku
wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, COMPENSA zorganizuje
pomoc w załatwieniu formalności związanych z tym zdarzeniem
poprzez zapewnienie telefonicznego wsparcia podczas wypełniania
deklaracji powypadkowej oraz dostarczeniu informacji o formalnościach
związanych ze zgłaszaniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
w danym kraju. Ponadto ubezpieczenie obejmuje poradę co do dalszego
postępowania oraz przekazanie adresów adwokatów świadczących usługi
prawne w miejscu zdarzenia.
8) Odtworzenie dokumentów:
a) w przypadku zaginięcia, kradzieży lub utraty dokumentów należących
do Ubezpieczonego (np. prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport,
polisa) w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową,
COMPENSA za pośrednictwem Centrum Alarmowego zorganizuje
pomoc polegającą na udzieleniu niezbędnych informacji o działaniach,
jakie należy podjąć w celu odtworzenia dokumentów;
25/43
b) ubezpieczenie nie obejmuje kosztów odtworzenia dokumentów;
9) Concierge – świadczenie obejmuje rezerwację biletów lotniczych
i kolejowych, hoteli, zamawianie taxi;
10) Night Driver:
a) usługa polegająca na zorganizowaniu kierowcy, który odprowadzi
ubezpieczony pojazd we wskazane przez Ubezpieczonego miejsce,
jednocześnie odwożąc w to miejsce Ubezpieczonego z zastrzeżeniem,
iż ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia wynagrodzenia kierowcy, kosztów
paliwa, ubezpieczenia;
b) świadczenie przysługuje jeden raz w okresie ubezpieczenia.
§ 28. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności określonymi
w § 37 OWU do ubezpieczenia assistance zastosowanie znajdują
określone w niniejszym paragrafie szczególne wyłączenia oraz ograniczenia
odpowiedzialności.
2. COMPENSA nie odpowiada za zdarzenia wynikające z powtarzających
się awarii (to jest awarii w związku z którą COMPENSA udzielała
świadczenia w ramach umowy), będących następstwem nie usunięcia
przyczyn awarii po udzieleniu świadczenia przez COMPENSĘ.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte:
1) szkody w mieniu przewożonym w pojeździe;
2) awarie wynikające z konieczności uzupełnienia materiałów
eksploatacyjnych, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 6 (Dostarczenie
paliwa);
3) zdarzenia uniemożliwiające jazdę wynikające z:
a) awarii wynikającej ze stanu technicznego pojazdu, jeżeli przyczyną
tego było nie przeprowadzenie przez Ubezpieczonego obowiązkowych
przeglądów technicznych pojazdu lub braku bieżącej obsługi i konserwacji
pojazdu;
b) niemożności dostawy i montażu akcesoriów;
c) konieczności wymiany piór wycieraczek;
d) konieczności dostarczenia: trójkąta ostrzegawczego, gaśnicy, kamizelki
ostrzegawczej.
4. COMPENSA nie zwraca kosztów poniesionych bez uprzedniej
zgody Centrum Alarmowego, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz świadczenia
specjalistycznej pomocy na autostradzie.
5. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że Ubezpieczony z przyczyn
obiektywnych nie był w stanie zgłosić zdarzenia do Centrum Alarmowego
niezwłocznie po jego zajściu, COMPENSA dokona refundacji poniesionych
przez niego kosztów do wysokości, w jakiej zostałyby one poniesione,
gdyby dane świadczenie było bezpośrednio zorganizowane i opłacone
przez COMPENSĘ w ramach ubezpieczenia.
6. Refundacja, o której mowa w ust. 5, dokonywana jest na podstawie
oryginałów rachunków lub faktur za usługi, których koszt Ubezpieczony
poniósł w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ubezpieczeniem
wraz z oryginałami dowodów ich zapłaty. Zwrot kosztów w ramach
refundacji następuje w złotych polskich. Jeżeli koszty zostały poniesione
w walucie obcej, zwrot kosztów następuje w złotych według średniego
kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zdarzenia.
7. Wniosek o refundację należy złożyć pisemnie do Centrum Alarmowego.
8. W przypadku zasadności wniosku o refundację, Centrum Alarmowe
działając w imieniu COMPENSY dokonuje zwrotu kosztów w terminie
30 dni od dnia otrzymania wniosku o refundację.
9. Odpowiedzialność COMPENSY z tytułu ubezpieczenia polega
wyłącznie na organizacji lub pokryciu kosztów usług zorganizowanych
przez Centrum Alarmowe w imieniu COMPENSY, nie obejmuje zaś
wykonywania tych usług przez COMPENSĘ.
§ 29. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Górną granicą odpowiedzialności COMPENSY na jedno i wszystkie
zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia oraz dla wszystkich
Ubezpieczonych w ramach umowy jest kwota stanowiąca równowartość:
1) w wariancie BAZA:
a) w przypadku naprawy pojazdu – 50 euro;
b) w przypadku holowania pojazdu oraz transportu Ubezpieczonych –
100 euro (łącznie dla obu tych świadczeń);
2) w wariancie STANDARD – 2.500 euro;
3) w wariancie KOMFORT – 2.500 euro;
4) w wariancie KOMFORT PLUS – 5.000 euro;
5) w wariancie LUX – 10.000 euro.
2. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo obniżeniu o kwotę równą
wartości spełnionego świadczenia.
3. Do obliczenia równowartości w złotych polskich kwoty określonej
w innej walucie przyjmuje się średni kurs tej waluty ogłaszany przez
Narodowy Bank Polski z dnia wystąpienia zdarzenia.
§ 30. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO
1. W przypadku zajścia zdarzenia objętego umową Ubezpieczający,
a także Ubezpieczony jeśli wiedział, że umowę zawarto na jego rachunek,
zobowiązany jest:
1) Użyć dostępnych środków w celu ratowania pojazdu oraz zapobieżenia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
2) niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o zdarzeniu, zawiadomić
telefonicznie Centrum Alarmowe, które dostępne jest pod numerem
telefonu wskazanym na polisie;
3) udzielić Centrum Alarmowemu wyjaśnień w celu ustalenia okoliczności
zdarzenia i zakresu niezbędnych świadczeń;
4) nie powierzać innym osobom wykonania świadczeń, do których
organizacji zobowiązana jest COMPENSA w ramach ubezpieczenia, chyba
że Centrum Alarmowe nie przystąpi do spełniania świadczenia w okresie
2 (dwóch) godzin od zawiadomienia o zdarzeniu albo wyrazi zgodę
na zorganizowanie świadczenia przez inną osobę (nie dotyczy świadczenia
specjalistycznych służb drogowych na autostradzie).
ROZDZIAŁ IV UBEZPIECZENIE NNW
§ 31. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego.
§ 32. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wskazane w ust. 4 następstwa
nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej albo innych państw należących do systemu Zielonej Karty, o ile
doszło do nich w bezpośrednim związku z ruchem pojazdu wskazanego
w umowie.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również następstwa
nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas wsiadania i wysiadania
z pojazdu wymienionego w umowie, bezpośrednio przy jego załadunku
lub rozładunku, postoju i naprawy na trasie jazdy oraz na skutek upadku
pojazdu, pożaru lub wybuchu wynikającego z przyczyn wewnętrznych.
3. Ubezpieczenie obejmuje:
1) trwały uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek nieszczęśliwego
wypadku;
2) śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku;
3) koszty leczenia poniesione w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.
4. Po opłaceniu dodatkowej składki, ochrona ubezpieczeniowa może
26/43
zostać rozszerzona poprzez pięciokrotne zwiększenie sumy ubezpieczenia
z tytułu śmierci Ubezpieczonego będącego kierującym pojazdem.
§ 33. SZCZEGÓLNE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności określonymi
w § 37 ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia:
1) powstałe w następstwie:
a) użycia pojazdu jako rekwizytu do jazd próbnych i testowych, rajdów,
jazd treningowych i konkursowych, chyba, że pojazd używany do ww.
celów objęty został umową zgodnie z § 6 ust. 5 OWU;
b) użycia pojazdu do nauki jazdy lub jako taksówki, chyba że pojazd
używany do ww. celów objęty został umową zgodnie z § 6 ust. 5 OWU;
c) zarobkowego wynajmowania pojazdu (rent a car), chyba że pojazd
używany do ww. celów objęty został umową zgodnie z § 6 ust. 5 OWU;
d) przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych lub wykonywania
usług holowniczych, chyba że pojazd używany do ww. celów objęty
został umową zgodnie z § 6 ust. 5 OWU;
o ile ten sposób użycia pojazdu był przyczyną nieszczęśliwego wypadku;
2) polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia na skutek
leczenia lub zabiegów leczniczych;
3) powstałe na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przez
Ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa;
4) powstałe na skutek posługiwania się wszelkiego rodzaju petardami
lub innymi materiałami niebezpiecznymi;
5) których przyczyną była choroba Ubezpieczonego, zawał serca
lub udar mózgu.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia:
1) kosztów zakupu lub naprawy protez stomatologicznych;
2) kosztów operacji, honorariów lekarskich, materiałów opatrunkowych
lub innych środków leczniczych poniesionych w celu usunięcia oszpeceń,
okaleczeń lub deformacji powierzchni ciała Ubezpieczonego powstałych
wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Odpowiedzialnością COMPENSY nie jest objęte zadośćuczynienie
za doznany ból, cierpienie fizyczne lub moralne oraz straty materialne
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy należących
do Ubezpieczonego, powstałe w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.
§ 34. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Określona w umowie suma ubezpieczenia NNW stanowi górną
granicę odpowiedzialności COMPENSY na jedno i wszystkie zdarzenia
mające miejsce w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Suma ubezpieczenia NNW dla jednego Ubezpieczonego może wynosić
10.000 zł, 15.000 zł oraz od 20.000 zł do 100.000 zł (przy czym musi
ona stanowić wielokrotność kwoty 10.000 zł), z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Limit odpowiedzialności, wyznaczony w ramach sumy ubezpieczenia,
na koszty leczenia wynosi 20% sumy ubezpieczenia wskazanej
dla następstw nieszczęśliwych wypadków i stanowi górną granicę
odpowiedzialności COMPENSY na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe
w okresie ubezpieczenia.
§ 35. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO
1. W razie powstania nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony
obowiązany jest:
1) niezwłocznie powiadomić COMPENSĘ o zaistnieniu nieszczęśliwego
wypadku;
2) udostępnić posiadaną dokumentację lekarską oraz współpracować
z COMPENSĄ w toku postępowania likwidacyjnego, w szczególności
zwolnić lekarzy, u których się leczył, placówki służby zdrowia
oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy
oraz wyrazić zgodę na udostępnienie COMPENSIE dokumentacji
z przebiegu leczenia (z wyłączeniem wyników badań genetycznych)
w zakresie niezbędnym, w celu ustalenia prawa Ubezpieczonego
do świadczenia i wysokości świadczenia;
3) starać się o złagodzenie skutków nieszczęśliwego wypadku poddając
się niezwłocznie opiece lekarskiej oraz postępować zgodnie z zaleceniami
lekarza;
4) na zlecenie COMPENSY poddać się badaniom lekarskim
lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem
badań genetycznych, w celu ustalenia prawa do świadczenia i wysokości
tego świadczenia.
2. Na żądanie Ubezpieczonego COMPENSA jest obowiązana udostępnić
wyniki badań, o których mowa w ust. 1 pkt 4. W przypadku śmierci
Ubezpieczonego COMPENSA jest obowiązana udostępnić wyniki badań
Ubezpieczonego także na żądanie uprawnionego z umowy, jeżeli wyniki
badań Ubezpieczonego miały wpływ na całkowitą lub częściową odmowę
wypłaty świadczenia.
§ 36. USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
1. Jeżeli Ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał 100%
trwałego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wypłaca świadczenie
w wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie.
2. Jeżeli Ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał
częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wypłaca taki
procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku.
3. Uprawnionemu przysługuje świadczenie z tytułu śmierci
Ubezpieczonego w wysokości aktualnej na dzień śmierci Ubezpieczonego
sumy ubezpieczenia (to jest po uwzględnieniu ewentualnej redukcji
sumy ubezpieczenia o wypłacone Ubezpieczonemu świadczenia z tytułu
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków). W przypadku
roszczenia ochrony ubezpieczeniowej poprzez pięciokrotne zwiększenie
sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego będącego
kierującym pojazdem, zgodnie z § 32 ust. 4, bierze się pod uwagę sumę
ubezpieczenia zwiększoną zgodnie z tym rozszerzeniem.
4. COMPENSA zwraca w ramach ubezpieczenia uzasadnione
okolicznościami danego zdarzenia i udokumentowane koszty leczenia
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, pod
warunkiem że poniesione zostały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Zwrot kosztów następuje na podstawie imiennych oryginałów rachunków/
faktur.
5. Ustalenie wysokości należnego świadczenia następuje na podstawie
stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz po stwierdzeniu związku
przyczynowego pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym
uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego.
6. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określany jest na podstawie
dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, który udzielił
Ubezpieczonemu pierwszej pomocy oraz dokumentacji związanej
z leczeniem. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określany jest
w oparciu o tabelę procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
obwiązującej w dniu zawarcia umowy i dostępnej na stronie www.
compensa.pl.
7. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony
bezpośrednio po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zabiegów
rehabilitacyjnych (zalecanych przez lekarzy), nie później jednak niż
w ciągu 2 lat od dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.
27/43
8. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze
się pod uwagę specjalności zawodowej Ubezpieczonego.
9. W razie utraty, uszkodzenia organu, narządu lub układu, którego
funkcje były już przed nieszczęśliwym wypadkiem upośledzone wskutek
choroby lub trwałego inwalidztwa, stopień trwałego uszczerbku
na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem trwałego
uszczerbku właściwym dla stanu danego organu, narządu lub układu
po nieszczęśliwym wypadku, a stopniem trwałego uszczerbku istniejącym
przed nieszczęśliwym wypadkiem.
10. Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu stopnia trwałego uszczerbku
na zdrowiu, a śmierć nie pozostaje w związku przyczynowym
z nieszczęśliwym wypadkiem, niewypłacone świadczenie za trwały
uszczerbek na zdrowiu wypłaca się Uprawnionemu. Jeżeli stopień
trwałego uszczerbku na zdrowiu nie został ustalony przed śmiercią
Ubezpieczonego, jako stopień trwałego uszczerbku przyjmuje się
przypuszczalny stopień trwałego uszczerbku ustalonego przez
COMPENSĘ na podstawie zebranej dokumentacji.
11. Wszelkie dokumenty dotyczące zaistniałego zdarzenia przedłożone
przez Ubezpieczającego podlegają weryfikacji przez COMPENSĘ.
12. COMPENSA zastrzega sobie prawo zasięgania opinii specjalistów.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA WSPÓLNE – UBEZPIECZENIE AC,
UBEZPIECZNIE ASSISTANCE, UBEZPIECZENIE NNW
§ 37. WYŁĄCZENIA Z UBEZPIECZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający,
Ubezpieczony albo osoba, z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wyrządził/a szkodę
umyślnie.
2. W razie rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa stanowi inaczej lub zapłata
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte zdarzenia oraz szkody:
1) powstałe w związku z ruchem pojazdu oraz podczas zatrzymania
pojazdu, jeżeli pojazd w chwili zdarzenia nie był dopuszczony do ruchu
zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie posiadał ważnego badania
technicznego potwierdzonego wpisem do dowodu rejestracyjnego
(jeżeli co do tego pojazdu stosuje się przepisy nakładające obowiązek
dokonywania okresowych badań technicznych), jednakże wyłącznie jeżeli
ww. stan techniczny pojazdu był przyczyną szkody;
2) będące następstwem kierowania lub użycia pojazdu przez kierującego,
który:
a) znajdował się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu
w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35
poz. 230 z późn. zmianami), narkotyków, innych środków odurzających
lub leków o podobnym działaniu, jeżeli osoba ta wiedziała lub winna
była wiedzieć o takim działaniu leku, w szczególności, gdy adnotacja
na opakowaniu leku lub ulotka informowała o wpływie leku na zdolność
do prowadzenia pojazdów, chyba że szkoda nie była następstwem
pozostawania w tym stanie;
b) nie posiadał w chwili zdarzenia wymaganych prawem kraju, na terenie
którego doszło do zdarzenia, uprawnień do kierowania pojazdem, chyba
że szkoda nie była następstwem braku ww. uprawnień;
c) będąca następstwem zbiegnięcia kierującego z miejsca zdarzenia
lub oddalenia się, mimo spoczywającego na nim prawnym obowiązku
pozostania na miejscu zdarzenia lub polecenia pozostania na miejscu
zdarzenia wydanego przez funkcjonariusza policji;
3) będące następstwem okoliczności wyłączających odpowiedzialność
z umowy, które nie zostały podane do wiadomości COMPENSY
przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego (chyba że ubezpieczony
nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek) pomimo faktu,
że były one znane Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu;
4) powstałe na skutek wojny, wrogich działań obcego państwa, działania
o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została
wypowiedziana, czy nie), konfliktu zbrojnego, w którym stronami są
obywatele jednego państwa lub grupy etnicznej, strajku, lokautu, aktów
sabotażu, zamieszek wewnętrznych (to jest spontanicznych, połączonych
z aktami przemocy fizycznej wystąpień określonej grupy społecznej
wywołanych poczuciem niezadowolenia z istniejącej sytuacji politycznej,
ekonomicznej lub społecznej, skierowanych przeciw strukturom
sprawującym, na mocy obowiązującego prawa, władzę), wojskowego
bądź cywilnego zamachu stanu, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia
lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę; powyższe
wyłączenie obejmuje również szkody powstałe w następstwie aktu
wandalizmu popełnionego w związku z ww. zdarzeniami;
5) powstałe na skutek aktów terroru, jak również zdarzenia i szkody
poniesione w związku z działaniem kontrolującym, zapobiegającym,
tłumiącym lub innym sposobem wyrażenia sprzeciwu wobec aktu terroru;
6) powstałe na skutek trzęsienia ziemi;
7) powstałe na skutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego
lub skażenia promieniotwórczego;
8) powstałe na skutek użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem
lub wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku
lub bagażu;
9) powstałe w następstwie użycia pojazdu przez Ubezpieczonego
w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa.
§ 38. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość składki ustalana jest na podstawie taryfy stawek
obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
2. Składka za ubezpieczenie assistance ustalana jest z uwzględnieniem
zakresu ubezpieczenia.
3. Składka za ubezpieczenie NNW ustalana jest przy uwzględnieniu
wysokości sumy ubezpieczenia oraz liczby miejsc w pojeździe.
4. Składka za ubezpieczenie AC ustalana jest w oparciu o następujące
zasady:
1) przy uwzględnieniu długości okresu ubezpieczenia, zakresu
ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, wysokości zastosowanego udziału
własnego, cech Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz innych osób
uprawnionych do korzystania z pojazdu, dotychczasowego przebiegu
ubezpieczenia AC, cech pojazdu, miejsca zarejestrowania pojazdu
oraz sposobu płatności składki;
2) zniżki składki związane z przebiegiem ubezpieczenia AC stosuje się
wyłącznie do umów, których przedmiotem ubezpieczenia są samochody
osobowe lub samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t, zwyżki składki związane z przebiegiem ubezpieczenia AC
stosuje się w odniesieniu do wszystkich rodzajów pojazdów;
3) przyznanie odpowiedniej zniżki lub zwyżki z tytułu bezszkodowego
lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia AC odbywa się na podstawie
informacji z bazy danych UFG dotyczącej właściciela/współwłaściciela
pojazdu lub po spełnieniu wymogu przedstawienia przy zawieraniu
umowy ubezpieczenia autocasco zaświadczenia (zaświadczeń) o przebiegu
28/43
ubezpieczenia wystawionego przez poprzedniego ubezpieczyciela
dla osoby wpisanej do dowodu rejestracyjnego jako właściciel,
współwłaściciel pojazdu;
4) w przypadku pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu
lub zabezpieczeniem kredytu bankowego dopuszcza się możliwość
zastosowania zniżki (zwyżki) za przebieg ubezpieczenia AC przyznanej
dla użytkownika pojazdu nie będącego osobą wpisaną do dowodu
rejestracyjnego, po weryfikacji przebiegu ubezpieczenia w bazie UFG
określonego dla tego użytkownika lub po przedłożeniu przez niego
zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3;
5) składkę za ubezpieczenie AC obniża się albo podwyższa się zależnie
od przebiegu ubezpieczenia AC według obowiązującej w COMPENSIE
na dzień zawarcia umowy tabeli zniżek i zwyżek, zwanej tabelą Bonus
Malus;
6) za rok ubezpieczenia bez szkody przyjmuje się okres roczny trwania
umowy w zakresie ubezpieczenia AC, jeżeli w tym okresie nie zgłoszono
roszczenia, w związku z którym toczy się postępowanie likwidacyjne
lub nie wypłacono już odszkodowania/odszkodowań;
7) jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, zniżkę/zwyżkę
składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia AC ustala się w oparciu
o uprawnienia do zniżki/zwyżki przysługujące jednemu ze współwłaścicieli
pojazdu wpisanemu do dowodu rejestracyjnego. Przebieg ubezpieczenia
AC będzie miał wpływ na indywidualne uprawnienia współwłaścicieli
pojazdu do zniżki/zwyżki składki;
8) właściciel (współwłaściciel) pojazdu zachowuje uprawnienia do zniżki
składki, ustalonej na zasadach określonych w pkt 5, jeżeli w badanym
okresie przerwy pomiędzy kolejnymi umowami w zakresie ubezpieczenia
AC, dotyczące tego pojazdu nie były dłuższe niż 24 miesiące;
9) Jeżeli nie umówiono się inaczej, przy ubezpieczeniu więcej niż jednego
pojazdu należącego do tego samego właściciela, za podstawę zniżki
przyjmuje się najdłuższy okres bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia
AC a zniżkę stosuje się do wszystkich pojazdów. Zwyżkę stosuje
się dla wszystkich ubezpieczonych pojazdów w wysokości właściwej
dla pojazdu, który miał najwięcej szkód.
5. Składka opłacana jest jednorazowo jednocześnie z zawarciem umowy,
chyba że w umowie określono inny sposób i termin opłacenia składki.
6. Jeżeli umowa zawierana jest na okres roczny, na wniosek
Ubezpieczającego płatność składki z tytułu ubezpieczeni AC może
zostać rozłożona na raty. Terminy płatności i wysokość rat określone
są w polisie.
7. Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, składkę uznaje się za zapłaconą z chwilą
wpływu na rachunek COMPENSY.
8. Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie gotówkowej, za zapłatę
uważa się moment wpłaty gotówki upoważnionemu przedstawicielowi
COMPENSY.
9. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem
okresu, na jaki została zawarta umowa, Ubezpieczającemu przysługuje
zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
10. Wysokość należnej do zwrotu składki ustala się w kwocie wyliczonej
proporcjonalnie do długości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,
przy czym każdy rozpoczęty dzień ubezpieczenia traktuje się jako pełny.
11. Zwrot składki dokonywany jest na konto bankowe wskazane przez
Ubezpieczającego.
§ 39. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność COMPENSY
rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
2. W przypadku gdy COMPENSA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza
rata nie została zapłacona w terminie określonym w dokumencie
ubezpieczenia, COMPENSA może wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym i zażądać zapłacenia składki za okres, przez który
ponosiła odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy
rozwiązuje się ona z końcem okresu, za który przypada niezapłacona
składka.
3. W przypadku opłacania składki w ratach i niezapłacenia kolejnej raty
składki w terminie określonym w polisie COMPENSA może wezwać
Ubezpieczającego do zapłaty składki z zagrożeniem, że brak zapłaty
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie
odpowiedzialności z upływem tego terminu.
4. Odpowiedzialność COMPENSY kończy się:
1) z upływem okresu ubezpieczenia;
2) z końcem okresu 7 dni, o którym mowa w ust. 3;
3) z dniem odstąpienia od umowy lub chwilą jej wypowiedzenia;
4) w ubezpieczeniu assistance – z chwilą zrealizowania świadczenia
lub świadczeń w łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia dla
danego wariantu ubezpieczenia (a w wariancie BAZA dla danego rodzaju
świadczenia/świadczeń);
5) w ubezpieczeniu NNW – z chwilą wypłaty świadczenia lub świadczeń
w łącznej wysokości równej stosownie sumie ubezpieczenia NNW
lub sumie ubezpieczenia kosztów leczenia;
6) w ubezpieczeniu AC – z chwilą wypłaty odszkodowania
lub odszkodowań w łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem postanowienia § 11 ust. 10 i 11;
7) w ubezpieczeniu assistance oraz NNW – z końcem ochrony
ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia, do którego dołączone zostało
ubezpieczenie assistance lub NNW, zgodnie z § 4 ust. 4 OWU;
8) w ubezpieczeniu Zielona Karta – z końcem ochrony ubezpieczeniowej
w ramach ubezpieczenia OC;
9) z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą lub z dniem
wypłaty odszkodowania za utracony w następstwie kradzieży pojazd;
10) z dniem utraty prawa własności pojazdu przez Ubezpieczonego,
z wyłączeniem sytuacji, w których nastąpiło przeniesienie własności
pojazdu z leasingodawcy na leasingobiorcę, jeżeli oba podmioty były
w umowie wymienione jako Ubezpieczający i Ubezpieczony lub właściciel
i użytkownik pojazdu.
§ 40. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE
I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą
– w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili
zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego
będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin
30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem
dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres,
w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
2. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w zakresie ubezpieczenia
NNW w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie
umowy w zakresie ubezpieczenia NNW nie zwalnia Ubezpieczającego
z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim COMPENSA udzielała
ochrony ubezpieczeniowej.
29/43
3. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia objętego ubezpieczeniem, każda
ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając
od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku
bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania
druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
4. COMPENSA może wypowiedzieć umowę z przyczyn ważnych,
za które uznaje się:
1) stwierdzenie rażących zaniedbań w zabezpieczeniu pojazdu;
2) stwierdzenie, że Ubezpieczający zataił przed COMPENSA informacje,
o które COMPENSA zapytywała przed zawarciem umowy, jeżeli
informacje te miały istotny wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa
wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem;
3) stwierdzenie, że Ubezpieczony zataił przed COMPENSĄ informacje,
o które COMPENSA zapytywała przed zawarciem umowy, jeżeli
informacje te miały istotny wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa
wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, chyba że Ubezpieczony
nie wiedział o zawarciu umowy.
5. Umowa w zakresie wszystkich rodzajów ubezpieczenia rozwiązuje
się w przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w ramach
ubezpieczenia, do którego dołączone zostało ubezpieczenie assistance
lub NNW, zgodnie z § 4 ust. 4 OWU.
6. Umowa w zakresie ubezpieczenia Zielona Karty rozwiązuje się
w przypadku zakończenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach
ubezpieczenia OC.
§ 41. WYPŁATA ODSZKODOWANIA (ŚWIADCZENIA)
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego
ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
tego zawiadomienia, COMPENSA informuje o tym Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym
zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia
stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości
świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem,
na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie
dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne
do dalszego prowadzenia postępowania.
2. W przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek, w szczególności
ubezpieczenia grupowego, zawiadomienie o zajściu zdarzenia losowego
może zgłosić również Ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w takim
przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy.
3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się do zdarzeń objętych ochroną
ubezpieczeniową na podstawie umowy w zakresie ubezpieczenia
assistance, jeżeli świadczenie jest spełnione bezpośrednio po zgłoszeniu
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub bez przeprowadzania
postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia.
4. COMPENSA obowiązana jest wypłacić odszkodowanie/spełnić
świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia
o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym
terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
COMPENSY albo wysokości odszkodowania lub innego świadczenia
nie jest możliwe, odszkodowanie lub inne świadczenie wypłacane jest
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporna część
odszkodowania lub innego świadczenia zostanie wypłacona w terminie
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.
5. Jeżeli w terminach określonych w ust. 4 COMPENSA nie wypłaci
odszkodowania lub świadczenia, zawiadamia na piśmie:
1) osobę zgłaszającą roszczenie oraz
2) Ubezpieczonego, w przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek,
w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, jeżeli nie jest on osobą
zgłaszającą roszczenie – o przyczynach niemożności zaspokojenia jej
roszczeń w całości lub w części, a także powinna wypłacić bezsporną
część świadczenia.
6. Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje
w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, COMPENSA
informuje o tym na piśmie:
1) osobę występującą z roszczeniem oraz
2) Ubezpieczonego, w przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek,
w ubezpieczeniu grupowym, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą
roszczenie − wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną
uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia;
informacja powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.
7. COMPENSA udostępnia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, osobie
występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy, informacje
i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności COMPENSY
lub wysokości odszkodowania lub świadczenia. Osoby te mogą żądać
pisemnego potwierdzenia przez COMPENSĘ udostępnionych informacji,
a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i
potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez COMPENSĘ.
8. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 7, COMPENSA
udostępnia, na żądanie, w postaci elektronicznej.
9. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, o których mowa w
ust. 7:
1) zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych
zgodnie z ust. 7 informacji;
2) zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów
i potwierdzania ich zgodności z oryginałem, zgodnie z ust. 7
– nie może wiązać się z nadmiernymi utrudnieniami dla osób, o których
mowa w ust. 7.
10. Koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji
i dokumentów w postaci elektronicznej, ponoszone przez osoby,
o których mowa w ust. 7, nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie
zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
11. COMPENSA przechowuje informacje i dokumenty, o których mowa
w ust. 7, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy.
12. COMPENSA wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie
uznania roszczenia uprawnionego z umowy w wyniku ustaleń dokonanych
w przeprowadzonym przez siebie postępowaniu, o którym mowa
w ustępach powyżej, zawartej z nim ugody lub prawomocnego
orzeczenia sądu.
13. COMPENSA obowiązana jest wypłacić odszkodowanie (świadczenie)
w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.
14. Odszkodowanie (świadczenie) wypłacane jest przelewem
na rachunek bankowy Ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej
do odszkodowania (świadczenia). Na wniosek Ubezpieczonego lub innej
osoby uprawnionej do odszkodowania (świadczenia), COMPENSA wyśle
odszkodowanie (świadczenie) przekazem pocztowym.
15. Odszkodowanie (świadczenie) wypłacane jest w złotych polskich.
16. Jeżeli koszty zostały poniesione w walucie obcej, odszkodowanie
wypłacane jest w złotych polskich według średniego kursu walut obcych
Narodowego Banku Polskiego z dnia powstania szkody.
30/43
17. W przypadku wymagalności składki lub rat składki przed datą
wypłaty odszkodowania COMPENSA może potrącić z wypłacanego
Ubezpieczającemu, który zawarł umowę na własny rachunek,
odszkodowania kwotę niezapłaconej, wymagalnej składki lub rat składki.
§ 42. ROSZCZENIA REGRESOWE W ZWIĄZKU
Z UBEZPIECZENIEM MAJĄTKOWYM
1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez COMPENSĘ, roszczenia
Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę
przechodzą z mocy prawa na COMPENSĘ do wysokości wypłaconego
odszkodowania. Jeżeli wypłacone odszkodowanie pokrywa tylko
część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części
pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed COMPENSĄ.
2. Zasady wynikające z ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie zawarcia
umowy na cudzy rachunek.
3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony skutecznie zrzekł się
roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w całości
lub w części, COMPENSA może odmówić wypłaty odszkodowania
odpowiednio w całości lub w części. Natomiast jeżeli fakt ten ujawniony
zostanie już po wypłaceniu odszkodowania, COMPENSA może żądać
zwrotu odpowiednio całości lub części odszkodowania – w zakresie
w jakim Ubezpieczający/Ubezpieczony zrzekł się odszkodowania
lub je ograniczył.
4. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia
COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów
oraz umożliwienia prowadzenia czynności niezbędnych do skutecznego
dochodzenia roszczeń regresowych.
5. Jeżeli roszczenia regresowe zostaną w całości zaspokojone przez
COMPENSĘ przed zawarciem przez Ubezpieczającego kolejnej umowy
z COMPENSĄ, wypłacone odszkodowanie nie będzie miało wpływu
na uprawnienia Ubezpieczającego do zniżki za bezszkodowy przebieg
ubezpieczenia w COMPENSIE.
6. Jeżeli roszczenia regresowe związane ze szkodą, z tytułu której
doszło do wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC, zostaną w całości
zaspokojone przez COMPENSĘ po zawarciu przez Ubezpieczającego
z COMPENSĄ kolejnej umowy w zakresie ubezpieczenia AC,
COMPENSA dokona zwrotu na rzecz Ubezpieczającego różnicy
pomiędzy składką uiszczoną z tytułu kolejnej umowy a składką,
która byłaby należna, gdyby ww. szkoda nie miała miejsca.
ROZDZIAŁ VI
UBEZPIECZENIE ZIELONA KARTA
§ 43. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe
w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej, na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty,
wymienionych w dokumentach ubezpieczeniowych, przy czym istnienie
odpowiedzialności Ubezpieczonego określa się na podstawie prawa
wskazanego jako właściwe i mające zastosowanie w przypadku danego
zdarzenia.
2. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności
cywilnej Ubezpieczonego, zgodnie z prawem właściwym, z zastrzeżeniem
ust. 5.
3. Wysokość sum gwarancyjnych jest równa minimalnym sumom
gwarancyjnym obowiązującym w chwili zawierania umowy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Równowartość sumy gwarancyjnej w złotych polskich ustalana przy
zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski, obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.
5. Odszkodowanie wypłacane jest do wysokości sumy gwarancyjnej określonej
zgodnie z przepisami prawa właściwego dla miejsca zdarzenia, a jeżeli suma
gwarancyjna określona w umowie jest wyższa, do wysokości tej sumy.
ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE DLA OSÓB
FIZYCZNYCH
1. Dla celów niniejszego paragrafu wprowadza się następujące pojęcia:
1) Klient – będący osobą fizyczną (w tym osoba fizyczna wykonującą
działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej
działalności gospodarczej lub spółki cywilnej) Ubezpieczający,
Ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia;
2) Reklamacja – wystąpienie skierowane do COMPENSY przez
jej Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług
świadczonych przez COMPENSĘ.
2. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce COMPENSY,
w której zakresie obowiązków jest obsługa Klienta. Złożenie Reklamacji
niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy
rzetelne jej rozpatrzenie przez COMPENSĘ.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie:
1) pisemnej – składając osobiście pismo w jednostce wskazanej w ust. 2
powyżej albo listownie;
2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00 albo osobiście
w jednostce wskazanej w ust. 2 powyżej do protokołu podczas wizyty
Klienta w tej jednostce;
3) w formie elektronicznej na adres e-mail reklamacje@compensa.pl.
4. W celu przyspieszenia postępowania, reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko (nazwa firmy) Klienta;
2) adres Klienta;
3) informację, czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi
drogą elektroniczną, a jeżeli tak – również adres email, na który
odpowiedź ma zostać przesłana;
4) PESEL/REGON;
5) numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
5. Na żądanie Klienta, COMPENSA potwierdzi fakt złożenia skargi
na piśmie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
6. Z zachowaniem postanowień ust. 7 poniżej, odpowiedzi na Reklamację
COMPENSA udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Termin wskazany
w zdaniu pierwszym uważa się za dotrzymany, jeżeli odpowiedź została
wysłana przed jego upływem.
7. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww.
terminie, COMPENSA zobowiązana jest do poinformowania Klienta o:
1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak
niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
8. Odpowiedzi na Reklamacje COMPENSA udziela w postaci papierowej
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient
wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną.
W takim przypadku odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail
podany przez Klienta.
31/43
9. Po otrzymaniu odpowiedzi na Reklamację rozpatrzoną negatywnie
Klient ma prawo odwołać się do COMPENSY.
10. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez
Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
1) nieuwzględnienia roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej
zgodnie z wolą Klienta w terminie określonym w odpowiedzi na tę
reklamację.
11. Na wniosek Klienta, spór z COMPENSĄ może zostać poddany
poza sądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między
Klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez
Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne
są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/).
§ 45. POSTĘPOWANIE SKARGOWE / ZAŻALENIOWE
DLA OSÓB INNYCH NIŻ OSOBY FIZYCZNE
1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy
nie będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wniesienia skargi
lub zażalenia (łącznie zwanych dalej skargą) dotyczących usług
świadczonych przez COMPENSĘ lub wykonywania przez COMPENSĘ
działalności ubezpieczeniowej. Złożenie skargi niezwłocznie po powzięciu
przez skarżącego zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie
przez COMPENSĘ.
2. Skargę można złożyć:
1) w formie pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma
złożonego osobiście w Centrali COMPENSY (Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa) lub jednostce terenowej;
2) ustnie – telefonicznie, dzwoniąc pod numer infolinii: 22 501 61 00.
3. Skarga powinna zawierać:
1) nazwę firmy skarżącego;
2) adres skarżącego;
3) informację, czy skarżący wyrażą zgodę na otrzymywanie odpowiedzi
drogą elektroniczną, a jeżeli tak – również adres email, na który
odpowiedź ma zostać przesłana;
4) REGON;
5) numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
4. Na żądanie skarżącego, COMPENSA potwierdzi fakt złożenia skargi
na piśmie lub w inny sposób uzgodniony ze skarżącym.
5. Odpowiedź na skargę powinna zostać udzielona przez COMPENSĘ
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni
od dnia jej otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożności
udzielenia odpowiedzi w tym terminie, COMPENSA zobowiązana jest
do poinformowania osoby skarżącej o:
1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu;
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak
niż 90 dni od dnia otrzymania skargi.
6. Odpowiedź na skargę lub zażalenie udzielana jest w formie pisemnej,
chyba że uzgodniono ze skarżącym inną formę odpowiedzi.
7. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą
elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę
na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana
jest mu tą drogą.
8. Po otrzymaniu skargi rozpatrzonej negatywnie osoba skarżąca
ma prawo odwołać się do COMPENSY.
§ 46. WAŻNE INFORMACJE DLA UBEZPIECZAJĄCYCH,
UBEZPIECZONYCH I UPRAWNIONYCH Z UMOWY
1. COMPENSA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. W przypadku zastrzeżeń co do wykonywania działalności przez
COMPENSĘ Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu
lub uprawnionemu z umowy przysługuje prawo wystąpienia do Komisji
Nadzoru Finansowego.
3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy można wytoczyć
albo według przepisów o właściwości ogólnej (sąd właściwy miejscowo
dla siedziby COMPENSY) albo przed sądem właściwym dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego
lub uprawnionego z umowy.
4. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy można wytoczyć
albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy
dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy
uprawnionego z umowy.
5. Osoba będąca konsumentem może ponadto zwrócić się o pomoc
do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.
6. Prawem właściwym dla umowy zawartej na podstawie niniejszych
OWU jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych w OWU
mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz innych obowiązujących aktów
prawnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 47. WZNOWIENIE UMOWY
1. Compensa ma prawo do zaproponowania Ubezpieczającemu
zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, zgodnie
z procedurą opisaną w ust. 2 - 5 poniżej, oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa regulujących zasady przetwarzania danych osobowych.
2. W przypadku skorzystania z prawa określonego w ust. 1, COMPENSA
przesyła Ubezpieczającemu, przed rozwiązaniem dotychczas obowiązującej
umowy ubezpieczenia, propozycję umowy ubezpieczenia zawierającą
w szczególności:
1) nową wysokość składki;
2) termin płatności składki;
3) sumę ubezpieczenia;
4) informacje dotyczące ryzyka ubezpieczeniowego związanego z
umową ubezpieczenia, wynikające z oświadczeń złożonych przez
ubezpieczającego przy zawieraniu pierwszej umowy ubezpieczenia
oraz danych dotyczących tego ryzyka uzyskanych przez COMPENSĘ
w toku wykonywania dotychczas obowiązującej umowy ubezpieczenia
(umów ubezpieczenia).
3. Umowa ubezpieczenia na warunkach określonych w propozycji umowy
ubezpieczenia przesłanej przez COMPENSĘ Ubezpieczającemu zgodnie
z ust. 2 zostanie zawarta w dniu, w którym Ubezpieczający zapłacił
składkę lub jej pierwszą ratę w wysokości wskazanej w propozycji
umowy ubezpieczenia pod warunkiem, iż składka ta została zapłacona
w terminie wskazanym w propozycji umowy ubezpieczenia.
4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w trybie wskazanym
w ust. 3 COMPENSA wystawia i doręcza Ubezpieczającemu polisę
potwierdzającą zawarcie nowej umowy ubezpieczenia.
5. Ubezpieczający, opłacając składkę w wysokości zgodnej z propozycją umowy
ubezpieczenia, potwierdza prawdziwość wszystkich informacji dotyczących
ryzyka ubezpieczeniowego (wskazanych w ust. 2 pkt 4) przedstawionych
przez Ubezpieczyciela w propozycji umowy ubezpieczenia, przesłanej
przez Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu zgodnie z ust. 2.
32/43
§ 48. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony w związku
z umową powinny być dokonywane na piśmie za pokwitowaniem
przyjęcia, wysłane listem poleconym lub dokonywane w inny uzgodniony
sposób. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o zmianie ich
siedziby (adresu).
2. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczający może złożyć
w każdej jednostce terenowej COMPENSY.
3. OWU zostały zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S. A. Vienna
Insurance Group uchwałą nr 3/02/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku i mają
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 2 lutego 2017
roku.
ROZDZIAŁ VIII
KLAUZULE DODATKOWE
KLAUZULA NR 1 DO UBEZPIECZENIA AC COMPENSA moto
DNA kod
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie postanowień niniejszej klauzuli, ochrona ubezpieczeniowa
z tytułu ubezpieczenia pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
autocasco (AC) może zostać rozszerzona o ubezpieczenie COMPENSA
moto DNA kod (zwane dalej „COMPENSA moto DNA”). W zakresie
nieuregulowanym odmiennie niniejszą klauzulą zastosowanie znajdują
postanowienia rozdziału I, II, V, VII Ogólnych warunków ubezpieczenia
pojazdów – COMPENSA Komunikacja (zwanych dalej „OWU”)
szczególne warunki ubezpieczenia.
2. Umowa w zakresie ubezpieczenia COMPENSA moto DNA kod,
w zakresie wynikającym z niniejszej klauzuli, może zostać zawarta tylko
wówczas, gdy zawierana jest z COMPENSĄ umowa AC oraz na ten sam
okres ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia AC,
z zastrzeżeniem jednak, iż okres ten nie może być krótszy niż okres roczny.
§ 2. DEFINICJE
1. System DNA Auto – sposób oznakowania pojazdu mikrocząsteczkami
zawierającymi naniesiony laserem unikalny 17 cyfrowy numer PIN
i umieszczenie oznakowanego pojazdu w rejestrze mienia zabezpieczonego
systemem DNA Auto na stronie www.dnaprogram.pl.
§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES KLAUZULI
1. Ubezpieczenie COMPENSA moto DNA kod w ramach niniejszej
klauzuli dotyczy wyłącznie ubezpieczenia AC w opcji BAZA.
2. Ubezpieczeniem AC w opcji BAZA rozszerzonym o ubezpieczenie
COMPENSA moto DNA obejmowane są samochody osobowe, inne pojazdy
wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane
w karoseriach samochodów osobowych jako pojazdy typu van niezależnie
od sposobu zarejestrowania pojazdu („samochody osobowe”), w których
zainstalowany jest system DNA Auto (zainstalowany przed zawarciem umowy
lub bezpośrednio po zawarciu umowy, nie później jednak niż przed upływem 30 dni
od jej zawarcia).
3. System DNA Auto jest traktowany przez COMPENSĘ jako
samodzielne zabezpieczenie.
4. W przypadku wypłacenia odszkodowania za szkodę na skutek
kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia Ubezpieczony zachowuje
przysługujące mu zniżki przyjęte w mijającym okresie ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem ust 5.
5. Ubezpieczony nie zachowa przysługujących mu zniżek przyjętych
w mijającym okresie ubezpieczenia, jeżeli system DNA Auto nie był
w pojeździe zainstalowany, a szkoda powstała w terminie po upływie
pierwszych 30 dni od dnia zawarcia umowy.
6. Wykupienie klauzuli COMPENSA moto DNA kod uprawnia
Ubezpieczającego do uzyskania dodatkowej zniżki w ubezpieczeniu AC
w wysokości i na zasadach określonych w taryfie składek.
§ 4. WYŁĄCZENIA Z UBEZPIECZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności, zawartymi
w rozdziale II i V OWU COMPENSA nie odpowiada za szkodę
będącą następstwem kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia
dodatkowego, jeżeli:
1) w chwili dokonania kradzieży system DNA Auto nie był w pojeździe
zainstalowany, a pojazd nie posiadał innych samodzielnych zabezpieczeń
przed kradzieżą w liczbie określonej w zależności od wartości rynkowej
pojazdu w dniu zawarcia umowy zgodnie z rozdziałem II OWU (§ 9),
o ile brak zabezpieczeń był przyczyną szkody;
2) do kradzieży doszło po upływie pierwszych 30 dni od dnia zawarcia
umowy.
§ 5. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie taryfy
składek, obowiązującej w dniu zawarcia umowy w zakresie ubezpieczenia
COMPENSA moto DNA kod.
2. W pozostałym zakresie, do ubezpieczenia COMPENSA moto
DNA kod stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące składki
ubezpieczeniowej określone w rozdziale V OWU.
§ 6. UDZIAŁ WŁASNY W SZKODZIE
1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, udział własny w szkodzie określony
w OWU w rozdziale II (w wysokości 700 zł), zostaje zniesiony w
przypadku szkody powstałej w wyniku kradzieży pojazdu, jego części
lub wyposażenia.
KLAUZULA NR 2 DO UBEZPIECZENIA AC – Ubezpieczenie
SZYB w pojeździe
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie postanowień niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa
z tytułu zawartej z COMPENSĄ umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) lub z tytułu
zawartej z COMPENSĄ na podstawie OWU umowy ubezpieczenia
pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty autocasco (AC) może
zostać rozszerzona o ubezpieczenie SZYB w pojeździe. W zakresie
nieuregulowanym odmiennie niniejszą klauzulą zastosowanie znajdują
postanowienia rozdziału I, II i V, VII Ogólnych warunków ubezpieczenia
pojazdów – COMPENSA Komunikacja (zwanych dalej OWU).
2. Umowa w zakresie ubezpieczenia SZYB w pojeździe, w zakresie
wynikającym z niniejszej klauzuli, może zostać zawarta tylko wówczas,
gdy zawierana jest z COMPENSĄ umowa AC lub umowa OC oraz na taki
sam okres ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa AC lub umowa
OC.
3. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 umowa zawierana jest w sytuacji, w której
Ubezpieczający wyraża zgodę na dokonanie wymiany bądź naprawy
uszkodzeń szyb objętych ubezpieczeniem bezpośrednio przez podmiot
współpracujący w tym zakresie z COMPENSĄ, na koszt COMPENSY,
33/43
jednakże wyłącznie w zakresie sumy ubezpieczenia określonej w § 4.
Aktualna lista dostępnych zakładów naprawczych Partnera znajduje się
na stronie internetowej www.compensa.pl. Szyby, oferowane
i montowane przez Partnera COMPENSY, są częściami zamiennymi,
posiadającymi dokładnie te same parametry, co szyby oryginalne. Szyby
te są najwyższej jakości i posiadają wszystkie stosowne homologacje.
§ 2. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczeniem SZYB w pojeździe może zostać objęta szyba
czołowa, boczna i tylna, zamocowana w pojeździe osobowym, innym
pojeździe wyprodukowanym w karoseriach samochodów osobowych
jako pojazdy typu van niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu
(„samochody osobowe”) oraz ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 ton, zarejestrowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, nie
starszym niż 15 lat.
§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie SZYB w pojeździe obejmuje szkody powstałe w
wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium objętym ubezpieczeniem
w ramach umowy.
2. W przypadku szkód powstałych poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, wymiana lub naprawa powinna zostać dokonana przez Partnera
COMPENSY na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. Jeżeli z uwagi na charakter uszkodzeń, wymiana lub naprawa
ubezpieczonej szyby lub szyb musi nastąpić poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, Ubezpieczony może dokonać ww. wymiany
lub naprawy na swój koszt za granicą. W takiej sytuacji COMPENSA
wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie z tego tytułu w wysokości:
1) odpowiadającej kosztom takiej wymiany lub naprawy oraz według
cen części zamiennych obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej albo
2) w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, w zależności od tego,
które z tych kosztów są niższe.
§ 4. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia wynosi 3.000 zł brutto i stanowi górną granicę
odpowiedzialności COMPENSY w okresie ubezpieczenia. Suma
ubezpieczenia ulega każdorazowo pomniejszeniu o kolejne, pokryte
bezpośrednio przez COMPENSĘ koszty wymiany lub naprawy
w zakładzie naprawczym Partnera oraz wypłacone odszkodowania.
W przypadku całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia umowa
ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.
§ 5. OCHRONA ZNIŻKI W UBEZPIECZENIU AC
1. W przypadku szkody zgłoszonej z ubezpieczenia SZYB w pojeździe
Ubezpieczony nie traci należnej mu zniżki za bezszkodowy przebieg
ubezpieczenia AC, w przypadku zawierania kolejnej umowy AC
z COMPENSĄ.
§ 6. WYŁĄCZENIA Z UBEZPIECZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Poza wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności, zawartymi
w rozdziale II i V OWU, wyłączone z odpowiedzialności są również
szkody będące następstwem:
1) zniszczenia bądź uszkodzenia innych szyb niż wymienione
w przedmiocie ubezpieczenia oraz pozostałych elementów szklanych
(np. lusterek wewnętrznych i zewnętrznych, reflektora, szyberdachu,
szyby przedniej stanowiącej jeden element z dachem panoramicznym
i dachu panoramicznego);
2) zniszczenia lub uszkodzenia szyb innych niż szklane;
3) uszkodzenia bądź zniszczenia nalepki kontrolnej, naklejek reklamowych
bądź innych umieszczonych na szybach naklejek;
4) zniszczenia lub uszkodzenia powstałego w wyniku wad fabrycznych
szyb;
5) uszkodzenia lub zniszczenia elementów ubezpieczonego pojazdu,
związanych z szybą, tj. uszczelek, listew, uchwytów i innych elementach
montażowych, chyba że ich zniszczenie bądź uszkodzenie powstało
razem ze zniszczeniem bądź uszkodzeniem szyby.
§ 7. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość składki ubezpieczeniowej (zwanej dalej składką) ustalana
jest na podstawie taryfy składek, obowiązującej w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia SZYB w pojeździe.
2. W pozostałym zakresie do ubezpieczenia SZYB w pojeździe stosuje
się odpowiednio postanowienia dotyczące składki ubezpieczeniowej
określone w rozdziale V OWU.
§ 8. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Do ubezpieczenia SZYB w pojeździe stosuje się odpowiednio
postanowienia dotyczące początku oraz końca odpowiedzialności
określone w rozdziale V OWU.
§ 9. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. Przy ustaleniu wysokości odszkodowania nie ma zastosowania
franszyza integralna wskazana w § 10 ust. 6, udział własny wskazany w
§ 20 ust. 3 oraz potrącenia amortyzacji wskazane w § 14 ust. 5 rozdział
II OWU.
2. Odszkodowanie każdorazowo wypłacane jest w kwocie brutto.
3. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy
rozdziału II, V i VII OWU.
KLAUZULA NR 3 DO UBEZPIECZENIA AC – Ubezpieczenie
GanTrack
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie postanowień niniejszej klauzuli, ochrona ubezpieczeniowa
z tytułu ubezpieczenia pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
autocasco (AC) może zostać rozszerzona o ubezpieczenie GanTrack
(zwane dalej „GanTrack”). W zakresie nieuregulowanym odmiennie
niniejszą klauzulą zastosowanie znajdują postanowienia rozdziału I, II
i V, VII Ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów – COMPENSA
Komunikacja (zwanych dalej „OWU”).
2. Umowa w zakresie ubezpieczenia GanTrack w zakresie wynikającym
z niniejszej klauzuli może być zawarta tylko, jeżeli na podstawie OWU
zawierana jest z COMPENSĄ umowa w zakresie ubezpieczenia AC dla
samochodów osobowych, innych pojazdów wykonanych przez adaptację
samochodu osobowego albo pojazdów wyprodukowanych w karoseriach
samochodów osobowych jako pojazdy typu van niezależnie od sposobu
zarejestrowania pojazdu („samochody osobowe”).
3. Umowa zawierana jest w sytuacji, w której Ubezpieczający
zobowiąże się do zamontowania w ubezpieczanym pojeździe urządzenia
zabezpieczająco-lokacyjnego z czynną funkcją monitoringu GanTrack
M2M lub GanTrack 3R (zwanego dalej „modułem GanTrack”),
na podstawie stosownej umowy o świadczenie usług poszukiwania zawartej
z firmą Gannet Guard Systems S.A. (zwanej dalej „umową GanTrack”),
34/43
albo w ubezpieczanym pojeździe zamontowany jest już moduł GanTrack
na podstawie umowy GanTrack zawartej przez Ubezpieczającego.
4. GanTrack jest traktowany jako samodzielne zabezpieczenie
przeciwkradzieżowe, zgodne z rozdziałem II OWU. Zamontowanie
modułu GanTrack spełnia określone w OWU wymogi odnośnie
konieczności wyposażenia pojazdu w urządzenie zabezpieczającolokacyjne
z czynną funkcją monitoringu w przypadku pojazdów o wartości
powyżej 200.000 zł.
§ 2. PRZEDMIOT POSTANOWIEŃ KLAUZULI
1. Przedmiotem postanowień klauzuli jest przyznanie Ubezpieczającemu
prawa do zawarcia umowy w zakresie ubezpieczenia AC danego pojazdu
z uwzględnieniem 10% dodatkowej zniżki przysługującej maksymalnie
przez trzy kolejno następujące po sobie roczne okresy ubezpieczenia
(w ramach trzech kolejnych umów w zakresie ubezpieczenia AC
dotyczących danego pojazdu).
2. Warunkiem skorzystania z dodatkowej zniżki, o której mowa w ust. 1,
jest:
1) zainstalowanie w ubezpieczanym pojeździe modułu GanTrack oraz
2) przestrzeganie obowiązków wynikających z umowy GanTrack
w zakresie zapewniającym funkcjonowanie modułu GanTrack przez cały
okres korzystania ze zniżki dodatkowej.
3. Montaż urządzenia należy wykonać najpóźniej w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia AC, uwzględniającej dodatkową
zniżkę z tytułu zamontowanego modułu GanTrack.
4. Brak montażu modułu GanTrack w terminie określonym w ust. 3
lub nieprzestrzeganie warunków umowy GanTrack powodujące
wyłączenie urządzenia lub zawieszenie świadczenia usługi przez Gannet
Guard Systems S.A., oznacza utratę prawa do korzystania z dodatkowej
zniżki i konieczność zapłaty składki z tytułu ubezpieczenia AC za bieżący
okres ubezpieczenia w wysokości nieuwzględniającej ww. dodatkowej
zniżki (a tym samym konieczność dopłaty 10% różnicy w składce,
z tytułu bezzasadnie zastosowanej zniżki dodatkowej), z zastrzeżeniem
postanowień ust. 5.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Compensa wezwie
Ubezpieczającego do usunięcia uchybienia polegającego na niekorzystaniu
/ niezapewnieniu funkcjonowania modułu GanTrack z wyznaczeniem
terminu, do którego należy usunąć powyższe uchybienie w celu
utrzymania uprawnienia do dodatkowej zniżki. Brak usunięcia ww.
uchybienia w terminie wskazanym w wezwaniu powoduje konieczność
niezwłocznej dopłaty przez Ubezpieczającego składki, stosownie
do postanowień ust. 4.
§ 3. OCHRONA ZNIŻKI W UBEZPIECZENIU AC
1. W przypadku szkody z ubezpieczenia AC powstałej w pojeździe
z zamontowanym modułem GanTrack, Ubezpieczony nie traci
należnej mu 10% zniżki w trzech kolejno następujących po sobie
okresach ubezpieczenia (w ramach trzech kolejnych umów w zakresie
ubezpieczenia AC dotyczących danego pojazdu).
KLAUZULA NR 4 DO UBEZPIECZENIA AC – Ubezpieczenie
straty finansowej – GAP
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie postanowień niniejszej klauzuli, ochrona ubezpieczeniowa
z tytułu ubezpieczenia pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
autocasco (AC) może zostać rozszerzona o ubezpieczenie starty
finansowej – GAP (zwane dalej „GAP”), dostępnego w dwóch wariantach:
Ubezpieczenie GAP AutoCasco (zwane dalej „GAP AutoCasco”)
oraz Ubezpieczenie GAP fakturowy (zwane dalej „GAP fakturowy”).
W zakresie nieuregulowanym odmiennie niniejszą klauzulą zastosowanie
znajdują postanowienia rozdziału I, II i V, VII Ogólnych warunków ubezpieczenia
pojazdów – COMPENSA Komunikacja (zwanych dalej „OWU”).
2. Objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia GAP
w ramach niniejszej klauzuli możliwe jest wyłącznie w przypadku
zawarcia umowy podstawowego ubezpieczenia obejmującej ryzyko
kradzieży pojazdu.
3. Objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia GAP
w ramach niniejszej klauzuli potwierdzone zostaje dokumentem
ubezpieczenia.
§ 2. DEFINICJE
1. Poza definicjami, zawartymi w rozdziale I OWU do ubezpieczenia
GAP mają zastosowanie poniżej określone definicje:
1) CAŁKOWITE ZNISZCZENIE POJAZDU – uszkodzenie
ubezpieczonego pojazdu w stopniu powodującym, iż jego naprawa jest
nieopłacalna (to jest gdy koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość
sprzed zdarzenia będącego przyczyną tego uszkodzenia);
2) PODSTAWOWE UBEZPIECZENIE POJAZDU – ubezpieczenie
pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty autocasco (AC) wynikające
z umowy zawartej przez Ubezpieczającego z COMPENSA Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (zwaną dalej COMPENSA)
na podstawie rozdziału I i II OWU;
3) SPRAWCA – kierujący lub posiadacz pojazdu innego niż ubezpieczony
pojazd, który na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi
odpowiedzialność cywilną za zajście szkody OC;
4) SZKODA OC – szkoda w mieniu (pojeździe) będąca następstwem
całkowitego zniszczenia pojazdu, za którą odpowiedzialność gwarancyjną
ponosi ubezpieczyciel sprawcy w ramach ubezpieczenia OC;
5) UBEZPIECZENIE OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem tych pojazdów, o którym mowa w ustawie z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152 zezm.);
6) POCZĄTKOWA WARTOŚĆ POJAZDU:
a) w przypadku GAP AutoCasco – wartość ubezpieczonego pojazdu
odpowiadająca sumie ubezpieczenia określonej w umowie podstawowego
ubezpieczenia pojazdu ustalonej w dniu zawarcia tej umowy
(z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 klauzuli), nie wyższa niż 105% wartości
tego pojazdu podanej w katalogu publikowanym przez Info-Ekspert
lub EUROTAX;
b) w przypadku GAP fakturowy – wynikająca z dokumentu zakupu
wartość ubezpieczonego pojazdu (wraz z akcesoriami montowanymi
fabrycznie) nabytego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
z wyłączeniem akcesoriów montowanych u dealera, chyba że zostały
one uwzględnione w cenniku odpowiedniego producenta i podane
w dokumencie zakupu, nie wyższa jednak niż 105% wartości podanej
w katalogu publikowanym przez Info-Ekspert lub EUROTAX; Początkowa
wartość pojazdu w obu wariantach ubezpieczenia GAP nie uwzględnia
takich opłat jak: opłata gwarancyjna, składki ubezpieczeniowe, opłata
za dostawę, opłaty administracyjne, opłaty na rzecz funduszu drogowego,
opłaty licencyjne.
35/43
§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia
GAP mogą być objęte pojazdy spełniające łącznie następujące warunki:
1) okres eksploatacji pojazdu nie przekraczający 5 lat (60 miesięcy);
2) początkowa wartość pojazdu nie przekraczająca:
a) w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
– 450.000 zł (z VAT);
b) w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
w tym ciągników siodłowych, ciągników balastowych, przyczep (w tym
naczep) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750kg – 500.000 zł
(z VAT);
3) pojazd uwzględniany jest w katalogu publikowanym przez EUROTAX
lub Info-Ekpsert;
4) pojazd objęty jest podstawowym ubezpieczeniem pojazdu przez
cały okres obowiązywania umowy w zakresie ubezpieczenia GAP –
z uwzględnieniem § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszej klauzuli.
2. Ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia GAP nie mogą
zostać objęte następujące pojazdy:
1) używane w rajdach i wyścigach samochodowych, w konkursach,
jazdach testowych lub wykorzystywanych do świadczenia usług
kurierskich;
2) wykorzystywane jako bankowozy (z wyłączeniem pojazdów
osobowych w zabudowie typu „C”), karetki, karawany pogrzebowe,
używane przez następujące służby: policję, wojsko, straż pożarną i straż
graniczną;
3) wypożyczane zarobkowo, używane w charakterze taksówek
lub do zarobkowego transportu drogowego osób;
4) wykorzystywane do nauki jazdy;
5) wyposażone w silniki elektryczne lub silniki rotacyjne;
6) zarejestrowane jako motocykle, motorowery lub skutery;
7) przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazdy
z częścią mieszkalną, przyczepy turystyczne lub kempingowe;
8) które zostały zmodyfikowane w sposób niezgodny ze specyfikacjami
producenta;
9) zmodyfikowane w stosunku do oryginalnej specyfikacji producenta,
takie jak Aplina, Brabus, AMG, seria M;
10) następujących marek i modeli: Aston Martin, Bentley, Bugatti,
Ferrari, Ford seria RS, Hummer, Lamborghini, Lotus, Maserati, Mazda
RX8, McLaren FI, Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi seria Evo; Nissan
300ZX, Nissan GT-R, Nissan Skyline, Porsche (z wyjątkiem modelu
CAYENNE oraz PANAMERA), Rolls Royce, Subaru SVX oraz Subaru
Impreza WRXSTi.
§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Zakresem ubezpieczenia objęta jest utrata wartości pojazdu rozumiana
jako różnica pomiędzy początkową wartością pojazdu a:
1) w przypadku dochodzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania
z podstawowego ubezpieczenia pojazdu – kwotą odpowiadającą
wysokości szkody ustaloną w związku z wystąpieniem szkody całkowitej
bądź kradzieży pojazdu w ramach podstawowego ubezpieczenia pojazdu
(to jest przed potrąceniem udziału własnego, wartość pozostałości
lub z uwzględnieniem redukcji sumy ubezpieczenia zgodnie z warunkami
podstawowego ubezpieczenia);
2) w przypadku dochodzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania
z ubezpieczenia OC sprawcy – aktualną w dniu powstania szkody OC
wartością pojazdu wynikającą z katalogu Info-Ekspert lub EUROTAX
wyliczoną przez COMPENSĘ.
2. COMPENSA ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia GAP
wyłącznie gdy:
1) w przypadku dochodzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania
za szkodę całkowitą lub kradzież pojazdu z podstawowego ubezpieczenia
pojazdu:
a) w okresie obowiązywania umowy doszło do powstania szkody
całkowitej bądź kradzieży pojazdu w ramach podstawowego ubezpieczenia
pojazdu;
b) w ramach podstawowego ubezpieczenia pojazdu istnieje
odpowiedzialność COMPENSY z tytułu szkody całkowitej bądź kradzieży
pojazdu, o których mowa w ppkt. a) powyżej, oraz COMPENSA dokonała
wypłaty lub zobowiązana jest do wypłaty odszkodowania z tego tytułu;
2) w przypadku dochodzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania
z tytułu szkody OC – ubezpieczyciel sprawcy dokonał wypłaty
odszkodowania za szkodę OC w ramach ubezpieczenia OC sprawcy;
3) szkoda OC jest następstwem zdarzenia, które miało miejsce
na terytorium państw, które objęte są zakresem podstawowego
ubezpieczenia pojazdu.
§ 5. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Górna granica odpowiedzialności COMPENSY za utratę wartości
pojazdu, o której mowa w § 4 ust. I, nie może przekraczać limitu
odpowiedzialności określonego w umowie dla ubezpieczenia GAP,
z zastrzeżeniem że limit ten wynosi maksymalnie 80.000 zł.
§ 6. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość składki ustalana jest na podstawie taryfy stawek
obowiązującej w dniu zawarcia umowy w zakresie ubezpieczenia GAP.
2. Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo w dniu zawarcia umowy,
chyba że w umowie określono inny sposób i termin opłacenia składki.
3. W pozostałym zakresie, do ubezpieczenia GAP stosuje się odpowiednio
postanowienia dotyczące składki ubezpieczeniowej określone w rozdziale
V OWU.
§ 7. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia GAP świadczona
może być, zgodnie z wyborem Ubezpieczającego, przez:
1) 12-miesięczny okres ubezpieczenia lub
2) dwa kolejno następujące po sobie 12-miesięczne okresy ubezpieczenia
(określane w dokumencie ubezpieczenia jako okres 24 miesięcy) –
w przypadku, gdy po upływie okresu ubezpieczenia w ramach umowy
podstawowego ubezpieczenia pojazdu umowa w zakresie ubezpieczenia
AC zostanie zawarta w COMPENSIE na kolejny bezpośrednio następujący
okres ubezpieczenia lub
3) trzy kolejno następujące po sobie 12-miesięczne okresy ubezpieczenia
(określane w dokumencie ubezpieczenia jako okres 36 miesięcy) –
w przypadku, gdy po upływie okresu ubezpieczenia w ramach umowy
podstawowego ubezpieczenia pojazdu umowa w zakresie ubezpieczenia
AC zostanie zawarta w COMPENSIE kolejno na dwa następujące
po sobie okresy ubezpieczenia.
2. Dla celów zawarcia oraz wykonania każdej z umów określonych
w ust. I bierze się pod uwagę początkową wartość pojazdu przyjętą
dla ubezpieczenia GAP w pierwszej z ww. umów ubezpieczenia pod
warunkiem, iż łączny okres ochrony ubezpieczeniowej nie przekracza
36 miesięcy. Jeżeli kolejna zawarta umowa prowadzi do przekroczenia
łącznego okresu ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, w tej umowie stosuje się wartość początkową na dzień
zawarcia tej umowy.
3. Odpowiedzialność COMPENSY kończy się:
36/43
1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego dla ubezpieczenia GAP;
2) z chwilą wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia GAP z uwagi
na wyczerpanie ochrony ubezpieczeniowej;
3) w dniu odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy w zakresie
ubezpieczenia GAP;
4) z dniem rozwiązania umowy podstawowego ubezpieczenia pojazdu,
z zastrzeżeniem ust. I pkt 2 i 3.
§ 8. DOKUMENTACJA
1. W związku ze zgłoszeniem roszczenia z tytułu ubezpieczenia GAP
Ubezpieczający lub Ubezpieczony, o ile wiedział o zawarciu umowy
ubezpieczenia GAP na jego rachunek, zobowiązany jest przedstawić
następujące dokumenty:
1) w przypadku gdy odszkodowanie za szkodę całkowitą lub kradzież
pojazdu dochodzone było z podstawowego ubezpieczenia pojazdu:
a) kopii decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu,
jeżeli szkoda nastąpiła wskutek kradzieży pojazdu;
b) kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu;
c) w przypadku pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu/
kredytu – kopii lub oryginału dokumentu potwierdzającego rozliczenie
umowy leasingu / kredytu pojazdu;
2) w przypadku gdy odszkodowanie z tytułu szkody OC dochodzone
było w ramach ubezpieczenia OC sprawcy;
a) kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu;
b) kopii dokumentu potwierdzającego uzyskanie odszkodowania z tytułu
ubezpieczenia OC sprawcy (potwierdzenie otrzymania przelewu) –
nie dotyczy pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu / kredytu;
c) w przypadku pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu /
kredytu – kopii lub oryginału dokumentu potwierdzającego rozliczenie
umowy leasingu / kredytu pojazdu;
d) kopii dokumentu potwierdzającego likwidację szkody OC,
sporządzonego przez Ubezpieczyciela sprawcy, z podaniem między
innymi informacji dotyczących rynkowej wartości pojazdu przyjętej
do wyliczenia szkody OC oraz szczegółowego wyliczenia szkody OC;
e) kopii decyzji o wysokości i wypłacie odszkodowania przez
Ubezpieczyciela sprawcy.
KLAUZULA NR 5 DO UBEZPIECZENIA AC/OC – Ubezpieczenie
utraty zniżki
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie postanowień niniejszej klauzuli, ochrona ubezpieczeniowa
z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
(OC) lub ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty (AC) może zostać rozszerzona o ubezpieczenie
od ryzyka utraty zniżki za przebieg ubezpieczenia ustalony zgodnie
z zasadami obowiązującymi w Compensa TU S.A. Vienna Insurance
Group (zwane dalej „ubezpieczenie utraty zniżki”). W zakresie
nieuregulowanym odmiennie niniejszą klauzulą zastosowanie znajdują
postanowienia rozdziału I, II i V, VII Ogólnych warunków ubezpieczenia
pojazdów – COMPENSA Komunikacja (zwanych dalej „OWU”).
§ 2. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie utraty zniżki na podstawie
niniejszej klauzuli dokonywane jest, po opłaceniu dodatkowej składki,
odrębnie dla ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC oraz każdego
posiadanego przez Ubezpieczonego pojazdu.
2. W przypadku gdy w okresie ubezpieczenia dojdzie do nie więcej
niż jednej szkody w ramach ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC,
Ubezpieczony zachowuje przysługujące mu zniżki przyjęte w mijającym
okresie ubezpieczenia odrębnie dla ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia
AC oraz każdego posiadanego przez Ubezpieczonego pojazdu.
3. W przypadku gdy w okresie ubezpieczenia dojdzie do więcej niż
jednej szkody w ramach ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC, przy
zawieraniu kolejnej umowy ubezpieczenia tego pojazdu zniżki bądź zwyżki
za przebieg ubezpieczenia oblicza się biorąc pod uwagę wszystkie szkody
poza pierwszą objętą ochroną niniejszą klauzulą. Określona powyżej
zasada obowiązuje odrębnie dla ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC
oraz każdego posiadanego przez Ubezpieczonego pojazdu.
4. Na warunkach niniejszej klauzuli można ubezpieczyć pojazdy
należące do Ubezpieczonego, posiadającego co najmniej 20% zniżki
za przebieg ubezpieczenia w OC i AC. W przypadku pojazdu będącego
przedmiotem umowy leasingu lub zabezpieczeniem kredytu bankowego
albo jeżeli pojazd nie został zarejestrowany na Ubezpieczonego
będącego nowonabywcą samochodu, powyższe warunki odnoszą się
do użytkownika pojazdu będącego jednocześnie Ubezpieczającym.
KLAUZULA NR 6 DO UBEZPIECZENIA AC – Ubezpieczenie
bagażu
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie postanowień niniejszej klauzuli, ochrona ubezpieczeniowa
z tytułu ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty (AC) może zostać rozszerzona o ubezpieczenie
bagażu od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (zwane dalej „ubezpieczenie
bagażu”). W zakresie nieuregulowanym odmiennie niniejszą klauzulą
zastosowanie znajdują postanowienia rozdziału I, II i V, VII Ogólnych
warunków ubezpieczenia pojazdów – COMPENSA Komunikacja (zwanych
dalej „OWU”).
2. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona na podstawie
niniejszej klauzuli wyłącznie w przypadku zawarcia umowy w zakresie
ubezpieczenia AC dla pojazdu osobowego, innego pojazdu wykonanego
przez adaptację samochodu osobowego, pojazdów wyprodukowanych
w karoseriach samochodów osobowych jako pojazdy typu van,
niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu („samochody osobowe”)
oraz pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
zarejestrowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2. DEFINICJE:
1. BAGAŻ – rzeczy ruchome przewożone pojazdem ubezpieczonym
na podstawie umowy w zakresie ubezpieczenia AC (w tym środki obrotowe);
2. ŚRODKI OBROTOWE – materiały, wytworzone i przetworzone
produkty gotowe lub znajdujące się w toku produkcji, półprodukty,
surowce, towary i materiały nabyte w celu sprzedaży;
3. WARTOŚCI PIENIĘŻNE:
1) krajowe i zagraniczne znaki pieniężne;
2) czeki, z wyjątkiem czeków zakreślonych, skasowanych lub opatrzonych
indosem pełnomocniczym, zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa”,
„należność do inkasa” lub inną o podobnym charakterze;
3) weksle, z wyjątkiem weksli opatrzonych indosem pełnomocniczym,
zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa” lub inną o podobnym charakterze;
4) inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę z wyłączeniem kart
płatniczych, kredytowych, charge i debetowych;
5) złoto, srebro, platyna i pozostałe metale z grupy platynowców oraz wyroby
z tych metali, a także kamienie szlachetne, perły, bursztyny;
6) wszelkiego rodzaju karty telefoniczne (w tym karty dla telefonii
37/43
komórkowej) oraz druki ścisłego zarachowania opatrzone nominałem
(w szczególności bony towarowe, bilety).
§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęty jest bagaż przewożony
wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach/boksach dachowych zewnętrznych,
w tym w skrzyniach ładunkowych pojazdów typu pick-up zamykanych
na co najmniej jeden integralnie wbudowany zamek wielozastawkowy
(zamek, do którego klucz posiada w łopatce więcej niż jedno żłobienie
prostopadłe do trzonu. Bagażnik/boks musi być przymocowany trwale
do pojazdu w sposób uniemożliwiający jego demontaż bez pokonania
zabezpieczeń. Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć bagaż
umieszczony w bagażniku/boksie lub pojeździe przed jego kradzieżą
poprzez zamknięcie zamków zabezpieczających.
§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody będące następstwem:
1) zderzenia się pojazdów;
2) uszkodzenia spowodowanego nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili
zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz
pojazdu;
3) pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania sił przyrody;
4) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz
pojazdu;
5) kradzieży z włamaniem.
§ 5. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje: dzieł sztuki, antyków, broni,
wartości pieniężnych oraz wyrobów z metali i kamieni szlachetnych,
prototypów, boksów dachowych.
2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w następstwie
nie zamknięcia przez Ubezpieczonego bagażnika/boksu dachowego
zewnętrznego (w tym w skrzyni ładunkowej pojazdu typu pick-up)
lub pojazdu, w których umieszczony był bagaż jeżeli doszło do tego
w następstwie rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania Ubezpieczonego.
§ 6. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia wynosi 3.000 zł (brutto) i stanowi górną granicę
odpowiedzialności COMPENSY w okresie ubezpieczenia za bagaż
ubezpieczony na podstawie niniejszej klauzuli.
2. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę
wypłaconego odszkodowania (redukcja sumy ubezpieczenia).
§ 7. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. Wysokość szkody w bagażu ustala się:
1) dla środków obrotowych – według ceny ich zakupu lub kosztów
wytworzenia;
2) pozostałych rzeczy ruchomych – według wartości odtworzeniowej,
rozumianej jako wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia
nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej
samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen
rynkowych obowiązujących na danym terenie.
2. Przy ustaleniu wysokości odszkodowania uwzględnia się potrącenie
udziału własnego w wysokości 200 zł.
3. Przy ustaleniu wysokości odszkodowania nie ma zastosowania
franszyza integralna wskazana w § 10 ust. 6 OWU rozdział II.
4. W przypadku całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia umowa
w zakresie ubezpieczenia bagażu rozwiązuje się.
KLAUZULA NR 7 DO UBEZPIECZENIA OC BLS (Bezpośrednia
Likwidacja Szkód)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie postanowień niniejszej klauzuli, umowa ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zawarta
z COMPENSA rozszerzona zostaje o ubezpieczenie BLS w zakresie
i na zasadach wynikających z niniejszej klauzuli.
2. Umowa ubezpieczenia w zakresie klauzuli BLS (zwana dalej „Umową
BLS”) może zostać zawarta jednocześnie z zawarciem z COMPENSA
umowy ubezpieczenia OC. Umowa BLS zawierana jest na okres
ubezpieczenia, na jaki zawierana jest umowa ubezpieczenia OC.
§ 2. DEFINICJE
1. Używane w klauzuli pojęcia oznaczają
1) CAŁKOWITE ZNISZCZENIE POJAZDU – uszkodzenie pojazdu
w stopniu powodującym, iż jego naprawa nie jest celowa i ekonomicznie
uzasadniona (to jest, gdy koszt naprawy pojazdu jest równy lub przekracza
wartość rynkową jaką miałby pojazd w dniu zdarzenia, gdyby nie został
uszkodzony w następstwie tego zdarzenia);
2) SPRAWCA – kierujący lub posiadacz pojazdu innego niż pojazd
objęty umową BLS, który na podstawie obowiązujących przepisów
prawa ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę powstałą w związku
z ruchem tego pojazdu;
3) SZKODA – doznany przez Ubezpieczonego uszczerbek majątkowy
będący normalnym następstwem uszkodzenia pojazdu objętego umową
BLS w następstwie zdarzenia;
4) UBEZPIECZENIE OC – obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, o którym mowa
w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. nr 124 poz. 1152
ze zm.);
5) UBEZPIECZONY – właściciel pojazdu objętego umową BLS;
6) WARTOŚĆ RYNKOWA POJAZDU:
a) wartość rynkowa pojazdu fabrycznie nowego określana na podstawie
faktury lub rachunków;
b) w przypadku pojazdów używanych – wartość pojazdu ustalona przez
COMPENSĘ na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki,
typu i roku produkcji z uwzględnieniem jego wyposażenia podstawowego,
przebiegu, stanu technicznego i okresu eksploatacji pojazdu. Notowania
rynkowe będące podstawą do ustalenia wartości pojazdu określone są
w katalogach (informatorach) Info-Ekspert i Eurotax. W razie braku
notowań rynkowych danego pojazdu wartość pojazdu ustala się przyjmując
średnią wartość rynkową pojazdów podobnego typu i roku produkcji;
c) na wniosek Ubezpieczającego lub gdy pojazd nie figuruje w katalogach
(informatorach) Info-Ekspert i EUROTAX, wartość ustalana na podstawie
indywidualnej wyceny pojazdu dokonanej przez rzeczoznawcę.
§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona majątku Ubezpieczonego
przed szkodą, jakiej Ubezpieczony może doznać w następstwie czynu
niedozwolonego popełnionego przez sprawcę, jednakże wyłącznie
w zakresie określonym w ust. 2
2. Ubezpieczenie BLS obejmuje wyłącznie następujące szkody doznane
przez Ubezpieczonego w następstwie zdarzenia określonego ust. 3:
38/43
1) w pojeździe, to jest:
a) w przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu – uszczerbek majątkowy
odpowiadający różnicy pomiędzy wartością pojazdu bezpośrednio przed
zdarzeniem, a jego wartością po tym zdarzeniu;
b) w przypadku uszkodzenia pojazdu nie będącego całkowitym
zniszczeniem pojazdu – koszty niezbędne do przywrócenia pojazdu
do stanu sprzed zdarzenia (naprawy pojazdu);
2) w postaci:
a) kosztów holowania pojazdu;
b) kosztów parkowania pojazdu;
c) kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.
3. COMPENSA ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia BLS
wyłącznie, jeżeli do szkody doszło w następstwie zdarzenia spełniającego
łącznie następujące warunki:
1) w okresie ubezpieczenia doszło do uszkodzenie pojazdu objętego
umową BLS lub jego części trwale zamontowanych wskutek:
a) nagłego fizycznego kontaktu z innym pojazdem (pojazdem sprawcy),
albo
b) tzw. szkody bezstykowej, to jest nagłego fizycznego kontaktu
z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz
pojazdu w związku z ruchem innego pojazdu (pojazdu sprawcy), mimo
iż nie doszło do zderzenia z tym pojazdem;
2) zdarzenie miało miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
3) w zdarzeniu udział brały wyłącznie dwa pojazdy (pojazd objęty umową
BLS oraz pojazd sprawcy);
4) pojazd sprawcy zarejestrowany jest na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i objęty jest ubezpieczeniem OC w ramach umowy ubezpieczenia
zawartej z zakładem ubezpieczeń prowadzącym działalność
ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
5) zakład ubezpieczeń sprawcy w ramach ubezpieczenia OC ponosi
odpowiedzialność gwarancyjną za szkodę.
4. Odpowiedzialność COMPENSY z tytułu ubezpieczenia BLS obejmuje
szkodę w zakresie i wysokości w jakich do jej kompensaty, w ramach
ubezpieczenia OC, zobowiązany na podstawie przepisów prawa jest
zakład ubezpieczeń sprawcy, nie wyżej jednak niż do wyczerpania sumy
ubezpieczenia.
§ 4. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Górną granicę odpowiedzialności COMPENSY (sumę ubezpieczenia)
z tytułu ubezpieczenia BLS, stanowi kwota 25 000 zł.
2. Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia
powstałe w okresie ubezpieczenia. Każdorazowo po wypłacie
odszkodowania następuje redukcja sumy ubezpieczenia, przy czym
wypłata odszkodowania lub odszkodowań o łącznej wartości równej
sumie ubezpieczenia powoduje rozwiązanie umowy BLS.
§ 5. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość składki ustalana jest na podstawie taryfy stawek
obowiązującej w dniu zawarcia umowy BLS.
2. Składka opłacana jest jednorazowo jednocześnie z zawarciem umowy
BLS, chyba że w umowie BLS określono inny sposób i termin opłacenia
składki.
§ 6. KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Odpowiedzialność COMPENSY z tytułu ubezpieczenia BLS kończy się:
1) z upływem okresu ubezpieczenia;
2) z dniem odstąpienia od umowy BLS lub chwilą jej wypowiedzenia,
w przypadkach wynikających z przepisów prawa;
3) z chwilą wypłaty odszkodowania lub odszkodowań w łącznej wysokości
równej sumie ubezpieczenia;
4) z upływem okresu ubezpieczenia w ramach umowy zawartej przez
Ubezpieczonego z COMPENSĄ w zakresie ubezpieczenia OC;
5) z dniem utraty prawa własności pojazdu przez Ubezpieczonego,
z wyłączeniem sytuacji, w których nastąpiło przeniesienie własności
pojazdu z leasingodawcy / kredytodawcy na leasingobiorcę / kredytobiorcę,
jeżeli oba podmioty były w umowie wymienione jako Ubezpieczający
i Ubezpieczony lub właściciel i użytkownik pojazdu.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nie uregulowanych odmiennie niniejszą klauzulą
i dotyczącym:
1) obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego;
2) zasad rozliczania składki ubezpieczeniowej, w tym zwrotu składki
ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej;
3) trybu wypłaty odszkodowania (zasady prowadzenia postępowania
likwidacyjnego);
4) sposobu i trybu rozpatrywania reklamacji, skarg i zażaleń, a także
organu właściwego do ich rozpatrzenia, do umowy BLS zastosowanie
znajdują postanowienia Ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów
– Compensa Komunikacja.
KLAUZULA NR 8 DO UBEZPIECZENIA AC – AC MINI
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie postanowień niniejszej klauzuli, ochrona ubezpieczeniowa
z tytułu ubezpieczenia pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
autocasco (AC) może zostać zastąpiona ubezpieczeniem AC MINI
określonym w niniejszej klauzuli.
2. Umowa ubezpieczenia w zakresie klauzuli AC MINI (zwana dalej
„umową AC MINI”) może zostać zawarta wyłącznie jednocześnie
z zawarciem z COMPENSA umowy ubezpieczenia OC oraz umowy
ubezpieczenia BLS. Umowa AC MINI zawierana jest na okres
ubezpieczenia, na jaki zawierana jest umowa ubezpieczenia w zakresie
ubezpieczenia OC, z zastrzeżeniem jednak, iż okres ten nie może być
krótszy niż okres roczny.
3. W zakresie nieuregulowanym odmiennie niniejszą klauzulą
zastosowanie znajdują postanowienia rozdziału I, II, V, VII Ogólnych
warunków ubezpieczenia pojazdów – Compensa Komunikacja (zwanych
dalej „OWU”)
§ 2. DEFINICJE
1. Używane w klauzuli pojęcia oznaczają:
1) UBEZPIECZONY – osoba na rachunek której zawarta została
umowa AC MINI, to jest: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca właścicielem
ubezpieczonego pojazdu (wskazanego w polisie);
2) SZKODA CAŁKOWITA – uszkodzenie pojazdu w stopniu, w którym
koszty naprawy brutto uszkodzonego pojazdu, określone zgodnie
z postanowieniami § 5 ust. 1 klauzuli, przekraczają 70% wartości
rynkowej tego pojazdu w dniu powstania szkody.
§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczeniem AC MINI objęte są samochody osobowe, inne
pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy
wyprodukowane w karoseriach samochodów osobowych jako pojazdy
typu van niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu („samochody
39/43
osobowe”) wraz z wyposażeniem podstawowym, których okres
eksploatacji w dniu zawarcia umowy AC MINI przekracza 10 lat
i jednocześnie nie przekracza 15 lat.
2. Przedmiotem ubezpieczenia nie mogą być pojazdy:
1) używane jako rekwizyty;
2) używane podczas jazd próbnych i testowych;
3) używane do nauki jazdy;
4) używane podczas rajdów, jazd treningowych i konkursowych;
5) wynajmowane zarobkowo innym podmiotom (rent a car);
6) używane do przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych;
7) używane do wykonywania usług holowniczych;
8) używane jako taksówka/przewóz osób za opłatą;
9) poruszające się po płycie lotniska;
10) używane do celów specjalnych (to jest pojazdy samochodowe
przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków,
używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, Policję,
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne
Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, kontrolę
skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję
Transportu Drogowego i Służbę Więzienną);
11) służące do przewozu paliw, gazów płynnych lub sprężonych
i materiałów niebezpiecznych (ADR).
§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie AC MINI obejmuje szkody doznane przez Ubezpieczonego
w następstwie zdarzenia spełniającego łącznie następujące warunki:
1) w okresie ubezpieczenia doszło do uszkodzenie pojazdu objętego
umową AC MINI lub jego części trwale zamontowanych wskutek nagłego
fizycznego kontaktu z innym pojazdem („wypadek drogowy”);
2) Ubezpieczony lub kierujący pojazdem objętym umową AC MINI
na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi odpowiedzialność
cywilną za szkodę w innym pojeździe powstałą w następstwie wypadku
drogowego określonego w pkt 1;
3) zdarzenie miało miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W ramach umowy AC MINI COMPENSA zwraca także faktycznie
poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty ratowania pojazdu
oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli
zastosowane środki były celowe, chociaż by okazały się bezskuteczne,
przy czym umową AC MINI objęte są ww. koszty wyłącznie do wysokości
1.000 zł ponad sumę ubezpieczenia.
§ 5. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA
1. Należne z tytułu umowy AC MINI odszkodowanie odpowiada
wartości szkody określonej zgodnie z postanowieniami poniżej,
nie może być jednak wyższe niż aktualna na dzień powstania szkody
suma ubezpieczenia.
2. Wysokość szkody w umowie AC MINI określa się jako:
1) w przypadku szkody całkowitej – różnica pomiędzy wartością rynkową
pojazdu w dniu powstania szkody, a wartością pojazdu po zdarzeniu
określonym w § 4 ust.1 (to jest wartość pozostałości);
2) w przypadku uszkodzenia pojazdu nie będącego szkodą całkowitą –
koszt niezbędny do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia
(koszty naprawy pojazdu).
3. Koszty naprawy pojazdu objęte umową AC MINI obejmują:
1) koszt robocizny ustalony w oparciu o:
a) technologiczne czasy napraw określone przez producenta pojazdu
i ujęte w systemie AUDATEX,EUROTAX lub DAT;
b) średnią stawkę za I roboczogodzinę naprawy ze stawek stosowanych
przez warsztaty partnerskie;
2) koszt części alternatywnych koniecznych do dokonania naprawy.
4. Wartość pozostałości ustala się indywidualnie:
1) W zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia eksploatacyjnego
pojazdu lub jego części (zespołów) pod warunkiem, że posiadają wartość
handlową;
2) w oparciu o sytuację rynkową w zakresie obrotu pojazdami
uszkodzonymi, a w szczególności uwzględniając obowiązujące w obrocie
ceny transakcyjne dotyczące tych pojazdów.
5. Przy określaniu wysokości szkody COMPENSA ustala:
1) zakres uszkodzeń, których powstanie pozostaje w związku
przyczynowym ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem;
2) części pojazdu podlegające wymianie lub naprawie;
3) czas robocizny niezbędny do wykonania naprawy;
4) stawki za I roboczogodzinę naprawy;
5) zużycie eksploatacyjne części pojazdu (np. ogumienia, tłumików,
katalizatora, akumulatora).
6. W przypadku, gdy poniesione przez Ubezpieczonego rzeczywiste
koszty naprawy pojazdu, ustalone na podstawie faktur i/lub imiennych
rachunków, przekraczają koszty naprawy pojazdu określone przez
COMPENSA zgodnie z ust. 2, COMPENSA ustala należne odszkodowanie
z uwzględnieniem ww. rzeczywistych kosztów naprawy, jednakże
wyłącznie w przypadku, gdy odpowiadają one:
1) cenom części alternatywnych lub, w przypadku braku ich dostępności,
cenom części zamiennych określonych przez producenta pojazdu i ujętych
w systemie AUDATEX,EUROTAX lub DAT;
2) średnim cenom z rynku części używanych lub odpowiednikom części
producenta pojazdu, odpowiednio w przypadku zastosowania przez
wykonawcę naprawy części używanych lub odpowiedników części
producenta pojazdu;
3) technologicznym czasom koniecznym do dokonania napraw
oraz średnim stawkom za I roboczogodzinę naprawy, które stosowane są
przez warsztaty partnerskie z miejsca rejestracji pojazdu, a w przypadku
pojazdów będących przedmiotem umowy leasingu, z miejsca zamieszkania
/ siedziby leasingobiorcy podanego przy zawieraniu umowy dla celów
ustalenia składki ubezpieczeniowej.
7. O ile strony nie umówiły się inaczej, ustalając należne odszkodowanie,
wartość szkody pomniejsza się o kwotę odpowiadającą zużyciu
eksploatacyjnemu części pojazdu w wysokości 50% wartości części
podlegający wymianie w ramach naprawy pojazdu w następstwie
zdarzenia.
8. Jeżeli przed zdarzeniem objętym ubezpieczeniem nastąpiła
udokumentowana wymiana części pojazdu, odszkodowanie za uszkodzoną
część pomniejsza się o stopień zużycia tej części liczony od daty jej
wymiany. Do określenia stopnia zużycia ww. części zastosowanie znajdują
odpowiednio postanowienia § 14 ust. 5 rozdziału II OWU.
9. Zużycie eksploatacyjne elementów takich jak ogumienie, akumulator,
elementy cierne układu hamulcowego, napędowego oraz układ wydechowy
oceniane jest na podstawie rzeczywistego stopnia zużycia tych elementów
i powoduje zmniejszenie wysokości odszkodowania niezależnie od okresu
eksploatacji pojazdu o stopień zużycia takich elementów.
10. COMPENSA może zażądać okazania pojazdu w trakcie naprawy
lub po jej zakończeniu w celu sprawdzenia zakresu dokonanej naprawy.
11. Przy ustaleniu należnego odszkodowania nie potrąca się udziału
własnego.
12. COMPENSA nie odpowiada za szkody, których wysokość
nie przekracza 500 zł.
40/43
§ 6. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Górną granicę odpowiedzialności COMPENSY(sumę ubezpieczenia)
z tytułu umowy AC MINI, stanowi kwota 10.000 zł.
2. Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia
powstałe w okresie ubezpieczenia. Każdorazowo po wypłacie
odszkodowania następuje redukcja sumy ubezpieczenia, przy czym
wypłata odszkodowania lub odszkodowań o łącznej wartości równej
sumie ubezpieczenia powoduje rozwiązanie umowy AC MINI.
§ 7. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość składki ustalana jest na podstawie taryfy stawek
obowiązującej w dniu zawarcia umowy AC MINI.
2. Składka opłacana jest jednorazowo jednocześnie z zawarciem umowy
AC MINI, chyba że w umowie AC MINI określono inny sposób i termin
opłacenia składki.
3. Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej
jest dokonywany zgodnie z § 38 OWU.
§ 8. KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Oprócz przypadków określonych w § 39 ust. 4 Rozdziału V OWU,
odpowiedzialność COMPENSY z tytułu umowy AC MINI ustaje z końcem
ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC.
KLAUZULA NR 9 DO UBEZPIECZENIA AC OCHRONA
PRAWNA – POMOC
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa z tytułu
ubezpieczenia pojazdu od uszkodzenia lub utraty autocasco (AC)
rozszerzona zostaje o ubezpieczenie OCHRONA PRAWNA – POMOC.
W zakresie nieuregulowanym odmiennie niniejszą klauzulą, zastosowanie
znajdują postanowienia rozdziału I, II, V, VII Ogólnych warunków
ubezpieczenia pojazdów – Compensa Komunikacja.
2. Umowa w zakresie ubezpieczenia OCHRONA PRAWNA – POMOC
może zostać zawarta tylko wówczas, gdy zawierana jest z COMPENSA
umowa AC oraz na ten sam okres ubezpieczenia, na jaki została zawarta
umowa w zakresie ubezpieczenia AC.
§ 2. DEFINICJE
1. CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY – podmiot,
który w imieniu COMPENSY organizuje świadczenia prawne w ramach
ubezpieczenia OCHRONA PRAWNA – POMOC;
2. PRAWNIK – działający na zlecenie CENTRUM POMOCY
PRAWNEJ COMPENSY adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy
wpisany odpowiednio na listę adwokatów, radców prawnych
lub doradców podatkowych prowadzoną przez właściwe organy
samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych i doradców
podatkowych;
3. PORADA PRAWNA – pomoc prawna mająca na celu wskazanie
przez prawnika, w celu ochrony prawnie chronionych interesów
Ubezpieczonego, możliwego zgodnie z polskim prawem postępowania
w odniesieniu do przedstawionego przez Ubezpieczonego problemu
prawnego, obejmującego zaprezentowanie:
1) możliwego rozwiązania lub rozwiązań, jeśli prawo przewiduje ich
kilka;
2) najkorzystniejszego dla Ubezpieczonego sposób rozwiązania problemu;
3) podstaw prawnych – wskazanie przepisów odnoszących się do sytuacji
prawnej Ubezpieczonego;
4) instytucji prawnych – organów/podmiotów uprawnionych/ zobowiązanych
do podjęcia działań w danej sprawie;
5) argumentów za i przeciw – możliwości obrony przed ewentualnymi
zarzutami ze strony innego podmiotu;
6) wzorów odpowiednich pism – na życzenie;
7) odpowiedzi na pytania dodatkowe o charakterze prawnym;
8) informacji o wysokości kosztów sądowych i procedurach w danej
sprawie.
4. ŚWIADCZENIE PRAWNE – udzielona Ubezpieczonemu przez
prawnika usługa (w zakresie określonym w § 3 niniejszej klauzuli),
świadczona zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych, ustawy
prawo o adwokaturze lub ustawy o doradztwie podatkowym.
5. UMOWA UBEZPIECZENIA AC – umowa ubezpieczenia pojazdu
od uszkodzenia lub utraty autocasco (AC) zawarta na podstawie OWU.
6. ZDARZENIE (W UBEZPIECZENIU OCHRONA PRAWNA
– POMOC) – wystąpienie w okresie ubezpieczenia określonego
w § 3 ust. 4 pkt 1-5 problemu prawnego związanego z posiadaniem
lub użytkowaniem pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową
w ramach umowy ubezpieczenia AC, wymagającego skorzystania przez
Ubezpieczonego z pomocy prawnej w okresie ubezpieczenia.
§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia OCHRONA PRAWNA – POMOC jest
ochrona prawnych interesów Ubezpieczonego związanych z posiadaniem
lub użytkowaniem pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach
umowy ubezpieczenia AC.
2. Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje Ubezpieczonemu, to jest
wskazanej w Umowie osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej właścicielem
pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy
ubezpieczenia AC.
3. Ubezpieczenie OCHRONA PRAWNA – POMOC obejmuje
zapewnienie Ubezpieczonemu przez COMPENSĘ, za pośrednictwem
CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY, natychmiastowej pomocy
prawnej poprzez organizację i pokrycie kosztów następujących świadczeń
prawnych:
1) telefonicznej porady prawnej;
2) przygotowania pisemnej opinii prawnej dla Ubezpieczonego;
3) przygotowania dla Ubezpieczonego treści dokumentów prawnych,
w szczególności: umowy, pełnomocnictwa, upoważnienia, a także pisma
procesowe składane w postępowaniu karnym, postępowaniu cywilnym
lub o wykroczenie, za wyjątkiem środków zaskarżenia lub środków
odwoławczych;
4) udzielenia bezpośredniej porady prawnej przez adwokata lub radcę
prawnego.
4. Świadczenia prawne, o których mowa w ust. 3, przysługują
w przypadku wystąpienia w okresie ubezpieczenia zdarzenia objętego
ubezpieczeniem, to jest:
1) doznanie przez Ubezpieczonego szkody na mieniu lub na osobie,
wyrządzonej czynem niedozwolonym związanym z uczestniczeniem
przez niego w ruchu drogowym jako kierujący albo pasażer pojazdu
(doradztwo prawne w przypadku szkód komunikacyjnych);
2) popełnienie przestępstwa lub podejrzenie popełnienia przestępstwa
przez Ubezpieczonego przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
(doradztwo prawne w prawie karnym w komunikacji drogowej);
3) popełnienie wykroczenia lub podejrzenie popełnienia przez
Ubezpieczonego wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
w ruchu drogowym (doradztwo prawne w prawie wykroczeń drogowych);
41/43
4) zatrzymanie prawa jazdy Ubezpieczonego (doradztwo prawne
w sprawach uprawnień do kierowania pojazdem);
5) zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu objętego
ubezpieczeniem AC (doradztwo prawne w sprawach związanych
z posiadaniem pojazdu).
5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie problemy prawne
podlegające prawu polskiemu, jeżeli niezależnie od miejsca wystąpienia
podlegają jurysdykcji sądów Rzeczpospolitej Polskiej lub należą
do właściwości organów administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4. SUMA UBEZPIECZENIA ORAZ INNE LIMTY
ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Ubezpieczenie, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje następującą
maksymalną liczbę świadczeń prawnych przysługujących Ubezpieczonemu
w okresie ubezpieczenia:
1) świadczenie prawne określone w § 3 ust. 3 pkt 1– bez limitu;
2) świadczenia prawne określone w § 3 ust. 3 pkt 2 – trzy świadczenia
prawne w okresie ubezpieczenia oraz świadczenia prawne określone w
§ 3 ust. 3 pkt 3 – trzy świadczenia prawne w okresie ubezpieczenia.
2. Ubezpieczenie obejmuje świadczenie prawne określone w § 3 ust. 3
pkt 4 aż do wyczerpania sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia wynosi
500 zł i jest górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu
ubezpieczenia OCHRONA PRAWNA – POMOC. Suma ubezpieczenia
ulega każdorazowo zmniejszeniu o koszt zrealizowanego na rzecz
Ubezpieczonego świadczenia bezpośredniej porady prawnej.
§ 5. SPOSÓB REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRAWNYCH
1. W zależności od charakteru zgłaszanego problemu – świadczenie
prawne jest wykonywane w sposób następujący:
1) telefoniczne zgłoszenie przez Ubezpieczonego wniosku o realizacje
świadczenia do CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY;
2) weryfikacja przez CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY
istnienia ochrony ubezpieczeniowej oraz zakresu ubezpieczenia;
3) po potwierdzeniu istnienia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej:
a) jeżeli Ubezpieczony wnioskuje o realizacje świadczenia telefonicznej
porady prawnej:
– CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY przełącza
Ubezpieczonego do prawnika w celu udzielenia świadczenia. Telefoniczna
porada prawna udzielana jest w czasie rzeczywistym.
– w przypadku, gdy z uwagi na skomplikowany charakter problemu
prawnego zgłoszonego przez Ubezpieczonego, udzielenie natychmiastowej
porady nie jest możliwe, Prawnik informuje Ubezpieczonego
o możliwości udzielenia odpowiedzi w uzgodnionym z Ubezpieczonym
późniejszym terminie (oddzwonienie) lub wykonanie innego świadczenia
niż telefoniczna porada prawna. W przypadku wyrażenia przez
Ubezpieczonego chęci skorzystania z innego świadczenia, Prawnik
informuje Ubezpieczonego o możliwości samodzielnego zgłoszenia
wniosku o realizację świadczeń określonych w § 3 ust. 3 pkt 2 – 4)
albo dokonania takiego zgłoszenia w imieniu Ubezpieczonego;
b) Jeżeli Ubezpieczony wnioskuje o realizacje świadczenia innego
niż telefoniczna porada prawna (w tym w sytuacji określonej
w ppkt a), CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY przekazuje
sprawę do zewnętrznej kancelarii prawnej w celu – stosownie do wniosku
Ubezpieczonego – przygotowania treści dokumentów, pisemnej opinii
prawnej lub udzielenia bezpośredniej porady prawnej przez adwokata
lub radcę prawnego. Przekazując sprawę zewnętrznej kancelarii prawnej,
CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY zleca kancelarii realizację
usługi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 10 poz. 65, z późn. zm.)
lub Prawa o adwokaturze. Od chwili przekazania zlecenia wykonania usługi
do zewnętrznej kancelarii prawnej, wyznaczony przez kancelarię prawnik
prowadzący sprawę komunikuje się z Ubezpieczonym bez pośrednictwa
CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY. Informacje przekazywanie
pomiędzy zewnętrzną kancelarią prawną i Ubezpieczonym objęte są
tajemnicą radcy prawnego / adwokacką i nie są przekazywane COMPENSA.
2. Ochrona ubezpieczeniowa polega na organizacji i pokryciu przez
COMPENSA kosztów świadczeń prawnych określonych w niniejszej
klauzuli, nie obejmuje zaś wykonywania tych świadczeń. Świadczenia
prawne, które w ramach ubezpieczenia OCHRONA PRAWNA – POMOC
organizowane i finansowane są przez COMPENSA, realizowane są przez
prawnika na zlecenie Ubezpieczonego. Prawnik ponosi w stosunku
do Ubezpieczonego odpowiedzialność za wykonanie zlecenia zgodnie
z przepisami ustawy o radcach prawnych, ustawy prawo o adwokaturze
lub ustawy o doradztwie podatkowym.
3. Wykonanie świadczeń prawnych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt I – 4,
następuje w oparciu o podany przez Ubezpieczonego stan faktyczny
sprawy i na podstawie przesłanych prawnikowi w formie elektronicznej
bądź faksem dokumentów niezbędnych do jego udzielenia (o ile jest
to niezbędne do udzielenia świadczenia prawnego) oraz w zakresie
możliwym z uwagi na otrzymane od Ubezpieczonego informacje.
4. Przygotowanie pisemnej opinii prawnej lub treści dokumentów
prawnych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 – 3, następuje w terminie
uzgodnionym z Ubezpieczonym, nie później jednak niż w terminie
48 godzin od chwili przekazania przez Ubezpieczonego informacji
lub dokumentów niezbędnych do udzielenia tych świadczeń prawnych.
5. Świadczenie bezpośredniej porady prawnej realizowane są przez
wskazanego przez COMPENSĘ adwokata lub radcę prawnego
po ustaleniu przez COMPENSĘ, że zgłoszone zderzenie znajduje się
w zakresie odpowiedzialności COMPENSA. Na wniosek Ubezpieczonego
COMPENSA wskaże więcej niż jednego adwokata lub radcę prawnego
w celu dokonania przez Ubezpieczonego ostatecznego wyboru.
§ 6. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Odpowiedzialność COMPENSY nie obejmuje zdarzeń określonych
w § 37, Rozdział V OWU oraz:
1) wynikających z wzajemnych roszczeń Ubezpieczonych objętych
ubezpieczeniem w ramach jednej umowy AC oraz roszczeń w stosunku
do Ubezpieczającego;
2) wynikających z roszczeń wobec COMPENSY.
2. Oprócz przypadków określony w ust. I, w przypadku świadczeń
prawnych określonych w § 3 ust. 3 pkt 4, odpowiedzialność COMPENSY
nie obejmuje zdarzeń:
1) dotyczących spraw o naruszenie przepisów określających warunki
wykonywania przewozu lub transportu drogowego (w tym przeładowanie
pojazdu, niewłaściwe zabezpieczenie towaru), spraw o naruszenie
przepisów o czasie pracy kierowców oraz naruszenie innych przepisów
regulujących zasady transportu lub przewozu osób lub rzeczy;
2) dotyczących spraw o popełnienie przestępstw lub wykroczeń
skarbowych lub naruszenie przepisów podatkowych.
§ 7. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
ZDARZENIA
1. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
OCHRONA PRAWNA – POMOC, w celu uzyskania świadczenia
ubezpieczeniowego prawnego, Ubezpieczony zobowiązany jest
zgłosić zdarzenie CENTRUM POMOCY PRAWNEJ COMPENSY pod
42/43
numerem podanym na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy
ubezpieczenia (polisie) oraz przedłożyć wszystkie posiadane dokumenty,
informację lub inne dowody dotyczące tego zdarzenia.
2. Zgłoszenie zdarzenia do COMPENSY nie zwalnia Ubezpieczonego
od obowiązków, jakie ma wobec podmiotów trzecich, w szczególności:
sądów, prokuratury, policji lub podmiotów, z którymi Ubezpieczony
zawarł umowę będącą przedmiotem sporu, jak również z obowiązków
podjęcia czynności niezbędnych do zachowania możliwości dalszego
dochodzenia roszczeń lub obrony przed sądem, w szczególności
zgłoszenia roszczeń, zawiadomienia sprzedawcy o wadzie albo wniesienia
środka odwoławczego lub innego środka zaskarżania od orzeczenia sądu
lub prokuratury.
3. Telefoniczna porada prawna świadczona jest w godzinach od 9:00
do 17:00, od poniedziałku do piątku. W godzinach od 17.00 do 9:00
oraz w dni wolne od pracy klient w sprawach pilnych może skorzystać
z telefonu alarmowego.
4. Osoba zgłaszająca powinna podać następujące informacje:
1) imię i nazwisko/nazwa Ubezpieczonego;
2) adres miejsca ubezpieczenia;
3) typ i numer polisy/ PESEL lub REGON;
4) krótki opis zdarzenia i rodzaju koniecznej pomocy;
5) numer telefonu do kontaktu zwrotnego;
6) inne informacje niezbędne do zorganizowania pomocy w ramach
świadczeń prawnych, o których podanie zwróci się CENTRUM POMOCY
PRAWNEJ COMPENSY.
KLAUZULA NR 10 DO UBEZPIECZENIA AC/OC COMPENSA
OPONY
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie postanowień niniejszej klauzuli, ochrona ubezpieczeniowa
z tytułu ubezpieczenia pojazdu od uszkodzenia lub zniszczenia autocasco
(AC) lub ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych (OC) może zostać rozszerzona o ubezpieczenie
Compensa Opony (zwane dalej „umową COMPENSA OPONY”).
2. Umowa ubezpieczenia w zakresie klauzuli COMPENSA OPONY
może zostać zawartą wyłącznie jednocześnie z zawarciem z COMPENSĄ
umowy ubezpieczenia AC i/lub umowy OC oraz na taki sam okres
ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa OC i/lub AC. Istnieje
możliwość zawarcia umowy COMPENSA OPONY również po rozpoczęciu
okresu ubezpieczenia umowy OC i/lub AC, w takim przypadku koniec
okresu ubezpieczenia umowy COMPENSA OPONY powinien być
tożsamy z końcem okresu ubezpieczenia umowy OC i/lub AC.
3. W zakresie nieuregulowanym odmiennie niniejszą klauzulą
zastosowanie znajdują postanowienia rozdziału I, III, V Ogólnych
warunków ubezpieczenia pojazdów – Compensa Komunikacja (zwanych
dalej „OWU”).
§ 2. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów
związanych z udzieleniem przez COMPENSĘ, za pośrednictwem
Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy assistance wynikającej
z niniejszej klauzuli w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową w okresie ubezpieczenia.
2. Ubezpieczeniem COMPENSA OPONY mogą zostać objęte samochody
osobowe, inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodów
osobowych, pojazdy wyprodukowane w karoseriach samochodów
osobowych jako pojazdy tupu van niezależnie od sposobu zarejestrowania
pojazdu, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony, bez względu na okres eksploatacji.
2. Przedmiotem ubezpieczenia nie mogą być pojazdy:
1) używane jako rekwizyty;
2) używane podczas jazd próbnych i testowych;
3) używane do nauki jazdy;
4) używane podczas rajdów, jazd treningowych i konkursowych;
5) wynajmowane zarobkowo innym podmiotom (rent a car);
6) używane do przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych;
7) używane do wykonywania usług holowniczych;
8) używane jako taksówka/przewóz osób za opłatą;
9) poruszające się po płycie lotniska;
10) używane do celów specjalnych (to jest pojazdy samochodowe
przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków,
używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, Policję,
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne
Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, kontrolę
skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję
Transportu Drogowego i Służbę Więzienną);
11) służące do przewozu paliw, gazów płynnych lub sprężonych
i materiałów niebezpiecznych (ADR).
§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie COMPENSA OPONY obejmuje organizację i pokrycie
kosztów natychmiastowej pomocy assistance w przypadku wystąpienia
zdarzenia spełniającego łącznie następujące warunki:
1) w okresie ubezpieczenia doszło do uszkodzenia kół, opon bądź dętek
pojazdu objętego ubezpieczeniem COMPENSA OPONY;
2) zdarzenie miało miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
państw należących do Unii Europejskiej lub Albanii, Andory, Białorusi,
Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii,
Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino,
Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy i Watykanu;
2. Świadczenia określone w ust. 3 realizowane są wyłącznie przy użyciu
będącego na wyposażeniu ubezpieczonego pojazdu:
a) koła zapasowego;
oraz
b) zestawu naprawczego koła.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia COMPENSA
OPONY obejmuje następujące świadczenia:
1) wymianę na miejscu zdarzenia kół, w których zostały uszkodzone
opony lub dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe będące
na wyposażeniu ubezpieczonego pojazdu, albo tymczasowa naprawa
uszkodzonej opony przy pomocy zestawu naprawczego będącego
na wyposażeniu pojazdu – do wysokości faktycznie poniesionych kosztów,
jednak nie wyższych do wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej w § 5;
2) jeżeli wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia nie będzie możliwa –
odholowanie ubezpieczonego pojazdu do najbliższego czynnego warsztatu
świadczącego usługi – do wysokości faktycznie poniesionych kosztów,
nie wyższych jednak niż do wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej w § 5.
§ 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Zakresem ubezpieczenia COMPENSA OPONY nie są objęte:
1) zdarzenia, do których doszło na drogach nieutwardzonych oraz w miejscach
objętym zakazem ruchu pojazdów zgodnie z przepisami prawa;
2) zdarzenia powstałe w wyniku zderzenia ubezpieczonego pojazdu z innym
pojazdem;
43/43
3) koszty naprawy opon, felg i dętek oraz zakupu opon, dętek oraz zestawu
naprawczego koła;
4) koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez uprzedniej zgody
Centrum Alarmowego;
5) koszty poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie świadczenia
pomocy przez specjalistyczne służby na autostradzie.
§ 5. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Górną granicę odpowiedzialności COMPENSY na każde zdarzenie
objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia COMPENSA
OPONY, stanowi kwota:
1) 300 zł na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
2) 80 euro za granicą.
§ 6. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość składki ustalana jest na podstawie taryfy stawek
obowiązującej w dniu zawarcia umowy COMPENSA OPONY.
2. Składka opłacana jest jednorazowo jednocześnie z zawarciem umowy
COMPENSA OPONY, chyba że w umowie określono inny sposób
i termin opłacenia składki.
3. Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej
jest dokonywany zgodnie z § 38 OWU.
§ 7. KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Oprócz przypadków określonych w § 39, odpowiedzialność
COMPENSY z tytułu umowy COMPENSA OPONY ustaje:
1) z końcem ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia,
do którego dołączone zostało ubezpieczenie COMPENSA OPONY (to jest
ubezpieczenia AC lub ubezpieczenia OC);
2) w przypadku zawarcia umowy COMPENSA OPONY łącznie
z ubezpieczeniem AC i OC – w przypadku rozwiązania umowy
z zakresie obu ww rodzajów ubezpieczenia.
Artur Borowiński Jarosław Szwajgier
Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu

Opinie naszych klientów

5
Auto wypożyczone z 99 rent Lublin Auto bardzo czyste zadbane Pan Przemek punktualny, bardzo miły i kontaktowy, zdecydowanie polecam
26.02.2020
Edyta
5
Znakomicie, serdecznie polecam. Profesjonalna obsługa w Lublinie. Pozdrawiamy
23.02.2020
Zbyszek
5
Awaria auta. Pierwszy raz korzystałam z wypożyczalni (Poznań). Szukałam w sieci i 99rent okazał się najbardziej przyjazny :) . Pan Michał w sobotni poranek dostarczył autko (śliczny, czyściutki Hyundai i20 :) pod drzwi domku :). Dziękuję za cierpliwość i spokój. Polecam.Pozdrawiam
16.11.2019
Arleta
5
Podstawienie samochodu perfekto, oddział w Ndm bardzo szybko zareagował, pojazd w idealnej kondycji czysty umyty, poziom obsługi Pana Emila na najwyższym poziomie. Szczerze polecam.
14.11.2019
Katarzyna
5
Very nice and sweet cars i take many times every car is new and staff also helpful high recommend this come your one time visit lifetime regular customer
06.11.2019
Parag Patel
5
Auto podstawione w tym samym dni co miałem kolizje. Polecam
03.11.2019
Szymon
5
Bardzo szybkie oddanie i odebranie samochodu. Wszystkie dokumenty od razu na maila. Auto czyste, przyjemne i na poziomie. Pachniało nowością. Oferta bardzo dobra jeżeli chodzi o wypady weekendowe. Brak limitu kilometrów!
21.10.2019
Jakub J.
5
Bardzo profesjonalna obsługa, szybka dostawa auta, szybkie formalności online. Miły Pan dostarczył auto na ustalony czas.polecam firmę.
16.10.2019
Ewa Strzelce Opolskie
5
Wypożyczalam w oddziale w Gdyni miła sprawna obsługa ceny konkurencyjne zadbane samochody ogólnie polecam ja jak będę musiała wypożyczyć znowu to tylko u was polecam bardzo
08.09.2019
Hanna
5
Dzięki miłej i profesjonalnej obsłudze mój urlop przebiegł bezproblemowo. Autko zostało podstawione pod wskazany adres i to dzięki inicjatywie, z którą wyszedł pracownik firmy, że to nie stanowi najmniejszego problemu. Serdecznie pozdrawiam ekipe firmy z Grudziądza,następnym razem autko wezmę od was
01.08.2019
Patryk
5
Rekomenduję jak najbardziej pozytywnie. Korzystałem z punktu w Katowicach (kolejny raz) i jestem b. zadowolony. Szybko, sprawnie, kompetentnie. Bardzo pomocni i nastawieni pozytywnie na klienta. Szybka reakcja i dopasowanie do potrzeb. Dobre ceny i jeszcze lepsze samochody ;-) POLECAM !
01.08.2019
Damian
5
PROFESJONALNIE, BEZPROBLEMOWO i UCZCIWIE! Super!!! Naprawdę polecam!
31.07.2019
Ewa